Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
czech point - jednoduse a prakticky

Studium-Kurzy.czŠKOLENÍ: Czech POINT - jednoduše a prakticky # Aliaves Co., a.s.

Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-380 - 2019, Název akreditace: Czech Point Akreditace: MV : Cíl semináře: Konsolidace znalostí a dovedností týkajících se služeb poskytovaných pracovníky kontaktních míst veřejné správy – Czech POINT. Zvýšení kvality znalostí pracovníků kontaktních míst veřejné správy. Obsah semináře: Potřebné znalosti legis
: Cíl semináře: Konsolidace znalostí a dovedností týkajících se služeb poskytovaných pracovníky kontaktních míst veřejné správy – Czech POINT. Zvýšení kvality znalostí pracovníků kontaktních míst veřejné správy. Obsah semináře: Potřebné znalosti legislativního ukotvení činností kontaktních míst veřejné správy. Základní informace o fungování systému Czech POINT. Představení základních pojmů. Jaké jsou povinnosti uživatelů prostředí Czech POINT a na co si dát pozor. Praktická ukázka funkcionalit. Doporučená literatura: Zákon č. 365 - 2000 Sb., o informačních systémech ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 300 - 2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí předpisy; Zákon č. 634 - 2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 21 - 2006 Sb., o ověřování, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí předpisy; Vyhláška č. 364 - 2009 Sb., o kontaktních místech veřejné správy; Vyhláška č. 193 - 2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů.


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • Mgr. Ing. Ondřej Menoušek - vrchní ministerský rada, vedoucí projektu datových schránek, předseda komise pro úřednické zkoušky pro obor státní služby – Informační a komunikační technologie, předseda mezirezortní pracovní skupiny k eIDAS pro elektronické doručování v rámci služeb vytvářejících důvěru
  • * Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-380 - 2019, Název akreditace: Czech Point Akreditace: MV ** V případě, že se jedná o vzdělávací akci akreditovanou u Ministerstva vnitra ČR dle zákona 312 - 2002 Sb. nebo rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT a jsou splněny podmínky pro osvobození od DPH, bude jako konečná cena fakturována cena bez DPH. Splnění podmínek pro osvobození určuje pořadatel. * * Forma výuky: Prezenční * Program: : 9:00-15:00 Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.
  • 1. Objednatel odesláním přihlášky [objednávky] prohlašuje, že uvedl pravdivé informace, před odesláním přihlášky se seznámil s obchodními podmínkami pořadatele a s těmito obchodními podmínkami souhlasí. 2. Pořadatel prohlašuje, že objednatel může sebe nebo jinou osobu [dále jen „účastník“] přihlásit přímo prostřednictvím webových stránek. Výjimečně si může objednatel přihlášku zajistit telefonicky u pořadatele, ale tuto přihlášku pak musí zaslat dodatečně v písemné podobě, nejpozději však v termínu telefonicky dohodnutém s pořadatelem. 3. Pořadatel vyrozumí zároveň objednatele [případně jím vyslané Smluvní strany souhlasí, že při neúčasti účastníka [nebo jeho náhradníka] bez řádné omluvy na akci, provedené nejpozději 6 pracovních dnů před konáním akce, nebude přihláška zrušena a objednatel je povinen uhradit smluvenou částku jato by se akce zúčastnil. Objednávka bude zrušena pouze na základě písemného zrušení přihlášky [poštovním doručovatelem, prokazatelným e-mailem - potvrzeným pořadatelem nebo datovou schránkou], doručené pořadateli nejpozději 6 pracovních dnů před konáním akce. V případě telefonického odhlášení účastníka, bude uznatelné jen odhlášení písemně potvrzené pořadatelem. Za přihlášeného účastníka může objednatel vyslat náhradníka. 4. Platební podmínky: a] Po obdržení objednávky pořadatel zaregistruje objednatele [účastníka] do seznamu účastníků dané akce. Na podkladě platné objednávky pořadatel vyhotoví daňový doklad [fakturu], kterou odešle objednateli nebo fakturu předá účastníkovi na dané akci. b] Pořadatel vyhotoví daňový doklad i v případě nepřítomnosti účastníka, pokud objednatel včas a písemně neprovedl odhlášení z akce, jak uvedeno výše. Objednatel si je této skutečnosti plně vědom a s těmito důsledky souhlasí. c] Objednatel se zavazuje, že platbu provede na číslo účtu pořadatele 43-5872020247 - 0100 [KB] v termínu splatnosti uvedeném ve faktuře. 5. Cena seminářů uvedená u daného kurzu je vždy bez DPH [DPH je u neakreditovaných akcí nebo akcí na které se akreditace nevztahuje připočítávána podle platného zákona o DPH]. Je-li cena dohodnuta mezi pořadatelem a objednatelem jako cena konečná, pak platí cena dohodnutá. 6. V případě, že se jedná o vzdělávací akci akreditovanou u Ministerstva vnitra ČR dle zákona 312 - 2002 Sb. pro úředníky územních samosprávných celků nebo rekvalifikační kurs akreditovaný MŠMT a jsou splněny podmínky pro osvobození od DPH, bude jako konečná cena fakturována bez DPH. Splnění podmínek pro osvobození určuje pořadatel. 7. Při zrušení akce pořadatelem bude objednateli zasláno vyrozumění o zrušení akce. 8. Registrace přítomných účastníků probíhá vždy od 8.30 hodin do 9.00 hodin, není-li v pozvánce na akci uvedeno jinak. 9. Informace uvedené v nabídce pořadatele jsou platné, pokud pořadatel nesdělí objednateli nebo přihlášeným účastníkům informace o případné změně místa či data konání semináře, o změně lektora, nebo o zrušení semináře. Objednatel v případě změny podmínek uzavřené objednávky může svou objednávku zrušit a to nejpozději do 2 dnů od pořadatelem sdělených změn. 10. Pořadatel předá účastníkovi vzdělávací akce po absolvování akce osvědčení o účasti na vzdělávací akci. 11. Odesláním přihlášky na akci dává objednavatel souhlas pořadateli se zpracováním osobních údajů objednatele i účastníka pro účely organizace a evidence školení. Pořadatel bude svěřené osobní údaje přihlášených chránit a nakládat s nimi v souladu se zákonem č. 101 - 2000 Sb. 12. Objednatel nebo účastník mají právo kdykoliv požádat pořadatele o vyjmutí ze seznamu evidovaných osob. 13. Údaje, které pořadatel od objednatele obdrží, může pořadatel použít k vlastnímu marketingovému průzkumu, reklamě nebo nabídce poskytnutí další služby, a to výhradně pořadatelem. Pořadatel se zavazuje, že tyto údaje neposkytne třetí osobě. Za pořadatele Aliaves Co., a.s. ředitel společnosti

SEARCHŠkolení: Czech POINT


Červen 2020 # Akreditace: MV - AK - PV - 384 - 2016 Cíl semináře Seznámit uživatele Czech POINT s jeho filosofií, legislativou, povinnostmi a zejména naučit se v prostředí Czech POINT pracovat. ...   Kurz od firmy: Aliaves Co., a.s.


Czech POINT - jednoduše a prakticky

Strana: | >> 1 << | Celkem: 1 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | Czech | POINT | jednodušehttps://studium-kurzy.cz/skoleni_83647_czech-point---jednoduse-a-prakticky.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde