Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
sucho a nedostatek vody - hrozba pro cr - pre sun ze 16 10 2018

Studium-Kurzy.czŠKOLENÍ: Sucho a nedostatek vody - hrozba pro ČR - PŘESUN ZE 16.10.2018!! # Aliaves Co., a.s.

Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-553 - 2016, název akreditace: Hospodaření s vodou - sucho a povodně Akreditace: MV : V posledních dvaceti letech se vyskytlo na území České republiky devět významných až extrémních povodní (povodňové škody představovaly cca 190mld. Kč), zatímco výrazné sucho se objevilo v podstatě třikrát uvádí publikace Min
: V posledních dvaceti letech se vyskytlo na území České republiky devět významných až extrémních povodní (povodňové škody představovaly cca 190mld. Kč), zatímco výrazné sucho se objevilo v podstatě třikrát uvádí publikace Ministerstva zemědělství z roku 2015. Od té doby se však sucho na našem území objevilo ještě několikrát. Je pro nás tedy hrozbou? S povodněmi které ničí, se Česká republika bohužel již setkala, problematika sucha nás historicky potrápila v mnohem menší frekvenci. Značná část obyvatelstva využívá vodu z veřejných vodovodů, na kterých delší období sucha není znát, avšak studny a individuální lokální zdroje podzemní vody například v malých obcích jsou na tom při obdobích sucha mnohem hůře. V rámci tohoto tématu jsme pro Vás připravili kurz s uznávaným odborníkem z oblasti vodohospodářství, který Vám tuto problematiku odborně přiblíží. Cíl semináře: Cílem semináře je ukázat hrozby výskytu sucha a ohrožení dostatečnosti vodních zdrojů ČR, vyplývající ze scénářů dopadů změny klimatu na naše území a představit účinná opatření, kterými se následky sucha omezí a zvýší zabezpečenost udržitelných vodních zdrojů pro zásobování obyvatel a národního hospodářství. Obsah: Scénáře změny klimatu a jejich vliv na stav vodních zdrojů a hospodaření s vodou v ČR (analýza situace v povodích a regionech) Klimatické, zemědělské, hydrologické a socioekonomické sucho – rozdíly, účinky Opatření k omezení následků sucha a nedostatku vody – koncepce v ČR a realizace opatření Přírodě blízká nebo technická ( vodohospodářská ) opatření k ochraně před suchem – řešení zdánlivých rozporů Využívání vodních zdrojů v ČR a v Evropě, principy šetření spotřeby vody, recyklování odebrané vody (oběhové hospodářství – cirkulární ekonomie ) Vnímání hydrologických extrémů obyvatelstvem ČR a Evropa a důsledky pro uskutečňování efektivních opatření k omezení jejich dopadů. Vodohospodářské plánování – vývoj v ČR ( státní , Směrný vodohospodářský plán) a současnost plánů pro dosažení dobrého stavu vod a jejich mezinárodní charakter Seminář je určen pro zaměstnance povodí, vodáren, vodohospodářských společností, krizové referenty na obcích, hasiče, úředníky na odborech vodního hospodářství, ale i další zájemce o tuto problematiku.


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • RNDr. Pavel Punčochář CSc. - lektor působil v Hydrobiologické laboratoři ČSAV a ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T.G.Masaryka. Pracoval jako ředitel vodního hospodářství a náměstek na Ministerstvu zemědělství, prezident mezinárodních komisí pro ochranu Labe a Odry. Publikoval přes 350 odborných prací v ČR i zahraničí, nyní přednáší na Fakultě rybářství a ochrany vod JČU a na ČZU.
  • * Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-553 - 2016, název akreditace: Hospodaření s vodou - sucho a povodně Akreditace: MV ** V případě, že se jedná o vzdělávací akci akreditovanou u Ministerstva vnitra ČR dle zákona 312 - 2002 Sb. nebo rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT a jsou splněny podmínky pro osvobození od DPH, bude jako konečná cena fakturována cena bez DPH. Splnění podmínek pro osvobození určuje pořadatel. * * Forma výuky: Prezenční * Program: : 8:30 - 9:00 prezence účastníků 9:00 – 10:30 přednáška 10:30 – 11:00 přestávka 11:00 – 12:30 přednáška 12:30 – 13:00 přestávka 13:00 – 15:00 přednáška
  • 1. Objednatel odesláním přihlášky [objednávky] prohlašuje, že uvedl pravdivé informace, před odesláním přihlášky se seznámil s obchodními podmínkami pořadatele a s těmito obchodními podmínkami souhlasí. 2. Pořadatel prohlašuje, že objednatel může sebe nebo jinou osobu [dále jen „účastník“] přihlásit přímo prostřednictvím webových stránek. Výjimečně si může objednatel přihlášku zajistit telefonicky u pořadatele, ale tuto přihlášku pak musí zaslat dodatečně v písemné podobě, nejpozději však v termínu telefonicky dohodnutém s pořadatelem. 3. Pořadatel vyrozumí zároveň objednatele [případně jím vyslané Smluvní strany souhlasí, že při neúčasti účastníka [nebo jeho náhradníka] bez řádné omluvy na akci, provedené nejpozději 6 pracovních dnů před konáním akce, nebude přihláška zrušena a objednatel je povinen uhradit smluvenou částku jato by se akce zúčastnil. Objednávka bude zrušena pouze na základě písemného zrušení přihlášky [poštovním doručovatelem, prokazatelným e-mailem - potvrzeným pořadatelem nebo datovou schránkou], doručené pořadateli nejpozději 6 pracovních dnů před konáním akce. V případě telefonického odhlášení účastníka, bude uznatelné jen odhlášení písemně potvrzené pořadatelem. Za přihlášeného účastníka může objednatel vyslat náhradníka. 4. Platební podmínky: a] Po obdržení objednávky pořadatel zaregistruje objednatele [účastníka] do seznamu účastníků dané akce. Na podkladě platné objednávky pořadatel vyhotoví daňový doklad [fakturu], kterou odešle objednateli nebo fakturu předá účastníkovi na dané akci. b] Pořadatel vyhotoví daňový doklad i v případě nepřítomnosti účastníka, pokud objednatel včas a písemně neprovedl odhlášení z akce, jak uvedeno výše. Objednatel si je této skutečnosti plně vědom a s těmito důsledky souhlasí. c] Objednatel se zavazuje, že platbu provede na číslo účtu pořadatele 43-5872020247 - 0100 [KB] v termínu splatnosti uvedeném ve faktuře. 5. Cena seminářů uvedená u daného kurzu je vždy bez DPH [DPH je u neakreditovaných akcí nebo akcí na které se akreditace nevztahuje připočítávána podle platného zákona o DPH]. Je-li cena dohodnuta mezi pořadatelem a objednatelem jako cena konečná, pak platí cena dohodnutá. 6. V případě, že se jedná o vzdělávací akci akreditovanou u Ministerstva vnitra ČR dle zákona 312 - 2002 Sb. pro úředníky územních samosprávných celků nebo rekvalifikační kurs akreditovaný MŠMT a jsou splněny podmínky pro osvobození od DPH, bude jako konečná cena fakturována bez DPH. Splnění podmínek pro osvobození určuje pořadatel. 7. Při zrušení akce pořadatelem bude objednateli zasláno vyrozumění o zrušení akce. 8. Registrace přítomných účastníků probíhá vždy od 8.30 hodin do 9.00 hodin, není-li v pozvánce na akci uvedeno jinak. 9. Informace uvedené v nabídce pořadatele jsou platné, pokud pořadatel nesdělí objednateli nebo přihlášeným účastníkům informace o případné změně místa či data konání semináře, o změně lektora, nebo o zrušení semináře. Objednatel v případě změny podmínek uzavřené objednávky může svou objednávku zrušit a to nejpozději do 2 dnů od pořadatelem sdělených změn. 10. Pořadatel předá účastníkovi vzdělávací akce po absolvování akce osvědčení o účasti na vzdělávací akci. 11. Odesláním přihlášky na akci dává objednavatel souhlas pořadateli se zpracováním osobních údajů objednatele i účastníka pro účely organizace a evidence školení. Pořadatel bude svěřené osobní údaje přihlášených chránit a nakládat s nimi v souladu se zákonem č. 101 - 2000 Sb. 12. Objednatel nebo účastník mají právo kdykoliv požádat pořadatele o vyjmutí ze seznamu evidovaných osob. 13. Údaje, které pořadatel od objednatele obdrží, může pořadatel použít k vlastnímu marketingovému průzkumu, reklamě nebo nabídce poskytnutí další služby, a to výhradně pořadatelem. Pořadatel se zavazuje, že tyto údaje neposkytne třetí osobě. Za pořadatele Aliaves Co., a.s. ředitel společnosti
http://studium-kurzy.cz/skoleni_78381_sucho-a-nedostatek-vody---hrozba-pro-cr---presun-ze-16-10-2018--.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde