Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře

Studium-Kurzy.czNeurolingvistické programování I.

Červen 2016   „Neurolingvistické programování “ je souhrn komunikačních dovedností, které vycházejí z modelu neurolingvistického programování (dále jen NLP). Výsledným cílem je hlubší sebepoznání, uvědomění si svých postojů, změna sebepojetí a následné zefektivnění komunikace se svým okolím. V průběhu kurzu se účastníci seznámí s teorií a podstatou NLP. Získané dovednosti si ověří formou praktických cvičení. ...

Mozkový jogging

Červen 2016   Mozek a jeho kapacita, možnosti využití mozkového potenciálu, trénink mozku a jeho částí, je jedním z aktuálních cílů neurovědy. Proč? Proč se věnujeme fyzické kondici? Mozek, stejně jako svaly, potřebuje trénink. Bez procvičování sval atrofuje, což má v oblasti myšlení, kreativity, paměti a logiky velmi nepříjemné dopady. Dobrou zprávou je, že mozek a jeho funkce můžete trénovat v každém věku. Na našem kurzu spojíte ...

ZÁKON O ODPADECH A ZÁKON O OBALECH -

Září 2016   Zákon o odpadech č. 185 - 2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů: Aktuální znění zákona o odpadech. Návrh zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností. Zařazování odpadů. Co je to vedlejší výrobek. Kdy odpad přestává být odpadem. Povinnosti obcí a fyzických osob při nakládání s komunálním odpadem. Povinnosti původců a povinnosti provozovatelů zařízení př...

20345-1: Správa Microsoft Exchange Serveru 2016

Červenec 2016   Předpokládané znalosti Zkušenosti se správou Windows Server včetně Windows Server 2012 R2 nebo Windows Server 2016   Dobrou znalost AD DS a DNS   Dobrou znalost TCP - IP a koncepcí sítí    Zkušenost s plánováním a nasazením Windows Serveru 2012 R2 (nebo 2016), ...


20345-2: Návrh a nasazení Microsoft Exchange Serveru 2016

Říjen 2016   Předpokládané znalosti Minimálně dvouletá praxe při správě Exchange Serverů různých verzí   Minimálně dvouletá praxe při správě AD DS, DNS a Windows Serveru 2012 R2   Zkušenosti s prací v prostředí Windows PowerShell   Zkušenosti s technologií ...

ZJIŠŤOVÁNÍ ROZHODNÝCH SKUTEČNOSTÍ V DAŇOVÉM PRÁVU

Prosinec 2016   Seminář vám poskytne komplexní rozbor problematiky dokazování v daních. Seznámí vás s vývojem a aktuálním stavem judikatury, s rozborem typických případů a analýzou nejednoznačných situací. * • tvrzení a důkazy v daních – důkazní břemeno, důkazní standard, přenos důkazního břemene, role účetnictví a jiných evidencí, • povinnosti daňového subjektu a správce daně, • ...

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2016 V PLNÉM A ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU

Prosinec 2016   Účastníkům semináře bude podán systematický výklad postupu sestavení účetní závěrky v kontextu s aktuálními právními předpisy. Velký důraz bude kladen zejména na novou strukturu rozvahy a výsledovky. * OBSAH ÚČETNÍ ZÁVĚRKY V PLNÉM A ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ZÁVĚRKOVÉ OPERACE: • účetní uzávěrka a účetní závěrka, • věcná správnost účetnictví – ...

INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ – PŘÍPRAVA PRO UZAVŘENÍ ÚČETNICTVÍ ZA ROK 2016

Listopad 2016   Na semináři se seznámíte s povinnostmi při inventarizaci a s vypořádáním inventarizačních rozdílů a s jejich náhradami. * • praktický výklad inventarizace majetku a závazků v návaznosti na ustanovení zákona č. 563 - 1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením na konkrétní postupy a nejčastější nejasnosti, včetně ...

STAVBA NA CIZÍM POZEMKU ANEB UMISŤOVÁNÍ STAVEB Z HLEDISKA OBČANSKÉHO A STAVEBNÍHO PRÁVA

Listopad 2016   Seminář vás seznámí a provede právním režimem stavby na cizím pozemku. Získáte přehled o tom, za jakých podmínek a na základě jakých práv můžete realizovat stavbu na cizím pozemku. Dozvíte se, jaká práva a povinnosti vyplývají z jednotlivých právních titulů a jaké jsou důsledky pozbytí právního titulu k zastavěnému pozemku. ...

PERSONÁLNÍ A MZDOVÁ PROBLEMATIKA V PRAXI ROKU 2017

Listopad 2016   Na semináři získáte přehled o aktuální podobě pracovněprávních předpisů a mzdové agendě. Budete seznámeni se změnami, které potřebujete znát s ohledem na svou praxi v roce 2017. Obdržíte rozsáhlé pracovní materiály obsahující celou řadu názorných příkladů a doporučených postupů. * ZMĚNY V ZÁKONÍKU PRÁCE PRO ROK 2017 Nařízení vlády 567 - 2006 Sb., o nových sazbách ...

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ A DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ V ROCE 2017

Listopad 2016   Ze semináře si odnesete ucelený pohled na aktuální právní úpravu majetkových daní včetně příkladů z praxe. Přidanou hodnotou semináře bude komentář k vybraným ustanovením včetně praktických příkladů k dani z nemovitých věcí a k dani z nabytí nemovitých věcí včetně základů oceňování a praktické informace o určení směrné hodnoty. * DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ...

PRACOVNĚPRÁVNÍ PŘEDPISY V ROCE 2017

Listopad 2016   Cílem semináře je vzájemná výměna zkušeností z oblasti personalistiky s důrazem na zákoník práce a další pracovněprávní předpisy. Lektor vás seznámí s aktuální pracovněprávní judikaturou, změnami zákoníku práce 2016 - 2017, zákona o zaměstnanosti a zákona o ochraně veřejného zdraví. Obsah semináře bude upřesněn na základě legislativního vývoje a s ohledem na postup při schvalování změn ...


SLUŽBY Z POHLEDU DPH

Listopad 2016   Seminář je zaměřen na nejtypičtější podnikatelské koncepty uplatňované poskytovateli služeb a jejich promítnutí do řádného uplatnění DPH z těchto transakcí včetně vazby na účetnictví. Velká pozornost bude věnována též službám poskytnutým a přijatým z EU a třetích zemí. * PRINCIP UPLATNĚNÍ SLUŽEB Z POHLEDU DPH: • základní pravidlo paragrafu 9, ZDPH vs. speciální úprava dle paragrafu 10. POVINNOSTI ...

PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ DPH V ROCE 2016 A OČEKÁVANÉ ZMĚNY PRO ROK 2017

Listopad 2016   Seminář bude zaměřen na změny při uplatňování DPH od 1. 1. 2017 a další praktické problémy při uplatňování DPH podle aktuálně platné právní úpravy. Posluchači budou také informováni o připravovaných změnách předpisů EU. * Aktuální problémy při uplatňování DPH. Navrhované změny v zákoně o DPH od 1. 1. 2017 jdou napříč zákonem a týkají se ...

O ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ V ROCE 2017 KOMPLETNĚ VČETNĚ PŘÍKLADŮ

Listopad 2016   Seminář vám poskytne obšírný vhled do zdravotního pojištění pro rok 2017 a poskytne vám řešení těch situací, které v praxi činí největší problémy. Výklad bude vycházet z letitých poznatků a zkušeností lektora a jeho průběžných kontaktů s praxí. V případě účasti obdržíte (jako vždy) pracovní materiál a získáte nárok na bezplatnou konzultaci k tématu kdykoli v ...

JAK SE VYHNOUT NEJČASTĚJŠÍM CHYBÁM PŘI UZAVÍRÁNÍ A REALIZACI SMLUV V OBCHODNÍ PRAXI SE ZAMĚŘENÍM NA KUPNÍ SMLOUVU A SMLOUVU O DÍLO

Listopad 2016   Seminář vás seznámí s nejčastějšími chybami a nedostatky při uzavírání a realizaci smluv (předání, reklamace vad, uplatnění smluvních sankcí atd.) a navazující rozhodovací praxí soudů. Získáte aktuální poznatky o zkušenostech z praxe při uzavírání a realizaci zejména ...

MONITORING ZAMĚSTNANCŮ ANEB JAK SPRÁVNĚ KONTROLOVAT ZAMĚSTNANCE

Listopad 2016   Seminář vás naučí, jak při kontrole zaměstnanců postupovat v souladu s právními předpisy. Dozvíte se, za jakou hranici již zaměstnavatel nemůže jít nebo za jakých podmínek může zaměstnance a jejich pracovní či dokonce mimopracovní aktivity sledovat. Na praktických případech vám předvede nejčastější pochybení zaměstnavatelů a možnosti jejich sankcionování ...

ZÁKLADY IFRS S PŘÍKLADY Z PRAXE

Listopad 2016   Na semináři získáte základní znalosti v oblasti mezinárodních účetních standardů a procvičíte si je na konkrétních příkladech. * • základy IFRS, • zdůraznění rozdílů ve srovnání s českými účetními předpisy, • praktické postupy, • jak je možné rozdíly řešit při vlastním vedení účetnictví i z pohledu auditorů, • koncepční rámec IFRS versus zákon o účetnictví, • hmotný a nehmotný ...

AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ OD ŽÁDOSTI PO KONTROLU – PŘIPRAVOVANÉ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY

Listopad 2016   Seminář je zaměřen zejména na výklad změn v dané oblasti z hlediska zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti. Účastníkům bude podán výklad vymezením problematiky zprostředkování zaměstnání, odlišení jejích jednotlivých forem, definování podmínek pro možnost zprostředkovávat zaměstnání. Seminář se zaměří rovněž na vymezení jednotlivých ...

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2016 PO NOVELE ZÁKONA O ÚČETNICTVÍ VČETNĚ FINANČNÍ ANALÝZY

Listopad 2016   Po absolvování tohoto semináře zvládnete sestavit účetní závěrku za účetní období 2016 a vyhodnotit dopady novely zákona o účetnictví na její zpracování. Na semináři si také prohloubíte znalosti v oblasti finanční analýzy a interpretace účetních dat pro potřeby finančního řízení firmy. Navíc získáte elegantní analytický nástroj ve ...

JAK VÉST PROBLÉMOVÉ JEDINCE V MANAŽERSKÉ PRAXI

Listopad 2016   Na tomto semináři si pod vedením zkušené lektorky procvičíte zvládání emocionálně náročných situací, které mohou nastat v komunikaci s problémovými jedinci. Dozvíte se, jak udržovat dobré vztahy mezi kolegy, odnesete si praktické tipy pro jednání, vyjednávání a motivování problémových spolupracovníků. * JAK VÉST PROBLÉMOVÉ JEDINCE V MANAŽERSKÉ PRAXI Problematické vlastnosti z ...

MANAGEMENT ACCOUNTING BASICS – MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ V ANGLICKÉM JAZYCE

Listopad 2016   By the end of the course, participants will be able to: – read and interpret financial statements, – analyze balance sheet performance, – consider why the numbers on the balance sheet are as they are, – understand and use alternative expressions of profit, – monitor the success of the company, – identify current vital financial ...

PODNIKATELSKÁ SESKUPENÍ – Z PRÁVNÍHO, ÚČETNÍHO A DAŇOVÉHO POHLEDU

Listopad 2016   Po absolvování semináře se budete orientovat ve formách podnikatelských seskupení a v jejich funkcích, a to jak z právního, tak z účetního a daňového pohledu. Důraz bude kladen na společnost s ručením omezeným a akciovou společnost, a to na postižení praktických problémů předmětné problematiky. * 9:00–11:30 • PRÁVNÍ ČÁST • JUDr. Vladimír Čížek • ...

DAŇOVÁ KONTROLA TRANSFEROVÝCH CEN V SOUČASNÉ PRAXI

Listopad 2016   Na semináři si formou řešení modelové daňové kontroly (tj. na simulaci detailně zpracované konkrétní situace) ukážete, jak můžete jako zástupce daňového subjektu úspěšně přistoupit ke kontrole převodních cen, zahájené správcem daně. Seminář se bude týkat nejnovější správní praxe při vedení kontroly a bude objasňovat zájmy a povinnosti poplatníka, poradce a správce daně. ...

IFRS NOVÉ STANDARDY – IFRS 15 – VÝNOSY ZE SMLUV SE ZÁKAZNÍKY A IFRS 16 – LEASINGY

Září 2016   Po absolvování semináře budete schopni aplikovat požadavky IFRS 15 a IFRS 16 v praxi, porozumíte vazbám mezi oběma standardy i dopadu nových standardů na vypovídací schopnost účetní závěrky. * IFRS 15 – Výnosy ze smluv se zákazníky • východiska standardu, porovnání IFRS 15, IAS 18 – Výnosy, IAS 11 – Smlouvy o zhotovení ...

Základy procesního řízení - tvorba a optimalizace firemních procesů

Prosinec 2016   Plánujte a sledujte výkonnost podniku prostřednictvím metod procesního řízení Procesní přístup znamená uchopit struktury firmy, její architekturu a řízení pomocí podnikového modelu. Ten musí zachytit hlavní cíle, hodnototvorné procesy a jejich organizační a informační infrastruktury, včetně ...

Recruitment Manager - pokročilé metody a techniky vedení přijímacího pohovoru (BEST PRACTICE)

Prosinec 2016   Naučte se správně vést pohovory a vybírejte si ty nejlepší kandidáty Z přijímacího pohovoru můžete vytěžit maximum jedině tehdy, pokud dokážete správně stanovit požadované kompetence uchazeče a zároveň víte, jak je ověřit. Naučte se, jak klást cílené ...

Ochrana osobních údajů - práva a povinnosti při zpracování osobních údajů

Listopad 2016   Získávejte, zpracovávejte a využívejte osobní údaje v souladu se zákonem Při podnikání se neobejdete bez informací osobního charakteru – ať už jde o vaše zaměstnance, spolupracovníky či klienty. S údaji o fyzických osobách pracují personalisté, specialisté obchodu ...

WordPress - i neprogramátor zvládne vytvořit profesionální web

Listopad 2016   Vytvořte svůj firemní nebo osobní web od úplných základů až po optimalizaci pro vyhledávače snadno a bez programátorských znalostí Kurz je určen všem, kteří se s redakčním systémem WordPress teprve seznamují nebo s ním pracují a chtějí se přiučit něčemu novému. Redakční systém WordPress je jedním z uživatelsky nejjednodušších ...

PPC kampaně - zaměřte se na nejúčinnější internetovou reklamu

Listopad 2016   Buďte úspěšní na internetu díky správné PPC strategii PPC kampaně jsou efektivním způsobem, jak propagovat vaši značku, výrobky či služby na internetu. Objevte kouzlo „pay per click“ – platby za kliknutí a poznejte, jaké možnosti vám PPC reklama nabízí. Kurz PPC kampaně vás naučí, jak správně připravit PPC strategii, jak spravovat a ...

Hledání úspor a zlepšování ve výrobě - osvědčené nástroje redukce nákladů (BEST PRACTICE)

Listopad 2016   Zlepšete výrobní proces a snižte náklady své firmy Jak vyhovět tlaku na hledání úspor a přitom nejen zachovat, ale i zlepšit produktivitu ve výrobě? Existuje mnoho způsobů od zvýšení výkonnosti pracovníků přes různé výpočty až po&n...

Moderní etiketa s Evou Filipovou - udělejte ve společnosti dojem a vyhněte se faux pas

Listopad 2016   Poznejte, jak být okouzlující dámou či skutečným gentlemanem nejen v byznysu Pohybujete se v prostředí, kde je znalost společenské etikety vyžadována, a chcete se vyhnout nedorozumění či trapným chvilkám? Nebo toužíte udělat dobrý dojem na své klienty, spolupracovníky či přátele a chcete budovat ...

Snižování rizik pomocí interních kontrol - zákon Sarbanes-Oxley (SOX)

Listopad 2016   Poznejte principy zákona SOX a s jejich dopady na podnikovou praxi Každý podnik by měl řídit všechny aspekty svých finančních a administrativních procesů. Návod, jak snížit rizika a ochránit firemní zdroje při správném vykazování finančních výsledků, přináší tento americký zákon ...

Lektorské dovednosti II - lektor a náročné publikum

Listopad 2016   Zlepšete své lektorské know-how a výslednou zpětnou vazbu, kterou dostáváte I když se pravidelně zdokonalujete, stejně vás téměř vždy někdo překvapí? Dokonce to nemusí být jednotlivec, ale i celé publikum! Jak je rozpoznat? Jak s publikem pracovat, abyste docílili spokojenosti účastníků? Inspirujte se u lektorky s mnohaletými zkušenostmi a získejte ...

Small Talk - umění vést neformální rozhovory

Listopad 2016   Dobře vedený, i když krátký rozhovor, přinese nové podněty a otevře vám dveře k širšímu kontaktu Potřebujete navodit dobrou atmosféru, začít rozhovor s neznámými lidmi nebo prolomit těžké mlčení? K tomu všemu se vám bude hodit „Small Talk“. Na mnoha pracovních pozicích je tato dovednost velkou výhodou a od určitého postavení na společenském ...

Profesionální Risk Management - strategie řízení finančních rizik (BEST PRACTICE)

Listopad 2016   Naučte se eliminovat rizika v rychle se měnícím tržním prostředí Výkyvy na finančních trzích a neočekávané události jsou v dnešním proměnlivém světě na denním pořádku. Jak dosáhnout kvalitnějšího a erudovanějšího rozhodování o řízení finančních rizik, ...

Soft skills profesionální asistentky manažera s certifikátem I - buďte oporou manažera i pracovního týmu

Listopad 2016   Naučte se efektivně komunikovat v každé situaci a získejte profesionální jistotu Komunikačně zdatná a organizačně schopná asistentka je nepostradatelnou oporou svého nadřízeného i celého týmu. Jak naplnit očekávání a zároveň posílit ...

Microsoft Excel 2010 programování ve VBA - pokročilé techniky - vlastní funkce v Excelu

Listopad 2016   Využijte pokročilé vlastnosti prostředí VBA, naprogramujte si funkce a programy v Excelu podle svých potřeb Kurz je určen zájemcům o programovací jazyk VBA, kteří už mají základní znalosti programování v jazyce VBA v Excelu a chtějí se dovědět o dalších užitečných možnostech, které VBA v Excelu nabízí. ...

Celní problematika pro podnikovou praxi - celní řízení v kostce

Listopad 2016   Získejte aktuální přehled v oblasti celního řízení a připravte se na budoucí změny České celnictví prochází obdobím rozsáhlých změn, které mají zásadní dopad na podnikání. Bylo zavedeno dvoustupňové řízení, snížil se počet celních úřadů. V dohledné době lze očekávat také podstatné změny ...

Sociální sítě za den - firemní i osobní komunikace na sociálních sítích

Listopad 2016   Naučte se efektivně využívat Facebook, Twitter, LinkedIn i další sociální média Sociální sítě přinesly do firemní i osobní komunikace řadu nových možností. Naučte se plně využívat jejich potenciál. Vyzkoušejte nové kanály pro osobní i firemní komunikaci. Přijďte na jednodenní ...

Self Coaching - cesta k úplnému využití lidského potenciálu

Listopad 2016   Mít osobního kouče se nepoštěstí každému, proč tedy nebýt koučem sám sobě Nedokážete říct, které řešení je lepší nebo i méně špatné? A co důsledky, které s řešením souvisejí? Chtěli byste pracovat sami se svým potenciálem? Věříte účinnosti koučování? Účastí na tomto tréninku získáte inspirativní odpovědi a budete schopni o překážkách, které ...

Personální a organizační audit - využití auditů pro efektivní řízení lidí a organizací

Listopad 2016   Poznejte metody, cíle a přínosy personálního a organizačního auditu Personální (manažerské) a organizační audity se zabývají kvalitou lidských zdrojů, způsobem jejich řízení i efektivitou organizačního uspořádání a účelností personálních kapacit podniků či veřejných ...

Obchodní vyjednávání pod tlakem protistrany - střet faktorů soupeření a spolupráce

Listopad 2016   Osvojte si úspěšné taktiky a strategie vyjednávání Získat nebo si udržet obchodní kontakt je stále složitější. Jak dosahovat úspěchů i ve chvíli, kdy vás tlačí čas, požadavky vašeho zaměstnavatele i argumenty protistrany? Poznejte osvědčené vyjednávací strategie a techniky a naučte se, jak se připravit na ...

Intenzivní trénink interview s kandidáty v různých situacích - inspirujte se zkušenostmi svých kolegů

Listopad 2016   Není kandidát jako kandidát – naučte se vybrat toho pravého Absolvovali jste první trénink zaměřený na výběr kandidátů a cítíte, že byste potřebovali více praktických zkušeností? Stalo se vám, že jste se při výběru kandidáta zmýlili, nebo jste ...

Novinky v daních a účetnictví 2017 - aktuální přehled změn a novinek

Listopad 2016   Výklad a podrobné vysvětlení novinek v oblasti účetnictví a daní nejen podnikatelů opřené o problémy z každodenní praxe Cílem kurzu je seznámit posluchače s novinkami v oblasti daní a účetnictví českých subjektů, které mají řadu dopadů do běžné podnikatelské praxe. ...

Efektivní práce s informacemi a strategie rychlého čtení - ušetřete čas při čtení i hledání informací

Říjen 2016   Pusťte se do tréninku rychlého čtení a naučte se vyhledávat a třídit informace Dnešní doba nás zahrnuje množstvím informací a často je obtížné najít ty, jež skutečně potřebujeme. Seznamte se s databázemi a digitálními knihovnami, v nichž lze vyhledat spolehlivé informace ...

Komplexní průvodce DPH - práva a povinnosti pro rok 2016

Říjen 2016   Získejte přehled o aktuálních předpisech pro daň z přidané hodnoty Nenechte se zaskočit změnami v oblasti DPH! Seznámíme vás se všemi důležitými změnami, k nimž patří například ručení odběratele za daň neodvedenou dodavatelem, jestliže bude plnění uhrazeno bezhotovostně na účet, který&n...

Controlling vzdělávání - jak zvýšit efektivitu vzdělávání zaměstnanců

Říjen 2016   Překonejte slabé stránky firemního vzdělávání a zlepšete jeho účinnost Nedostatečná efektivita vzdělávání je problém, který trápí řadu firem. Poznejte cesty, jak účinnost vzdělávání v organizaci zvýšit! S pomocí metod controllingu vzdělávání analyzujte vzdělávací potřeby zaměstnanců, plánujte ...

Firemní časopis - tištěná i digitální periodika ve firemní komunikaci (BEST PRACTICE)

Říjen 2016   Vytvářejte firemní časopisy, které efektivně podpoří image vaší společnosti Vydáváte firemní časopis či noviny, nebo o nich uvažujete? Naučte se, jak předávat podnikové informace poutavou formou, objevte nové možnosti a načerpejte inspiraci. Zkušení lektoři vám poradí ...

Základy testování softwaru - eliminace problémů před ostrým nasazením SW

Říjen 2016   Pro ty, kteří chtějí začít testovat programové vybavení a neví, jak začít Tento kurz Vám poskytne ucelený přehled principů testování a může sloužit jako vhodné vstupní metodické školení do problematiky testování SW. Kromě základních pojmů (jaký je cíl testování, typy testování) je definován zejména samotný ...

Keep Cool - bravurní zvládání nesnadných situací

Říjen 2016   Získejte díky pozitivnímu přístupu neotřelé nápady a zlepšete svou sebejistotu Dostáváte se často v rámci své profese do citlivých, nesnadných a konfliktních situací, a ne vždy si jste jisti, zda reagujete tak, aby byla situace vyřešena zdárně? Naučte se podávat lepší výkony a pomozte nejen sobě eliminovat konflikty. Kurz je určen: ...

Visual Merchandising - aranžujte své zboží lépe než konkurence

Říjen 2016   Poznejte, čím se liší aranžérské umění od pouhého vrstvení zboží, a získejte pozornost zákazníků Způsob vystavení zboží v místě prodeje je základem obchodního úspěchu. Naučit se dobře aranžovat je často efektivnější než investovat do nákladné reklamy či inzerce. Promyšlená prezentace zboží ...

XML - praktické využití značkovacího jazyka

Říjen 2016   Naučte se využívat standardizovaného formátu pro výměnu informací s vysokým informačním obsahem a snadnou konverzí do jiných formátů XML je moderním značkovacím jazykem, jehož znalost je dnes v podstatě nezbytná. Jeho využití je poměrně široké (konfigurace, data, struktury), je určen především pro výměnu dat mezi aplikacemi a pro publikování dokumentů. Pokud se ...

On-line marketing - najděte cestu ke svým zákazníkům na internetu

Říjen 2016   Oslovte internetové publikum promyšlenou digitální komunikací S proměnou internetu v nejmasověji používané médium roste důležitost on-line marketingu v jakémkoliv oboru podnikání. Objevte zákonitosti marketingu v digitálním prostředí a získejte inspiraci pro propagaci vlastních produktů či služeb na internetu. Poznejte, jak se ...

Cestovní náhrady 2016 - 2017 - proplácení cestovních výdajů v praxi

Říjen 2016   Poznejte všechny aspekty výpočtu a poskytování cestovních náhrad Náhrady cestovních výdajů jsou nejrozšířenějším druhem náhrad poskytovaných zaměstnancům v podnikatelské a příspěvkové sféře. Poznejte detailně problematiku cestovních náhrad, jejich účtování a daňové uplatnění po změně občanského ...

Business networking na LinkedIn - komunikujte s klienty na největší profesní platformě

Říjen 2016   Rozvíjejte obchodní kontakty a budujte svou značku na profesní síti LinkedIn Máte ve svém portfoliu klienty, se kterými potřebujete udržovat vztah, i když právě nejsou aktivní? Přemýšlíte, jak rozvíjet cenné obchodní kontakty, jak získávat dobré ...

Techniky pro Sales Closing - Úspěšné uzavření obchodu krok za krokem

Říjen 2016   Směřujte od zájmu k potřebě a od potřeby ke spokojenosti zákazníka Proč jsou někteří obchodníci úspěšnější než jiní a proč jsou lidé, kteří si svůj názor prosadí snadněji než ostatní? Celý náš život je o prodeji. Nezáleží na tom, jestli nabízíte zboží, službu, myšlenku nebo sami sebe, prosadíte se jen tehdy, když se vám ...

Zázračná otázka - koučovací nástroj pro rychlé a účinné řešení problémů

Říjen 2016   Poznejte účinky „zázračné otázky“ při zdolávání překážek i při vedení druhých lidí Potýkáte se vy nebo vaši kolegové s problémy, pro které zatím nemáte řešení? Hledáte nový, účinnější způsob, jak si poradit s překážkami a složitými situacemi? Nabízíme vám nástroj, který nezkoumá jen příčiny problému, ale soustředí se i ...

[?]
OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  Pujcovna-Pronajem.cz Registrace zdarma
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde