Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
zakon o kyberneticke bezpecnosti – implemen tace a povinnosti - plna kapacita

Studium-Kurzy.czŠKOLENÍ: Zákon o kybernetické bezpečnosti – implementace a povinnosti - PLNÁ KAPACITA # Aliaves Co., a.s.

Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-201 - 2016 Akreditace: MV : Cílová skupina: Soukromý i státní sektor; právníci, compliance management, auditoři, bezpečnostní management, IT management, pracovníci risk oddělení, ISMS specialisté, bezpečnostní konzultanti apod. Obsah: Seznámení s rámcem kybernetické bezpečnosti v ČR 1.1. Úvod do probl
: Cílová skupina: Soukromý i státní sektor; právníci, compliance management, auditoři, bezpečnostní management, IT management, pracovníci risk oddělení, ISMS specialisté, bezpečnostní konzultanti apod. Obsah: Seznámení s rámcem kybernetické bezpečnosti v ČR 1.1. Úvod do problematiky, základní pojmy 1.2. Základní dokumenty na národní úrovni 1.3. Dohledová pracoviště v ČR, jejich role a rozdělení gesce v kyberprostoru 1.4. Důvody pro řešení kybernetické bezpečnosti z úrovně státu 2. Zákon o kybernetické bezpečnosti (ZKB) a povinné osoby 2.1. Struktura povinných osob a jejich povinnosti 2.2. Poskytovatelé služeb elektronických komunikací - definice, určení, povinnosti 2.3. Významná síť - definice, určení, povinnosti 2.4. Kritická informační infrastruktura - definice, určení, povinnosti 2.5. Významné informační systémy - definice, určení, povinnosti 3. Novela ZKB – nové povinné osoby 3.1. Směrnice EU o bezpečnosti sítí a informací (NIS) a povinnosti z ní vyplývající 3.2. Provozovatelé základních služeb – definice, určení, povinnosti 3.3. Poskytovatelé digitálních služeb – definice, určení, povinnosti 4. Novela ZKB – nové povinnosti a změny stávajících 4.1. Zařazení provozovatele informačního - komunikačního systému 4.2. Úprava dodavatelských vztahů a vlastnictví dat 4.3. Přestupky a sankce ze ZKB 4.4. Dopad na instituce spadající pod zákon o kybernetické bezpečnosti 5. Hodnocení dopadu narušení bezpečnosti informací v informačních a komunikačních systémech 5.1. Dopad na organizaci 5.2. Určení kritických služeb a činností 5.3. Stanovení rozsahu systému řízení bezpečnosti informací v souladu se ZKB 6. Vyhláška č. 316 - 2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti 6.1. Povinnosti podle zákona o kybernetické bezpečnosti 6.2. Organizační a technická opatření podle vyhlášky 6.3. Požadavky na dokumentaci 7. Kontrola dodržování povinností podle ZKB 7.1. Proces auditu - kontroly ze strany dozorového orgánu 7.2. Nejčastější problémy a zjištění


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • Adam Kučínský - Národní úřad pro kybernetickou informační bezpečnost - vede tým specialistů, jejichž hlavní činností je identifikace povinných osob podle zákona o kybernetické bezpečnosti, implementace a výklad tohoto zákona a regulatorního rámce
  • * Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-201 - 2016 Akreditace: MV ** V případě, že se jedná o vzdělávací akci akreditovanou u Ministerstva vnitra ČR dle zákona 312 - 2002 Sb. nebo rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT a jsou splněny podmínky pro osvobození od DPH, bude jako konečná cena fakturována cena bez DPH. Splnění podmínek pro osvobození určuje pořadatel. * * Forma výuky: Prezenční * Program: : 9:00 - 9:30 prezence účastníků 9:30 – 11:00 přednáška 11:00 – 11:30 přestávka 11:30 – 13:00 přednáška 13:00 – 13:30 přestávka 13:30 – 15:30 přednáška
  • 1. Objednatel odesláním přihlášky [objednávky] prohlašuje, že uvedl pravdivé informace, před odesláním přihlášky se seznámil s obchodními podmínkami pořadatele a s těmito obchodními podmínkami souhlasí. 2. Pořadatel prohlašuje, že objednatel může sebe nebo jinou osobu [dále jen „účastník“] přihlásit přímo prostřednictvím webových stránek. Výjimečně si může objednatel přihlášku zajistit telefonicky u pořadatele, ale tuto přihlášku pak musí zaslat dodatečně v písemné podobě, nejpozději však v termínu telefonicky dohodnutém s pořadatelem. 3. Pořadatel vyrozumí zároveň objednatele [případně jím vyslané Smluvní strany souhlasí, že při neúčasti účastníka [nebo jeho náhradníka] bez řádné omluvy na akci, provedené nejpozději 6 pracovních dnů před konáním akce, nebude přihláška zrušena a objednatel je povinen uhradit smluvenou částku jato by se akce zúčastnil. Objednávka bude zrušena pouze na základě písemného zrušení přihlášky [poštovním doručovatelem, prokazatelným e-mailem - potvrzeným pořadatelem nebo datovou schránkou], doručené pořadateli nejpozději 6 pracovních dnů před konáním akce. V případě telefonického odhlášení účastníka, bude uznatelné jen odhlášení písemně potvrzené pořadatelem. Za přihlášeného účastníka může objednatel vyslat náhradníka. 4. Platební podmínky: a] Po obdržení objednávky pořadatel zaregistruje objednatele [účastníka] do seznamu účastníků dané akce. Na podkladě platné objednávky pořadatel vyhotoví daňový doklad [fakturu], kterou odešle objednateli nebo fakturu předá účastníkovi na dané akci. b] Pořadatel vyhotoví daňový doklad i v případě nepřítomnosti účastníka, pokud objednatel včas a písemně neprovedl odhlášení z akce, jak uvedeno výše. Objednatel si je této skutečnosti plně vědom a s těmito důsledky souhlasí. c] Objednatel se zavazuje, že platbu provede na číslo účtu pořadatele 43-5872020247 - 0100 [KB] v termínu splatnosti uvedeném ve faktuře. 5. Cena seminářů uvedená u daného kurzu je vždy bez DPH [DPH je u neakreditovaných akcí nebo akcí na které se akreditace nevztahuje připočítávána podle platného zákona o DPH]. Je-li cena dohodnuta mezi pořadatelem a objednatelem jako cena konečná, pak platí cena dohodnutá. 6. V případě, že se jedná o vzdělávací akci akreditovanou u Ministerstva vnitra ČR dle zákona 312 - 2002 Sb. pro úředníky územních samosprávných celků nebo rekvalifikační kurs akreditovaný MŠMT a jsou splněny podmínky pro osvobození od DPH, bude jako konečná cena fakturována bez DPH. Splnění podmínek pro osvobození určuje pořadatel. 7. Při zrušení akce pořadatelem bude objednateli zasláno vyrozumění o zrušení akce. 8. Registrace přítomných účastníků probíhá vždy od 8.30 hodin do 9.00 hodin, není-li v pozvánce na akci uvedeno jinak. 9. Informace uvedené v nabídce pořadatele jsou platné, pokud pořadatel nesdělí objednateli nebo přihlášeným účastníkům informace o případné změně místa či data konání semináře, o změně lektora, nebo o zrušení semináře. Objednatel v případě změny podmínek uzavřené objednávky může svou objednávku zrušit a to nejpozději do 2 dnů od pořadatelem sdělených změn. 10. Pořadatel předá účastníkovi vzdělávací akce po absolvování akce osvědčení o účasti na vzdělávací akci. 11. Odesláním přihlášky na akci dává objednavatel souhlas pořadateli se zpracováním osobních údajů objednatele i účastníka pro účely organizace a evidence školení. Pořadatel bude svěřené osobní údaje přihlášených chránit a nakládat s nimi v souladu se zákonem č. 101 - 2000 Sb. 12. Objednatel nebo účastník mají právo kdykoliv požádat pořadatele o vyjmutí ze seznamu evidovaných osob. 13. Údaje, které pořadatel od objednatele obdrží, může pořadatel použít k vlastnímu marketingovému průzkumu, reklamě nebo nabídce poskytnutí další služby, a to výhradně pořadatelem. Pořadatel se zavazuje, že tyto údaje neposkytne třetí osobě. Za pořadatele Aliaves Co., a.s. ředitel společnosti

SEARCHŠkolení: Zákon kybernetické


Září 2019 # Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-201 - 2016, Název akreditace:Zákon o kybernetické bezpečnosti Akreditace: MV ...   Kurz od firmy: Aliaves Co., a.s.
Říjen 2019 # Osnova semináře: * Seznámení s rámcem kybernetické bezpečnosti v ČR - Úvod do problematiky, základní pojmy - Základní dokumenty na národní úrovni - Dohledová pracoviště v ČR, jejich role a rozdělení gesce v kyberprostoru ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Říjen 2019 # Osnova semináře: * Kybernetická bezpečnost a obecné právní předpisy - občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích, zákon o informačních systémech veřejné správy, nařízení eIDAS a související předpisy ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová


Září 2019 # Pro začátečníky - mírně pokročilé. Určeno pro Seminář je určený pro interní auditory a vedoucí útvarů interních auditů v organizacích, kteří v rámci své činnosti zajišťují audity kybernetické bezpečnosti dle zákona č. 181 - 2014 ...   Kurz od firmy: Český institut interních auditorů, z.s.


Zákon o kybernetické bezpečnosti – implementace a povinnosti - PLNÁ KAPACITA

Strana: | >> 1 << | Celkem: 4 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | Zákon | kybernetické | bezpečnostihttp://studium-kurzy.cz/skoleni_78860_zakon-o-kyberneticke-bezpecnosti-–-implementace-a-povinnosti---plna-kapacita.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde