Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
novela zakona o dph

Studium-Kurzy.czŠKOLENÍ: Novela zákona o DPH # InAkademia s.r.o.

Seminář je zaměřen na uplatňování zákona o DPH ve znění, které se předpokládá v průběhu roku 2019. Budou zmíněny nejčastější chyby plátců DPH a problémy, které zákon o DPH přináší a to na příkladech z praxe. Pozornost bude věnována aktuálním stanoviskům GFŘ a dotazům posluchačů. Seminář bude zaměřen zejména na tyto oblasti: * Legislativní vývoj u DPH * Přehled aktuálních stanovisek GFŘ k zákonu o DPH * Upřesnění vymezení některých pojmů (osoba povinná k dani, úplata, dotace k ceně, ekonomická činnost) * Místo plnění u zboží a služeb * Zdaňování záloh (§ 20a ZDPH) * Daňové doklady a povinnost jejich doručování v roce 2019 * Základ daně a jeho oprava včetně změn plánovaných na rok 2019 * Sazby daně a jejich plánované změny * Plnění osvobozená od daně (např. dodání nemovitých věcí) * Změny u nájmu pro rok 2019 * Intrakomunitární plnění v rámci EU včetně změny pro rok 2019 * Dovoz a vývoz zboží * Služby přímo vázané na dovoz a vývoz (výklad platný po 1. 3. 2018) * Nárok na odpočet daně a jeho prokazování * Úprava a vyrovnání odpočtu daně (zničení, ztráta, odcizení majetku) * Přenesená daňová povinnost a novinky tohoto režimu + upřesnění tzv. dobré víry pro rok 2019 * Nespolehlivý plátce a nespolehlivá osoba * Ručení příjemce plnění za daň neodvedenou poskytovatelem plnění, jaká přijmout opatření na vyhnutí se ručení + omezení ručení při platbě na zahraniční účet pro rok 2019 * Řádné, opravné a následné kontrolní hlášení, sankce v souvislosti s KH včetně novinek pro rok 2019 * Pokuty v souvislosti s kontrolním hlášením * Vykazování daně u společnosti (bývalé sdružení) – postup po 1. 1. 2019 * Další aktuality u DPH


Obsah kurzu - školení     Seminář je zaměřen na uplatňování zákona o DPH ve znění, které se předpokládá v průběhu roku 2019. Budou zmíněny nejčastější chyby plátců DPH a problémy, které zákon o DPH přináší a to na příkladech z praxe. Pozornost bude věnována aktuálním stanoviskům GFŘ a dotazům posluchačů. Seminář bude zaměřen zejména na tyto oblasti: * Legislativní vývoj u DPH * Přehled aktuálních stanovisek GFŘ k zákonu o DPH * Upřesnění vymezení některých pojmů (osoba povinná k dani, úplata, dotace k ceně, ekonomická činnost) * Místo plnění u zboží a služeb * Zdaňování záloh (§ 20a ZDPH) * Daňové doklady a povinnost jejich doručování v roce 2019 * Základ daně a jeho oprava včetně změn plánovaných na rok 2019 * Sazby daně a jejich plánované změny * Plnění osvobozená od daně (např. dodání nemovitých věcí) * Změny u nájmu pro rok 2019 * Intrakomunitární plnění v rámci EU včetně změny pro rok 2019 * Dovoz a vývoz zboží * Služby přímo vázané na dovoz a vývoz (výklad platný po 1. 3. 2018) * Nárok na odpočet daně a jeho prokazování * Úprava a vyrovnání odpočtu daně (zničení, ztráta, odcizení majetku) * Přenesená daňová povinnost a novinky tohoto režimu + upřesnění tzv. dobré víry pro rok 2019 * Nespolehlivý plátce a nespolehlivá osoba * Ručení příjemce plnění za daň neodvedenou poskytovatelem plnění, jaká přijmout opatření na vyhnutí se ručení + omezení ručení při platbě na zahraniční účet pro rok 2019 * Řádné, opravné a následné kontrolní ...


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • Ing. Roman Škaloud odborný rada, Oddělení nepřímých daní Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj, dlouholetý zkušený lektor
  • Úhradu jednodenních seminářů lze provést v hotovosti na místě před zahájením semináře, nebo bezhotovostním převodem na BÚ InAkademia s.r.o. . č. 226 404 382 - 0600 pod přiděleným variabilním symbolem, nejpozději 7 dní před akcí. Pokud bude vložné připsáno na BÚ InAkademia s.r.o. v době kratší, je nutné, aby se klient prokázal řádným dokladem o úhradě vybraného semináře. Úhradu vícedenních školících akcí lze provést jen na základě vystavené faktury, ve vyjímečném případě v hotovosti. Úhrada vícedenních akcí musí být provedena zásadně před začátkem konání akce. * Pokud vyžadujete fakturu, je nutné zadat fakturační adresu, včetně IČ a příp. DIČ. * U vícedenních školících akcí je nutné uvést fakturační adresu, IČO, příp. DIČ organizace. Zaslané přihlášky jsou závazné. Bezplatné storno semináře přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před jeho zahájením. Po tomto termínu a v případě, že se přihlášený klient bez písemné omluvy na seminář vůbec nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu semináře. Je možné za přihlášeného účastníka poslat náhradníka. Bezplatné storno vícedenní školící akce přijímáme nejpozději do 20 dnů před jejím zahájením. Po tomto datu se lze domluvit s organizátorem akce na případném jiném postupu, který bude podmíněný stornovacími požadavky příslušného hotelu, ve kterém se vícedenní akce pořádají. Zahraniční školící akce se řídí storno podmínkami pořádající cestovní kanceláře. V ceně našich jednodenních a vícedenních akcí jsou zahrnuty podkladové materiály lektora, drobné občerstvení, DPH. Kurzovné za rekvalifikační kurz podvojného účetnictví je od DPH osvobozeno.
Termíny školení -- NA VYBRANÉ ŠKOLENÍ SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT --

SEARCHŠkolení: Novela zákona


Červen 2019 # Výklad aktuální legislativní úpravy správy dokumentů. Praktické aplikace pro práci s dokumenty. * Správa dokumentů u původců v ČR po novelách zákona o archivnictví a spisové službě a předpisů souvisejících • spisová a archivní služba v ČR po ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Leden 2019 # Na semináři budete seznámeni s novelou zákona o dani z přidané hodnoty s účinností od 1. 1. 2019 a s praktickými dopady změn z novely vyplývajících. * Změny v zákoně o DPH od 1. 1. 2019. - problematika věcného břemene – nově nájem, - úprava definice ekonomické činnosti, - dodání zboží a poskytnutí služby v případě poukazu – jednoúčelové, ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Červen 2019 # V legislativním procesu je novela zákona o obchodních korporacích (sněmovní tisk 207). Bude-li přijata, dočká se právo obchodních korporací s účinností od 1. 1. 2020 zásadních změn. Cílem semináře je seznámit vás s nejvýznamnějšími připravovanými změnami a jejich očekávaným dopadem na praxi. Důraz přitom bude kladen na právo kapitálových společností. ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.


Leden 2019 # Cílem semináře je provést vás na konkrétních příkladech změnami zákona o DPH pro rok 2019. Výklad bude doplněn judikáty a aktuálními stanovisky finanční správy. * • digitální služby – místo plnění od 1. 1. 2019, • platební poukazy, • úprava definice ekonomické činnosti, • věcná břemena, • změny ve výpočtu ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Duben 2019 # Výklad aktuální legislativní úpravy správy dokumentů. Praktické aplikace pro práci s dokumenty. * Správa dokumentů u původců ve veřejném sektoru v souvislosti s nařízeními EU (eIDAS, GDPR) a po ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Květen 2019 # Výklad aktuální legislativní úpravy správy dokumentů. Praktické aplikace pro práci s dokumenty. * Správa dokumentů u původců v soukromém sektoru v souvislosti s nařízeními EU (eIDAS, GDPR) a po ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Duben 2019 # Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : Cílem semináře je seznámit účastníky s obsahem zákona č. 169 - 2018 Sb., kterým byl s účinností od 31.8.2018 novelizován zákon č. 416 - 2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní a jiné infrastruktury. Hlavní obsah školení ...   Kurz od firmy: Aliaves Co., a.s.
Prosinec 2018 # Neuvedeno * • Důvody změn v zákonu o účetnictví, • úprava jednoduchého účetnictví, • pojmy používané v účetnictví, • kategorie účetních jednotek a jejich skupin (mikro, malé, střední, velké) a jejich souvislosti, • verze účetní závěrky a pravidla pro její sestavení, • převodový můstek položek rozvahy, • ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Březen 2019 # Od ledna 2018 nabude účinnosti dlouho očekávaná a kontroverzní velká novela stavebního zákona, provedená zákonem č. 225 - 2017 Sb., která zásadním způsobem mění doposud užívané postupy ve stavebním právu. Cílem semináře je seznámit posluchače s obsahem novely stavebního zákona a poskytnout přehled nejvýznamnějších změn v oblasti územního ...   Kurz od firmy: BETONCONSULT, s.r.o.
Prosinec 2018 # Odborný program semináře: * Obecné informace - závazná stanoviska orgánů územního plánování koordinující využití území - majetkoprávní doklady pro umístění a povolení záměru ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Únor 2019 # Seminář je určen advokátům, patentovým zástupcům, firemním právníkům, stávajícím vlastníkům ochranných známek i potencionálním přihlašovatelům nebo zájemcům o registraci ochranných známek. Lektor kurzu: Další informace: Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladový materiál. Součástí školení ...   Kurz od firmy: Intellego - vzdělávací agentura


Březen 2019 # I. Novela zákona o DPH * Problematika věcného břemene – nově nájem. * Úprava definice ekonomické činnosti. * Dodání zboží a poskytnutí služby v případě poukazu – jednoúčelové, víceúčelové, stanovení ZD. * Úprava data uskutečnění zd. plnění u plnění poskytovaných v přímé souvislosti s nájmem (úklid, ostraha). * Daňové doklady – povinnost d...   Kurz od firmy: InAkademia s.r.o.


Novela zákona o DPH

Strana: | 1 << | >> 2 | Celkem: 18 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | Novela | zákona | DPH
[?]
http://studium-kurzy.cz/skoleni_62029_novela-zakona-o-dph.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  Pujcovna-Pronajem.cz Registrace zdarma
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde