Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
pravni uprava poskytovani nahrad cestovnich v ydaju v sirsich danovych a pojistnych souvisl ostech

Studium-Kurzy.czŠKOLENÍ: Právní úprava poskytování náhrad cestovních výdajů v širších daňových a pojistných souvislostech # Aliaves Co., a.s.

Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-536 - 2014, Název akreditace: Právní úprava poskytování náhrad cestovních výdajů Akreditace: MV : Do naší nabídky vzdělávacích kurzů zařazujeme kurz Právní úprava poskytování náhrad cestovních výdajů v širších daňových a pojistných souvislostech na kterém Vás lektorka provede tématy jako je např. úprava cest
: Do naší nabídky vzdělávacích kurzů zařazujeme kurz Právní úprava poskytování náhrad cestovních výdajů v širších daňových a pojistných souvislostech na kterém Vás lektorka provede tématy jako je např. úprava cestovních náhrad dle zákoníku práce, nároky zaměstnanců a daňový režim poskytovaných cestovních náhrad na straně zaměstnance a zaměstnavatele, minimální pracovněprávní podmínky, notifikace při vyslání na zahraniční pracovní cestu aj. Cíl semináře: Cílem semináře je poskytnout účastníkům komplexní informaci o úpravě cestovních náhrad v zákoníku práce, povinnostech zaměstnavatele a nárocích i povinnostech zaměstnanců. Se zahraničními pracovními cestami, zejména do členských států EU souvisejí další významné povinnosti zaměstnavatele, zejména hlášení vyslání, poskytování minimálních pracovněprávních podmínek zaměstnancům, doložení, jakým právním předpisům podléhá zaměstnanec z hlediska sociálního zabezpečení. Rovněž se může stát, že nejen mzda, ale i české cestovní náhrady podléhají zdanění v zahraničí. Z tohoto důvodu bude podán i výklad těchto povinností a pravidel s nimi souvisejícími. Výklad je doplněn příklady. Obsah semináře: Nárok na úhradu cestovních náhrad jako základní princip vztahu zaměstnavatel a zaměstnanec podle zákoníku práce. Komu náleží cestovní náhrady a za jakých podmínek (zaměstnanci, kteří uzavřeli pracovní smlouvu či dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, členové statutárních orgánů). Rozdílné nároky pro zaměstnance státní a zaměstnance v soukromém sektoru (co je minimální povinností pro zaměstnavatele v soukromém sektoru a co všechno může zaměstnancům poskytovat bez negativních daňových dopadů). Co je místo výkonu práce a co pravidelné pracoviště a jejich význam pro poskytování cestovních náhrad. Tuzemské cestovní náhrady (pracovní cesta, cesta mimo pravidelné pracoviště, mimořádná cesta v souvislosti s výkonem práce mimo rozvrh směn). Specifické režimy (cestovní náhrady při přeložení, dočasném přidělení a přijetí). Zahraniční pracovní cesta jako jedna z forem vyslání a cestovní náhrady. Další povinnosti související se zahraniční pracovní cestou vyplývající z evropské legislativy, zejména ze směrnice i vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb (notifikační povinnosti, minimální mzda atd.). Místo výkonu práce v zahraničí a související povinnosti zaměstnavatele. Paušalizace cestovních náhrad. Vyúčtování cestovních náhrad a dohoda se zaměstnancem o odlišných podmínkách. Zahraniční pracovní cesta a sociální zabezpečení a daň z příjmů fyzických osob (kdy hradit do ČR a kdy do zahraničí a za jakých podmínek). Příklady daňových dopadů při zahraniční pracovní cestě.


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • Mgr. Magdaléna Vyškovská - lektorka je daňová poradkyně specializující se na otázky pracovního, daňového práva a práva sociálního zabezpečení související se zaměstnáváním zaměstnanců včetně cizinců a jejich vysíláním na pracovní cesty, autorka publikace Cizinci a daně , Výklad smluv o zamezení dvojího zdanění ve světle judikatury NSS a Conseil d´ Etat - Francie, spoluautorka knihy Zaměstnávání cizinců v České republice
  • * Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-536 - 2014, Název akreditace: Právní úprava poskytování náhrad cestovních výdajů Akreditace: MV ** V případě, že se jedná o vzdělávací akci akreditovanou u Ministerstva vnitra ČR dle zákona 312 - 2002 Sb. nebo rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT a jsou splněny podmínky pro osvobození od DPH, bude jako konečná cena fakturována cena bez DPH. Splnění podmínek pro osvobození určuje pořadatel. * * Forma výuky: Prezenční * Program: : 9:00-15:00 Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.
  • 1. Objednatel odesláním přihlášky [objednávky] prohlašuje, že uvedl pravdivé informace, před odesláním přihlášky se seznámil s obchodními podmínkami pořadatele a s těmito obchodními podmínkami souhlasí. 2. Pořadatel prohlašuje, že objednatel může sebe nebo jinou osobu [dále jen „účastník“] přihlásit přímo prostřednictvím webových stránek. Výjimečně si může objednatel přihlášku zajistit telefonicky u pořadatele, ale tuto přihlášku pak musí zaslat dodatečně v písemné podobě, nejpozději však v termínu telefonicky dohodnutém s pořadatelem. 3. Pořadatel vyrozumí zároveň objednatele [případně jím vyslané Smluvní strany souhlasí, že při neúčasti účastníka [nebo jeho náhradníka] bez řádné omluvy na akci, provedené nejpozději 6 pracovních dnů před konáním akce, nebude přihláška zrušena a objednatel je povinen uhradit smluvenou částku jato by se akce zúčastnil. Objednávka bude zrušena pouze na základě písemného zrušení přihlášky [poštovním doručovatelem, prokazatelným e-mailem - potvrzeným pořadatelem nebo datovou schránkou], doručené pořadateli nejpozději 6 pracovních dnů před konáním akce. V případě telefonického odhlášení účastníka, bude uznatelné jen odhlášení písemně potvrzené pořadatelem. Za přihlášeného účastníka může objednatel vyslat náhradníka. 4. Platební podmínky: a] Po obdržení objednávky pořadatel zaregistruje objednatele [účastníka] do seznamu účastníků dané akce. Na podkladě platné objednávky pořadatel vyhotoví daňový doklad [fakturu], kterou odešle objednateli nebo fakturu předá účastníkovi na dané akci. b] Pořadatel vyhotoví daňový doklad i v případě nepřítomnosti účastníka, pokud objednatel včas a písemně neprovedl odhlášení z akce, jak uvedeno výše. Objednatel si je této skutečnosti plně vědom a s těmito důsledky souhlasí. c] Objednatel se zavazuje, že platbu provede na číslo účtu pořadatele 43-5872020247 - 0100 [KB] v termínu splatnosti uvedeném ve faktuře. 5. Cena seminářů uvedená u daného kurzu je vždy bez DPH [DPH je u neakreditovaných akcí nebo akcí na které se akreditace nevztahuje připočítávána podle platného zákona o DPH]. Je-li cena dohodnuta mezi pořadatelem a objednatelem jako cena konečná, pak platí cena dohodnutá. 6. V případě, že se jedná o vzdělávací akci akreditovanou u Ministerstva vnitra ČR dle zákona 312 - 2002 Sb. pro úředníky územních samosprávných celků nebo rekvalifikační kurs akreditovaný MŠMT a jsou splněny podmínky pro osvobození od DPH, bude jako konečná cena fakturována bez DPH. Splnění podmínek pro osvobození určuje pořadatel. 7. Při zrušení akce pořadatelem bude objednateli zasláno vyrozumění o zrušení akce. 8. Registrace přítomných účastníků probíhá vždy od 8.30 hodin do 9.00 hodin, není-li v pozvánce na akci uvedeno jinak. 9. Informace uvedené v nabídce pořadatele jsou platné, pokud pořadatel nesdělí objednateli nebo přihlášeným účastníkům informace o případné změně místa či data konání semináře, o změně lektora, nebo o zrušení semináře. Objednatel v případě změny podmínek uzavřené objednávky může svou objednávku zrušit a to nejpozději do 2 dnů od pořadatelem sdělených změn. 10. Pořadatel předá účastníkovi vzdělávací akce po absolvování akce osvědčení o účasti na vzdělávací akci. 11. Odesláním přihlášky na akci dává objednavatel souhlas pořadateli se zpracováním osobních údajů objednatele i účastníka pro účely organizace a evidence školení. Pořadatel bude svěřené osobní údaje přihlášených chránit a nakládat s nimi v souladu se zákonem č. 101 - 2000 Sb. 12. Objednatel nebo účastník mají právo kdykoliv požádat pořadatele o vyjmutí ze seznamu evidovaných osob. 13. Údaje, které pořadatel od objednatele obdrží, může pořadatel použít k vlastnímu marketingovému průzkumu, reklamě nebo nabídce poskytnutí další služby, a to výhradně pořadatelem. Pořadatel se zavazuje, že tyto údaje neposkytne třetí osobě. Za pořadatele Aliaves Co., a.s. ředitel společnosti

SEARCHKurzy: Právní úprava poskytování


Březen 2020 # Cílem je seznámit vás s hlavními instituty zákona o podnikání na kapitálovém trhu pokud jde o poskytování investičních služeb po změnách vyplývajících z přijetí MIFID II a MIFIR. Obdržíte informace o aktuální novele zákona o investičních společnostech a investičních fondech (předpokládaná účinnost novely 1. 1. 2020). * • povinnosti ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Únor 2020 # Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-92 - 2014, Název akreditace: Silniční a správní úřad obcí I. a II. stupně ...   Kurz od firmy: Aliaves Co., a.s.
Prosinec 2019 # Neuvedeno * • podstata, význam, funkce účetnictví, • organizace účetnictví, • účetní doklady, • účetní zápisy, • účetní ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.


Únor 2020 # Určeno pro personalisty, mzdové účetní, podnikové právníky, vedoucí pracovníky, odborové funkcionáře a další zájemce zabývající se problematikou pracovněprávních vztahů. Cíl: Seznámit účastníky kurzu s nejfrekventovanějšími problémy v oblasti dovolené, různých typů překážek v práci, to vše ve vazbě na rozvrhování a ...   Kurz od firmy: Studio W


Právní úprava poskytování náhrad cestovních výdajů v širších daňových a pojistných souvislostech

Strana: | >> 1 << | Celkem: 4 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | Právní | úprava | poskytování | náhrad | cestovníchhttps://studium-kurzy.cz/skoleni_75827_pravni-uprava-poskytovani-nahrad-cestovnich-vydaju-v-sirsich-danovych-a-pojistnych-souvislostech.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde