Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře

Studium-Kurzy.cz
HandMade by HANNDE.com

Leadership 4.0 v době digitální transformace

Listopad 2020   Během pěti setkání se seznámíte s moderními přístupy k leadershipu a Remote managementu, osvojíte si praktické techniky pro rozvoj motivace, účinné komunikace a soudržnosti týmu i mimo prostor osobních setkávání. S těmito poznatky můžete více rozvíjet přirozený potenciál členů vašich týmů a můžete je provázet v období změn tak, abyste jim byli oporou při zvyšování individuální ...

DaVinci Resolve - editace videa

Prosinec 2020   Na kurzu Vás seznámíme se zvyklostmi a postupy editování videa a zvuku. Naučíme Vás jak uspořádat a efektivně využívat Vaše videa, zvuky a grafiku tak, aby Vám neunikl žádný důležitý moment. Dozvíte se jak stříhat a editovat video i zvuk a tvořit tak vlastní příběhy, produktová videa, návody další. Ukážeme Vám jak ovlivňovat náladu a pocity editací barev a zvuků, jak vytvořit grafiku a titulky I jak ...

Daňové a účetní novinky roku 2020 a 2021 - komplexní pohled - ON-LINE

Prosinec 2020   Seminář bude zaměřen na účetní a daňovou legislativu: * Změny v účetnictví a daních následkem koronavirové krize (účtování o dotacích, příspěvcích, bonusech, prominutí daní a příslušenství, následky odkladu splátek úvěrů, nájemného atd.) * Změny zákona o dani z příjmů – zejména zapracování závěrů směrnice ATAD, zpětné uplatnění ...


Dlouho očekávaná novela zákoníku práce - ON-LINE

Listopad 2020   Problematika pracovního práva je stále velmi diskutovaná, stále živá a aktuální. V červnu 2020 byla schválena velká a dlouho očekávaná novela zákoníku práce, která přinese zásadní změny do některých institutů pracovního práva. Novela nabyla účinnosti částečně již 30. 7. 2020, klíčové instituty však nabývají účinnosti 1. 1. 2021. Přinášíme Vám ...

Kybernetická bezpečnost - Kybernetická bezpečnost a ochrana dat ve veřejném sektoru

Listopad 2020   (Seminář již proběhl, je zaplněn nebo je ...

Smlouvy a software

Listopad 2020   (Seminář již proběhl, je zaplněn nebo je ...

IFRS - hlubší a rozšířenější poznání

Listopad 2020   (Seminář již proběhl, je zaplněn nebo je ...

Dozorová oprávnění a postupy stavebního úřadu ve veřejném zájmu

Listopad 2020   (Seminář již proběhl, je zaplněn nebo je ...


Stavební zákon a předpisy souvisící v aktuální judikatuře správních soudů

Listopad 2020   (Seminář již proběhl, je zaplněn nebo je ...

Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech)

Listopad 2020   (Seminář již proběhl, je zaplněn nebo je ...

MS Excel - analýza dat pro pokročilé

Listopad 2020   (Seminář již proběhl, je zaplněn nebo je ...

Poskytování náhrad cestovních výdajů v praxi

Listopad 2020   (Seminář již proběhl, je zaplněn nebo je ...

Místní a účelové komunikace - 1. část - vznik a užívání veřejných cest

Listopad 2020   (Seminář již proběhl, je zaplněn nebo je ...

Autorský zákon - podrobně a aktuálně

Listopad 2020   (Seminář již proběhl, je zaplněn nebo je ...

Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi

Červen 2021   Odborný program semináře: * novela katastrálního zákona ohledně věcných břemen, další možnosti výmazu starých věcných břemen, nové poznámky v katastru nemovitostí (účinnost začátkem roku 2021) * digitální technická mapa kraje (zejména obsah a poskytování údajů z ní, obsah seznamu vlastníků, provozovatelů a správců dopravní a ...

Veřejné zakázky ve zdravotnictví

Březen 2021   Program semináře: * Předběžné tržní konzultace u veřejných zakázek ve zdravotnictví – zkušenosti a postřehy, jak správně vést předběžné tržní konzultace; * Správné stanovování předpokládané hodnoty veřejných zakázek ve zdravotnictví; dělení a slučování předmětu veřejných zakázek – s příklady rozhodovací praxe ÚOHS a ju...

Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT

Červen 2021   Program semináře: * Specifika soutěže o veřejnou zakázku v oblasti HW a SW a ZZVZ * Soutěžíme HW: - Nediskriminační vymezení předmětu veřejné zakázky (užívání obchodních názvů) a ZZVZ; - Zadávání dle benchmarku procesoru (specifika, rizika); - Požadavky na servis a maintenance HW v zadávací ...

Rozdělení a výplata vlastního kapitálu - právní a daňové souvislosti

Květen 2021   Odborný program semináře: * Právní část - podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích, způsoby jeho určení (přednostní podíl, variabilní podíl, podíl závislý na práci pro společnost či rozhodnutí valné hromady, pevný podíl, podíly - akcie bez podílu na zisku, podíl na zisku či jiných vlastních zdrojích třetích ...

Nová úprava a.s. a s.r.o. - aktuálně k hlavním změnám a nejasnostem

Březen 2021   Seminář se dotkne (mimo jiných) následujících okruhů témat: * obchodní rejstřík - evidence skutečných majitelů * zrušení a zánik společnosti (včetně zrušení a výmazu „nekontaktní“ společnosti soudem bez likvidace) * jednání za společnost (včetně konfliktu zájmů, doručování či přičítání vědomí zástupců o právně relevantní ...

Zajištění a utvrzení dluhu

Duben 2021   Seminář se postupně zaměří na následující okruhy: * vybrané obecné otázky - hlavní důvody neplatnosti ujednání ve smlouvách o zajištění či utvrzení dluhu (včetně rizik spojených s přezajištěním či plynoucích ze vztahů se spotřebitelem nebo slabší stranou) - zvláštnosti promlčení práv ze zajišťovacích - utvrzovacích ...

Význam času v právu, promlčení

Červen 2021   Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek: * význam času v právu - lhůty vs. doby vs. termíny - počítání času – právní (civilní) vs. přirozená (naturální) komputace - lhůty - doby nepřetržité (tempus continuum), přerušované (tempus utile) a prodloužené - časová určení vs. ...

Kupní smlouva v novém občanském zákoníku

Květen 2021   Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek: * struktura právní úpravy kupní smlouvy a souvisejících otázek, * kupní smlouva vs. smlouva darovací (nesnáze spojené s určením, kdy plnění obdarovanému bezúplatné, včetně výměnku či převodu za 1 Kč), * kupní smlouva vs. smlouva o dílo (problémy s montáží či s ...

Obchodněprávní judikatura za poslední půlrok

Březen 2021   Seminář se zaměří na rozhodnutí z následujících oblastí: * obchodní korporace - obecné otázky - společnost s ručením omezeným - akciová společnost - družstvo * smluvní a závazkové právo - určitost, platnost, účinnost, relativní neúčinnost, obsah a výklad právního ...

MS Excel - analýza dat pro pokročilé

Červen 2021   Program kurzu: * Rekapitulace kontingenčních tabulek * Výpočty v kontingenční tabulce: - Funkce podrobně - Způsob interpretace dat – výpočty (% z, % mezi, …) - Příklad kumulovaných výpočtů * Použití počítaných polí a počítaných položek * Použití seskupování * Filtrování více ...

Konzultační seminář o praktickém provádění Intrastatu a jeho změnách v roce 2021 a v roce 2022

Květen 2021   Seminář bude konkrétně zaměřen na: * připravované změny v Intrastatu účinné od 1. 1. 2022 * vznik a zánik povinnosti k vykazování údajů do Intrastatu * zboží sledované v Intrastatu * způsoby předávání výkazů pro Intrastat celním orgánům * obsah a rozsah všech údajů ...

Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi

Prosinec 2020   Odborný program semináře: * novela katastrálního zákona ohledně věcných břemen, další možnosti výmazu starých věcných břemen, nové poznámky v katastru nemovitostí (účinnost začátkem roku 2021) * digitální technická mapa kraje (zejména obsah a poskytování údajů z ní, obsah seznamu vlastníků, provozovatelů a správců dopravní a ...

Kurz Texas Holdem Poker

Prosinec 2020   Kurz Texas Holdem ...

Základy metrologie

Prosinec 2020   Chcete získat povědomí o základních legislativních požadavcích na řízenou metrologii a naučit se rozeznávat měřící jednotky a jejich rozdělení, metody a techniky měření? Na našem kurzu vám vše vysvětlíme a poradíme vám, jak vše nastavit a implementovat do metrologického systému ve vaší organizaci, a to v souladu s platnými normami a předpisy. ...

Doškolení interních auditorů dle ČSN EN ISO 19011:2019

Prosinec 2020   Od února 2019 je platný český překlad revize normy ISO 19011 pro provádění interních auditů. Všichni pracovníci, kteří za ně odpovídají ve svých firmách se musí doškolit dle nové revize tak, aby měli platná osvědčení pro tuto funkci.  Pro zkušené interní autory jsme připravili právě toto školení, na kterém vám předáme informace a užitečné rady, ...

Požadavky legislativy na životní prostředí

Listopad 2020   Obsah kurzu: Jak naplnit základní požadavky legislativy na životní prostředí. Jak identifikovat zdroje znečištění ovzduší a jak aplikovat požadavky legislativy. Jak správně nakládat s odpady a chemickými látkami. Jak správně řídit své vodní hospodářství. *Co se na kurzu naučíte? Jak naplnit základní požadavky legislativy na ...

Požadavky normy ISO 9001

Listopad 2020   Využijte efektivně čas pro své vzdělávání a získejte s námi teoretické a praktické znalosti. Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak se rychle a účelně zorientovat v požadavcích normy a jak skutečně řídit své procesy na základě reálných ukazatelů. Pro každého přihlášeného máme balíček vzorových ISO dokumentů v hodnotě 1 200 Kč zdarma a slevu 25 % ...

Požadavky norem ISO 9001 a ISO 14001

Listopad 2020   Využijte efektivně čas pro své vzdělávání a získejte s námi teoretické a praktické znalosti o integrovaných systémech řízení kvality. Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak se rychle a účelně zorientovat v požadavcích norem a nastíníme vám, jak se připravit na interní audit. Pro každého přihlášeného máme balíček vzorových ISO dokumentů v hodnotě ...

Požadavky EN ISO 13485:2016 – zdravotnické prostředky

Listopad 2020   Seznámíme vás se speciálními požadavky na management kvality zdravotnických prostředků a poradíme vám, jak se s těmito požadavky vypořádat. Obsah kurzu: Požadavky na dokumentaci Zodpovědnost managementu Lidské zdroje Infrastruktura a pracovní prostředí Plánování a realizace produktu (management rizik, skladování, manipulace, ...

8D, metody zlepšování a řešení neshod

Listopad 2020   Naučíme vás, jak přijít na kloub skutečným příčinám vašich neshod, reklamací a jiných problémů prostřednictvím moderních metod – 8D report, Ishikawa, 5Why, 5W2H. Pomůžete tak vaší firmě ušetřit náklady tím, že se problémy už nebudou opakovat. Obsah kurzu: 7 + 1 druh plýtvání metoda 5S brainstorming Paretova analýza metoda 5W ...

Interní auditor ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001

Listopad 2020   Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak se rychle a účelně zorientovat v požadavcích norem a jak projít úskalím interního auditu, jak se na něj připravit a jak napsat zprávu z auditu. Pro každého přihlášeného máme balíček vzorových ISO dokumentů v hodnotě 3 050 Kč zdarma a slevu 25 % na další vzory. Tento kurz můžete absolvovat prezenčně v ...

Interní auditor ISO 9001 a ISO 14001

Listopad 2020   Využijte efektivně čas pro své vzdělávání a během tří dní získejte s námi teoretické a praktické znalosti. Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak se rychle a účelně zorientovat v požadavcích norem a jak projít úskalím interního auditu, jak se na něj připravit a jak napsat zprávu z auditu. Pro každého přihlášeného máme balíček vzorových ISO ...

Interní auditor ISO 50001

Listopad 2020   Využijte efektivně čas pro své vzdělávání a získejte s námi teoretické a praktické znalosti. Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak se rychle a účelně zorientovat v požadavcích dle ČSN EN ISO 50001:2019 ke snižování spotřeb energií a jak je auditovat. Zároveň vás doškolíme z nových požadavků ČSN EN ISO 19011:2019. Pro každého přihlášeného máme ...

Požadavky normy ČSN ISO 45001:2018

Listopad 2020   aneb jak na přechod z OHSAS 18001:2007 Všechny firmy jsou zodpovědné za zdraví a bezpečnost svých pracovníků a všech dalších osob, které vstupují na jejich pracoviště. Proto je třeba, aby uměly zajistit bezpečné pracovní prostředí, preventivně nastavit systém proti vzniku nehod, úrazů a nemocí z povolání. Standard ISO 45001:2018 je mezinárodně ...

Školení pro začátečníky – Interní audity dle ČSN EN ISO 19011:2019

Prosinec 2020   Norma pro interní audity ČSN EN ISO 19011:2019 poskytuje návod, jak se s úskalími interních auditů vypořádat. Lektorka, která je zároveň i zkušenou interní auditorkou, vám krok po kroku vysvětlí požadavky normy, předá vám užitečné rady, jak se na audit připravit a na jaké důležité věci se při auditu a po něm zaměřit. Pro každého přihlášeného na ...

Kurz Texas Holdem Poker

Leden 2021   KURZ KRUPIÉRŮ bude zahájen již brzy! Kurzy probíhají v centru Prahy i v centru Olomouce. Rádi Vám poskytneme bližší informace a sjednáme termín informativní návštěvy školícího centra krupiérů. Kurzy probíhají s účastí Čechů i cizinců. Absolventi kurzu pracují v kasinech po celé České republice, v Anglii, ve Skotsku, ve Walesu, v Rakousku, ve Švýcarsku, na Maltě, na Gibraltaru, v USA, v Kanadě, v Německu, v Maroku, ...

Kurz Krupiér pro začátečníky

Leden 2021   KURZ KRUPIÉRŮ bude zahájen již brzy! Kurzy probíhají v centru Prahy i v centru Olomouce. Rádi Vám poskytneme bližší informace a sjednáme termín informativní návštěvy školícího centra krupiérů. Kurzy probíhají s účastí Čechů i cizinců. Absolventi kurzu pracují v kasinech po celé České republice, v Anglii, ve Skotsku, ve Walesu, v Rakousku, ve Švýcarsku, na Maltě, na Gibraltaru, v USA, v Kanadě, v Německu, v ...

Stavební zákon - současnost a budoucnost právní úpravy

Listopad 2020   Akreditace: MV - MV AK - PV-59 - 2014; Velká novela stavebního zákona v praxi a judikatuře soudů Cíl semináře Cílem semináře je představit účastníkům kurzu srovnání současné právní úpravy a hlavní teze připravované právní úpravy. ...

Kdo plní vůči řediteli školy úkoly zaměstnavatele dle judikatury Nejvyššího soudu ČR - !přesun z 4.-5.11. 2020!

Listopad 2020   Obsah: Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr: může je škola s ředitelem školy uzavírat? může je ředitel školy sjednat sám se sebou , když budou propláceny z finančních prostředků, které škola získala v rámci projektu EU? jaký druh práce může školy s ředitelem sjednat? ...

Krize jako šance-Sám sobě terapeutem # pro každého

Prosinec 2020   Kurz, který vám jednoznačně změní váš dosavadní pohled na život. Osvojením si technik světových psychoterapeutů a koučů získáte šanci vydat se na cestu, která byla doteď pouhou iluzí. Naučíte se, jak číst v mapách své mysli. Jedním slovem odzbrojíte ty, kteří s vámi manipulují. Podpoříte svou sebeúctu a dáte sbohem každému, kdo vás vyčerpává a kdo po vás jen šlape. Je to váš ...

Technický dozor stavebníka se zaměřením na dozor na pozemních stavbách. Změna termínu!

Březen 2021   Technický dozor stavebníka se zaměřením na dozor na pozemních stavbách Na základě vládních opatření jsme nuceni přesunout konání semináře z termínu 26. 11. 2020 na nový termín 4. 3. 2021. Seminář je akreditován MVČR pro průběžné vzdělávání pro úředníky s přiděleným číslem akreditace AK - PV-161 - 2018 Seminář je zařazen ...

ONLINE kurz Asistent pedagoga

Listopad 2020   Program je akreditován v souladu s ustanovením § 4 vyhlášky č. 317 - 2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium pro asistenty pedagoga. ONLINE Podzimní kurz Asistent pedagoga Termín: 10., 11,. 18., 19., 24., 25. listopad, 1., 2., 8., 9., 15., 16. prosinec Další lednové či únorové ...

[?]
OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde