Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře

Studium-Kurzy.cz
HandMade by HANNDE.com

Nájem nebytových prostor (praktické rady pronajímatelům i nájemcům) - ON-LINE

Prosinec 2021   Odborný program semináře * vliv přechodných ustanovení na nájemní vztahy z let před účinností NOZ * které prostory lze pronajmout k podnikání * podstatné náležitosti nájemní smlouvy (co musí být ujednáno ve smlouvě, co je dobré ujednat a čemu je dobré se vyhnout – jak z pohledu pronajímatele, tak nájemce) * ...

Nová úprava evidence skutečných majitelů = nové povinnosti i (citelné) sankce za jejich porušení - ON-LINE

Srpen 2021   Seminář se zaměří zejména na následující otázky: * základní rámec evidence, právní význam řádného zápisu a důsledky nesplnění (sankce - veřejnoprávní - soukromoprávní a jejich dopady do korporátní praxe) * legální vymezení skutečného majitele (materiální, formální vs. náhradní ...

Zástavní právo v praxi

Listopad 2021   Odborný program semináře * Co může být předmětem zástavního práva? * Kdy je vhodné využít budoucí zástavní právo? * Kdy vzniká zástavní právo zajišťující budoucí pohledávku? * Co je to maximální zástavní právo? * Co nesmí obsahovat zástavní smlouva? * Jak se sjednává smluvní zákaz zastavení ...

Praktický průvodce sousedským právem (od imisí po nezbytnou cestu)

Prosinec 2021   Odborný program semináře * co zákon zakazuje vlastníkovi? * jak se mohu bránit proti hluku, stínění, zápachu nebo padání listí ze sousedova stromu? * kdy je imise nepřiměřená místním poměrům? * jak mám správně formulovat petit žaloby z imisí? * co je to privilegované imise (vyvolaná provozem ...


Průvodce řádným splněním závazku podle NOZ (a dalšími způsoby jeho zániku)

Říjen 2021   Odborný program semináře: * Splnění - jaký je rozdíl mezi splněním dluhu a splněním závazku? - co je to námitka nesplněné smlouvy? - může věřiteli poskytnout plnění někdo jiný než dlužník? - kdy je splnění vadné? - jaké zná zákoník vady a proč je důležité je znát? - jaká ...

Nezbytné znalosti každého věřitele (včetně aktuální judikatury)

Září 2021   Odborný program semináře * Postavení věřitele, který poskytuje finanční služby („půjčuje peníze“) - Co je to zápůjčka a jak se mění právní regulace úvěru? - Jaký je vztah občanského zákoníku k zákonu o spotřebitelských úvěrech? - Co obsahují nová právní pravidla o úrocích? - Lze si sjednat úroky z ...

Nájem nebytových prostor (praktické rady pronajímatelům i nájemcům)

Prosinec 2021   Odborný program semináře * vliv přechodných ustanovení na nájemní vztahy z let před účinností NOZ * které prostory lze pronajmout k podnikání * podstatné náležitosti nájemní smlouvy (co musí být ujednáno ve smlouvě, co je dobré ujednat a čemu je dobré se vyhnout – jak z pohledu pronajímatele, tak nájemce) * práva a ...

Veřejné zakázky: zadáváme stavební práce

Prosinec 2021   Program semináře: * Veřejná zakázka na stavební práce – vymezení pojmu, sporné případy, typy vhodných zadávacích řízení, specifika; * Předběžné tržní konzultace s potenciálními dodavateli VZ na stavební práce – jak je vést a dozvědět se potřebné informace? * Související veřejné zakázky s veřejnou zakázkou na stavební ...

Zdravotní pojištění 2022 - změny a řešení situací na základě dotazů z praxe

Listopad 2021   Program semináře: * Nová hodnota minimální mzdy s dopady do zdravotního pojištění. * Průměrná mzda a rozhodné částky ve zdravotním pojištění. * Změny v související právní úpravě a jejich dopady do zdravotního pojištění. * Zvýšené platby státu a odpočet od příjmu zaměstnance. * Aplikace nařízení ...

Smlouvy a software

Říjen 2021   Program semináře: * Právní povaha software * Dodávání software - software vyvíjený zaměstnanci (zaměstnanecké dílo) - software dodávaný na objednávku (dílo na objednávku) - kolektivní dílo - na co si dát pozor při komplexním vývoji software - úprava databází * ...

Elektronizace v právu - od sjednávání smluv, přes dokazování, chatboty po smart contracts

Prosinec 2021   Program semináře: * Právní jednání na internetu - distanční sjednávání smluv - závaznost právního jednání na internetu - identifikace jednajících osob - IP adresy * Elektronická kontraktace - sjednávání smluv elektronicky - závaznost smluv ...

Právo na sociálních sítích

Říjen 2021   Podrobná osnova * Právní postavení uživatele sociální sítě - porušování právních předpisů na sociálních sítích - aktuální kauzy včetně trestněprávních - kdy je post na sociální sítí v pořádku a kdy ne - falešné profily * Odpovědnost provozovatelů sociálních sítí - obecná ...


Novela občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele, změny v oblasti e-commerce

Listopad 2021   Program semináře: * Novela občanského zákoníku - Digitální zboží - Digitální obsah - Textová forma právního jednání, písemné právní jednání - Změny v oblasti informační povinnosti v oblasti spotřebitelských smluv - Zneužívající jednání - Vrácení zboží bez ...

Nová úprava evidence skutečných majitelů = nové povinnosti i (citelné) sankce za jejich porušení

Srpen 2021   Seminář se zaměří zejména na následující otázky: * základní rámec evidence, právní význam řádného zápisu a důsledky nesplnění (sankce - veřejnoprávní - soukromoprávní a jejich dopady do korporátní praxe) * legální vymezení skutečného majitele (materiální, formální vs. náhradní definice) – s ...

Smlouva o dílo

Prosinec 2021   Z odborného programu semináře: * odlišení smlouvy o dílo od smlouvy kupní a jiných smluvních typů * plná dispozitivita právní úpravy? * podstata smlouvy o dílo – je provedení díla na vlastní nebezpečí zhotovitele a úplatnost (výše ceny) podstatnou náležitostí? * příklady (ne)určitého předmětu smlouvy o ...

Právní aspekty reklamy s důrazem na aktuální judikaturu a praxi

Říjen 2021   Z odborného programu semináře: * tzv. obvyklé reklamní přehánění a superlativní reklama – kdy jde o přípustná nadsázka v reklamě a kdy se jedná o nedovolené klamání? * reklama a občanský zákoník (nekalosoutěžní reklama podle generální klauzule nekalé soutěže, zákonné skutkové podstaty nekalé reklamy - klamavá reklama, srovnávací ...

Kybernetická bezpečnost v předpisech mimo zákon o kybernetické bezpečnosti

Listopad 2021   Osnova semináře: * Kybernetická bezpečnost a obecné právní předpisy - občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích, zákon o informačních systémech veřejné správy, nařízení eIDAS a související předpisy - obsah smluvních dokumentů z pohledu ZKB - připravovaná legislativa * Povinnosti j...

AWS Cloud Financial Management for Builders

Říjen 2021   This course is for individuals who seek an understanding of how to manage, optimize, and predict costs as you run workloads on AWS. You learn how to implement architectural best practices, explore cost optimization strategies, and design patterns to help you architect cost-efficient solutions on AWS. Audience This course is intended for: Solutions architects Developers ...

ZVLÁDÁNÍ EMOCÍ při vyjednávání

Srpen 2021   Rozvoj osobnosti # Emoce jsou pro náš život nezbytné a vítané. Jsou střelkami našeho vnitřního kompasu, který nám ukazuje, kudy se máme vydat. Hněv je signálem, že někdo překračuje naše hranice, smutek ukazuje na potřebu podpory, odpor vyvolávají okolnosti, které jdou proti našim hodnotám a přesvědčením. A samozřejmě, čím by byl náš život bez radosti, a pocitu štěstí a spokojenosti? Díky emocím žijeme ...

ZAHRANIČNÍ OBCHOD - komplexní výklad - z pohledu uplatňování DPH, celních předpisů, - aplikace dodacích doložek Incoterms a vykazování Intrastatu - 3denní

Srpen 2021   Zahraniční obchod # 1. den: Vliv INCOTERMS 2020 na obchod se zbožím a na uplatňování DPH Přehled obchodních operací spojených se změnou vlastnických práv – nákup, prodej, barter, výměnné obchody, kompenzační obchody, reexport, ...

VYJEDNÁVÁNÍ v každodenní praxi - 2denní

Srpen 2021   Rozvoj osobnosti # Určeno pro ty, kteří chtějí dosahovat lepších výsledků v každodenním vyjednávání, v soukromém i pracovním životě. cíl Porozumět tomu, co je to vyjednávání, že vyjednáváme prakticky stále, aniž bychom si to uvědomovali , a naučit se používat komunikační nástroje vedoucí nejen ke snazšímu dosažení našich cílů, ale také upevňující vztahy mezi lidmi . obsah Definice ...

DPH - řešení praktických příkladů dodávek zboží a služeb - v rámci EU a do a ze třetích zemí

Říjen 2021   Daně # Určeno pro daňové poradce, finanční účetní a další pokročilé zájemce, přičemž budou vysvětleny postupy při posouzení jednotlivých plnění formou příkladů u obchodů mezi členskými zeměmi EU a třetími zeměmi. cíl Cílem semináře je praktické procvičení znalostí na 8 zadaných příkladech z oblasti uplatnění DPH. ...

Spolupráce HR se světem IT - Buďte silným parťákem pro “TECH” kolegy

Srpen 2021   Načerpejte inspiraci od lidí, kteří propojují HR se světem IT Není jednoduché být HR ve světě IT. Musíme obsazovat pozice, ke kterým chybí zájemci. Musíme vymýšlet přístupy, jak zaujmout kandidáty na trhu práce a motivovat své kolegy, aby se vzdělávali. Chceme pomoci vývojářům s jejich rozvojem, ale přitom nerozumíme technologiím... P...

Asertivní desatero v praxi - Jak lépe zvládat nekomfortní situace s pomocí asertivity

Listopad 2021   Posilte sebejistotu a sebeúctu, osvojte si základní pravidla asertivní komunikace Naučte se asertivně něco nebo někoho odmítat! Odolávejte nátlakovým až manipulativním situacím! Nebojte se vyjadřovat svůj negativní názor! Asertivní chování posílí vaši jistotu a umožní vám komunikovat rovnocenně, nalézat kompromisy a také ...

Nekalá soutěž - aktuální problémy a judikatura - ON-LINE

Říjen 2021   Z odborného programu semináře (výběrově): * Je (každá) nekalá obchodní praktika současně nekalosoutěžním jednáním? * Problém tzv. značek kvality. * Užití státní vlajky (české či cizího státu) k obchodním účelům jako nekalosoutěžní jednání? * Prezentování produktů jako kanadských bez relevantní souvislosti s ...

Efektivní vymáhání pohledávek včetně prevence jejich vzniku

Září 2021   Z obsahu semináře: Vymezení základních pojmů * pohledávka, splatnost pohledávky – smlouva vs. zákon, relevantní údaje na faktuře, právní povaha faktury, výzva k plnění, platební morálka, třídění pohledávek, podřízená pohledávka, příslušenství pohledávky a důsledky kvalifikace, prodlení dlužníka a věřitele a vztah k běhu ...

Veřejné zakázky: zadáváme informační systémy a software

Říjen 2021   Program semináře: * Veřejná zakázka na informační systémy a software – vymezení základních pojmů. * Zadavatel provozuje informační systém (často celá léta), který je třeba (najednou) „přesoutěžit“, jak postupovat dál, aneb začátek „krásného“ příběhu. * Předběžné tržní konzultace s potenciálními dodavateli VZ na ...

Novinky ve zdaňování mezd 2021 - 2022

Prosinec 2021   Obsah semináře: * Novinky ve zdaňování mezd v letošním roce (zrušení superhrubé mzdy, zvýšení slevy na poplatníka, zrušení stropu pro výplatu daňového bonusu, stravenkový paušál v podnikatelské sféře, u jednatelů a členů zastupitelstva USC, v tzv. státní sféře, v době homeofficu a jiné), zvýšení daňového zvýhodnění a očekáváné změny pro ...

Územní plánování + podrobné informace o novém stavebním zákonu

Listopad 2021   Program: * I. Problémy současné praxe: - problematika podstatné úpravy a opakovaného veřejného projednání, - chyby ve vymezování zastavěných území, zda zahrnovat do ZÚ zbořeniště, - správné používání pojmů (zastavitelná plocha x zastavitelné území, zařízení, zastavěná plocha pozemku, plocha přestavby, ...

Kybernetická bezpečnost a ochrana dat pohledem soudního znalectví

Listopad 2021   Osnova semináře: * Kybernetická bezpečnost a ochrana dat - Kybernetické incidenty a narušení záznamů - Praktické důsledky úniku dat a jak je zjistit - Co chránit a obvykle nejslabší články ochrany * Kybernetické hrozby a způsob, jak jim čelit - Co se rozumí kybernetickými hrozbami a jaké ...

Den pro osobní rozvoj - ŠABADE všechno DE

Září 2021   Program kurzu Co vás na tomto kutrzu čeká? Masternmind, tanec, imaginace, pohybové společenské hry, relax, odpočinek, sebepoznání uvolnění, povídání,...     Během jednoho dne si zažijete několik technik, které vám pomohou posunout se dál na vaší cestě za čímkoliv . Dozvíte se o sobě to, co jste dosud nevěděli. Navážete nová přátelství . ...

Požadavky EN ISO 13485:2016 – zdravotnické prostředky

Září 2021   Seznámíme vás se speciálními požadavky na management kvality zdravotnických prostředků a poradíme vám, jak se s těmito požadavky vypořádat. Obsah kurzu: Požadavky na dokumentaci Zodpovědnost managementu Lidské zdroje Infrastruktura a pracovní prostředí Plánování a realizace produktu (management rizik, skladování, manipulace, ...

Interní auditor ISO 50001

Říjen 2021   Využijte efektivně čas pro své vzdělávání a získejte s námi teoretické a praktické znalosti. Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak se rychle a účelně zorientovat v požadavcích dle ČSN EN ISO 50001:2019 ke snižování spotřeb energií a jak je auditovat. Zároveň vás doškolíme z nových požadavků ČSN EN ISO 19011:2019. Pro každého přihlášeného máme ...

Požadavky normy ČSN ISO 45001:2018

Červen 2021   aneb jak na přechod z OHSAS 18001:2007 Všechny firmy jsou zodpovědné za zdraví a bezpečnost svých pracovníků a všech dalších osob, které vstupují na jejich pracoviště. Proto je třeba, aby uměly zajistit bezpečné pracovní prostředí, preventivně nastavit systém proti vzniku nehod, úrazů a nemocí z povolání. Standard ISO 45001:2018 je mezinárodně ...

Jak popsat výsledky kontroly nebo auditu

Prosinec 2021   Na kurzu získáte konkrétní návod, jak zvýšit informační funkci kontrolních a auditních zjištění. * • jak dosáhnout přesnosti, stručnosti a srozumitelnosti protokolů o kontrole, zpráv a dalších písemností, které sestavují kontrolní pracovníci nebo interní auditoři, • druhy dokumentů o výsledcích kontrol a auditů: protokol o kontrole, zpráva, zápis, jejich náležitosti stanovené v ...

Kontrola výdajů a hospodaření s majetkem

Listopad 2021   Cílem kurzu je předat praktické zkušenosti z dlouholetého výkonu kontroly hospodaření. * Kontrola finančních a majetkových operací, zjišťování skutečnosti a porovnání s platnou právní úpravou. • vyžádané dokumenty na počátku a v průběhu kontroly hospodaření nebo interního auditu, • kontrola účelnosti výdajů orgánů veřejné správy, příjemců dotací a dalších subjektů, • ...

Poznatky z kontrol a auditů efektivnosti a hospodárnosti

Říjen 2021   Cílem kurzu je předat praktické zkušenosti z dlouholetého výkonu kontroly hospodaření. * • zjišťovaná neefektivnost a nehospodárnost, • příklady formulací ve zprávách a protokolech o kontrole, • příklady kritérií hospodárnosti a efektivnosti, • hospodárnost a rizika vyčleňování činností mimo organizaci, • auditní a kontrolní postupy, ...

Poskytování dotací – co by měl vědět poskytovatel nebo příjemce

Říjen 2021   Na kurzu se seznámíte s právní úpravou, aktuálními změnami a praktickými problémy při poskytování dotací a jejich kontrole. * • pojmy veřejná podpora, veřejná finanční podpora, dotace, příspěvek aj., • úprava poskytování dotací ze státního rozpočtu v rozpočtových pravidlech, v zákoně č. 218 - 2000 Sb. a z rozpočtů obcí a krajů v zákoně č. 250 - 2000 ...

Vybrané nálezy z kontrol finančního úřadu

Říjen 2021   Na semináři budete upozorněni na nejčastější okruhy problémů, které daňový subjekt řeší v případě kontroly finančního úřadu. Představeny budou finanční správou typicky kontrolované oblasti. Samozřejmostí bude představení aktuální soudní judikatury, která přinesla vyřešení řady sporných otázek, které při kontrolách finančních úřadů panovaly mezi výklady finanční správy a názorem ...

Leasingové operace z aktuálního účetního a daňového hlediska

Říjen 2021   Na semináři získáte komplexní pohled na problematiku nájmu a leasingu optikou daňových zákonů s důrazem na jejich praktickou aplikaci a aktuální změny (včetně dopadů, které přinesl nový občanský zákoník).Odnesete si tipy na praktické postupy v leasingové praxi. * Operativní a finanční leasing zejména v těchto oblastech: • účetní zachycení leasingových ...

Zákoník práce prakticky – pracovněprávní vztahy a povinnosti zaměstnavatele v podnikání krok za krokem

Září 2021   Na semináři se seznámíte s obecně platnými principy zákoníku práce a dalšími souvisejícími pracovněprávními předpisy. Výklad je velice úzce propojen s praktickými příklady z praxe. Po jeho absolvování se budete umět v tomto základním pracovněprávním předpisu – zákoníku práce orientovat. Protože od ...

Majetek podle českých předpisů a IFRS – srovnání, včetně nového standardu na leasing

Září 2021   Po absolvování kurzu se budete umět velmi dobře orientovat v oblasti majetku podle českých účetních předpisů a podle IFRS. Doporučujeme si s sebou přinést kalkulačku. * Srovnání základních postupů podle IFRS a podle českých předpisů. Srovnání koncepčního rámce dle IFRS a zákona o účetnictví a vyhlášky č. 500 ...

Základy DPH pro vaši praxi

Září 2021   Pomocí názorných příkladů získáte na kurzu základní přehled o problematice DPH, o povinnostech plátce DPH a budete umět vyplnit formulář daně z přidané hodnoty. * • předmět daně z přidané hodnoty, • princip výpočtu DPH, • stanovení obratu, registrace plátce a identifikované osoby, • stanovení místa plnění při dodání zboží a poskytnutí služby, • poukazy – jednoúčelový, ...

Zákoník práce z pohledu praxe po zrušení omezení, novelizace, připravované „evropské“ změny, pravidla kurzarbeitu (on-line seminář)

Červen 2021   Seminář poskytne v systematický přehled vybraných ustanovení zákoníku práce s důrazem na takové části právní úpravy pracovního práva, které jsou pro řešení dopadů v nejisté ekonomické situaci nejaktuálnější. Budete seznámeni s připravovanými změnami – z pohledu EU. ...

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ - aktuality po novelách zákoníku práce - a nejčastější chyby

Září 2021   Mzdové účetnictví # Určeno pro mzdové účetní a personalisty pro lepší orientaci v novinkách , které přinesl zákoník práce v roce 2020 a 2021. Vysvětlení detailů v nových nárocích u zaměstnanců a doplnění o problémy v nastavení procesů u zaměstnavatelů daných změn. cíl Objasnění případných problémů a nejasností v nových oblastech v ...

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK Z HLEDISKA ÚČETNÍCH A DAŇOVÝCH PŘEDPISŮ - - komplikované problémy v příkladech

Říjen 2021   Finanční účetnictví # Pozornost bude věnována hmotnému a nehmotnému majetku z hlediska aktuálních účetních a daňových předpisů. Důraz je kladen na subjekty účtující podle vyhlášky pro podnikatele. obsah Dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek z pohledu účetních předpisů Dlouhodobý ...

Rozpoznejte skryté manipulace v komunikaci (online seminář)

Červenec 2021   Seznámíte se s typy skryté manipulace. Poznáte, co manipulace způsobuje, jak vás ovlivňuje v běžném pracovním i osobním životě. Získáte tipy, jak se z manipulace vymanit a začít komunikovat lépe a hlavně prospěšněji. * • co je skrytá manipulace a proč si tuto techniku předáváme z generace na generaci, • myšlenkové a komunikační stereotypy, • n...

Jak lépe vyjednávat v práci i běžném životě (online seminář)

Červenec 2021   Jak se říká – těžko na cvičišti, lehko na bojišti: získáte větší sebevědomí při vyjednávání, nacvičíte si reálně situace, které potřebujete v praxi řešit. Natrénujete, jak své vyjednávací argumenty podložit fakty a být si tak jistější. Získáte informace, jak získat na svoji stranu různé typy lidí. * • jak se připravit na vyjednávání, • příprava dat, ...

Když podřízení chybují – jak manažersky dobře zvládnout lidská selhání a pochybení (online seminář)

Červenec 2021   Porozumíte dopadu efektivního řízení chyb podřízených na jejich dlouhodobou pracovní výkonnost. Dozvíte se, jak účinné zpracování chyby následně ovlivní týmové klima, spolupráci i další komunikaci. Získáte praktické nástroje, jak postupovat a komunikovat kolegovi v týmu jeho pracovní pochybení. P...

Podřízený zaměstnanec od A do Z (prezenční seminář)

Červen 2021   Získáte ucelené informace o průběhu pracovního procesu zaměstnance. Projdeme si vše od výběru zaměstnance přes komunikaci ve složitých situacích, předávání pozitivní i negativní zpětné vazby, řešení menších i větších konfliktních situací, motivování podřízených k práci až po ukončení pracovního poměru. Součástí semináře je i nácvik modelových situací a probírání příkladů z ...

Kreativita a design thinking (online seminář)

Červen 2021   Podpora kreativity je příležitost pro náš všechny – nastartovat svůj potenciál, být tvůrcem změn, pracovat v týmu s podporující atmosférou, získat motivaci a smysl všeho, na čem pracujeme. Tento workshop i podporuje cíl zaměstnavatelů – mít motivované kreativní lidi v týmu. * • cesta od stereotypu k originalitě, • jak úspěšně odstranit bariéry, které nám brání využít vlastní ...

Vedení lidí pro začínající manažery (prezenční seminář)

Červen 2021   Budete se umět lépe orientovat ve vaší nové roli manažera, získáte základní informace o manažerské práci. Naučíte se některým nezbytným dovednostem. * • základní role a dovednosti manažera, základní způsobilosti, • plánování a organizace manažerské práce a eliminace časových ztrát, • komunikační dovednosti, vedení různých typů manažerských rozhovorů, • ...

Jak získat nové zákazníky a udělat z nich stálé klienty (online seminář)

Červen 2021   Naučíte se myslet tak, aby každý projekt, proces, aktivita či jen záměr byly nositeli vašeho potenciálu pro získávání a udržování...nejen zákazníků. * • strategie a taktika získávání zákazníka pomocí: - produktů a služeb, - cenotvorby, - distribuce, - komunikace, - ....dalších byznys nástrojů, • jak se připravit a ...

Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání konfliktních situací (prezenční seminář)

Červen 2021   Aniž si to uvědomujeme, jednáme v konkrétních situacích stále stejným způsobem. Zaměříme se proto na vaše konkrétní komunikační návyky, na jejich příčinu a způsoby, jak je můžete změnit, pokud vám nepřinášejí výsledky, které si přejete. Ukážeme si, jak v konkrétních situacích využít asertivní i ...

Stres a vyhoření: jak je tím ovlivněna naše paměť, pozornost a co se s tím dá dělat (online seminář)

Červen 2021   Získáte užitečné poznatky, jak se vyhnout stresu, vyhoření a s tím spojeným výpadkům paměti. Vyzkoušíte si práci s dechem, očima jakož i další způsoby eliminace stresu. * • jak funguje náš mozek ve stresu a jaký to má vliv na pozornost a paměť, • kde se v nás bere stres a co s tím: aspekty ...

VEDENÍ LIDÍ - - jak jednat s lidmi v různých situacích - 2denní

Srpen 2021   Organizační management a vedení lidí # Mezi rozhodnutím a výsledkem je poměrně složitý vztah. I špatné rozhodnutí může nakonec přinést dobrý výsledek, a naopak. Roli hraje nejen čas a vlivy z externího prostředí, ale především lidé, které pro svůj záměr vedoucí pracovník získá a nebo ne. Řada firem dnes nehodnotí pracovníky jen za výsledky, ale i za kvalitní ...

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY UPLATŇOVÁNÍ DPH a změny pro rok 2022

Prosinec 2021   Daně # Určeno pro účetní a pracovníky daňových oddělení firem a organizací, které jsou plátci DPH. cíl Seznámit účastníky se změnami zákona a dalšími aktuálními problémy při uplatňování DPH. obsah Výklad bude zaměřen především na aktuální problémy při uplatňování DPH po novelizacích zákona provedených v roce 2021 a případné změny zákona o DPH pro rok 2022 . Výklad ...
OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde