Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
socialni sluzby v gdpr prostredi - zakladni k urz

Studium-Kurzy.cz
HandMade by HANNDE.com

ŠKOLENÍ: Sociální služby v GDPR prostředí - základní kurz # Aliaves Co., a.s.

Akreditace: MPSV - GDPR v prostředí sociálních služeb - základní kurz, č. A2022 - 0331-SP - PC - PP - VP Vzdělávací kurz umožní všem pracovníkům získat orientaci v problematice osobních údajů a práce s nimi. Konkrétně je naučí, co přesně osobní údaje jsou a proč a jak je třeba s nimi zacházet se zvláštní péčí, která vede nejen k ochraně klientů a kolegů v prostředí sociálních služeb, ale i samotných kurzantů. Problematika se navíc netýká pouze jejich pracovního, ale i soukromého života a
Vzdělávací kurz umožní všem pracovníkům získat orientaci v problematice osobních údajů a práce s nimi. Konkrétně je naučí, co přesně osobní údaje jsou a proč a jak je třeba s nimi zacházet se zvláštní péčí, která vede nejen k ochraně klientů a kolegů v prostředí sociálních služeb, ale i samotných kurzantů. Problematika se navíc netýká pouze jejich pracovního, ale i soukromého života a zlepšení vlastního bezpečí a zvýšení zachování úrovně soukromí, proto je kurz určen i pro neformální pečující. Absolvent kurzu se seznámí s problematikou ochrany osobních údajů, základní dokumentací, kterou musí používat a právy a povinnostmi, které pro něho vznikají. Po absolvování kurzu může absolvent provést úvodní seznámení pracovníků svého úseku - oddělení s problematikou ochrany osobních údajů a předat povědomí o dodržování povinností s touto problematikou souvisejících. Program dále prohlubuje sociální orientaci všech druhů pracovníků včetně vedoucích a podporuje jejich přirozené a povoláním prohlubované vlastnosti jako jsou diskrétnost, systematičnost, důvěryhodnost apod. Obsah semináře Úvod do problematiky vč. základního legislativního rámce, základní informace o tématu Základní informace a dokumentace vč. příkladů Orientace v problematice osobních údajů a práce s nimi Role vedoucích pracovníků v zajištění ochrany osobních údajů a jejich zákonné povinnosti Práva a povinnosti pracovníků na jednotlivých pozicích Zacházení s osobními údaji, ochrana klientů a kolegů Postupy zajištění ochrany osobních údajů. Ukládání, správa a výmaz nepoužívaných osobních údajů Fyzická i elektronická bezpečnost Diskrétnost, systematičnost, důvěryhodnost Výkaznictví a aplikace souhlasu se zpracováním osobních údajů. Další aspekty ochrany osobních údajů v prostředí sociálních služeb Výkaznictví spojené s agendou ochrany osobních údajů, Aplikace souhlasu zpracování osobních údajů a postupy při jeho vzetí zpět Zlepšení vlastního bezpečí Zvýšení úrovně zachování soukromí Ochrana osobních údajů z pohledu neformálně pečujících


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • Ing. Jaroslav Dolanský Ministerstvo práce a sociálních věcí, odd. koncepce sociálních služeb s referátem GDPR, personální standard, zpracování a analýza dat o soc.službách a jevech.
  • * Akreditace: MPSV - GDPR v prostředí sociálních služeb - základní kurz, č. A2022 - 0331-SP - PC - PP - VP ** V případě, že se jedná o vzdělávací akci akreditovanou u Ministerstva vnitra ČR dle zákona 312 - 2002 Sb. nebo rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT a jsou splněny podmínky pro osvobození od DPH, bude jako konečná cena fakturována cena bez DPH. Splnění podmínek pro osvobození určuje pořadatel.
  • 1. Objednatel odesláním přihlášky [objednávky] prohlašuje, že uvedl pravdivé informace, před odesláním přihlášky se seznámil s obchodními podmínkami pořadatele a s těmito obchodními podmínkami souhlasí. 2. Pořadatel prohlašuje, že objednatel může sebe nebo jinou osobu [dále jen „účastník“] přihlásit přímo prostřednictvím webových stránek. Výjimečně si může objednatel přihlášku zajistit telefonicky u pořadatele, ale tuto přihlášku pak musí zaslat dodatečně v písemné podobě, nejpozději však v termínu telefonicky dohodnutém s pořadatelem. 3. Pořadatel vyrozumí zároveň objednatele [případně jím vyslané Smluvní strany souhlasí, že při neúčasti účastníka [nebo jeho náhradníka] bez řádné omluvy na akci, provedené nejpozději 6 pracovních dnů před konáním akce, nebude přihláška zrušena a objednatel je povinen uhradit smluvenou částku jato by se akce zúčastnil. Objednávka bude zrušena pouze na základě písemného zrušení přihlášky [poštovním doručovatelem, prokazatelným e-mailem - potvrzeným pořadatelem nebo datovou schránkou], doručené pořadateli nejpozději 6 pracovních dnů před konáním akce. V případě telefonického odhlášení účastníka, bude uznatelné jen odhlášení písemně potvrzené pořadatelem. Za přihlášeného účastníka může objednatel vyslat náhradníka. 4. Platební podmínky: a] Po obdržení objednávky pořadatel zaregistruje objednatele [účastníka] do seznamu účastníků dané akce. Na podkladě platné objednávky pořadatel vyhotoví daňový doklad [fakturu], kterou odešle objednateli nebo fakturu předá účastníkovi na dané akci. b] Pořadatel vyhotoví daňový doklad i v případě nepřítomnosti účastníka, pokud objednatel včas a písemně neprovedl odhlášení z akce, jak uvedeno výše. Objednatel si je této skutečnosti plně vědom a s těmito důsledky souhlasí. c] Objednatel se zavazuje, že platbu provede na číslo účtu pořadatele 43-5872020247 - 0100 [KB] v termínu splatnosti uvedeném ve faktuře. 5. Cena seminářů uvedená u daného kurzu je vždy bez DPH [DPH je u neakreditovaných akcí nebo akcí na které se akreditace nevztahuje připočítávána podle platného zákona o DPH]. Je-li cena dohodnuta mezi pořadatelem a objednatelem jako cena konečná, pak platí cena dohodnutá. 6. V případě, že se jedná o vzdělávací akci akreditovanou u Ministerstva vnitra ČR dle zákona 312 - 2002 Sb. pro úředníky územních samosprávných celků nebo rekvalifikační kurs akreditovaný MŠMT a jsou splněny podmínky pro osvobození od DPH, bude jako konečná cena fakturována bez DPH. Splnění podmínek pro osvobození určuje pořadatel. 7. Při zrušení akce pořadatelem bude objednateli zasláno vyrozumění o zrušení akce. 8. Registrace přítomných účastníků probíhá vždy od 8.30 hodin do 9.00 hodin, není-li v pozvánce na akci uvedeno jinak. 9. Informace uvedené v nabídce pořadatele jsou platné, pokud pořadatel nesdělí objednateli nebo přihlášeným účastníkům informace o případné změně místa či data konání semináře, o změně lektora, nebo o zrušení semináře. Objednatel v případě změny podmínek uzavřené objednávky může svou objednávku zrušit a to nejpozději do 2 dnů od pořadatelem sdělených změn. 10. Pořadatel předá účastníkovi vzdělávací akce po absolvování akce osvědčení o účasti na vzdělávací akci. 11. Odesláním přihlášky na akci dává objednavatel souhlas pořadateli se zpracováním osobních údajů objednatele i účastníka pro účely organizace a evidence školení. Pořadatel bude svěřené osobní údaje přihlášených chránit a nakládat s nimi v souladu se zákonem č. 101 - 2000 Sb. 12. Objednatel nebo účastník mají právo kdykoliv požádat pořadatele o vyjmutí ze seznamu evidovaných osob. 13. Údaje, které pořadatel od objednatele obdrží, může pořadatel použít k vlastnímu marketingovému průzkumu, reklamě nebo nabídce poskytnutí další služby, a to výhradně pořadatelem. Pořadatel se zavazuje, že tyto údaje neposkytne třetí osobě. Za pořadatele Aliaves Co., a.s. ředitel společnosti
Termíny školení -- NA VYBRANÉ ŠKOLENÍ SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT --

SEARCHŠkolení: Sociální služby


Únor 2023 # Školení LDAP a OpenLDAP seznámí posluchače s technologií LDAP. Posluchači zároveň v kurzu získají znalosti potřebné k administraci OpenLDAP serveru. V rámci školení se naučí jak nainstalovat OpenLDAP server a dále konfigurovat OpenLDAP jako databázi uživatelů ...   Kurz od firmy: ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills
Únor 2023 # Kurz vhodný pro konzultanty, analytiky a vývojáře pro seznámení s vývojářskými technikami SOAP a REST s použitím Java SE a Java ...   Kurz od firmy: ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills
Březen 2023 # Připravte se na nábor – používejte metody, které se osvědčily. Získáte aktuální informace i orientaci v možnostech náboru nových zaměstnanců, které nabízí dnešní online doba. Získáte aktuální poznatky, jak se momentálně využívá nábor přes pracovní portály a agregátory. Dozvíte se, ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.


Květen 2023 # Připravte se na nábor: používejte při něm metody, které se osvědčily. Získáte aktuální informace a orientaci v možnostech náboru nových zaměstnanců, které nabízí dnešní online doba. Získáte aktuální poznatky, jak se momentálně využívá nábor přes pracovní portály a agregátory. ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Březen 2023 # Cílem semináře je osvojení si této právní úpravy, včetně změn po novele vyhlášky, ujasnění správných postupů a předejití sporům, případně hrozbě pokut. * • význam pracovnělékařských služeb (PLS), • ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Duben 2023 # Akreditace: MV - AK - PV-270 - 2016; FKSP a sociální fondy - aktuální stav a novinky Máte v organizaci fond kulturních a sociálních potřeb nebo si chcete zřídit sociální fond? Pak je tento kurz určen právě Vám. Jedná se o  akreditovaný kurz , který je zaměřen na výklad vyhlášky 114 - 2002 Sb., o fondu kulturních a ...   Kurz od firmy: Aliaves Co., a.s.
Srpen 2023 # Personalistika # Určeno pro HR manažery, HR Business partnery, manažery recruitmentu, pracovníky recruitmentu. cíl Naučit se efektivně využívat sociální sítě pro získávání pracovníků . Sociální sítě a jejich úloha pro HR Vhodné kombinace sociálních sítí pro zvýšení efektu oslovení Jak a kde najít ty ...   Kurz od firmy: STUDIO W
Únor 2023 # Akreditace: MPSV - GDPR v prostředí sociálních služeb - základní kurz, č. A2022 - 0331-SP - PC - PP - VP Vzdělávací kurz umožní všem pracovníkům získat orientaci v problematice osobních údajů a práce s nimi. Konkrétně je naučí, co přesně osobní údaje jsou a proč a jak je třeba s nimi zacházet se zvláštní péčí, která vede ...   Kurz od firmy: Aliaves Co., a.s.
Březen 2023 # Cílem vzdělávacího programu je přehledný a srozumitelný výklad vyhlášky č.114 - 2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb a výklad souvisejících právních předpisů. Pod odborným vedením získáte aktuální informace a lepší orientaci potřebnou pro tvorbu a čerpání FKSP a sociálních fondů. Téma bude doplněno o konkrétní příklady z praxe a budete mít možnost získat ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Březen 2023 # Cílem vzdělávacího programu je přehledný a srozumitelný výklad vyhlášky č.114 - 2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb a výklad souvisejících právních předpisů. Pod odborným vedením získáte aktuální informace a lepší orientaci potřebnou pro tvorbu a čerpání FKSP a sociálních fondů. Téma bude doplněno o konkrétní příklady z praxe a ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Únor 2023 # Po absolvování semináře se budete umět orientovat v paletě novelizací, kterými nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení (dále jen „pojistné“) prochází. V nemocenském pojištění a pojistném na sociální zabezpečení dochází k řadě změn, z nichž některé ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.


Únor 2023 # Po absolvování semináře se budete umět orientovat v paletě novelizací, kterými nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení (dále jen „pojistné“) prochází. V nemocenském pojištění a pojistném na sociální zabezpečení dochází k řadě změn, z nichž některé ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.


Sociální služby v GDPR prostředí - základní kurz

Strana: | 1 << | 2 | >> 3 | Celkem: 29 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | Sociální | služby | GDPR | prostředíhttps://studium-kurzy.cz/skoleni_105483_socialni-sluzby-v-gdpr-prostredi---zakladni-kurz.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde