Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
kyberneticka bezpecnost - cyklus tri seminaru

Studium-Kurzy.czŠKOLENÍ: Kybernetická bezpečnost - cyklus tří seminářů # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

1. seminář: KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST I – ZÁKON O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI – DOPADY A POVINNOSTI 14. října 2020 – středa - (9.00 – 16.00) Cílem semináře je poskytnout ucelený přehled o aktuální legislativě spojené s kybernetickou bezpečností, nastínit proces identifikace subjektů, na které dopadá právn
1. seminář: KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST I – ZÁKON O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI – DOPADY A POVINNOSTI 14. října 2020 – středa - (9.00 – 16.00) Cílem semináře je poskytnout ucelený přehled o aktuální legislativě spojené s kybernetickou bezpečností, nastínit proces identifikace subjektů, na které dopadá právní regulace ze strany zákona o kybernetické bezpečnosti a přiblížit povinnosti, které pro tyto subjekty ze zákona o kybernetické bezpečnosti a souvisejících právních předpisů vyplývají. Seminář je určen pro soukromý i státní sektor; právníky, compliance management, auditory, bezpečnostní management, IT management, pracovníky risk oddělení, ISMS specialisty, bezpečnostní konzultanty apod. Poznámka: na tento seminář volně navazují semináře Kybernetická bezpečnost II (11.listopadu) a Kybernetická bezpečnosti III (30. listopadu), které obsáhnou jako celek veškeré otázky tohoto tématu včetně legislativních a technických. Zúčastnit se můžete kteréhokoliv semináře nebo všech tří jako cyklu za zvýhodněnou cenu. Osnova semináře: * Seznámení s rámcem kybernetické bezpečnosti v ČR - Úvod do problematiky, základní pojmy - Základní dokumenty na národní úrovni - Dohledová pracoviště v ČR, jejich role a rozdělení gesce v kyberprostoru - Důvody pro řešení kybernetické bezpečnosti z úrovně státu - Směrnice EU o bezpečnosti sítí a informací (NIS) a povinnosti z ní vyplývající * Zákon o kybernetické bezpečnosti (ZKB) a povinné osoby - Struktura povinných osob a jejich povinnosti - Poskytovatelé služeb elektronických komunikací - definice, určení, povinnosti - Významná síť - definice, určení, povinnosti - Kritická informační infrastruktura - definice, určení, povinnosti - Významné informační systémy - definice, určení, povinnosti - Provozovatelé základních služeb – definice, určení, povinnosti - Poskytovatelé digitálních služeb – definice, určení, povinnosti * ZKB – povinnosti a jejich změny zavedené novelami - Přehled povinností podle ZKB s důrazem na změny zavedené novelami v roce 2017 - Provozovatel informačního - komunikačního systému - Úprava dodavatelských vztahů – bezpečnostní pravidla ve smlouvách - Přestupky a sankce ze ZKB * Hodnocení dopadu narušení bezpečnosti informací v informačních a komunikačních systémech z pohledu ZKB - Dopad narušení bezpečnosti informací na organizaci - Určení kritických služeb a činností - Stanovení rozsahu systému řízení bezpečnosti informací v souladu se ZKB * Vyhláška č. 82 - 2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti - Organizační a technická bezpečnostní opatření podle vyhlášky - Požadavky na dokumentaci * Kontrola dodržování povinností podle ZKB - Proces auditu - kontroly ze strany dozorového orgánu - Nejčastější problémy a zjištění * Diskuze a dotazy Přednáší a na dotazy odpovídá: Adam Kučínský 2. seminář: KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST II – KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST A OCHRANA DAT VE VEŘEJNÉM SEKTORU 11. listopadu 2020 – středa - (9.00 – 16.30) V současné době představuje kybernetická bezpečnost a ochrana dat ve veřejném sektoru aktuální a velmi důležité téma, které se přímo dotýká všech jeho uživatelů. V důsledku neznalosti nebo nesprávné aplikace potřebných zásad a pravidel souvisejících s výše uvedenou problematikou může docházet k výrazným, mnohdy až nevratným škodám a ztrátám, které v konečném důsledku mohou nabývat až trestně právní roviny. Cílem tohoto semináře je poskytnout účastníkům zejména formou případových studií nezbytné, ucelené, a především praktické informace z oblasti ochrany dat v digitálním prostoru. Účastníci se zejména seznámí se způsobem aplikace kybernetické bezpečnosti do praxe, aktuálními trendy v oblasti kybernetických hrozeb včetně způsobu, jak jim čelit. Důraz bude dán především na technická řešení. V závěrečné části kurzu budou účastníkům přiblíženy trestně právní aspekty spojené s užíváním informačních a komunikačních technologií ve vztahu k zajištění potřebné úrovně ochrany dat, a to včetně možných dopadů. Seminář je určen soukromý i státní sektor; právníky, compliance management, auditory, bezpečnostní management, IT management, pracovníky risk oddělení, ISMS specialisty, bezpečnostní konzultanty apod. Poznámka: tento seminář volně navazuje na seminář Kybernetická bezpečnost I (14. října) a na tento seminář navazuje volně seminář Kybernetická bezpečnosti III (30. listopadu), které obsáhnou jako celek veškeré otázky tohoto tématu včetně legislativních a technických. Zúčastnit se můžete kteréhokoliv semináře nebo všech tří jako cyklu za zvýhodněnou cenu. Osnova semináře: * Kybernetická bezpečnost a ochrana dat - Význam digitálních dat pro dnešní společnost - Praktický příklad úniku dat - Co chránit * Kybernetické hrozby a způsob, jak jim čelit - Co se rozumí kybernetickými hrozbami a jaké mohou mít podoby - Typové příklady aktuálních kybernetických útoků * Doporučená a závazná řídící dokumentace - Interní řídící dokumentace - Standardy a normy - * normy řady ISO 2700x z oblasti bezpečnosti informací - * OWASP - * NIST * Hlavní činnosti, jejich hrozby a vhodná opatření - Internet na pracovišti a online služby - Emailová komunikace - Používání informačních systémů - Písemná komunikace - Užívání IT vybavení a mobilních zařízení - Fyzická bezpečnost - Sociální inženýrství * Vybrané nástroje a metody pro řízení kybernetických rizik - Význam a přínosy řízení rizik bezpečnosti informací - Identifikace, analýza a hodnocení rizik - Metody ošetření rizik formou ochranných opatření * Trestní odpovědnost v oblasti kybernetické bezpečnosti a ochrany dat - Seznámení se praktickými zkušenostmi znalce v oblasti trestní odpovědnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti a ochrany dat - Nejčastější skutkové podstaty – technologické možnosti obrany a následky * Závěrečný interaktivní workshop - Shrnutí, diskuse, dotazy a výměna zkušeností Přednáší a na dotazy odpovídá: Ing. RNDr. Radek Beneš, MSc. 3. seminář: KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST III – KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST V PŘEDPISECH MIMO ZÁKON O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI 30. listopadu 2020 – pondělí - (9.00 – 14.00) Cílem semináře je poskytnout ucelený přehled o aktuální legislativě spojené s kybernetickou bezpečností mimo zákon o kybernetické bezpečnosti. Povinnosti jak pro soukromý tak veřejný sektor nevyplývají pouze ze zákona o kybernetické bezpečnosti, ale z řady dalších předpisů. Důraz bude dán především na plnění povinností. Seminář je určen pro soukromý i státní sektor; právníky, compliance management, auditory, bezpečnostní management, IT management, pracovníky risk oddělení, ISMS specialisty, bezpečnostní konzultanty apod. Poznámka: tento seminář volně navazuje na seminář Kybernetická bezpečnost I (14. října) a Kybernetická bezpečnost II (11. listopadu), které obsáhnou jako celek veškeré otázky tohoto tématu včetně legislativních a technických. Zúčastnit se můžete kteréhokoliv semináře nebo všech tří jako cyklu za zvýhodněnou cenu. Osnova semináře: * Kybernetická bezpečnost a obecné právní předpisy - občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích, zákon o informačních systémech veřejné správy, nařízení eIDAS a související předpisy - obsah smluvních dokumentů z pohledu ZKB - připravovaná legislativa * Povinnosti jednotlivých subjektů při zajištění kybernetické bezpečnosti - poskytovatelé software, hardware, infrastruktury - připravovaná legislativa * Kybernetická bezpečnost a zákon o zadávání veřejných zakázek - povaha informačního systému a volba výběru uchazeče - přehled aktuální judikatury - lock-ins * Zajištění kybernetické bezpečnosti ve společnosti - organizaci - povinnosti managementu - compliance programy - bezpečnost elektronických dokumentů * Kybernetická bezpečnost a GDPR - plnění povinností vyplývajících z GDPR - best practices pohledy evropských dozorových orgánů * Trestní odpovědnost v oblasti kybernetické bezpečnosti a ochrany dat - nejčastější skutkové podstaty – právní možnosti obrany a následky * Diskuze a dotazy Přednáší a na dotazy odpovídá: JUDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.

Obsah kurzu - školení     1. seminář: KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST I – ZÁKON O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI – DOPADY A POVINNOSTI 14. října 2020 – středa - (9.00 – 16.00) Cílem semináře je poskytnout ucelený přehled o aktuální legislativě spojené s kybernetickou bezpečností, nastínit proces identifikace subjektů, na které dopadá právní regulace ze strany zákona o kybernetické bezpečnosti a přiblížit povinnosti, které pro tyto subjekty ze zákona o kybernetické bezpečnosti a souvisejících právních předpisů vyplývají. Seminář je určen pro soukromý i státní sektor; právníky, compliance management, auditory, bezpečnostní management, IT management, pracovníky risk oddělení, ISMS specialisty, bezpečnostní konzultanty apod. Poznámka: na tento seminář volně navazují semináře Kybernetická bezpečnost II (11.listopadu) a Kybernetická bezpečnosti III (30. listopadu), které obsáhnou jako celek veškeré otázky tohoto tématu včetně legislativních a technických. Zúčastnit se můžete kteréhokoliv semináře nebo všech tří jako cyklu za zvýhodněnou cenu. Osnova semináře: * Seznámení s rámcem kybernetické bezpečnosti v ČR - Úvod do problematiky, základní pojmy - Základní dokumenty na národní úrovni - Dohledová pracoviště v ČR, jejich role a rozdělení gesce v kyberprostoru - Důvody pro řešení kybernetické bezpečnosti z ...


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • Ing. RNDr. Radek Beneš,MSc. - Senior konzultant v oboru kybernetické bezpečnosti, soudní znalec ICT, specializuje se na CyberCrime, trestní řízení a forenzní postupy v kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti v kyberprostoru, na elektronickou kontraktaci, digitální důkazy a právně-technické normativy (eIDAS, GDPR, ePrivacy, ZoKB, PSD2 a další)JUDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. - působí jako vedoucí praxe IT práva a litigací v mezinárodní advokátní kanceláři Kinstellar v Praze. Ve své praxi se zaměřuje zejména na řešení sporů, obchodní právo a IT právo. V rámci IT práva se specializuje zejména na strukturování komplexních projektů, akvizic IT společností, softwarové právo, otázky elektronické kontraktace, odpovědnosti na internetu, ochrany osobních údajů, kyberbezpečnosti a právní úpravu on-line marketingu. Je garantem výuky právních předmětů na Fakultě informačních technologií ČVUT a garantuje též modul práva IT na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V minulosti vedl též kurz například na Právnické fakultě Shandong University v Číně a byl poradcem v oblasti IT na Úřadu vlády České republiky. V roce 2016 byl zařazen do seznamu inovativních právníků České republiky a je doporučován Chambers Europe pro oblast TMT. V roce 2017 byl jmenován právníkem roku pro oblast IT práva. Adam Kučínský - ředitel odboru regulace Národního úřadu pro kybernetickou informační bezpečnost, jeho hlavní činností je identifikace povinných osob podle zákona o kybernetické bezpečnosti, implementace a výklad tohoto zákona a regulatorního rámce
  • PLATBA ZA SEMINÁŘ A JEHO VYÚČTOVÁNÍ: Po obdržení přihlášky zašleme objednateli [účastníkovi] potvrzení o registraci na semináři současně s výzvou k platbě za seminář [semináře] s přiděleným variabilním symbolem. Platbu provedete na naše číslo účtu 84141061 - 0100 [KB, pobočka Praha 6]. Daňový doklad [fakturu s vyúčtováním] obdrží účastník poštou v termínu předepsaném zákonem po připsání platby na náš účet. V mimořádných případech lze platit na semináři u registrace. V tomto případě obdrží účastník příjmový pokladní doklad o zaplacení a následně poštou řádný daňový doklad. Ve vložném [cena semináře] je zahrnuto drobné občerstvení. Při neúčasti účastníka [nebo jeho náhradníka] účastnický poplatek nevracíme. Účastnický poplatek vrátíme pouze na základě písemného zrušení přihlášky do tří dnů před konáním akce. Registrace účastníků na semináři je vždy od 8.30 hodin do 9.00 hodin – tj. půl hodiny před zahájením semináře. Registrace účastníků seminářů konaných ve Starých Splavech je od 10.30 do 11.00 hodin [ubytování účastníků od 9.00 hodin].
Termíny školení -- NA VYBRANÉ ŠKOLENÍ SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT --

SEARCHŠkolení: Kybernetická bezpečnost


Říjen 2020 # 1. seminář: KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST I – ZÁKON O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI – DOPADY A POVINNOSTI 14. října 2020 – středa - (9.00 – 16.00) Cílem semináře je poskytnout ucelený přehled o aktuální legislativě spojené s kybernetickou bezpečností, nastínit proces identifikace ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Září 2020 # Osnova semináře: * Seznámení s rámcem kybernetické bezpečnosti v ČR - Úvod do problematiky, základní pojmy - Základní dokumenty na národní úrovni - Dohledová pracoviště v ČR, jejich role a rozdělení gesce v kyberprostoru ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Říjen 2020 # Osnova semináře: * Seznámení s rámcem kybernetické bezpečnosti v ČR - Úvod do problematiky, základní pojmy - Základní dokumenty na národní úrovni - Dohledová pracoviště v ČR, jejich role a rozdělení gesce v kyberprostoru ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová


Listopad 2020 # Osnova semináře: * Kybernetická bezpečnost a obecné právní předpisy - občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích, zákon o informačních systémech veřejné správy, nařízení eIDAS a související předpisy ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová


Kybernetická bezpečnost - cyklus tří seminářů

Strana: | >> 1 << | Celkem: 4 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | Kybernetická | bezpečnost | cyklushttps://studium-kurzy.cz/skoleni_88454_kyberneticka-bezpecnost---cyklus-tri-seminaru.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde