Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
trestni odpovednost pravnickych osob

Studium-Kurzy.czŠKOLENÍ: Trestní odpovědnost právnických osob # Aliaves Co., a.s.

Číslo akreditovaného kurzu: Neakreditováno : Cílem semináře je postihnout podstatné otázky právní úpravy trestní odpovědnosti právnických osob, existující soudní rozhodovací praxi a praktické zkušenosti s aplikací právní úpravy. Snaha je praktickým způsobem přiblížit danou právní problematiku na příkladech a běžných situacích. Obsah: V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující: Podstatné informace k právní úprav
: Cílem semináře je postihnout podstatné otázky právní úpravy trestní odpovědnosti právnických osob, existující soudní rozhodovací praxi a praktické zkušenosti s aplikací právní úpravy. Snaha je praktickým způsobem přiblížit danou právní problematiku na příkladech a běžných situacích. Obsah: V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující: Podstatné informace k právní úpravě zákona o trestní odpovědnosti právnických osob č. 418 - 2011 Sb. včetně základních principů, trestů a zásadních skutkových podstat s relevancí pro ČD, časové aspekty právního předpisu a praktické případy. Informace k zásadní novele zákona č. 183 - 2016 Sb. účinné od 1. 12. 2016, podstatné novinky této zásadní právní úpravy. Statistika aplikace trestní odpovědnosti právnických osob (české soudy), významná soudní rozhodnutí a soudní případy. Zkušenosti z praxe, aplikace trestní odpovědnosti v praxi. Dopady právní úpravy na ČD a související rizika, relevantní trestné činy, BOZP, korupce, veřejné zakázky, ekologie ad. Možnost vyhnout se trestní odpovědnosti (tzv. vyvinění) – role trestního compliance. Aplikace compliance management systému v praxi, vliv soudní praxe. Diskuze.


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof. - Místopředseda Ústavního soudu ČR. JUDr. Ladislav Smejkal - Advokát
  • * Číslo akreditovaného kurzu: Neakreditováno * * Forma výuky: Prezenční * Program: : 9:30 - 10:00 prezence účastníků 10:00 – 11:30 přednáška 11:30 – 12:15 přestávka 12:15 – 14:30 přednáška
  • 1. Objednatel odesláním přihlášky [objednávky] prohlašuje, že uvedl pravdivé informace, před odesláním přihlášky se seznámil s obchodními podmínkami pořadatele a s těmito obchodními podmínkami souhlasí. 2. Pořadatel prohlašuje, že objednatel může sebe nebo jinou osobu [dále jen „účastník“] přihlásit přímo prostřednictvím webových stránek. Výjimečně si může objednatel přihlášku zajistit telefonicky u pořadatele, ale tuto přihlášku pak musí zaslat dodatečně v písemné podobě, nejpozději však v termínu telefonicky dohodnutém s pořadatelem. 3. Pořadatel vyrozumí zároveň objednatele [případně jím vyslané Smluvní strany souhlasí, že při neúčasti účastníka [nebo jeho náhradníka] bez řádné omluvy na akci, provedené nejpozději 6 pracovních dnů před konáním akce, nebude přihláška zrušena a objednatel je povinen uhradit smluvenou částku jato by se akce zúčastnil. Objednávka bude zrušena pouze na základě písemného zrušení přihlášky [poštovním doručovatelem, prokazatelným e-mailem - potvrzeným pořadatelem nebo datovou schránkou], doručené pořadateli nejpozději 6 pracovních dnů před konáním akce. V případě telefonického odhlášení účastníka, bude uznatelné jen odhlášení písemně potvrzené pořadatelem. Za přihlášeného účastníka může objednatel vyslat náhradníka. 4. Platební podmínky: a] Po obdržení objednávky pořadatel zaregistruje objednatele [účastníka] do seznamu účastníků dané akce. Na podkladě platné objednávky pořadatel vyhotoví daňový doklad [fakturu], kterou odešle objednateli nebo fakturu předá účastníkovi na dané akci. b] Pořadatel vyhotoví daňový doklad i v případě nepřítomnosti účastníka, pokud objednatel včas a písemně neprovedl odhlášení z akce, jak uvedeno výše. Objednatel si je této skutečnosti plně vědom a s těmito důsledky souhlasí. c] Objednatel se zavazuje, že platbu provede na číslo účtu pořadatele 43-5872020247 - 0100 [KB] v termínu splatnosti uvedeném ve faktuře. 5. Cena seminářů uvedená u daného kurzu je vždy bez DPH [DPH je u neakreditovaných akcí nebo akcí na které se akreditace nevztahuje připočítávána podle platného zákona o DPH]. Je-li cena dohodnuta mezi pořadatelem a objednatelem jako cena konečná, pak platí cena dohodnutá. 6. V případě, že se jedná o vzdělávací akci akreditovanou u Ministerstva vnitra ČR dle zákona 312 - 2002 Sb. pro úředníky územních samosprávných celků nebo rekvalifikační kurs akreditovaný MŠMT a jsou splněny podmínky pro osvobození od DPH, bude jako konečná cena fakturována bez DPH. Splnění podmínek pro osvobození určuje pořadatel. 7. Při zrušení akce pořadatelem bude objednateli zasláno vyrozumění o zrušení akce. 8. Registrace přítomných účastníků probíhá vždy od 8.30 hodin do 9.00 hodin, není-li v pozvánce na akci uvedeno jinak. 9. Informace uvedené v nabídce pořadatele jsou platné, pokud pořadatel nesdělí objednateli nebo přihlášeným účastníkům informace o případné změně místa či data konání semináře, o změně lektora, nebo o zrušení semináře. Objednatel v případě změny podmínek uzavřené objednávky může svou objednávku zrušit a to nejpozději do 2 dnů od pořadatelem sdělených změn. 10. Pořadatel předá účastníkovi vzdělávací akce po absolvování akce osvědčení o účasti na vzdělávací akci. 11. Odesláním přihlášky na akci dává objednavatel souhlas pořadateli se zpracováním osobních údajů objednatele i účastníka pro účely organizace a evidence školení. Pořadatel bude svěřené osobní údaje přihlášených chránit a nakládat s nimi v souladu se zákonem č. 101 - 2000 Sb. 12. Objednatel nebo účastník mají právo kdykoliv požádat pořadatele o vyjmutí ze seznamu evidovaných osob. 13. Údaje, které pořadatel od objednatele obdrží, může pořadatel použít k vlastnímu marketingovému průzkumu, reklamě nebo nabídce poskytnutí další služby, a to výhradně pořadatelem. Pořadatel se zavazuje, že tyto údaje neposkytne třetí osobě. Za pořadatele Aliaves Co., a.s. ředitel společnosti

SEARCHKurzy: Trestní odpovědnost právnických


Červen 2019 # Poskytnout účastníkům semináře praktické zkušenosti z odhalování a prevence podvodů ve společnostech. Představit efektivní nástroje prevence podvodů, které umožňují účinně odhalovat a zároveň minimalizovat riziko vzniku podvodného konání v organizaci. Poukázat na změny v trestní odpovědnosti právnických osob, ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Květen 2019 # Výběr témat z obsahu semináře: * Hlavní důvody zavedení zákona č. 418 - 2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (TOPO) * Podstatné informace k právní úpravě zákona o trestní odpovědnosti právnických osob včetně ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Duben 2019 # Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizace zřízené organizačními složkami státu, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a ...   Kurz od firmy: Český institut interních auditorů, z.s.


Květen 2019 # Kurz je určen všem, kteří se v rámci své praxe mohout setkat s trestní odpovědností právnických osob, zejména tedy pro management a vedoucí pracovníky větších společností bez ohledu na jejich obor činnosti. Účastníci kurzu budou seznámeni se základem právní úpravy trestní odpovědnosti právnických osob, s ...   Kurz od firmy: ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills


Trestní odpovědnost právnických osob

Strana: | >> 1 << | Celkem: 4 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | Trestní | odpovědnost | právnických | osobhttp://studium-kurzy.cz/skoleni_71549_trestni-odpovednost-pravnickych-osob.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde