Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
kontrola ceske skolni inspekce od a do z v  mimoradne dobe (presun z terminu 3 3 2021 )

Studium-Kurzy.cz
HandMade by HANNDE.com

ŠKOLENÍ: Kontrola České školní inspekce od A do Z v mimořádné době (Přesun z termínu 3.3.2021!) # Aliaves Co., a.s.

Cíl semináře Splňuje dokumentace Vaší školy všechny požadavky? Víte jaká práva a povinnosti má ČŠI? A zvládli byste inspekční činnost bez zaváhání? Připravili jsme pro Vás unikátní webinář, kterým Vás provede zkušená lektorka a specialistka na oblast dokumentace škol a školských zařízení. Rychle, stručně, přehledně a především prakticky o inspekční činnosti, klíčové dokumentaci a základních aspektech řízení školy. Webinář je vhodný pro začínající pedagogické pracovníky MŠ a ZŠ ve vedoucí funkci
Cíl semináře Splňuje dokumentace Vaší školy všechny požadavky? Víte jaká práva a povinnosti má ČŠI? A zvládli byste inspekční činnost bez zaváhání? Připravili jsme pro Vás unikátní webinář, kterým Vás provede zkušená lektorka a specialistka na oblast dokumentace škol a školských zařízení. Rychle, stručně, přehledně a především prakticky o inspekční činnosti, klíčové dokumentaci a základních aspektech řízení školy. Webinář je vhodný pro začínající pedagogické pracovníky MŠ a ZŠ ve vedoucí funkci, zástupce zřizovatelů, studenty Pedagogických fakult, zájemce o dané téma . Obsah semináře Práva a povinnosti školních inspektorů. Lhůty, termíny. Nejčastější nedostatky dokumentace mateřské a základní školy. Příprava na inspekci. Dopady covid-19 na vedení dokumentace školy.


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • Mgr. Lenka Polášková Více než 15 let pedagogické, lektorské a autorské praxe. V minulosti spolupracovala například s Českou školní inspekcí, VÚP v Praze, nebo Univerzitou Palackého v Olomouci. Specializuje se na oblast školské legislativy a dokumentace škol a školských zařízení. Je autorkou řady publikací pro pedagogické pracovníky a ředitele škol.
  • *
  • 1. Objednatel odesláním přihlášky [objednávky] prohlašuje, že uvedl pravdivé informace, před odesláním přihlášky se seznámil s obchodními podmínkami pořadatele a s těmito obchodními podmínkami souhlasí. 2. Pořadatel prohlašuje, že objednatel může sebe nebo jinou osobu [dále jen „účastník“] přihlásit přímo prostřednictvím webových stránek. Výjimečně si může objednatel přihlášku zajistit telefonicky u pořadatele, ale tuto přihlášku pak musí zaslat dodatečně v písemné podobě, nejpozději však v termínu telefonicky dohodnutém s pořadatelem. 3. Pořadatel vyrozumí zároveň objednatele [případně jím vyslané Smluvní strany souhlasí, že při neúčasti účastníka [nebo jeho náhradníka] bez řádné omluvy na akci, provedené nejpozději 6 pracovních dnů před konáním akce, nebude přihláška zrušena a objednatel je povinen uhradit smluvenou částku jato by se akce zúčastnil. Objednávka bude zrušena pouze na základě písemného zrušení přihlášky [poštovním doručovatelem, prokazatelným e-mailem - potvrzeným pořadatelem nebo datovou schránkou], doručené pořadateli nejpozději 6 pracovních dnů před konáním akce. V případě telefonického odhlášení účastníka, bude uznatelné jen odhlášení písemně potvrzené pořadatelem. Za přihlášeného účastníka může objednatel vyslat náhradníka. 4. Platební podmínky: a] Po obdržení objednávky pořadatel zaregistruje objednatele [účastníka] do seznamu účastníků dané akce. Na podkladě platné objednávky pořadatel vyhotoví daňový doklad [fakturu], kterou odešle objednateli nebo fakturu předá účastníkovi na dané akci. b] Pořadatel vyhotoví daňový doklad i v případě nepřítomnosti účastníka, pokud objednatel včas a písemně neprovedl odhlášení z akce, jak uvedeno výše. Objednatel si je této skutečnosti plně vědom a s těmito důsledky souhlasí. c] Objednatel se zavazuje, že platbu provede na číslo účtu pořadatele 43-5872020247 - 0100 [KB] v termínu splatnosti uvedeném ve faktuře. 5. Cena seminářů uvedená u daného kurzu je vždy bez DPH [DPH je u neakreditovaných akcí nebo akcí na které se akreditace nevztahuje připočítávána podle platného zákona o DPH]. Je-li cena dohodnuta mezi pořadatelem a objednatelem jako cena konečná, pak platí cena dohodnutá. 6. V případě, že se jedná o vzdělávací akci akreditovanou u Ministerstva vnitra ČR dle zákona 312 - 2002 Sb. pro úředníky územních samosprávných celků nebo rekvalifikační kurs akreditovaný MŠMT a jsou splněny podmínky pro osvobození od DPH, bude jako konečná cena fakturována bez DPH. Splnění podmínek pro osvobození určuje pořadatel. 7. Při zrušení akce pořadatelem bude objednateli zasláno vyrozumění o zrušení akce. 8. Registrace přítomných účastníků probíhá vždy od 8.30 hodin do 9.00 hodin, není-li v pozvánce na akci uvedeno jinak. 9. Informace uvedené v nabídce pořadatele jsou platné, pokud pořadatel nesdělí objednateli nebo přihlášeným účastníkům informace o případné změně místa či data konání semináře, o změně lektora, nebo o zrušení semináře. Objednatel v případě změny podmínek uzavřené objednávky může svou objednávku zrušit a to nejpozději do 2 dnů od pořadatelem sdělených změn. 10. Pořadatel předá účastníkovi vzdělávací akce po absolvování akce osvědčení o účasti na vzdělávací akci. 11. Odesláním přihlášky na akci dává objednavatel souhlas pořadateli se zpracováním osobních údajů objednatele i účastníka pro účely organizace a evidence školení. Pořadatel bude svěřené osobní údaje přihlášených chránit a nakládat s nimi v souladu se zákonem č. 101 - 2000 Sb. 12. Objednatel nebo účastník mají právo kdykoliv požádat pořadatele o vyjmutí ze seznamu evidovaných osob. 13. Údaje, které pořadatel od objednatele obdrží, může pořadatel použít k vlastnímu marketingovému průzkumu, reklamě nebo nabídce poskytnutí další služby, a to výhradně pořadatelem. Pořadatel se zavazuje, že tyto údaje neposkytne třetí osobě. Za pořadatele Aliaves Co., a.s. ředitel společnosti

SEARCHKurzy: Kontrola České školní


Květen 2021 # Organizační management a vedení lidí # Základním nástrojem ovlivňování a řízení je zpětná vazba. Tedy informace od toho, kdo sleduje nás, naši práci, naše jednání. Informace jak to , co děláme, vnímá. Nejde o pozitivní či negativní zprávy, jde o informace, ...   Kurz od firmy: STUDIO W
Květen 2021 # Daňové kontroly převodních cen a mezinárodních transakcí s vyšším daňovým rizikem jsou aktuálně v hledáčku daňové správy. Zejména proto, že Česká republika reagovala na potenciální daňové úniky v této oblasti silnější kontrolní činností, s dosavadním výsledkem – navýšení doměřených daní v desítkách procent. ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Duben 2021 # Neuvedeno * • Základní pojmy a zásady daňového řádu. • Kdo a kdy se může stát zástupcem daňového subjektu při daňové kontrole. • Postup k odstranění pochybností. • Přechod z postupu k odstranění pochybností do daňové kontroly. • Zahájení daňové kontroly. • Důkazní břemeno daňového subjektu. • Důkazní břemeno správce daně. • Důkazní ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.


Červen 2021 # Tematické okruhy: * jak definovat vnitřní kontrolní systém * kontrolní řád * návody a typy na kontrolní činnosti * kontrolní listy * plán a zahájení kontroly * pověření, vyrozumění, program * pracovní a spisová dokumentace * přizvané ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Říjen 2021 # Tematické okruhy: * základní informace o vztahu zřizovatele a právnické osoby * náležitosti zřizovací listiny * finanční hospodaření (majetek, fondy, doplňková činnost) * změny v hospodaření * porušení rozpočtové kázně * ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Květen 2021 # Pro všechny úrovně. Základní orientace v procesu jednotlivých provozních výdajů vybraných účetních jednotek. Určeno pro Interní auditory, kontrolory a další pracovníky v ...   Kurz od firmy: Český institut interních auditorů, z.s.
Červen 2021 # Pro účastníky, kteří znají proces zadávání VZ. Určeno pro Pro zaměstnance veřejných zadavatelů, kteří se přímo podílejí na zadávání ...   Kurz od firmy: Český institut interních auditorů, z.s.
Říjen 2021 # Tematické okruhy: * základní informace o vztahu zřizovatele a právnické osoby * náležitosti zřizovací listiny * finanční hospodaření (majetek, fondy, doplňková činnost) * změny v hospodaření * porušení rozpočtové ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Květen 2021 # Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další pracovníky státních orgánů, organizací a jiných subjektů, kteří se zajímají o právní úpravu hospodaření a nakládání s ...   Kurz od firmy: Český institut interních auditorů, z.s.
Duben 2021 # Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory, kontrolory, pracovníky finančních útvarů orgánů veřejné správy a dalších subjektů. Cíl semináře Informovat o aktuálních změnách v právní úpravě, předat zkušenosti z dlouholetého výkonu kontroly hospodaření u státních orgánů, územních samosprávných celků a příjemců dotací. ...   Kurz od firmy: Český institut interních auditorů, z.s.
Květen 2021 # Pro všechny úrovně. Základní orientace v procesu oběhu účetních dokladů. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky ...   Kurz od firmy: Český institut interních auditorů, z.s.


Červen 2021 # Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a kontrolní pracovníky, kteří kontrolují platy v orgánech veřejné správy, příspěvkových organizací a mzdy u příjemců dotací. Cíl semináře Předání zkušeností z působení ve mzdovém útvaru a následné víceleté praxe při výkonu mzdové kontroly. Obsah semináře Plat ve ...   Kurz od firmy: Český institut interních auditorů, z.s.


Kontrola České školní inspekce od A do Z v mimořádné době (Přesun z termínu 3.3.2021!)

Strana: | 1 << | 2 | >> 3 | Celkem: 22 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | Kontrola | České | školní | inspekcehttps://studium-kurzy.cz/skoleni_94075_kontrola-ceske-skolni-inspekce-od-a-do-z v mimoradne-dobe-(presun-z-terminu-3-3-2021-).html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde