Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
pravni pomery a odmenovani clenu zastupitelst ev usc a souvisejici problematika - - podrob ny vyklad aktualni pravni upravy s durazem na mozne aplikacn

Studium-Kurzy.cz
HandMade by HANNDE.com

ŠKOLENÍ: PRÁVNÍ POMĚRY A ODMĚŇOVÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTEV ÚSC a související problematika - podrobný výklad aktuální právní úpravy s důrazem na možné aplikační problémy v obcích (městských částech) a jejich eliminaci, informace o připravovaných legislativníc # Aliaves Co., a.s.

Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-311 - 2015, Název akreditace: Právní poměry a odměňování členů zastupitelstev ÚSC se zaměřením na specifika obcí Akreditace: MV : Cíl semináře: Vysvětlit účastníkům konstrukci systému odměňování a dalších náležitostí spojených s výkonem funkce členů zastupitelstev ÚSC v návaznosti na platnou právní úpravu (zák
: Cíl semináře: Vysvětlit účastníkům konstrukci systému odměňování a dalších náležitostí spojených s výkonem funkce členů zastupitelstev ÚSC v návaznosti na platnou právní úpravu (zákon o obcích, zákon o krajích, zákon o hlavním městě Praze, prováděcí nařízení vlády, zákoník práce v příslušných částech aj.). Účastníci budou seznámeni s problematikou vzniku a zániku mandátu člena zastupitelstva obce dle zákona o volbách do zastupitelstev obcí, zjm. ve smyslu limitní doby pro postavení člena zastupitelstva . Na základě jednotlivých ustanovení zákona o obcích (krajích, hl. m. Prahy) bude vysvětlen systém odměňování uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstev ÚSC a jejich základní rozdíly, přípustné druhy odměn, event. dalších finančních plnění, postup při určení výše odměn či maximální výše odměn členům zastupitelstev v jednotlivých funkcích, a taktéž potřebné náležitosti usnesení zastupitelstva, kterým výši odměn svým neuvolněným členům stanoví. Návazně bude vysvětlena problematika odchodného při zániku mandátu či ukončení výkonu určité funkce v průběhu držení mandátu člena zastupitelstva a taktéž problematika dovolené ve specifické úpravě pro uvolněné členy zastupitelstev. Aplikační obtíže a nejčastější pochybení. Seznámit přítomné s obsahem nových či připravovaných legislativních změn v odměňování členů zastupitelstev ÚSC. Seznámit účastníky se základními pojmy: veřejná funkce (vers. typy základních pracovněprávních vztahů), uvolněný euvolněný člen zastupitelstva, orgány obce, jejich složení a kompetence ve vztahu k předmětnému tématu, odměna za výkon funkce a další pojmy související s danou problematikou. Obsah: Shrnutí platné právní úpravy, vymezení zásadních pojmů a skutečností k tématu platné právní předpisy upravující danou problematiku, vymezení základních pojmů, rozhodná časová rozhraní z hlediska odměňování členů zastupitelstva, uvolněný euvolněný člen zastupitelstva, vyhrazená působnost k rozhodování o nárocích a výši poskytovaných plnění Odměňování po dobu výkonu funkce odměňování obecně – struktura odměn a peněžitých plnění za výkon funkce člena zastupitelstva, zařazení obce do velikostní kategorie pro účely odměňování členů zastupitelstva, co je pro odměňování uvolněných a neuvolněných společné, odměňování uvolněných členů zastupitelstva za výkon funkce, poskytování náhrad a odměňování neuvolněných členů zastupitelstva za výkon funkce, odměňování členů zastupitelstva ve speciálních situacích (dlouhodobé zastupování) a po volbách Mimořádné odměny nový druh možných odměn pro členy zastupitelstva - zákonné podmínky a omezení pro jejich poskytování, procedurální postup Odchodné Okolnosti podstatné pro nárok, dotčený okruh osob, podmínky přiznání, stanovení jeho výše a výplata Problematika dovolené Specifika dovolené u členů zastupitelstev – nárok, čerpání převod nevyčerpané dovolené a možnosti jeho proplacení Další možná peněžitá plnění pro členy zastupitelstev a podmínky jejich poskytování


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • Ing. Jana Krumlová - odbornice VS, která působí v ústředních orgánech státní správy
  • * Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-311 - 2015, Název akreditace: Právní poměry a odměňování členů zastupitelstev ÚSC se zaměřením na specifika obcí Akreditace: MV ** V případě, že se jedná o vzdělávací akci akreditovanou u Ministerstva vnitra ČR dle zákona 312 - 2002 Sb. nebo rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT a jsou splněny podmínky pro osvobození od DPH, bude jako konečná cena fakturována cena bez DPH. Splnění podmínek pro osvobození určuje pořadatel. * * Forma výuky: Prezenční * Program: : 9:00-15:00 Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.
  • 1. Objednatel odesláním přihlášky [objednávky] prohlašuje, že uvedl pravdivé informace, před odesláním přihlášky se seznámil s obchodními podmínkami pořadatele a s těmito obchodními podmínkami souhlasí. 2. Pořadatel prohlašuje, že objednatel může sebe nebo jinou osobu [dále jen „účastník“] přihlásit přímo prostřednictvím webových stránek. Výjimečně si může objednatel přihlášku zajistit telefonicky u pořadatele, ale tuto přihlášku pak musí zaslat dodatečně v písemné podobě, nejpozději však v termínu telefonicky dohodnutém s pořadatelem. 3. Pořadatel vyrozumí zároveň objednatele [případně jím vyslané Smluvní strany souhlasí, že při neúčasti účastníka [nebo jeho náhradníka] bez řádné omluvy na akci, provedené nejpozději 6 pracovních dnů před konáním akce, nebude přihláška zrušena a objednatel je povinen uhradit smluvenou částku jato by se akce zúčastnil. Objednávka bude zrušena pouze na základě písemného zrušení přihlášky [poštovním doručovatelem, prokazatelným e-mailem - potvrzeným pořadatelem nebo datovou schránkou], doručené pořadateli nejpozději 6 pracovních dnů před konáním akce. V případě telefonického odhlášení účastníka, bude uznatelné jen odhlášení písemně potvrzené pořadatelem. Za přihlášeného účastníka může objednatel vyslat náhradníka. 4. Platební podmínky: a] Po obdržení objednávky pořadatel zaregistruje objednatele [účastníka] do seznamu účastníků dané akce. Na podkladě platné objednávky pořadatel vyhotoví daňový doklad [fakturu], kterou odešle objednateli nebo fakturu předá účastníkovi na dané akci. b] Pořadatel vyhotoví daňový doklad i v případě nepřítomnosti účastníka, pokud objednatel včas a písemně neprovedl odhlášení z akce, jak uvedeno výše. Objednatel si je této skutečnosti plně vědom a s těmito důsledky souhlasí. c] Objednatel se zavazuje, že platbu provede na číslo účtu pořadatele 43-5872020247 - 0100 [KB] v termínu splatnosti uvedeném ve faktuře. 5. Cena seminářů uvedená u daného kurzu je vždy bez DPH [DPH je u neakreditovaných akcí nebo akcí na které se akreditace nevztahuje připočítávána podle platného zákona o DPH]. Je-li cena dohodnuta mezi pořadatelem a objednatelem jako cena konečná, pak platí cena dohodnutá. 6. V případě, že se jedná o vzdělávací akci akreditovanou u Ministerstva vnitra ČR dle zákona 312 - 2002 Sb. pro úředníky územních samosprávných celků nebo rekvalifikační kurs akreditovaný MŠMT a jsou splněny podmínky pro osvobození od DPH, bude jako konečná cena fakturována bez DPH. Splnění podmínek pro osvobození určuje pořadatel. 7. Při zrušení akce pořadatelem bude objednateli zasláno vyrozumění o zrušení akce. 8. Registrace přítomných účastníků probíhá vždy od 8.30 hodin do 9.00 hodin, není-li v pozvánce na akci uvedeno jinak. 9. Informace uvedené v nabídce pořadatele jsou platné, pokud pořadatel nesdělí objednateli nebo přihlášeným účastníkům informace o případné změně místa či data konání semináře, o změně lektora, nebo o zrušení semináře. Objednatel v případě změny podmínek uzavřené objednávky může svou objednávku zrušit a to nejpozději do 2 dnů od pořadatelem sdělených změn. 10. Pořadatel předá účastníkovi vzdělávací akce po absolvování akce osvědčení o účasti na vzdělávací akci. 11. Odesláním přihlášky na akci dává objednavatel souhlas pořadateli se zpracováním osobních údajů objednatele i účastníka pro účely organizace a evidence školení. Pořadatel bude svěřené osobní údaje přihlášených chránit a nakládat s nimi v souladu se zákonem č. 101 - 2000 Sb. 12. Objednatel nebo účastník mají právo kdykoliv požádat pořadatele o vyjmutí ze seznamu evidovaných osob. 13. Údaje, které pořadatel od objednatele obdrží, může pořadatel použít k vlastnímu marketingovému průzkumu, reklamě nebo nabídce poskytnutí další služby, a to výhradně pořadatelem. Pořadatel se zavazuje, že tyto údaje neposkytne třetí osobě. Za pořadatele Aliaves Co., a.s. ředitel společnosti

SEARCHŠkolení: PRÁVNÍ POMĚRY


Leden 2021 # Získáte komplexní přehled a informace o návrzích, přípravě a provedení organizačních změn. Dozvíte se, jak tyto změny komunikovat směrem do firmy, jaká jsou zákonná pravidla od správného načasování až po proces propouštění a outplacementu. * • jak připravovat organizační změnu: správné ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Listopad 2020 # Mít přehled v oblasti práva se víc než vyplatí Prostředí kolem nás, v zaměstnání, v podnikání i v soukromí, je stále více regulováno právem. Pro laiky bývá často obtížné se v nepřehledném právním řádu orientovat. Kurz právní minimum pro neprávnické profese má za cíl ...   Kurz od firmy: Top Vision
Listopad 2020 # Na prvním semináři bude lektor simulovat konkrétní postupy od prověření obchodního partnera přes uzavření smlouvy až po vymáhání pohledávky dle právní úpravy v občanském zákoníku a souvisejících právních předpisech. Po absolvování semináře budete vědět, jaké jsou možnosti zajištění pohledávek a realizace jejich uspokojení v případě exekučního ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.


Listopad 2020 # Zahraniční osoby mohou v ČR podnikat mj. prostřednictvím odštěpného závodu (v původní terminologii organizační složky podniku). Odštěpný závod je tak v české obchodní praxi relativně rozšířeným jevem. Významu odštěpného závodu nicméně neodpovídá rozsah právní ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Listopad 2020 # Cílem první části semináře je seznámení s postavením SVJ, jeho charakterem, okamžikem a způsoby jeho vzniku. Zároveň budou vysvětlena práva a povinnosti vlastníků jednotek, způsob fungování společenství vlastníků jednotek a případných dalších forem správy jednotek. Budou podány informace o novele občanského ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Říjen 2020 # Po absolvování semináře budete znát detailní průběh likvidace obchodních společností a družstev, a to jak z právního, tak i z účetního a daňového pohledu. Důraz přitom bude kladen na společnost s ručením omezeným a akciovou společnost. Spolupráce lektorů ze soukromého a veřejného sektoru vám ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Říjen 2020 # Akreditace: MV - Ministerstvo vnitraAK - PV-300 - 2015, Název akreditace: Veřejné zakázky - aktuality a praxe Cíl semináře: Zadávání veřejných zakázek je sice ze zákona (zákon o zadávání veřejných zakázek - ZZVZ) ...   Kurz od firmy: Aliaves Co., a.s.
Říjen 2020 # Akreditace: MV - AK - PV-240 - 2016;Soudnictví ve věcech mládeže, činnost OSPOD Cíl semináře Tímto seminářem bych ráda podala ucelený náhled na problematiku péče o nezletilé dítě v případě, kdy péči o něho nemohou vykonávat oba rodiče společně, ať již z důvodu rozvodu manželství ...   Kurz od firmy: Aliaves Co., a.s.
Říjen 2020 # Akreditace: MV - AK - PV-92 - 2014 Silniční a správní úřad obcí I. a II. stupně Cíl semináře: Cílem semináře je ...   Kurz od firmy: Aliaves Co., a.s.
Říjen 2020 # Akreditace: MV - Zákon o ochraně ovzduší, AK - PV-190 - 2020 Cíl semináře Cílem je seznámit posluchače s legislativou na úseku ochrany ovzduší, s kompetencemi orgánu ochrany ovzduší a s povinnostmi provozovatele zdrojů ...   Kurz od firmy: Aliaves Co., a.s.
Listopad 2020 # Akreditace: MV - AK - PV-523 - 2017, Ochrana a kácení dřevin rostoucích mimo les Cíl semináře Dřeviny, které rostou mimo lesní pozemky, jsou dle zákona č. 114 - 1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, chráněny před poškozováním a ...   Kurz od firmy: Aliaves Co., a.s.


Říjen 2020 # Akreditace: MV - Ministerstvo vnitraAK - PV-32 - 2018, Název akreditace: Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění Cílem semináře je seznámit posluchače s právní úpravou týkající se černých staveb, včetně vysvětlení ...   Kurz od firmy: Aliaves Co., a.s.


PRÁVNÍ POMĚRY A ODMĚŇOVÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTEV ÚSC a související problematika - podrobný výklad aktuální právní úpravy s důrazem na možné aplikační problémy v obcích (městských částech) a jejich eliminaci, informace o připravovaných legislativníc

Strana: | 1 << | 2 | 3 | >> 4 | Celkem: 41 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | PRÁVNÍ | POMĚRY | ODMĚŇOVÁNÍ | ČLENŮhttps://studium-kurzy.cz/skoleni_86488_pravni-pomery-a-odmenovani-clenu-zastupitelstev-usc-a-souvisejici-problematika------podrobny-vyklad-aktualni-pravni-upravy-s-durazem-na-mozne-aplikacn.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde