Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
novela zakoniku prace - dovolena a prekazky v praci

Studium-Kurzy.czŠKOLENÍ: Novela zákoníku práce - dovolená a překážky v práci # Aliaves Co., a.s.

Akreditace: MV - Ministerstvo vnitraAK - PV-380 - 2019 Cíl semináře: Na praktických příkladech a s přihlédnutím k  judikatuře českých soudů posluchačům poskytnout komplexní informace k stávající právní úpravě dovolené a k problematice překážek v práci, zejména pak s důrazem na aktuální otázky, které v praxi činí potíže. Dále představit legislativní novinky v této oblasti, a to včetně koncepční změny dovolené dle navrhované novely zákoníku práce. V
Cíl semináře: Na praktických příkladech a s přihlédnutím k  judikatuře českých soudů posluchačům poskytnout komplexní informace k stávající právní úpravě dovolené a k problematice překážek v práci, zejména pak s důrazem na aktuální otázky, které v praxi činí potíže. Dále představit legislativní novinky v této oblasti, a to včetně koncepční změny dovolené dle navrhované novely zákoníku práce. V rámci semináře, který bude rozdělen do dvou tematických částí, bude vysvětleno zejména následující: rozlišení dovolené za kalendářní rok, její poměrné části a dovolené za odpracované dny odpracovaný den pro účely dovolené (problematika překážek, souběhy různých dob) nepřetržitost trvání pracovního poměru (navazující poměry, změna zaměstnání) určení velikosti poměrné části dovolené představení univerzálního postupu k určení konkrétního počtu pracovních dní dovolené (i pro složitější případy, kdy se např. v průběhu roku opakovaně mění rozsah úvazku, zaměstnanci pracují v různě dlouhých směnách apod.): krácení dovolené a úskalí s tím spojená (omluvené eomluvené absence, rozsah krácení, nezkrátitelné minimum) zákonné limity zaměstnavatele při určování čerpání dovolené a navazující problematické otázky (čerpání dovolené ve státní svátek, po mateřské dovolené, během překážek v práci, odvolání z dovolené a náhrada nákladů, zákonnost převodu dovolené do dalšího roku …) aplikační a výkladové problémy spojené s dodatkovou dovolenou (vliv překážek v práci, započítávání odpracovaných dnů…) náhrada za dovolenou (výplata, vracení náhrady při přečerpání dovolené, skončení pracovního poměru…) *           představení nové koncepce dovolené dle navrhované novely zákoníku práce - srovnání stávající a navrhované právní úpravy na modelových příkladech, převod dovolené do dalšího kalendářního roku, změny při čerpání dovolené ve státní svátek … třídění překážek v práci a systematika v ZP *           právní následky překážek v práci (vliv na skončení pracovního poměru - neplatnost výpovědi, stavení běhu výpovědní doby; překážky a pružná pracovní doba) překážky v práci na straně zaměstnance: dočasná pracovní neschopnost zaměstnance (e-neschopenka, zrušení karenční doby, kontrola zaměstnance a výpovědní důvod dle § 52 písm. h) ZP…) dlouhodobá péče (vážný provozní důvod …) mateřská dovolená rodičovská dovolená (čerpání, návrat, souběžné zaměstnání, otcovská …) překážky v práci podle nařízení vlády č. 590 - 2006 Sb. (ošetření - vyšetření u lékaře – rehabilitace ANO - NE?, úmrtí, svatba, vyhledání nového zaměstnání …) nepojmenované překážky – otázky spojené s indispozičním volnem (sick days), neplaceným volnem apod. překážky v práci z důvodu obecného zájmu (darování krve …) překážky v práci na straně zaměstnavatele: prostoj, nepříznivé povětrnostní vlivy jiná překážka ve smyslu § 208 ZP překážka za dobu strávenou na pracovní cestě tě


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • JUDr. Michael Košnar působí jako vrchní ministerský rada na odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí, kdy se významně podílí na tvorbě a novelizaci pracovněprávních předpisů, zejména pak zákoníku práce. Dále se věnuje lektorské a publikační činnosti se zaměřením na pracovní právo v aplikační praxi.
  • * Akreditace: MV - Ministerstvo vnitraAK - PV-380 - 2019 ** V případě, že se jedná o vzdělávací akci akreditovanou u Ministerstva vnitra ČR dle zákona 312 - 2002 Sb. nebo rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT a jsou splněny podmínky pro osvobození od DPH, bude jako konečná cena fakturována cena bez DPH. Splnění podmínek pro osvobození určuje pořadatel.
  • 1. Objednatel odesláním přihlášky [objednávky] prohlašuje, že uvedl pravdivé informace, před odesláním přihlášky se seznámil s obchodními podmínkami pořadatele a s těmito obchodními podmínkami souhlasí. 2. Pořadatel prohlašuje, že objednatel může sebe nebo jinou osobu [dále jen „účastník“] přihlásit přímo prostřednictvím webových stránek. Výjimečně si může objednatel přihlášku zajistit telefonicky u pořadatele, ale tuto přihlášku pak musí zaslat dodatečně v písemné podobě, nejpozději však v termínu telefonicky dohodnutém s pořadatelem. 3. Pořadatel vyrozumí zároveň objednatele [případně jím vyslané Smluvní strany souhlasí, že při neúčasti účastníka [nebo jeho náhradníka] bez řádné omluvy na akci, provedené nejpozději 6 pracovních dnů před konáním akce, nebude přihláška zrušena a objednatel je povinen uhradit smluvenou částku jato by se akce zúčastnil. Objednávka bude zrušena pouze na základě písemného zrušení přihlášky [poštovním doručovatelem, prokazatelným e-mailem - potvrzeným pořadatelem nebo datovou schránkou], doručené pořadateli nejpozději 6 pracovních dnů před konáním akce. V případě telefonického odhlášení účastníka, bude uznatelné jen odhlášení písemně potvrzené pořadatelem. Za přihlášeného účastníka může objednatel vyslat náhradníka. 4. Platební podmínky: a] Po obdržení objednávky pořadatel zaregistruje objednatele [účastníka] do seznamu účastníků dané akce. Na podkladě platné objednávky pořadatel vyhotoví daňový doklad [fakturu], kterou odešle objednateli nebo fakturu předá účastníkovi na dané akci. b] Pořadatel vyhotoví daňový doklad i v případě nepřítomnosti účastníka, pokud objednatel včas a písemně neprovedl odhlášení z akce, jak uvedeno výše. Objednatel si je této skutečnosti plně vědom a s těmito důsledky souhlasí. c] Objednatel se zavazuje, že platbu provede na číslo účtu pořadatele 43-5872020247 - 0100 [KB] v termínu splatnosti uvedeném ve faktuře. 5. Cena seminářů uvedená u daného kurzu je vždy bez DPH [DPH je u neakreditovaných akcí nebo akcí na které se akreditace nevztahuje připočítávána podle platného zákona o DPH]. Je-li cena dohodnuta mezi pořadatelem a objednatelem jako cena konečná, pak platí cena dohodnutá. 6. V případě, že se jedná o vzdělávací akci akreditovanou u Ministerstva vnitra ČR dle zákona 312 - 2002 Sb. pro úředníky územních samosprávných celků nebo rekvalifikační kurs akreditovaný MŠMT a jsou splněny podmínky pro osvobození od DPH, bude jako konečná cena fakturována bez DPH. Splnění podmínek pro osvobození určuje pořadatel. 7. Při zrušení akce pořadatelem bude objednateli zasláno vyrozumění o zrušení akce. 8. Registrace přítomných účastníků probíhá vždy od 8.30 hodin do 9.00 hodin, není-li v pozvánce na akci uvedeno jinak. 9. Informace uvedené v nabídce pořadatele jsou platné, pokud pořadatel nesdělí objednateli nebo přihlášeným účastníkům informace o případné změně místa či data konání semináře, o změně lektora, nebo o zrušení semináře. Objednatel v případě změny podmínek uzavřené objednávky může svou objednávku zrušit a to nejpozději do 2 dnů od pořadatelem sdělených změn. 10. Pořadatel předá účastníkovi vzdělávací akce po absolvování akce osvědčení o účasti na vzdělávací akci. 11. Odesláním přihlášky na akci dává objednavatel souhlas pořadateli se zpracováním osobních údajů objednatele i účastníka pro účely organizace a evidence školení. Pořadatel bude svěřené osobní údaje přihlášených chránit a nakládat s nimi v souladu se zákonem č. 101 - 2000 Sb. 12. Objednatel nebo účastník mají právo kdykoliv požádat pořadatele o vyjmutí ze seznamu evidovaných osob. 13. Údaje, které pořadatel od objednatele obdrží, může pořadatel použít k vlastnímu marketingovému průzkumu, reklamě nebo nabídce poskytnutí další služby, a to výhradně pořadatelem. Pořadatel se zavazuje, že tyto údaje neposkytne třetí osobě. Za pořadatele Aliaves Co., a.s. ředitel společnosti

SEARCHKurzy: Novela zákoníku práce


Srpen 2020 # Obsah: * Dopad občanského zákoníku (OZ) na pracovněprávní vztahy, kdy se použije a kdy nikoliv, odchylování se od zákona, konkrétní případy, výklad právních jednání, jejich neplatnost, co je zdánlivé právní jednání a důsledky, jednání za právnické osoby vůči zaměstnancům, způsobilost (s...   Kurz od firmy: Studio W
Říjen 2020 # Obsah: * Dopad občanského zákoníku (OZ) na pracovněprávní vztahy, kdy se použije a kdy nikoliv, odchylování se od zákona, konkrétní případy, výklad právních jednání, jejich neplatnost, co je zdánlivé právní jednání a důsledky, způsobilost (svéprávnost) fyzických osob, počítání času, promlčení a ...   Kurz od firmy: Studio W
Červenec 2020 # Pro jednu z nejsložitějších, avšak zároveň nejdůležitějších úprav občanského zákoníku byla nedávno přijata rozsáhlá novelizace. Cílem zákonodárce bylo především odstranit nejasnosti předchozí úpravy a současně reagovat na potřeby praxe. Seminář se zaměří na aktuální problémy praxe a ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.


Říjen 2020 # Cílem semináře je seznámit vás s jednou z nejsložitějších, avšak zároveň nejdůležitějších úprav občanského zákoníku. Cílem zákonodárce bylo především odstranit nejasnosti předchozí úpravy a současně reagovat na potřeby praxe. Seminář se zaměří na aktuální problémy praxe a současně na ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Srpen 2020 # Akreditace: MV - Ministerstvo vnitraAK - PV-380 - 2019, Název akreditace: Pracovní právo Cíl semináře: Na praktických příkladech a s přihlédnutím k bohaté judikatuře českých soudů posluchačům přiblížit jednotlivé způsoby rozvázání pracovního poměru podle zákoníku práce a upozornit na jejich mnohá ...   Kurz od firmy: Aliaves Co., a.s.
Listopad 2020 # Určeno pro personalisty, mzdové účetní, podnikové právníky, vedoucí pracovníky, odborové funkcionáře a další zájemce zabývající se problematikou pracovněprávních vztahů. Cíl: Na praktických příkladech ukázat a společně procvičit typické situace, novinky a změny v níže uvedených oblastech z hlediska ...   Kurz od firmy: Studio W
Listopad 2020 # Určeno pro vedoucí zaměstnance, zaměstnance právních a personálních útvarů, jednatele a další zájemce z oblasti právní a personální praxe. Cíl: Seminář je zaměřen na nejčastěji se vyskytující chyby při aplikaci zákoníku práce a souvisejících pracovněprávních předpisů v praxi. Jeho ...   Kurz od firmy: Studio W
Říjen 2020 # Z odborného programu semináře: * aktuální stav novelizací občanského zákoníku * základní přechodná ustanovení k občanskému zákoníku v oblasti závazkového práva * základní zásady občanského zákoníku aplikovatelné pro oblast smluvního práva * hlavní ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Říjen 2020 # Seminář se zaměří zejména na následující okruhy: Představení zásadních bodů novely zákoníku práce, zejména * převádění na jinou práci – opuštění povinného převedení (zejm. ze zdravotních důvodů) a přechod na povinnou nabídku zaměstnavatele změnit práci s možností zaměstnance nabídku odmítnout; v ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Červen 2020 # Obsah: * Účinnost postupně, nejdříve 1. 7. 2020 * Revoluční změna dovolené, počítané v hodinách * Nově čerpání dovolené ve svátek a převod dovolené na žádost * Nové sdílené pracovní místo pro kratší úvazky * Zásadní změny u přechodu práv a povinností na jiné zaměstnavatele, vč. změn výpovědi ze strany zaměstnance v té souvislosti * Změny v ...   Kurz od firmy: Studio W
Červen 2020 # Určeno pro personalisty, mzdové účetní, podnikové právníky, vedoucí pracovníky, odborové funkcionáře a další zájemce zabývající se problematikou pracovněprávních vztahů.   Cíl: Seznámit účastníky kurzu s očekávanými změnami v pracovněprávních předpisech uskutečněnými v roce 2020 a připravovanými pro rok 2021.   Obsah:   ...   Kurz od firmy: Studio W


Červen 2020 # Program semináře: * Legislativní novinky v pracovním právu * Postavení vedoucích zaměstnanců * Skloubení osobního a pracovního života * Sdílená pracovní místa * Nový způsob výpočtu dovolené * Hlavní rozdíly dosavadního a nového výpočtu dovolené * ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová


Novela zákoníku práce - dovolená a překážky v práci

Strana: | 1 << | >> 2 | Celkem: 18 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | Novela | zákoníku | prácehttps://studium-kurzy.cz/skoleni_88468_novela-zakoniku-prace---dovolena-a-prekazky-v-praci.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde