Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
dan z prijmu pravnickych osob za rok 2022 a od roku 2023

Studium-Kurzy.cz
HandMade by HANNDE.com

ŠKOLENÍ: Daň z příjmů právnických osob za rok 2022 a od roku 2023 # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

Program semináře: * STANOVENÍ ZÁKLADU DANĚ - výsledek hospodaření před zdaněním * POLOŽKY ZVYŠUJÍCÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ – povinnost dodanění neuhrazených závazků, pohledávky ze smluvních sankcí, daňové dopady změny účetní metody na základ daně, (např. změna kategorie účetních jednotek), daňové dopady oprav účtování v předchozích
Program semináře: * STANOVENÍ ZÁKLADU DANĚ - výsledek hospodaření před zdaněním * POLOŽKY ZVYŠUJÍCÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ – povinnost dodanění neuhrazených závazků, pohledávky ze smluvních sankcí, daňové dopady změny účetní metody na základ daně, (např. změna kategorie účetních jednotek), daňové dopady oprav účtování v předchozích letech, daňové důsledky dohody o narovnání, dodanění odčitatelných položek při nedodržení podmínek – dary, odborný výcvik * POLOŽKY SNIŽUJÍCÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ - Uhrazené náklady, jejichž daňová uznatelnost je podmíněna zaplacením, zúčtování nedaňových rezerv a opravných položek atd. - položky, které se nezahrnují do základu daně – částky již jednou zdaněné, příjmy podléhající srážkové dani ...... - definice osob spojených, ceny obvyklé - tvorba daňové rezervy na likvidaci elektroodpadu ze solárních panelů, * ZDANĚNÍ BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ – zdanění příjmů z dědění a darování, příjmy získané převodem podle zvláštního předpisu, majetkový prospěch, příjmy získané směnou, daňové dopady převodních cen, účelově poskytnuté peněžité dary na pořízení majetku * DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ NÁKLADY - příspěvky poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci, motivační příspěvek, - náklady vynaložené v souvislosti s mimořádnou událostí - COVID - příspěvky právnickým osobám s povinným, nepovinným členstvím - příspěvky na různé typy pojištění, odměny statutárních orgánů - cenné papíry (akcie, dluhopisy, kmenové listy), pohledávky, závazky, odpis pohledávek a tvorba daňových opravných položek k pohledávkám - finanční i operativní leasing, zajištění závazku převodem práva - propagační předměty, dary, reprezentace - finanční náklady z úvěrových finančních nástrojů, smluvní sankce, pokuty, penále - likvidace nepotřebných zásob, škody, náhrady škod - limitace daňové zůstatkové ceny majetku v případě jeho prodeje nebo vyřazení - úpravy do finančního leasingu - náklady vynaložené na osobní automobil provozovaný na základě smlouvy o výpůjčce po dobu zajištění dluhu převodem vlastnického práva - důsledky zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, účinnost novely v praxi * DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ REZERVY A OPRAVNÉ POLOŽKY - rezerva na opravu majetku, rezerva na pěstební činnost - tvorba daňových opravných položek * OSVOBOZENÍ PŘÍJMŮ - z podílů na zisku a prodejů podílů na společnostech - licenčních poplatků plynoucích do zahraničí - z bezúplatného příjmu * NEDAŇOVÉ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘÍJMY OSVOBOZENÝMI OD DANĚ * ZMĚNY NASTAVENÉ ZÁKONEM Č. 609 - 2020 Sb: - změny v úročení dluhopisů - peněžitý příspěvek na stravování zaměstnanců - stanovení výdajů na pohonné hmoty u hybridních automobilů a elektromobilů - uplatnění darů poskytnutých v souvislosti s výskytem SARS – CoV-2 do základu daně z příjmů, * NEZISKOVÝ SEKTOR: veřejně prospěšný poplatník, svěřenský fond, fundace, daňové benefity, zdanění úrokových příjmů, osvobození bezúplatných příjmů, možnost uplatňování daňových odpisů ze svěřeného majetku příspěvkovými organizacemi a dobrovolnými svazky obcí (stanovení vstupní ceny, způsob odpisování). Možnost tvorby daňové rezervy na opravu svěřeného majetku u příspěvkových organizacemi a dobrovolných svazků obcí * SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK – úprava do zdanitelných příjmů společenství * HMOTNÝ MAJETEK - odpisování hmotného majetku stanovení vstupní ceny pro odpisování majetku, vyřazení majetku, likvidace majetku, škody na majetku - nehmotný majetek (software), změny v režimu nehmotného majetku - vymezení odpisovatele, vymezení neodpisovaného majetku, režim majetku nabytého bezúplatně, pozemky, stavby, jednotky - odpisování technického zhodnocení provedeného poplatníkem, který není nájemcem ani uživatelem (stanovení vstupní ceny jiného majetku, způsob odpisování jiného majetku, zdanění nepeněžního příjmu v podobě technického zhodnocení majetku) - majetek pořízený zcela nebo z části formou účelově poskytnutého daru – stanovení vstupní ceny * MIMOŘÁDNÁ POZORNOST BUDE VĚNOVÁNA POSLEDNÍM LEGISLATIVNÍM ZMĚNÁM ÚČINNÝM V ROCE 2020 A 2021 - zvýšení hodnotové hranice pro hmotný majetek a jeho technické zhodnocení - nové zavedení mimořádných odpisů majetku - zkrácený finanční leasing - zrušení daňové kategorie nehmotného majetku a jeho důsledky * SNIŽUJÍCÍ POLOŽKY, POLOŽKY ODČITATELNÉ OD ZÁKLADU DANĚ, SLEVY NA DANI - odčitatelná položka v podobě uplatnění daňové ztráty - novela zákona č. 299 - 2020 Sb.“ - uplatnění daňové ztráty jako odčitatelné položky od daně zpětně - možnost poplatníka vzdát se práva na uplatnění daňové ztráty jako odčitatelné položky – vliv na prekluzi k vyměření a doměření daně z příjmů - vliv uplatnění daňové ztráty na prekluzi k vyměření daně z příjmů - úprava přenosu daňové ztráty na právního nástupce - odpočet na náklady na projekty výzkumu a vývoje - odpočet na odborné vzdělávání - snižující položka na dary a limit pro její uplatnění (viz zákon č. 39 - 2021 Sb.), - NÁKLADY VYNALOŽENÉ NA POMOC UKRAJINĚ - Nepeněžní plnění jako daňově účinný náklad - Dary jako snižující položka od základu daně: zvýšení sazby pro výpočet, rozšíření příjemců a účelu darů, rozšíření poskytovatelů darů, . - snižující položky u neziskových subjektů * PŘÍJMY ZDANĚNÉ ZVLÁŠTNÍ SAZBOU DANĚ - postup při vrácení vyplacené zálohy na podíly na zisku po převodu nebo přechodu podílu na obchodní korporaci - zvláštní ustanovení o vratitelném přeplatku V případě, že bude vydán nový pokyn GFŔ D--?? ( novela Pokynu D-22) , bude výklad věnován i změnám, které tato změna přinesla.

Obsah kurzu - školení     Program semináře: * STANOVENÍ ZÁKLADU DANĚ - výsledek hospodaření před zdaněním * POLOŽKY ZVYŠUJÍCÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ – povinnost dodanění neuhrazených závazků, pohledávky ze smluvních sankcí, daňové dopady změny účetní metody na základ daně, (např. změna kategorie účetních jednotek), daňové dopady oprav účtování v předchozích letech, daňové důsledky dohody o narovnání, dodanění odčitatelných položek při nedodržení podmínek – dary, odborný výcvik * POLOŽKY SNIŽUJÍCÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ - Uhrazené náklady, jejichž daňová uznatelnost je podmíněna zaplacením, zúčtování nedaňových rezerv a opravných položek atd. - položky, které se nezahrnují do základu daně – částky již jednou zdaněné, příjmy podléhající srážkové dani ...... - definice osob spojených, ceny obvyklé - tvorba daňové rezervy na likvidaci elektroodpadu ze solárních panelů, * ZDANĚNÍ BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ – zdanění příjmů z dědění a darování, příjmy získané převodem podle zvláštního předpisu, majetkový prospěch, příjmy získané směnou, daňové dopady převodních cen, účelově poskytnuté peněžité dary na pořízení majetku * DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ NÁKLADY - příspěvky poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci, motivační příspěvek, - náklady vynaložené v souvislosti s mimořádnou událostí - COVID - příspěvky právnickým osobám s povinným, ...


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • Ing. Ilona Součková - působí v oddělení daně z příjmů právnických osob Generálního finančního ředitelství, podílí se na přípravě a zpracování návrhů zákonů a dalších právních předpisů v oblasti daně z příjmů právnických osob ve spolupráci s příslušným legislativním odborem, metodicky řídí a koordinuje výměnu informací mezi daňovou správou a dalšími orgány státní správy
  • PLATBA ZA SEMINÁŘ A JEHO VYÚČTOVÁNÍ: Po obdržení přihlášky zašleme objednateli [účastníkovi] potvrzení o registraci na semináři současně s výzvou k platbě za seminář [semináře] s přiděleným variabilním symbolem. Platbu provedete na naše číslo účtu 84141061 - 0100 [KB, pobočka Praha 6]. Daňový doklad [fakturu s vyúčtováním] obdrží účastník poštou v termínu předepsaném zákonem po připsání platby na náš účet. V mimořádných případech lze platit na semináři u registrace. V tomto případě obdrží účastník příjmový pokladní doklad o zaplacení a následně poštou řádný daňový doklad. Ve vložném [cena semináře] je zahrnuto drobné občerstvení. Při neúčasti účastníka [nebo jeho náhradníka] účastnický poplatek nevracíme. Účastnický poplatek vrátíme pouze na základě písemného zrušení přihlášky do tří dnů před konáním akce. Registrace účastníků na semináři je vždy od 8.30 hodin do 9.00 hodin – tj. půl hodiny před zahájením semináře. Registrace účastníků seminářů konaných ve Starých Splavech je od 10.30 do 11.00 hodin [ubytování účastníků od 9.00 hodin].
Termíny školení -- NA VYBRANÉ ŠKOLENÍ SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT --

SEARCHKurzy: Daň příjmů


Listopad 2022 # Akreditace kurzu Kurz je výborný. Hodnotím na 100%. Elena Perevozchikova, elena.vladi(zavinac)seznam.cz --- Cíle kurzu: V tomto online kurzu získáte znalosti z oblasti daň z příjmů právnických osob. Kurz obsahuje 21 videí, ve kterých Vám problematiku srozumitelnou formou vysvětlí daňový poradce. Popis: Kurz je ...   Kurz od firmy: Centrum služeb pro podnikání s.r.o.
Duben 2023 # Cíle kurzu: Získáte znalosti z oblasti daň z příjmů právnických osob. Kurz obsahuje procvičování na příkladech z praxe. Popis: Kurz je určen Všem, kteří se chtějí naučit problematiku DPPO a mají alespoň částečné znalosti účetnitví. Obsah Poplatníci daně, základ daně, placení daně, úpravy daňového základu, daňově uznatelné ...   Kurz od firmy: Centrum služeb pro podnikání s.r.o.
Duben 2023 # Cíle kurzu: Posluchači kurzu získají znalosti potřebné pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob. Probíranou látku procvičujeme v rámci výuky na konkrétních příkladech z praxe. Popis: Obsah: Kurz obsahuje tato témata: Poplatníci a předmět daně, základ daně, příjmy dle ZDP §6 – 10, stanovení daňové povinnosti, daňová evidence. ...   Kurz od firmy: Centrum služeb pro podnikání s.r.o.


Listopad 2022 # Cíle kurzu: V tomto online kurzu získáte znalosti z oblasti daň z příjmů fyzických osob. Kurz obsahuje videa, ve kterých Vám naši daňoví poradci vysvětlí problematiku srozumitelnou formou. Popis: Kurz je určen všem, kteří se chtějí  naučit problematiku DPFO a chtějí studovat online . Obsah Kurz obsahuje tato ...   Kurz od firmy: Centrum služeb pro podnikání s.r.o.
Leden 2023 # Účastí na celém cyklu seminářů získáte ucelené a praktické informace o změnách nejdůležitějších účetních a daňových předpisů platných pro rok 2023. Seznámíte se také s dopady posledních tzv. Daňových balíčků do praxe právnických osob. * 1. seminář 16. 1. 2023; 9:00–16:00 • Daň z přidané ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Leden 2023 # Účastí na celém cyklu seminářů získáte ucelené a praktické informace o změnách nejdůležitějších účetních a daňových předpisů platných pro rok 2023. Seznámíte se také s dopady posledních tzv. Daňových balíčků do praxe právnických osob. * 1. seminář 16. 1. 2023; 9:00–16:00 • Daň z přidané ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Prosinec 2022 # Na přednášce se seznámíte s aktuální podobou zákona zákona o daních z příjmů se zaměřením na fyzické osoby a aktuální judikaturu. Součástí výkladu bude postup při daňovém ukončení roku 2022. * 9:00–14 • Daň z příjmů fyzických osob – ukončení roku 2022; daňový balíček a ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Prosinec 2022 # Na přednášce se seznámíte s aktuální podobou zákona zákona o daních z příjmů se zaměřením na fyzické osoby a aktuální judikaturu. Součástí výkladu bude postup při daňovém ukončení roku 2022. * 9:00–14 • Daň z příjmů fyzických osob – ukončení roku 2022; daňový balíček a ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Duben 2023 # Daně # Zákon o DPH – Ing. Zdeněk Kuneš (9 – 12.30 h.) obsah Stanovení obratu od 1. 1. 2023 Registrace plátce Nárok na odpočet daně při registraci plátce Zpětná registrace plátce Zrušení registrace plátce Povinnosti plátce při vypořádání daně v souvislosti se zrušením registrace plátce ...   Kurz od firmy: STUDIO W
Leden 2023 # V rámci semináře se seznámíte s aktuálním právním stavem vybraných ustanovení zákona o dani z nemovitých věcí se zaměřením na legislativní změny pro rok 2023 a následující. Přidanou hodnotou bude informace o zásadách vyplnění tiskopisu přiznání k dani z nemovitých věcí nastavených vyhláškou o formulářových podáních pro daň z nemovitých věcí, dále komentář ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Leden 2023 # V rámci semináře se seznámíte s aktuálním právním stavem vybraných ustanovení zákona o dani z nemovitých věcí se zaměřením na legislativní změny pro rok 2023 a následující. Přidanou hodnotou bude informace o zásadách vyplnění tiskopisu přiznání k dani z nemovitých věcí nastavených vyhláškou o formulářových podáních pro daň z nemovitých věcí, dále komentář ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.


Leden 2023 # Na semináři získáte ucelené a praktické informace o změnách v zákoně o dani z přidané hodnoty platných pro rok 2023. * • aktuální stav legislativy pro rok 2023, • problematická ustanovení aktuálních novel, • nové závěry koordinačních výborů KDP ČR a GFŘ, • osvobozená plnění, • korekce odpočtu DPH (krácení odpočtu, ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.


Daň z příjmů právnických osob za rok 2022 a od roku 2023

Strana: | 1 << | 2 | 3 | 4 | >> 9 | Celkem: 91 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | Daň | příjmů | právnických | osobhttps://studium-kurzy.cz/skoleni_104189_dan-z-prijmu-pravnickych-osob-za-rok-2022-a--od-roku-2023.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde