Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
zamestnavani cizincu v cr jejich zdaneni a p ojisteni a vysilani

Studium-Kurzy.czŠKOLENÍ: ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V ČR, JEJICH ZDANĚNÍ A POJIŠTĚNÍ A VYSÍLÁNÍ # Intellego - vzdělávací agentura

Školení je určeno pracovníkům personálních oddělení, mzdovým účetním, daňovým poradcům, auditorům a další odborníkům, kterých se tato problematika týká. Cíl semináře: Po absolvování semináře budou mít účastnicí jasno o všech povinnostech souvisejících se zaměstnáním cizinců v ČR a vysíláním zaměstnanců z pohledu všech předpisů, aby se vyhnuli sankcím. Na semináři budou vysvětleny rozdíly v definicích pro účely aplikovatelných předpisů (pracovní, sociální, daňové právo). Lektor kurzu
  1. Základní povinnosti zaměstnavatelů spojené se zaměstnáváním cizinců Rozdělení cizinců podle aplikovatelných předpisů Pobytová duální a neduální povolení pro občany třetích států (Schengenské vízum, zaměstnanecká a modrá karta, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu atd.) Nové vládní programy pro ekonomickou migraci Povinnosti vůči úřadu práce, povolení k zaměstnání, kdy povolení k zaměstnání není třeba, ohlašovací povinnosti, sankce a ručení za sankce u dodavatelů Notifikační povinnosti 2. Sociální a zdravotní pojištění (EU, smluvní a nesmluvní státy, účast cizinců na sociálním a zdravotním pojištění v ČR)  Evropská koordinační nařízení na které osoby se evropská koordinační nařízení vztahují určení, kam platit pojistné v různých situacích, výjimky z výše uvedených pravidel a možnosti jejich udělení, postup při žádosti o formulář A1 a povinné náležitosti, rodinní příslušníci a pravidla pro určení státu, jehož legislativě podléhají, nárok na zdravotní péči při výše uvedených situacích, Smlouvy o sociálním zabezpečení s ostatními státy a pravidla jejich fungování. Účast cizinců na zdravotním a nemocenském pojištění v ČR. 3. Daňová problematika (daň z příjmů fyzických osob) Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a jejich základní principy Daňová rezidence fyzických osob a její určení Zdanění příjmů zaměstnanců – nerezidentů zaměstnaných českým zaměstnavatelem Zdanění vyslaných zaměstnanců do ČR Mezinárodní pronájem pracovní síly  Smlouva o výkonu funkce = jednatel, člen statutárního orgánu Konkrétní příklady zdanění zaměstnanců Stanovení základu daně u zaměstnanců – cizinců v ČR Superhrubá mzda po novele – specifická pravidla a výklad koordinačního výboru Benefity poskytované cizincům a jejich zdanění Odpočitatelné položky od základu daně u cizinců – daňových nerezidentů, jejich omezení Nároky na slevy na dani u cizinců daňových nerezidentů a jejich omezení Roční vyúčtování a seznam nerezidentů 4. Vysílání zaměstnanců z ČR Směrnice o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb, prosazovací směrnice Plánovaná novelizace směrnice o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb a její dopady Minimální pracovněprávní povinnosti (minimální mzda, délka dovolené atd.) Notifikační povinnosti Pojištění vyslaného zaměstnance z ČR do zahraničí Zdanění vyslaného zaměstnance z ČR do zahraničí Zrušení záloh na daň v ČR Povinnosti zaměstnanců, kteří jsou českými daňovými rezidenty Zamezení dvojího zdanění 5. Diskuze, zodpovězení dotazů účastníků Co o tomto školení říkají předchozí účastníci: Seminář byl výborně vedený, plný nových informací srozumitelně podaných. Chválím konkrétní případové studie, příklady z praxe, návaznost na mzdovou problematiku a prodlouženou délku semináře. Sympatická lektorka, mluví věcně a srozumitelně. Profesionální a příjemné vystupování, srozumitelný výklad, mnoho příkladů z praxe. Dobře zpracované materiály. Perfektní odborné znalosti a srozumitelný výklad. Výborný přednes, přínosné a přehledné. Paní lektorka skvěle reagovala na kladené otázky. Obsah semináře zodpověděl odvádění SP, ZP a daní. Srozumitelnost, erudovanost, praxe, orientace v širší problematice, komplexnost. Tento seminář si klidně zopakuju ještě jednou. Praktické příklady a srozumitelné vysvětlení problematiky.


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • Školení je určeno pracovníkům personálních oddělení, mzdovým účetním, daňovým poradcům, auditorům a další odborníkům, kterých se tato problematika týká. Cíl semináře: Po absolvování semináře budou mít účastnicí jasno o všech povinnostech souvisejících se zaměstnáním cizinců v ČR a vysíláním zaměstnanců z pohledu všech předpisů, aby se vyhnuli sankcím. Na semináři budou vysvětleny rozdíly v definicích pro účely aplikovatelných předpisů (pracovní, sociální, daňové právo).
  • Mgr. Magdaléna VYŠKOVSKÁ Daňový poradce specializující se na problematiku zdaňování zahraničních zaměstnanců a vysílání pracovníků, na sociální zabezpečení v rámci Evropské unie.
  • Další informace: Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladové materiály. Součástí školení je občerstvení, nápoje a  oběd zdarma. 
  • 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky [dále jen „obchodní podmínky“] společnosti Petr Černoch [Intellego - vzdělávací agentura] se sídlem Kmochova 21, 779 00 Olomouc, IČ 74693697 [dále jen „poskytovatel“], upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89 - 2012 Sb., občanský zákoník [dále jen „občanský zákoník“], vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vznikající na základě a v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb ohledně zajišťování vzdělávacích akcí [dále jen „smlouva o poskytování služeb“] uzavíranou mezi poskytovatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou [dále jen „objednatel“]. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto nejsou dotčeny práva a povinnosti smluvních stran vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Smlouva o poskytování služeb se uzavírá na základě návrhu na uzavření smlouvy o poskytování služeb [objednávky] učiněné ze strany objednatele prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na webové stránce [dále jen „objednávka“]. Objednatel je povinnen vyplnit pravdivě veškeré požadované údaje. 2. Uzavření smlouvy o poskytování služeb On-line obchod poskytovatele umístěný na webovém rozhraní obsahuje bližší informace o vzdělávacích akcích zajišťovaných poskytovatelem [dále jen jako „vzdělávací akce“]. Nabídka vzdělávacích akcí zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webové stránce. Odesláním objednávky objednatel souhlasí se zněním Obchodních podmínek a programem vzdělávací akce [lektor, obsah, cena, datum konání, místo konání]. Odeslání objednávky je bráno jako závazné přihlášení účastníků na vzdělávací akci. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu termínu školení. 3. Storno podmínky Účastníci jsou zařazeni dle pořadí došlých objednávek. Poskytovatel má právo objednávku zrušit v případě dosažení maximální kapacity účastníků na vzdělávací akci. V takovém případě se poskytovatel zavazuje vrátit objednavateli účastnický poplatek. V případě neúčasti objednatele na vzdělávací akci nebude objednateli poskytnuta finanční či nefinanční náhrada. Objednatel má právo vyslat náhradníka. V případě zrušení přihlášky nejpozději 5 pracovních dnů před konáním vzdělávací akce bude účtován stornovací poplatek ve výši 30 % z ceny vzdělávací akce [bez DPH]. Na pozdější storno není možné brát z provozních důvodů zřetel a objednavateli vzniká povinnost uhradit účastnický poplatek. Objednatel se může ze vzdělávací akce odhlásit výhradně prostřednictvím emailu zaslaného na adresu pořadatele. 4. Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů objednatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101 - 2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem, a to pro účely evidence smlouvy o poskytování služeb a plnění práv a povinností s touto smlouvou souvisejících. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje bud

SEARCHŠkolení: ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ


Květen 2020 # Cílem semináře je přehledně vysvětlit problematiku zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí, zejména do EU, z pohledu sociálního a zdravotního pojištění, zejména nařízení Rady EU 883 - 2004 a jeho prováděcí nařízení 987 - 2009 a bilaterálních smluv, a z pohledu zákona ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Červen 2020 # Po absolvování semináře budete znát systematiku právní úpravy zaměstnávání a pobytů občanů třetích zemí a občanů EU - EHP - Švýcarska na území ČR - Schengenu. Budou vám komplexně představeny aktuální změny v procesu ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Duben 2020 # VÝKLAD Z POHLEDU CIZINECKÉHO, PRACOVNÍHO PRÁVA, ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ, DANĚ Z PŘÍJMŮ A MEZINÁRODNÍCH SMLUV Určeno pro pracovníky personálních oddělení, daňové poradce, účetní, mzdové účetní a všechny ty, kteří se při své práci setkávají s cizinci a potřebují vědět, jak je správně zaměstnat. Cíl: Přehledně vysvětlit p...   Kurz od firmy: Studio W


Únor 2020 # Neuvedeno * Zaměstnávání občanů Evropské unie a EHP: • oznamovací povinnost vůči: Úřadu práce, zdravotním pojišťovnám, správám sociálního zabezpečení, • odvody pojistného na SZ a ZP, • zvláštní situace u odvodu pojistného daňový nerezident, tiskopis A1 odvod pojistného podle cizího práva, • fyzická osoba občan EU a daň z příjmu. ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Červen 2020 # VÝKLAD Z POHLEDU ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ, DANĚ Z PŘÍJMŮ A MEZINÁRODNÍCH SMLUV Určeno pro pracovníky personálních oddělení, daňové poradce, účetní, mzdové účetní a všechny ty, kteří se při své práci setkávají s cizinci. Cíl: Přehledně vysvětlit problematiku zaměstnávání ...   Kurz od firmy: Studio W
Květen 2020 # Program semináře: * Jaké má český zaměstnavatel povinnosti při zaměstnání zahraničního zaměstnance v ČR a - nebo v zahraničí? * Základní typy vyslání dle Zákoníku práce a v praxi užívané vysílací struktury * Kam platit pojistné na sociální ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová


ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V ČR, JEJICH ZDANĚNÍ A POJIŠTĚNÍ A VYSÍLÁNÍ

Strana: | >> 1 << | Celkem: 6 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | ZAMĚSTNÁVÁNÍ | CIZINCŮhttps://studium-kurzy.cz/skoleni_76063_zamestnavani-cizincu-v-cr--jejich-zdaneni-a-pojisteni-a-vysilani.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde