Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
zakon o dph po novele 2017 na praktickych pri kladech (novy pohled na zdaneni zaloh rozsir eni vedomostniho testu upravy odpoctu dane sankce po novel

Studium-Kurzy.czŠKOLENÍ: Zákon o DPH po novele 2017 na praktických příkladech (nový pohled na zdanění záloh, rozšíření vědomostního testu, úpravy odpočtu daně, sankce po novele ) # InAkademia s.r.o.

Změna základních pojmů pro účely ZDPH , obchodní majetek, dlouhodobý  majetek  – nová definice ve vazbě na dodání zboží podle § 13 Společnost bez právní subjektivity – zrušena ustanovení o společnosti, Informace GFŘ  aplikace zákona o DPH u společníků společnosti Upřesnění místa plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovitosti (praktické problémy) Místo plnění při pořízení zboží z jiného členského státu – neuznání nároku na odpočet při pořízení zboží do jiného členského státu než je sídlo tuzemské osoby která poskytla české DIČ dodavateli  – časté doměrky DPH Přemístění zboží – ve vazbě na porušení  podmínek ustanovení § 13 odst. 7 Vznik povinnosti přiznat daň z přijaté úplaty, nový § 20a . Úplaty u kterých ke dni přijetí není zdanitelné plnění známo dostatečně určitě (poukazy, předplacené kupony, zálohy na energie při nájmu nemovité věci) Výklad Informace GFŘ k § 20a Povinnost přiznat daň plátcem při pořízení zboží od osoby neusazené v tuzemsku – nový tuzemský RCH . Novela § 24 a § 24 ZDPH Problematika vývozu, daňový doklad při vývozu, JSD, proforma faktura, ostrý daňový doklad Oprava základu daně a oprava výše daně  – upřesnění ustanovení při převzetí celkového díla poskytovaného v dílčích plnění,  převod vlastnického práva a nedodržení smlouvy o nájmu s povinností odkupu Úplaty před uskutečněním osvobozeného plnění bez nároku na odpočet – určitost plnění Úprava ustanovení  Osvobození poskytnutí přepravy a služeb přímo vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží  – § 69 Nárok na odpočet daně – úpravy v § 73 – nárok na odpočet v částečné výši v případě krácení  vypořádacím koeficientem – koef 95 %, §  74  – Oprava odpočtu daně –  rozšíření vědomostního testu,   § 78e – zničení, krádež, manka dlouhodobého majetku – dopad do nároku na odpočet daně (Informace GFŘ ) § 75 – Způsob výpočtu odpočtu daně v poměrné výši – úprava ustanovení Daňové přiznání za zemřelého plátce . Úprava § 101b ZDPH Nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období Nespolehlivá osoba – Informace GFŘ Diskuse Kurzovné zahrnuje: Školicí materiály Občerstvení Kurzovné: 1.322,-Kč bez DPH  | 1.600,-Kč vč. DPH 2.479,-Kč bez DPH  | 3.000,-Kč vč. DPH, cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu 3.719,-Kč bez DPH  | 4.500,-Kč vč. DPH, cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu


Obsah kurzu - školení     Změna základních pojmů pro účely ZDPH , obchodní majetek, dlouhodobý  majetek  – nová definice ve vazbě na dodání zboží podle § 13 Společnost bez právní subjektivity – zrušena ustanovení o společnosti, Informace GFŘ  aplikace zákona o DPH u společníků společnosti Upřesnění místa plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovitosti (praktické problémy) Místo plnění při pořízení zboží z jiného členského státu – neuznání nároku na odpočet při pořízení zboží do jiného členského státu než je sídlo tuzemské osoby která poskytla české DIČ dodavateli  – časté doměrky DPH Přemístění zboží – ve vazbě na porušení  podmínek ustanovení § 13 odst. 7 Vznik povinnosti přiznat daň z přijaté úplaty, nový § 20a . Úplaty u kterých ke dni přijetí není zdanitelné plnění známo dostatečně určitě (poukazy, předplacené kupony, zálohy na energie při nájmu nemovité věci) Výklad Informace GFŘ k § 20a Povinnost přiznat daň plátcem při pořízení zboží od osoby neusazené v tuzemsku – nový tuzemský RCH . Novela § 24 a § 24 ZDPH Problematika vývozu, daňový doklad při vývozu, JSD, proforma faktura, ostrý daňový doklad Oprava základu daně a oprava výše daně  – upřesnění ustanovení při převzetí celkového díla poskytovaného v dílčích plnění,  převod vlastnického práva a nedodržení smlouvy o nájmu s povinností odkupu Úplaty před uskutečněním osvobozeného plnění bez nároku na odpočet – určitost plnění Úprava ustanovení  Osvobození ...


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • Ing. Jana Ledvinková Specialistka na DPH, daňová poradkyně, autorka řady odborných publikací a článků s tématikou daně z přidané hodnoty: autor publikací: DPH v příkladech k 1.4.2011, Průvodce novelou zákona o DPH s účinností od 1.1.2012, DPH v příkladech 2012, Daň z přidané hodnoty 2013, DPH v příkladech 2013, Abeceda DPH 2014, Průvodce novelou zákona o DPH ve vazbě na nový občanský zákoník s účinností od 1. 1. 2014, Daň z přidané hodnoty 2015, Abeceda DPH 2015, DPH v příkladech 2016 Aktuální výkladové problémy, novinky, poslední  judikatura SDEU
  • Úhradu jednodenních seminářů lze provést v hotovosti na místě před zahájením semináře, nebo bezhotovostním převodem na BÚ InAkademia s.r.o. . č. 35-4884210297 - 0100 pod přiděleným variabilním symbolem, nejpozději 7 dní před akcí. Pokud bude vložné připsáno na BÚ InAkademia s.r.o. v době kratší, je nutné, aby se klient prokázal řádným dokladem o úhradě vybraného semináře. Úhradu vícedenních školících akcí lze provést jen na základě vystavené faktury, ve vyjímečném případě v hotovosti. Úhrada vícedenních akcí musí být provedena zásadně před začátkem konání akce. * Pokud vyžadujete fakturu, je nutné zadat fakturační adresu, včetně IČ a příp. DIČ. * U vícedenních školících akcí je nutné uvést fakturační adresu, IČO, příp. DIČ organizace. Zaslané přihlášky jsou závazné. Bezplatné storno semináře přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před jeho zahájením. Po tomto termínu a v případě, že se přihlášený klient bez písemné omluvy na seminář vůbec nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu semináře. Je možné za přihlášeného účastníka poslat náhradníka. Bezplatné storno vícedenní školící akce přijímáme nejpozději do 20 dnů před jejím zahájením. Po tomto datu se lze domluvit s organizátorem akce na případném jiném postupu, který bude podmíněný stornovacími požadavky příslušného hotelu, ve kterém se vícedenní akce pořádají. Zahraniční školící akce se řídí storno podmínkami pořádající cestovní kanceláře. V ceně našich jednodenních a vícedenních akcí jsou zahrnuty podkladové materiály lektora, drobné občerstvení, DPH. Kurzovné za rekvalifikační kurz podvojného účetnictví je od DPH osvobozeno.

SEARCHKurzy: Zákon DPH


Srpen 2018 # Na tomto semináři proberete průřezově problematická místa zákona o DPH v aktuálním znění ke dni konání semináře včetně výkladových stanovisek Generálního finančního ředitelství se zaměřením na uplatňování DPH v tuzemsku. * • aktuální legislativa DPH a předpokládaný vývoj, • předmět daně, • místo plnění, • obrat, • registrace, ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Červen 2018 # Na semináři se seznámíte s praktickými postupy při zavádění EET. Dozvíte se, jak se bránit požadavkům správců daně nad rámec zákona při elektronické komunikaci (lektoři se s vámi podělí o zkušenosti s podáváním daňových přiznání a se sankcemi ze strany správce daně). Získáte povědomí o registračních povinnostech k ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Duben 2018 # Na praktických příkladech budete upozorněni na nejčastější chyby, kterých se plátci dopouštějí při uplatňování daně z přidané hodnoty. Bude vám vysvětleno, jak předejít neuznání nároku na odpočet daně a riziku ručení za daň ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.


Květen 2018 # Nejčastější chyby při uplatňování DPH v tuzemsku – Ing. Zdeněk Kuneš (9-12.30 h.) Obsah: Nejdůležitější problémy: * Stanovení obratu pro registraci plátce – co se zahrnuje, co ne * Registrace identifikované osoby – jednotlivé případy * Stanovení místa plnění při poskytnutí služby – základní pravidlo * Chyby při ...   Kurz od firmy: Studio W
Březen 2018 # Určeno pro účetní a pracovníky daňových oddělení firem a organizací, které jsou plátci DPH. Cíl: Seznámit účastníky se změnami zákona pro rok 2018 a dalšími aktuálními problémy při uplatňování DPH. Obsah: Obsahem výkladu budou zejména změny od roku 2017 - 2018: * Změny ve vymezení vzniku povinnosti přiznat daň * Sazby daně pro rok 2018 * ...   Kurz od firmy: Studio W
Duben 2018 # Cíl: Pomocí praktických příkladů budou probrána obtížná ustanovení zákona o DPH. Důraz bude kladen na aktuální výkladové problémy, novinky, poslední judikaturu a koordinační výbory. Podle aktuálního legislativního vývoje budou probrány i případné dílčí změny zákona, k nimž dojde v průběhu roku. V rámci časových možností dostanou prostor i ...   Kurz od firmy: Studio W
Březen 2018 # Neuvedeno * • kontrolní hlášení a návaznost na DPH, která plnění do KH spadají, a která ne, • předmět daně, nejčastější omyly, plnění, která nejsou předmětem daně (např manka a škody), • DUZP - dodání zboží a poskytování služeb včetně speciálních případů (komisionářská smlouva, přeúčtování, bezúplatná ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Březen 2018 # Neuvedeno * • Nové pojetí stavebního pozemku, právo stavby, • nemovité věci a jejich dodání a sazby daně, • osoba povinná k dani, • osoba identifikovaná a plátce, • daňové doklady, neporušitelnost obsahu, • nárok na odpočet při registraci a zrušení registrace, • nespolehlivá osoba a ručení za daň, • přenesení ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Duben 2018 # Úvod, současný stav legislativy , informace GFŘ, aktuální judikatura , nové závěry   z koordinačních výborů s GFŘ, připravovaná novela ZDPH 2019 Pojmy pro účely zákona o DPH, nové vymezení dlouhodobého majetku, obchodního majetku dle judikatury SDEU Obrat u společnosti – ...   Kurz od firmy: InAkademia s.r.o.


Zákon o DPH po novele 2017 na praktických příkladech (nový pohled na zdanění záloh, rozšíření vědomostního testu, úpravy odpočtu daně, sankce po novele )

Strana: | >> 1 << | Celkem: 9 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | Zákon | DPH | novelehttp://studium-kurzy.cz/skoleni_68843_zakon-o-dph-po-novele-2017-na-praktickych-prikladech-(novy-pohled-na-zdaneni-zaloh--rozsireni-vedomostniho-testu--upravy-odpoctu-dane--sankce-po-novel.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  Pujcovna-Pronajem.cz Registrace zdarma
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde