Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře

Studium-Kurzy.cz
HandMade by HANNDE.comZásadní rozdíly mezi českými účetními předpisy a IFRS

Listopad 2023   Po absolvování semináře zvládnete vyhodnotit potenciální dopady použití IFRS jako sekundárního systému pro účetní výkaznictví firmy. Porozumíte rozdílům ve výkaznictví vybraných rozvahových položek dle českých pravidel a dle IFRS. Kurz sestává z řešení celé řady aplikačních příkladů, proto je vhodné, abyste si s sebou přinesli kalkulačku (s funkcemi). * ...

Zásadní rozdíly mezi českými účetními předpisy a IFRS

Listopad 2023   Po absolvování semináře zvládnete vyhodnotit potenciální dopady použití IFRS jako sekundárního systému pro účetní výkaznictví firmy. Porozumíte rozdílům ve výkaznictví vybraných rozvahových položek dle českých pravidel a dle IFRS. Kurz sestává z řešení celé řady aplikačních příkladů, proto je vhodné, abyste si s sebou přinesli kalkulačku (s funkcemi). * ...

Účtování v rámci jednotlivých účtových tříd 0–7

Červen 2023   Na semináři vám lektorka formou výkladu a praktických příkladů podá průřezový přehled úpravy oceňování a účtování jednotlivých oblastí majetku, závazků, vlastního kapitálu, nákladů a výnosů dle platné právní úpravy v ČR (požadavky zákona o účetnictví, vyhlášky č. 500 - 2002 Sb. a českých účetních standardů pro podnikatele). Logickým východiskem výkladu bude obsah jednotlivých ...

Personální risk management

Únor 2023   Seznámíte se s hlavními zdroji rizik spojených s lidským faktorem a možnostmi prevence těchto rizik. * • personální riskmanagement a jeho cíle, • hlavní zdroje a druhy personálních rizik, • rizika přijetí nesprávných osob, • rizika nevhodného povyšování zaměstnanců do vedoucí funkce (Peterův princip), • rizika spojená s nesprávným řízením výkonu zaměstnanců a nevhodnou ...

Personální a organizační audity

Leden 2023   Seznámíte se s cíli a metodami personálních a organizačních auditů i s výsledky, které audity přinášejí. Naučíte se formulovat zadání auditů i pracovat s jejich závěry. Zaměříme se na význam, metodiku, závěry a doporučení personálních a organizačních auditů zabývajících se posouzením lidských zdrojů, personálních kapacit a organizačního uspořádání podniků i veřejných organizací. * ...

Evidence skutečných majitelů po velké novele - nové povinnosti i (citelné) sankce za jejich porušení + praktická ukázka práce s evidencí - ON-LINE

Únor 2023   Seminář se zaměří zejména na následující otázky: * základní rámec evidence, právní význam řádného zápisu a důsledky nesplnění (sankce - veřejnoprávní - soukromoprávní a jejich dopady do korporátní praxe) * legální vymezení ...

Právní úprava a.s. a s.r.o. - k aktuálním změnám a nejasnostem - ON-LINE

Únor 2023   Seminář se dotkne (mimo jiných) následujících okruhů témat: * obchodní rejstřík a zápisy do něj * zrušení a likvidace společnosti * jednání za společnost (včetně konfliktu zájmů, doručování či přičítání vědomí zástupců o právně relevantní skutečnosti) * valná hromada (působnost, svolání a odvolání, hlasování na ...

Obchodněprávní judikatura za poslední půlrok - ON-LINE

Březen 2023   Seminář se zaměří na rozhodnutí z následujících oblastí: * obchodní korporace a obchodní rejstřík - obecné otázky - společnost s ručením omezeným - akciová společnost - družstvo * smluvní a závazkové právo - určitost, platnost, účinnost, obsah a výklad právního jednání ...


Náhrada škody v podnikání (dvoudenní seminář) - ON-LINE

Červen 2023   Seminář se postupně zaměří na následující okruhy: 1. den semináře – obecné otázky a skutkové podstaty náhrady * pojetí škody - újmy - škody na věci - předvídatelnost škody - přiměřené zadostiučinění nemajetkové újmy * rozsah a způsob náhrady * meze dovolenosti (předem) vyloučit - limitovat ...

Smlouva a další právní jednání - existence, platnost, účinnost a výklad (dvoudenní seminář) - ON-LINE

Duben 2023   Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek: 1. den semináře * dispozitivita vs. kogentnost závazkového práva * zdánlivost právního jednání, její důvody, význam a důsledky (včetně judikatury k „nepřihlížení“ k právnímu jednání) * stěžejní rozhodnutí k ...

Rodinné právo v praxi matrik včetně informací o navrhované právní úpravě v této oblasti - ON-LINE

Březen 2023   Program semináře: * PLATNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA * MANŽELSTVÍ - Uzavření manželství – před orgánem veřejné moci; před orgánem církve nebo náboženské společnosti - Doklady potřebné k uzavření manželství, promíjení - Uzavření manželství před ZÚ ČR v cizině - ...

Jméno a příjmení v matriční praxi včetně informací o navrhované právní úpravě v této oblasti - ON-LINE

Duben 2023   Program semináře: I. PRÁVNÍ ÚPRAVA II. JMÉNO * 1. Užívání jména * 2. Zápis jména dítěte do knihy narození * 3. Užívání dvou jmen - zdvojené jméno * 4. Prohlášení o užívání druhého jména * 5. Užívání otčestva (jména po otci) ...

Matrika včetně informací o navrhované právní úpravě v této oblasti - ON-LINE

Květen 2023   Program semináře: * Úvod - historie, platná právní úprava * Působnost na úseku matrik * Matrika, matriční kniha * Provádění zápisů do matričních knih, způsob, místo lhůty * Dodatečné zápisy, dodatečné záznamy, opravy chyb * Sbírka listin – pojem, vedení, nahlížení, potvrzení * ...

Zákon o kontrole (kontrolní řád) - ON-LINE

Březen 2023   Program: * Rozsah působnosti kontrolního řádu (okruh kontrolních orgánů a rozsah kontrolních činností, které se novým kontrolním řádem řídí) * Průběh kontroly - pověření ke kontrole, - zahájení kontroly, - práva a povinnosti kontrolujících, - protokol o kontrole a námitky proti ...

Poskytování dotací podle rozpočtových pravidel a správní řád - ON-LINE

Duben 2023   Program semináře: * Dotační vztah jako veřejnoprávní vztah * Výzva k podávání žádostí * Žádost o dotaci a její náležitosti * Vady žádosti a jejich důsledky * Zastavení dotačního řízení * Rozhodnutí o žádosti o dotaci * Nové rozhodnutí ve věci žádosti o dotaci * Soudní přezkum ...

Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě - ON-LINE

Duben 2023   Program semináře: * Služební poměr státních zaměstnanců jako veřejnoprávní vztah * Rozhodování služebních orgánů ve věcech služebního poměru jako výkon působnosti v oblasti veřejné správy * Služební orgány jako správní orgány * Způsoby rozhodování ve věcech služebního poměru * Řízení na prvním ...

Zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenosti s aplikací v praxi - ON-LINE

Květen 2023   Program: * Rozsah působnosti zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (okruh správních deliktů, na které se nový zákon vztahuje, včetně přechodných ustanovení nového zákona, jakož i osobní, územní a časová působnost zákona) * Pojem přestupku a jednotlivé druhy ...

Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni - ON-LINE

Květen 2023   Program semináře: * Rozsah působnosti správního řádu a jeho systematika - správní řád a veřejná správa - správní řízení, vč. exekuce - jiné úkony správních orgánů (vyjádření, osvědčení, sdělení) - veřejnoprávní smlouvy - opatření obecné povahy - vztah správního řádu ke ...

Nekalé obchodní praktiky uplatňované podnikateli vůči spotřebitelům (včetně novely zákona o ochraně spotřebitele týkající se zákazu dvojí kvality zboží a rozšíření blacklistu) - ON-LINE

Květen 2023   Z odborného programu semináře: * směrnice 2005 - 29 o nekalých obchodních praktikách a zákon o ochraně spotřebitele, jejich aktuální novelizace * nekalé obchodní praktiky – ...

Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv - ON-LINE

Květen 2023   Z obsahu semináře (výběrově): * Nástin a podrobný rozbor problémových smluvních formulací a příkladů z praxe a jejich řešení (konkrétní znění problémových smluvních ustanovení vyňatých z různých druhů smluv ve vztahu k možnostem jejich výkladu i s ohledem na platnost takových ...

Insolvenční řízení - řešení úpadku oddlužením - aktuální výkladové problémy a judikatura včetně informací o novele insolvenčního zákona - ON-LINE

Červen 2023   Program: * Podmínky pro povolení oddlužení * Insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, postavení sepisovatele návrhu * Přezkum pohledávek v případě řešení úpadku oddlužením * Volba způsobu ...

Nemajetková újma podle nového občanského zákoníku - ON-LINE

Květen 2023   Program: * Pojem nemajetkové újmy * Forma a rozsah odčinění * Chráněné statky podle § 2956 o. z. * Zvláštní případy podle § 2971 o. z. * Ztráta osoby blízké (§ 2959 o. z.) * Ublížení na zdraví (§ 2958 o. z.) * Metodika k § 2958 o. z. * Adhezní řízení * Procesní specifika ...

Evidence skutečných majitelů po velké novele - nové povinnosti i (citelné) sankce za jejich porušení + praktická ukázka práce s evidencí

Únor 2023   Seminář se zaměří zejména na následující otázky: * základní rámec evidence, právní význam řádného zápisu a důsledky nesplnění (sankce - veřejnoprávní - soukromoprávní a jejich dopady do korporátní praxe) * legální vymezení skutečného ...

Právní úprava a.s. a s.r.o. - k aktuálním změnám a nejasnostem

Únor 2023   Seminář se dotkne (mimo jiných) následujících okruhů témat: * obchodní rejstřík a zápisy do něj * zrušení a likvidace společnosti * jednání za společnost (včetně konfliktu zájmů, doručování či přičítání vědomí zástupců o právně relevantní skutečnosti) * valná hromada (působnost, svolání a odvolání, hlasování na ...

Obchodněprávní judikatura za poslední půlrok

Březen 2023   Seminář se zaměří na rozhodnutí z následujících oblastí: * obchodní korporace a obchodní rejstřík - obecné otázky - společnost s ručením omezeným - akciová společnost - družstvo * smluvní a závazkové právo - určitost, platnost, účinnost, obsah a výklad právního jednání ...

Náhrada škody v podnikání (dvoudenní seminář)

Červen 2023   Seminář se postupně zaměří na následující okruhy: 1. den semináře – obecné otázky a skutkové podstaty náhrady * pojetí škody - újmy - škody na věci - předvídatelnost škody - přiměřené zadostiučinění nemajetkové újmy * rozsah a způsob náhrady * meze dovolenosti (předem) vyloučit - limitovat ...

Smlouva a další právní jednání - existence, platnost, účinnost a výklad (dvoudenní seminář)

Duben 2023   Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek: 1. den semináře * dispozitivita vs. kogentnost závazkového práva * zdánlivost právního jednání, její důvody, význam a důsledky (včetně judikatury k „nepřihlížení“ k právnímu jednání) * stěžejní rozhodnutí k (ne)určitosti ...

Zadávání veřejných zakázek pro pokročilé v konkrétních otázkách a odpovědích

Červen 2023   Seminář, určený především pro pokročilé zakázkáře, je koncipován jako soubor několika desítek konkrétních otázek objevujících se v zadavatelské praxi, na které budou hledány konkrétní odpovědi. Předpokládá se, že též samotní přihlášení účastníci předem určí konkrétní okruhy, témata a otázky (nejlépe do 26. 5. 2023 prostřednictvím info ...

Aktuální otázky zadávání veřejných zakázek v roce 2023 včetně novelizace zákona o zadávání veřejných zakázek - 1. tematická část

Únor 2023   Základní okruhy semináře: * Věcné vymezení veřejné zakázky, sčítací pravidla, funkční celky a předpokládaná hodnota veřejné zakázky – pravidla pro věcné vymezení, dělení a spojování veřejných zakázek, odůvodňování nedělení nadlimitních veřejných zakázek, ...

Aktuální otázky zadávání veřejných zakázek v roce 2023 včetně novelizace zákona o zadávání veřejných zakázek - 2. tematická část¨

Březen 2023   Základní okruhy semináře: * Doplňování, „opravy“, objasňování a změny nabídek – dodatečné zásahy do již podaných nabídek k výzvě zadavatele i z aktivity dodavatele v zadávacích řízeních i mimo zadávací řízení, možnosti osobní komunikace mezi zadavatelem a ...

Smlouvy a smluvní vztahy ve veřejných zakázkách pohledem zakázkového i závazkového práva

Květen 2023   Z programu: * Smlouvy na veřejné zakázky uzavírané v zadávacích řízeních * Smlouvy na veřejné zakázky uzavírané v rámci zadávání mimo zadávací řízení * Smlouvy na veřejné zakázky uzavírané jinak než zadáváním veřejné zakázky * Změny závazků ze smluv na veřejné zakázky * Limity změn ...

Rodinné právo v praxi matrik včetně informací o navrhované právní úpravě v této oblasti

Březen 2023   Program semináře: * PLATNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA * MANŽELSTVÍ - Uzavření manželství – před orgánem veřejné moci; před orgánem církve nebo náboženské společnosti - Doklady potřebné k uzavření manželství, promíjení - Uzavření manželství před ZÚ ČR v cizině - Uzavření ...

Jméno a příjmení v matriční praxi včetně informací o navrhované právní úpravě v této oblasti

Duben 2023   Program semináře: I. PRÁVNÍ ÚPRAVA II. JMÉNO * 1. Užívání jména * 2. Zápis jména dítěte do knihy narození * 3. Užívání dvou jmen - zdvojené jméno * 4. Prohlášení o užívání druhého jména * 5. Užívání otčestva (jména po otci) * 6. ...

Matrika včetně informací o navrhované právní úpravě v této oblasti

Květen 2023   Program semináře: * Úvod - historie, platná právní úprava * Působnost na úseku matrik * Matrika, matriční kniha * Provádění zápisů do matričních knih, způsob, místo lhůty * Dodatečné zápisy, dodatečné záznamy, opravy chyb * Sbírka listin – pojem, vedení, nahlížení, potvrzení * Příslušnost ...

Zákon o kontrole (kontrolní řád)

Březen 2023   Program: * Rozsah působnosti kontrolního řádu (okruh kontrolních orgánů a rozsah kontrolních činností, které se novým kontrolním řádem řídí) * Průběh kontroly - pověření ke kontrole, - zahájení kontroly, - práva a povinnosti kontrolujících, - protokol o kontrole a námitky proti ...

Poskytování dotací podle rozpočtových pravidel a správní řád

Duben 2023   Program semináře: * Dotační vztah jako veřejnoprávní vztah * Výzva k podávání žádostí * Žádost o dotaci a její náležitosti * Vady žádosti a jejich důsledky * Zastavení dotačního řízení * Rozhodnutí o žádosti o dotaci * Nové rozhodnutí ve věci žádosti o dotaci * Soudní přezkum ...

Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě

Duben 2023   Program semináře: * Služební poměr státních zaměstnanců jako veřejnoprávní vztah * Rozhodování služebních orgánů ve věcech služebního poměru jako výkon působnosti v oblasti veřejné správy * Služební orgány jako správní orgány * Způsoby rozhodování ve věcech služebního poměru * Řízení na prvním ...

Zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenosti s aplikací v praxi

Květen 2023   Program: * Rozsah působnosti zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (okruh správních deliktů, na které se nový zákon vztahuje, včetně přechodných ustanovení nového zákona, jakož i osobní, územní a časová působnost zákona) * Pojem přestupku a jednotlivé druhy přestupků - ...

Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni

Květen 2023   Program semináře: * Rozsah působnosti správního řádu a jeho systematika - správní řád a veřejná správa - správní řízení, vč. exekuce - jiné úkony správních orgánů (vyjádření, osvědčení, sdělení) - veřejnoprávní smlouvy - opatření obecné povahy - vztah správního řádu ke zvláštním ...

Nekalé obchodní praktiky uplatňované podnikateli vůči spotřebitelům (včetně novely zákona o ochraně spotřebitele týkající se zákazu dvojí kvality zboží a rozšíření blacklistu)

Květen 2023   Z odborného programu semináře: * směrnice 2005 - 29 o nekalých obchodních praktikách a zákon o ochraně spotřebitele, jejich aktuální novelizace * nekalé obchodní praktiky – podstata, ...

Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv

Květen 2023   Z obsahu semináře (výběrově): * Nástin a podrobný rozbor problémových smluvních formulací a příkladů z praxe a jejich řešení (konkrétní znění problémových smluvních ustanovení vyňatých z různých druhů smluv ve vztahu k možnostem jejich výkladu i s ohledem na platnost takových ustanovení, ...

Insolvenční řízení - řešení úpadku oddlužením - aktuální výkladové problémy a judikatura včetně informací o novele insolvenčního zákona

Červen 2023   Program: * Podmínky pro povolení oddlužení * Insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, postavení sepisovatele návrhu * Přezkum pohledávek v případě řešení úpadku oddlužením * Volba způsobu oddlužení * ...

Nemajetková újma podle nového občanského zákoníku

Květen 2023   Program: * Pojem nemajetkové újmy * Forma a rozsah odčinění * Chráněné statky podle § 2956 o. z. * Zvláštní případy podle § 2971 o. z. * Ztráta osoby blízké (§ 2959 o. z.) * Ublížení na zdraví (§ 2958 o. z.) * Metodika k § 2958 o. z. * Adhezní řízení * Procesní specifika ...

Obsahová strategie pro firmy - Komunikujte se zákazníky i zaměstnanci s jasným plánem a cílem.

Březen 2023   Pokaždé je to stejné – sedíte před klávesnici a přemýšlíte, co a jak napsat. Přitom byste mohli tvořits jasným plánem a představou na několik dalších měsíců dopředu. A navíc tak, abyste se postupně přibližovali svému komunikačnímu cíli – informovat, edukovat, změnit názor publika, prodat své výrobky a služby nebo ...

Sataya Resort Marsa Alam *****

Únor 2023   Dovolujeme si Vás pozvat na týdenní účetní speciál v Egyptě, do nového, luxusního, rozsáhlého hotelového komplexu Sataya Resort Marsa Alam na pobřeží Rudého moře. Z tohoto speciálu si odvezete nejen cenné informace z oblasti účetnictví a daní, ale také příjemné zážitky, nezapomenutelné okamžiky a novou energii z Egyptského sluníčka a nádherného Rudého moře. Náš společný účetní speciál se bude ...

Facebook - efektivní reklama

Listopad 2022   Program kurzu 1. den Možnosti online propagace - jak využít online svět pro maximální efekt Sociální sítě - virální šíření, soutěže Reklama na internetu - úvod do problematiky, rozdělení a aktuální možnosti Přípravná fáze na reklamní kampaně - příprava podkladů (strategie, cílová skupina, textace, grafika) 2. den ...

MS Excel - efektivní zpracování dat pro uživateleMS Excel - For Advanced Users

Leden 2023   Kurz je určen všem uživatelům aplikace MS Excel, kteří chtějí rozšířit své znalosti a využívat naplno užitečné nástroje tohoto programu. Po absolvování kurzu pro vás bude zpracování dat výrazně rychlejší a především efektivnější, dokážete svá data lépe ovládat a rychle získávat potřebné informace. V průběhu školení se dozvíte spoustu tipů ...

Požadavky EN ISO 13485:2016 – zdravotnické prostředky

Únor 2023   Seznámíme vás se speciálními požadavky na management kvality zdravotnických prostředků a poradíme vám, jak se s těmito požadavky vypořádat. Obsah kurzu: Požadavky na dokumentaci Zodpovědnost managementu Lidské zdroje Infrastruktura a pracovní prostředí Plánování a realizace produktu (management rizik, skladování, manipulace, ...

Daň z příjmů právnických osob za rok 2022 a od roku 2023 - ON-LINE

Prosinec 2022   Program semináře: * STANOVENÍ ZÁKLADU DANĚ - výsledek hospodaření před zdaněním * POLOŽKY ZVYŠUJÍCÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ – povinnost dodanění neuhrazených závazků, pohledávky ze smluvních sankcí, daňové dopady změny účetní metody na základ daně, (např. změna kategorie účetních jednotek), daňové dopady oprav účtování v p...

Daň z příjmů právnických osob za rok 2022 a od roku 2023

Prosinec 2022   Program semináře: * STANOVENÍ ZÁKLADU DANĚ - výsledek hospodaření před zdaněním * POLOŽKY ZVYŠUJÍCÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ – povinnost dodanění neuhrazených závazků, pohledávky ze smluvních sankcí, daňové dopady změny účetní metody na základ daně, (např. změna kategorie účetních jednotek), daňové dopady oprav účtování v p...

Deriváty a zajišťovací účetnictví

Březen 2023   Na semináři se seznámíte s prinicpy řízení a zajištění rizik pomocí derivátových operací a s jejich vlivem na účetní závěrku dle IFRS 9 (příp. také IAS 32, IFRS 2) a podle českých účetních předpisů. Seminář je veden formou příkladů a případových studií (např. zajišťování pomocí cizoměnových pohledávek - závazků, měnových forwardů či swapů, úrokových swapů, komoditních kontraktů apod.). * ...

Nový stavební zákon – informace o projednávané novele nového stavebního zákona – porovnání se současným stavebním zákonem

Květen 2023   Informace o projednávané novele nového stavebního zákona a porovnání se současným stavebním zákonem. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Dotčené orgány, pojmy (záměr, stavba, změna a údržba dokončené stavby, zařízení, terénní úprava, staveniště aj.). ORGANIZACE A VÝKON VEŘEJNÉ SPRÁVY ...

Akreditovaný kurz První pomoc pro pracovníky v sociálních službách

Prosinec 2022   Účastníci kurzu si osvojí obecné zásady při poskytování první pomoci. Seznámí se s postupy poskytnutí první pomoci při stavech ohrožujících život, úrazových a neúrazových stavech, při tepelných poraněních, náhle vzniklých poruchách chování a při polohování poraněných. Získají orientaci ve specifických rizikových faktorech a prevenci úrazů u osob cílové ...

[?]
OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde