Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
spravni rizeni v praxi (krok za krokem) pres un z 15 3

Studium-Kurzy.czŠKOLENÍ: Správní řízení v praxi (krok za krokem) !PŘESUN Z 15.3.! # Aliaves Co., a.s.

Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-509 - 2016, název akreditace Správní řízení v praxi Akreditace: MV : Pokud si nevíte rady ve Vaší instituci se správním řízením, nabízíme Vám jedinečnou možnost konzultace a diskuze s lektorem z Ministerstva vnitra nad danou problematikou správního řízení. Tento seminář je určen především pro pracovníky správn
: Pokud si nevíte rady ve Vaší instituci se správním řízením, nabízíme Vám jedinečnou možnost konzultace a diskuze s lektorem z Ministerstva vnitra nad danou problematikou správního řízení. Tento seminář je určen především pro pracovníky správních úřadů, úředníky územně samosprávných celků, ale i další zájemce o tuto problematiku. Na semináři bude brán zřetel především na řízení v prvním stupni a stěžejní postupy odvolacích orgánů v praxi. Cíl semináře 1. prohloubit znalosti účastníků semináře v oblasti rozhodování ve správním řízení 2. rozbor nejpoužívanějších ustanovení správního řádu v praxi orgánů prvního stupně 3. výměna zkušeností účastníku semináře při aplikaci správního řádu 4. odpovědi na dotazy účastníků Obsah semináře V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující: a) formy činnosti správních orgánů b) základní zásady činnosti správních orgánů c) působnost správního řádu d) řízení před orgánem prvního stupně úkony před zahájením řízení zahájení řízení zjišťování podkladů pro rozhodnutí vedení řízení nalézací řízení obsah, forma a náležitosti rozhodnutí další typy řízení a rozhodnutí e) přezkoumávání rozhodnutí odvolání, rozklad přezkumné řízení obnova řízení nové rozhodnutí f) exekuce (informativně)


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • JUDr. Myron Zajonc - Odborník VS, který působí v ústředních orgánech státní správy, a zkušební komisař, který je autorem řady metodických pokynů v oblasti správního řádu, přestupkového práva a řízení o přestupcích.
  • * Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-509 - 2016, název akreditace Správní řízení v praxi Akreditace: MV ** V případě, že se jedná o vzdělávací akci akreditovanou u Ministerstva vnitra ČR dle zákona 312 - 2002 Sb. nebo rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT a jsou splněny podmínky pro osvobození od DPH, bude jako konečná cena fakturována cena bez DPH. Splnění podmínek pro osvobození určuje pořadatel. * * Forma výuky: Prezenční * Program: : 8:30 - 9:00 prezence účastníků 9:00 – 10:30 přednáška 10:30 – 11:00 přestávka 11:00 – 12:30 přednáška 12:30 – 13:00 přestávka 13:00 – 15:00 přednáška
  • 1. Objednatel odesláním přihlášky [objednávky] prohlašuje, že uvedl pravdivé informace, před odesláním přihlášky se seznámil s obchodními podmínkami pořadatele a s těmito obchodními podmínkami souhlasí. 2. Pořadatel prohlašuje, že objednatel může sebe nebo jinou osobu [dále jen „účastník“] přihlásit přímo prostřednictvím webových stránek. Výjimečně si může objednatel přihlášku zajistit telefonicky u pořadatele, ale tuto přihlášku pak musí zaslat dodatečně v písemné podobě, nejpozději však v termínu telefonicky dohodnutém s pořadatelem. 3. Pořadatel vyrozumí zároveň objednatele [případně jím vyslané Smluvní strany souhlasí, že při neúčasti účastníka [nebo jeho náhradníka] bez řádné omluvy na akci, provedené nejpozději 6 pracovních dnů před konáním akce, nebude přihláška zrušena a objednatel je povinen uhradit smluvenou částku jato by se akce zúčastnil. Objednávka bude zrušena pouze na základě písemného zrušení přihlášky [poštovním doručovatelem, prokazatelným e-mailem - potvrzeným pořadatelem nebo datovou schránkou], doručené pořadateli nejpozději 6 pracovních dnů před konáním akce. V případě telefonického odhlášení účastníka, bude uznatelné jen odhlášení písemně potvrzené pořadatelem. Za přihlášeného účastníka může objednatel vyslat náhradníka. 4. Platební podmínky: a] Po obdržení objednávky pořadatel zaregistruje objednatele [účastníka] do seznamu účastníků dané akce. Na podkladě platné objednávky pořadatel vyhotoví daňový doklad [fakturu], kterou odešle objednateli nebo fakturu předá účastníkovi na dané akci. b] Pořadatel vyhotoví daňový doklad i v případě nepřítomnosti účastníka, pokud objednatel včas a písemně neprovedl odhlášení z akce, jak uvedeno výše. Objednatel si je této skutečnosti plně vědom a s těmito důsledky souhlasí. c] Objednatel se zavazuje, že platbu provede na číslo účtu pořadatele 43-5872020247 - 0100 [KB] v termínu splatnosti uvedeném ve faktuře. 5. Cena seminářů uvedená u daného kurzu je vždy bez DPH [DPH je u neakreditovaných akcí nebo akcí na které se akreditace nevztahuje připočítávána podle platného zákona o DPH]. Je-li cena dohodnuta mezi pořadatelem a objednatelem jako cena konečná, pak platí cena dohodnutá. 6. V případě, že se jedná o vzdělávací akci akreditovanou u Ministerstva vnitra ČR dle zákona 312 - 2002 Sb. pro úředníky územních samosprávných celků nebo rekvalifikační kurs akreditovaný MŠMT a jsou splněny podmínky pro osvobození od DPH, bude jako konečná cena fakturována bez DPH. Splnění podmínek pro osvobození určuje pořadatel. 7. Při zrušení akce pořadatelem bude objednateli zasláno vyrozumění o zrušení akce. 8. Registrace přítomných účastníků probíhá vždy od 8.30 hodin do 9.00 hodin, není-li v pozvánce na akci uvedeno jinak. 9. Informace uvedené v nabídce pořadatele jsou platné, pokud pořadatel nesdělí objednateli nebo přihlášeným účastníkům informace o případné změně místa či data konání semináře, o změně lektora, nebo o zrušení semináře. Objednatel v případě změny podmínek uzavřené objednávky může svou objednávku zrušit a to nejpozději do 2 dnů od pořadatelem sdělených změn. 10. Pořadatel předá účastníkovi vzdělávací akce po absolvování akce osvědčení o účasti na vzdělávací akci. 11. Odesláním přihlášky na akci dává objednavatel souhlas pořadateli se zpracováním osobních údajů objednatele i účastníka pro účely organizace a evidence školení. Pořadatel bude svěřené osobní údaje přihlášených chránit a nakládat s nimi v souladu se zákonem č. 101 - 2000 Sb. 12. Objednatel nebo účastník mají právo kdykoliv požádat pořadatele o vyjmutí ze seznamu evidovaných osob. 13. Údaje, které pořadatel od objednatele obdrží, může pořadatel použít k vlastnímu marketingovému průzkumu, reklamě nebo nabídce poskytnutí další služby, a to výhradně pořadatelem. Pořadatel se zavazuje, že tyto údaje neposkytne třetí osobě. Za pořadatele Aliaves Co., a.s. ředitel společnosti

SEARCHKurzy: Správní řízení


Červenec 2019 # Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-86 - 2015, Název akreditace: Správní řád Akreditace: MV : 1. den: Úvod do problematiky, pojem a základní zásady ...   Kurz od firmy: Aliaves Co., a.s.
Leden 2019 # Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-86 - 2015, Název akreditace: Správní řád Akreditace: MV : Setkali jste se s rozhodnutím správního orgánu, které ...   Kurz od firmy: Aliaves Co., a.s.
Únor 2019 # Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-509 - 2016, Název akreditace: Správní řízení v praxi Akreditace: MV : Cílem semináře je poskytnout přehledným způsobem základní náhled do ...   Kurz od firmy: Aliaves Co., a.s.


Únor 2019 # Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-509 - 2016, Název akreditace: Správní řízení v praxi Akreditace: MV : Cílem semináře je seznámit účastníky se správním řádem, probrat základní zásady správního řízení i ...   Kurz od firmy: Aliaves Co., a.s.
Březen 2019 # Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-509 - 2016, Název akreditace:Správní řízení v praxi Akreditace: MV : Jak si stojí úprava řízení před správními orgány z hlediska efektivity? Je správní řád zákonem srozumitelným a v ...   Kurz od firmy: Aliaves Co., a.s.
Duben 2019 # Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-509 - 2016, Název akreditace: Správní řízení v praxi Akreditace: MV : Cílem semináře je seznámit účastníky s postupem správního orgánu v případě vydání ...   Kurz od firmy: Aliaves Co., a.s.
Květen 2019 # Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-509 - 2016, Název akreditace: Správní řízení v praxi Akreditace: MV : Je správní řád zákonem srozumitelným a použitelným ...   Kurz od firmy: Aliaves Co., a.s.
Prosinec 2018 # Program semináře: * Odvolací řízení - odvolání a jeho náležitosti, neúplné odvolání, koncentrace řízení - odvolací lhůta - odkladný účinek odvolání a jeho vyloučení - průběh odvolacího řízení před prvostupňovým orgánem - autoremedura - průběh odvolacího ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Prosinec 2018 # Odborný program semináře: * Východiska právního řízení - základní formy činnosti správních úřadů a orgánů územních samosprávných celků - definice správních orgánů - zásady činnosti správních orgánů (stručná charakteristika) * Postupy správních orgánů a ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Prosinec 2018 # Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen úředníkům územně samosprávných celků a správních úřadů. Cíl semináře Výklad teoretických postupů se zaměřením na praxi úředníků. Obsah semináře Rozsah působnosti správního ...   Kurz od firmy: Český institut interních auditorů, z.s.
Leden 2019 #   Zákon č. 250 - 2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (účinnost od 1. 7. 2017) a změnový ...   Kurz od firmy: Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM


Únor 2019 #     Zákon č. 250 - 2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (účinnost od 1. 7. 2017) a ...   Kurz od firmy: Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM


Správní řízení v praxi (krok za krokem) !PŘESUN Z 15.3.!

Strana: | 1 << | >> 2 | Celkem: 13 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | Správní | řízení | praxi | (krokhttp://studium-kurzy.cz/skoleni_73544_spravni-rizeni-v-praxi-(krok-za-krokem)--presun-z-15-3--.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  Pujcovna-Pronajem.cz Registrace zdarma
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde