Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře

Studium-Kurzy.czVady a poruchy staveb - betonové konstrukce

Leden 2018   Dvoudenní odborný kurz zaměřený na problematiku vad a poruch betonových konstrukcí. Lektoři přednášejí o svých zkušenostech s nejčastěji se vyskytujícími poruchami a chybami při realizaci betonových konstrukcí. Probírat se budou možnosti prevence i následných oprav. Cílem kurzu je poskytnout posluchačům příležitost k poučení se z cizích chyb. Kurz je zařazen do programu Celoživotního ...

Zvyšování efektivnosti podnikových procesů - techniky průběžného zlepšování

Leden 2018   Stává se vám, že se ve své manažerské pozici cítíte ve vleku událostí a jen hasíte firemní požáry v podobě neustále vznikajících závad a potíží všeho druhu? Pak i u vás nastal čas na zavedení průběžného (neusálého) zlepšování procesů. Cílem tedy je přestat hasit (reagovat) a proaktivně pracovat na tom, aby nehořelo. K tomuto účelu můžete ...

Rozhodovací praxe Nejvyššího soudu ČR ve vybraných oblastech věcných práv (zejména hmotněprávní souvislosti nové judikatury Nejvyššího soudu)

Červen 2018   Odborný program semináře: * Rozhodovací praxe se bude týkat zejména těchto oblastí: - povolení nezbytné cesty - zrušení a vypořádání (podílového) spoluvlastnictví a odkladu zrušení spoluvlastnictví - ...

Společné jmění manželů se zaměřením na vypořádání z hlediska nové právní úpravy a aktuální předpokládané rozhodovací praxe Nejvyššího soudu ČR

Červen 2018   Odborný program semináře: V rámci semináře bude věnována pozornost zejména následujícím dílčím tématům: * Přechodná ustanovení a společné jmění manželů (praktické postupy a dopady) - přechodná ustanovení ...


Stavby a pozemky z pohledu rozhodovací praxe Nejvyššího soudu ČR v aktuální judikatuře Nejvyššího soudu (a Ústavního soudu) ČR

Duben 2018   V rámci semináře bude věnována pozornost zejména následujícím dílčím tématům: * postupy soudů a praktické otázky spojené s aplikací tzv. superficiální zásady * zákonná ustanovení k pozemkům a stavbám a aktuální judikatura Nejvyššího soudu České ...

Likvidace spoluvlastnického vztahu z pohledu aktuální rozhodovací praxe Nejvyššího soudu ČR (podrobný výklad) a vybrané otázky správy společné věci (exkurs)

Březen 2018   Odborný program semináře: * Správa společné věci (exkurs) z pohledu stávající judikatury Nejvyššího soudu České republiky * podílové spoluvlastnictví a tzv. superficiální zásada (vysvětlení stavu vzniklého ...

Nezbytná cesta a ochrana vlastnického práva v aktuální judikatuře Nejvyššího soudu ČR

Únor 2018   Odborný program semináře: * Nezbytná cesta v novém občanském zákoníku - přechodná ustanovení v oblasti nezbytné cesty - vysvětlení nové právní úpravy nezbytné cesty s komparací ve vztahu k úpravě obsažené v zákoně č. 40 - 1964 Sb. - předpoklady povolení nezbytné cesty - ...

Vybrané oblasti věcných práv z pohledu akutální judikatury Nejvyššího soudu ČR

Leden 2018   Odborný program semináře: V rámci semináře bude věnována pozornost zejména následujícím dílčím tématům: * A) Aktuální významná judikatura Nejvyššího soudu České republiky k věcným právům v novém - problematika „naléhavého právního zájmu“ se zaměřením na společné jmění manželů a podílové spoluvlastnictví ...

Směnka (blankosměnka) s důrazem na aktuální judikaturu

Červen 2018   Z obsahu semináře: * Proč je pro věřitele výhodné nechat si vystavit (blanko)směnku (zejména zajišťovací) a proč je to pro dlužníka „čertovský úpis“? * Jak napsat platnou směnku (s výhodami pro věřitele - dlužníka) – podstatné náležitosti směnky pohledem aktuální judikatury včetně poukázání na kontradiktornost rozhodovací praxe českých soudů a ...

Smluvní právo pohledem judikatury podle stavu ke květnu 2018

Květen 2018   Z obsahu semináře (výběrově): * právní režim smlouvy (do 31. 12. 2013 a od 1. 1. 2014) * vybrané zásady závazkového práva * k některým otázkám výkladu právního jednání * k některým otázkám zastupování smluvních stran při uzavírání smluv - zastoupení statutárními orgány – problémové otázky vyplývající ze zápisů v ...

Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku

Květen 2018   Z odborného programu semináře: * Přechodná ustanovení k novému občanskému zákoníku – velmi podrobný rozbor různých situací v oblasti závazkového práva (výběrově: Jaký je právní režim smlouvy, kde byl kontraktační proces zahájen v roce 2013, ale uzavřena byla až v roce 2014 - včetně různých možností – odchylky od ...

Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv

Duben 2018   Z obsahu semináře (výběrově): * nástin a podrobný rozbor problémových smluvních formulací a příkladů z praxe a jejich řešení (konkrétní znění problémových smluvních ustanovení vyňatých z různých druhů smluv ve vztahu k možnostem jejich výkladu i s ohledem na platnost takových ...


Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku

Duben 2018   Z odborného programu semináře: * aktuální stav novelizace ve vztahu k občanskému zákoníku * základní přechodná ustanovení k občanskému zákoníku v oblasti závazkového práva * základní zásady občanského zákoníku aplikovatelné pro oblast smluvního práva * kogentní vs. dispozitivní normy (od jakých ustanovení se lze smlouvou odchýlit?) ...

Nekalé obchodní praktiky uplatňované podnikateli vůči spotřebitelům

Duben 2018   Z odborného programu semináře: * nekalé obchodní praktiky – podstata, jejich dělení, kvalifikační postup * tzv. průměrný spotřebitel v judikatuře českých soudů a Soudního dvora EU * tzv. zvlášť zranitelný spotřebitel z důvodu duševní nebo fyzické slabosti, věku či důvěřivosti (výkladové otázky) * generální klauzule ...

Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky

Březen 2018   Z obsahu semináře: * právní režim smlouvy uzavřené do 31. 12. 2013 a od 1. 1. 2014 * kdo je oprávněn za smluvní stranu uzavírat smlouvy (zákonné a smluvní zastoupení, zejména podnikatele – jak správně napsat plnou moc, zastupování statutárními orgány – zejména ve vztahu k zápisům v obchodním rejstříku, ...

Nekalá soutěž podle aktuální judikatury a praxe

Únor 2018   Z odborného programu semináře: * aktuální problémy práva proti nekalé soutěži – problémy právní úpravy a problémy vyplývající z praxe * rozbor ustanovení § 2972 až 2990 OZ * tzv. průměrný spotřebitel v judikatuře českých soudů a Soudního dvora EU * subjekty právních vztahů nekalé soutěže (soutěžitelé, zákazníci, právnické osoby oprávněné hájit ...

Porušení smlouvy - jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech)

Červen 2018   Odborný program semináře * Základní pojmy - co je smluvní povinnost, jak se třídí a v čem se odlišují - režim povinností před uzavřením smlouvy a po splnění závazku * Prodlení dlužníka - věřitele - předpoklady prodlení dlužníka, určení počátku a konce prodlení - ...

Nájemní bydlení (prakticky zaměřený výklad právní úpravy nejen v občanském zákoníku)

Květen 2018   Odborný program semináře * podstata nájmu bytu a domu (vztah ke stavebnímu právu) * ochrana nájemce bytu * vliv přechodných ustanovení na nájemní vztahy z let před účinností NOZ * podstatné náležitosti nájemní smlouvy (co je dobré ujednat ve smlouvě a co tam nesmí být ujednáno) * ...

Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím institutům)

Květen 2018   Odborný program semináře * Obecné otázky - Jaké zajištění je nejvhodnější? - Jak se projevují přechodná pravidla na „stará“ zajištění? - Které instituty lze využít k zajištění (co třeba reálné břemeno)? - Co je to jistota a jak dostát povinnosti dát jistotu? - Jak si různá zajišťovací ...

Praktický průvodce sousedským právem (od imisí po nezbytnou cestu)

Květen 2018   Odborný program semináře * co zákon zakazuje vlastníkovi? * jak se mohu bránit proti hluku, stínění, zápachu nebo padání listí ze sousedova stromu? * kdy je imise nepřiměřená místním poměrům? * jak mám správně formulovat petit žaloby z imisí? * co je to privilegované imise (vyvolaná provozem závodu)? ...

Praktická aplikace obecných zásad NOZ, aneb jak číst a používat prvních čtrnáct paragrafů

Duben 2018   Odborný program semináře * V čem se projevuje nezávislost uplatňování soukromého práva na právu veřejném? * Ve kterých případech je třeba brát ohled na správní rozhodnutí a kdy nejsou pro soukromé právo důležitá? * Jak poznám, která ustanovení jsou kogentní a která dispozitivní? Kde je hranice ...

Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech)

Duben 2018   Odborný program semináře Obecně * Co jsou to limitovaná věcná práva, jak se liší od obligačních práv a jaká je jejich vzájemná konkurence, aneb Má přednost právo stavby nebo nájemní právo? Právo stavby * Jak lze stavět na cizím pozemku? Co se stane, když si ke stavbě ...

Splnění dluhu, započtení pohledávky a odstoupení od smlouvy - průvodce nejčastějšími způsoby zániku závazku

Leden 2018   Odborný program semináře: Splnění * jaký je rozdíl mezi splněním dluhu a splněním závazku? * co je to námitka nesplněné smlouvy? * může věřiteli poskytnout plnění někdo jiný než dlužník? * kdy je splnění vadné? * jaké zná zákoník vady a ...

O katastru nemovitostí a nemovitých věcech vůbec (aktuálně a přehledně)

Březen 2018   Odborný program semináře * Co patří mezi nemovité věci? * Co je stavbou ve smyslu soukromého práva? * Co je součástí pozemku a lze legálně zabránit, aby se určitá věc stala součástí? * Jaký režim má dočasná stavba dle NOZ a jak se liší od dočasné stavby dle stavebního zákona? * Co jsou inženýrské sítě ...

Zástavní právo - prakticky, s judikaturou a důrazem na nová pravidla

Březen 2018   Odborný program semináře * Co může být předmětem zástavního práva? * Kdy je vhodné využít budoucí zástavní právo? * Kdy vzniká zástavní právo zajišťující budoucí pohledávku? * Co je to maximální zástavní právo? * Co nesmí obsahovat zástavní smlouva? * Jak se sjednává smluvní zákaz zastavení ...

Nezbytné znalosti každého věřitele (včetně aktuální judikatury)

Březen 2018   Odborný program semináře Postavení věřitele, který poskytuje finanční služby („půjčuje peníze“) * Co je to zápůjčka a jak se mění právní regulace úvěru? * Jaký je vztah občanského zákoníku k zákonu o spotřebitelských úvěrech? * Co obsahují nová právní pravidla o úrocích? * Lze si sjednat úroky z úroků? ...

Kompletní průvodce náhradou škody a nemajetkové újmy v občanském zákoníku

Únor 2018   Odborný program semináře * co je to újma, co škoda a co nemajetková újma? * jaké předpoklady musejí být splněny, aby byl někdo povinen nahradit jinému škodu nebo nemajetkovou újmu? * jak se změnila prevenční povinnost? * jak se hradí škoda při zásahu do absolutních práv? * co je to čistá ekonomická ...

Jak bezpečně uzavírat smlouvy a jak se vyvarovat jejich neplatnosti

Leden 2018   Odborný program semináře * Jaká práva a povinnosti mají strany před uzavřením smlouvy? - mohu při vyjednávání smlouvy sledovat jen svůj vlastní zájem? - co všechno musím druhé straně sdělit? - je druhá strana povinná zjišťovat si nějaké informace sama? - co se stane, když některé podstatné informace ...

Smlouva a další právní jednání - vznik, platnost, účinnost, výklad a obsah

Březen 2018   Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek: * právní jednání (smlouva i jiná) - zdánlivost právního jednání a její význam - důsledky - stěžejní rozhodnutí k (ne)určitosti právního jednání z poslední doby - relativní - absolutní neplatnost, její důvody a důsledky (včetně poslední ...

Povinnosti a rizika pro jednatele, statutární ředitele, členy představenstva, správní či dozorčí rady, ale i společníky, akcionáře a další osoby

Březen 2018   Seminář se zaměří zejména na následující okruhy: * povinnosti, odpovědnost a ručení členů volených orgánů společnosti - péče řádného hospodáře (včetně pravidla podnikatelského úsudku) a její praktické projevy (např. kterak ...

Nová úprava a.s. a s.r.o. - aktuálně k hlavním změnám, mýtům a nejasnostem

Únor 2018   Seminář se dotkne (mimo jiných) následujících okruhů témat: * obchodní rejstřík - evidence skutečných majitelů - aktuální nejasnosti týkající se přímého zápisu notářem - meze přezkumu platnosti usnesení valné hromady rejstříkovým soudem * valná hromada - působnost - ...

Jednání (za) podnikatele - obchodní společnost

Únor 2018   Odborný program semináře: * zastupování obchodní společnosti členem statutárního orgánu - člen statutárního orgánu coby zástupce a důsledky tohoto pojetí - rozsah zástupčího oprávnění člena statutárního orgánu - způsob zastupování a jeho nedodržení, zápis způsobu do obchodního rejstříku - plné moci udělené členem statutárního ...

Obchodněprávní judikatura v druhém pololetí roku 2017

Leden 2018   Seminář se zaměří na rozhodnutí z následujících oblastí: * obchodní korporace - společnost s ručením omezeným - akciová společnost * jednání za podnikatele * právo cenných papírů * smluvní a závazkové právo - obecné instituty závazkového práva - náhrada škody v podnikání - promlčení ...

Zúčtování nákladů mezi středisky ... Vyrovnané účty dělají přátelé... i uvnitř vaší firmy

Březen 2018   Popis UvnitĹ™ firmy probĂ­há ÄŤasto utajenĂ˝ tok hodnoty, v rámci kterĂ©ho jsou jednotlivá stĹ™ediska vĹŻÄŤi sobÄ› dodavateli i zákaznĂ­ky. NauÄŤte se správnÄ› porozumÄ›t vĂ˝znamu vnitropodnikovĂ©ho účetnictvĂ­ v zrcadle pojmĹŻ jako jsou procesnĂ­ rozpoÄŤty a kalkulace (ABB - ABC), ...

Výrobní controlling, ocenění spotřeby času a ukazatel OEE ... )(window,document, script , dataLayer , GTM-MVLZH2 ); Controller Institut

Duben 2018   Popis VĂ˝robnĂ­ proces oÄŤima ekonomĹŻ. NezbytnĂ© minimum teorie spojenĂ© s maximálnĂ­ dávkou praxĂ­ ověřenĂ˝ch postupĹŻ. Seminář nezbytnĂ˝ pro kaĹľdĂ©ho, kdo chce mĂ­t vĂ˝robnĂ­ proces pod kontrolou. ...

Vedení a facilitace porad s Jiřím Plamínkem ... )(window,document, script , dataLayer , GTM-MVLZH2 ); Controller Institut

Červen 2018   Popis Na poradách firmy roÄŤnÄ› zbyteÄŤnÄ› ztrácejĂ­ neuvěřitelnĂ© mnoĹľstvĂ­ penÄ›z. TĂ­m, Ĺľe na nich sedĂ­ zbyteÄŤnÄ› dlouho lidĂ©, kteří by tam ÄŤasto ani bĂ˝t nemuseli, a tĂ­m, Ĺľe jsou porady vedeny neefektivnÄ›, bez ohledu ...

Time management s Honzou Vojtkem ... Time management 4. generace

Duben 2018   Popis Ĺ?Ă­zenĂ­ ÄŤasu je kaĹľdodennĂ­ součástĂ­ osobnĂ­ho i profesnĂ­ho Ĺľivota. Všichni s ÄŤasem vĂ­ce ÄŤi mĂ©nÄ› bojujeme. BěžnĂ© pouÄŤky a standardizovaná Ĺ™ešenĂ­ vÄ›tšinou nefungujĂ­. Pro zvýšenĂ­ efektivity pĹ™i práci s ÄŤasem je totiĹľ dĹŻleĹľitĂ© porozumÄ›t práci našeho mozku. PotĂ© mĹŻĹľeme zaÄŤĂ­t pracovat na zefektivĹ?ovánĂ­ ...

Target Costing ... Jak dostat náklady pod kontrolu, když klíčovou roli hraje prodejní cena

Únor 2018   Popis Pohybujete se ve vysoce konkurenÄŤnĂ­m prostĹ™edĂ­, kde se vše toÄŤĂ­ okolo prodejnĂ­ ceny? VyvĂ­jĂ­te vĂ˝robek a nevĂ­te, jakĂ© náklady si mĹŻĹľete dovolit, aby Vaše firma dosahovala poĹľadovanĂ© marĹľe a vĂ˝robek byl prodejnĂ˝? Nebo jste investor, kterĂ˝ chce mĂ­t jistotu dosaĹľenĂ­ poĹľadovanĂ©ho ...

Statistická analýza výrobních dat ... )(window,document, script , dataLayer , GTM-MVLZH2 ); Controller Institut

Červen 2018   Popis Kdo chce řídit, musĂ­ měřit. Měřit vĂ˝robnĂ­ proces znamená disponovat obrovskĂ˝m mnoĹľstvĂ­m změřenĂ˝ch hodnot, kterĂ© si zaslouží bĂ˝t zpracovány. ProÄŤ vymýšlet vymyšlenĂ©: statistickĂ© metody jsou tu právÄ› od toho. NauÄŤte ...

Nový pohled na KPI a výkonové ukazatele ve výrobě ... )(window,document, script , dataLayer , GTM-MVLZH2 ); Controller Institut

Květen 2018   Popis Používat KPI (nebo jinak nazvanĂ© vĂ˝konovĂ© ukazatele) jenom k vyhodnocovánĂ­ vĂ˝sledkĹŻ a k jednoduchĂ©mu rozhodovánĂ­ napĹ™. o odmÄ›nách ve skuteÄŤnosti pĹ™edstavuje obrovskĂ˝ nevyuĹľitĂ˝ potenciál. ChytĹ™e ...

Kalkulace na vlastnĂ­ kĹŻĹľi ... )(window,document, script , dataLayer , GTM-MVLZH2 ); Controller Institut

Květen 2018   Popis Jestli jste aĹľ doposud o modernĂ­ch kalkulacĂ­ch jenom slyšeli nebo ÄŤetli, nynĂ­ máte šanci... vyzkoušet na vlastnĂ­ kĹŻĹľi. Dva spoleÄŤnÄ› Ĺ™ešenĂ© příklady, zaměřenĂ© na specifickĂ© náklady produktu a zákaznĂ­ka. NepotĹ™ebujete nic, ...

IFRS & US GAAP ... To nejdůležitější v kompaktní formě!

Březen 2018   Popis Harmonizace účetnĂ­ho vĂ˝kaznictvĂ­ v mezinárodnĂ­m měřítku dospÄ›la do další etapy svĂ©ho vĂ˝voje, a to širokĂ© implementace do účetnĂ­ho vĂ˝kaznictvĂ­ firem v globálnĂ­m, celosvÄ›tovĂ©m měřítku. ÚčetnĂ­ závÄ›rku podle IFRS jiĹľ nesestavujĂ­ jen firmy, kterĂ© majĂ­ tuto povinnost od roku 2005, protoĹľe jsou emitentem cennĂ˝ch ...

Finance ve výrobě ... )(window,document, script , dataLayer , GTM-MVLZH2 ); Controller Institut

Březen 2018   Popis Tvorba hodnoty podniku v zrcadle vĂ˝robnĂ­ho procesu. Provedeme vás od principĹŻ účtovánĂ­ pĹ™es finanÄŤnĂ­ vĂ˝kazy, krycĂ­ příspÄ›vky a rozpoÄŤtovĂ© řízenĂ­ aĹľ k manaĹľerskĂ© vĂ˝sledovce a analĂ˝zám profitability. ObchodnĂ­ zakázka, ...

Budování výrobního controllingu krok za krokem ... )(window,document, script , dataLayer , GTM-MVLZH2 ); Controller Institut

Květen 2018   Popis Sebelepší Ăşmysly se samy nezrealizujĂ­: budovánĂ­ vĂ˝robnĂ­ho controllingu je proces, podobnĂ˝ etapovĂ©mu závodu. Naslouchejte zkušenĂ˝m †pouÄŤte se z jejich ĂşspÄ›chĹŻ a vyvarujte se opakovánĂ­ jejich chyb. ...

Konference GDPR - ochrana osobních údajů

Leden 2018   Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : Cílem konference je diskutovat s nejlepšími odborníky z oboru a z praxe o těchto otázkách: * Kde získám úplný seznam položek, které jsou osobním, příp. citlivým, údajem? * Je právo na výmaz osobního údaje v evidenci úplný? * Kdy osobní údaje z evidence mazat nemusím a kdy je smazat nemohu za žádných okolností? * Vztahuje se GDPR i na ...

Náhrada škody na přirozených právech člověka z pohledu ústavního soudce

Březen 2018   Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : Cíl semináře: Seznámit posluchače a aktuálními trendy a judikaturou ve věcech odčinění újmy na přirozených právech člověka a přiznávání přiměřeného zadostiučinění (újma na zdraví, ochrana osobnosti, odškodnění za nesprávný úřední postup a nezákonné rozhodnutí, nekalá soutěž apod.). V rámci ...

GDPR - Ochrana osobních údajů ve zdravotnictví

Březen 2018   Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : Vyhněte se obrovským pokutám. Evropské nařízení GDPR představuje revoluční změnu v ochraně a přístupu k osobním údajům. Obsah: * porovnání dosavadní právní úpravy (zákon č. 101 - 2000 Sb.) a nové právní úpravy (Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016 - 679) * upozornění na nejdůležitější změny * pověřenec pro ochranu ...

A - Nový přestupkový zákon a judikatura NSS (akreditováno pod názvem Přestupkové právo v judikatuře Nejvyššího správního soudu)!PŘESUN Z 24.11.!

Prosinec 2017   Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-73 - 2014 Akreditace: MV : Nový zákon č. 250 - 2016 Sb., o ...

A - Zjišťovací fáze finanční kontroly a interního auditu v roce 2017

Listopad 2017   Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-616 - 2017 Akreditace: MV : Určeno pro pracovníky kontrolních, finančních a majetkových útvarů a interní auditory Obsah: Vyžádané dokumenty na počátku a v průběhu ...

TELEMARKETING - TELESALES - nabídky a prodej po telefonu

Prosinec 2017   Interaktivní trénink řešení konkrétních klíčových modelových situací, nácvik jednotlivých postupů, strategií a techniky náročného prodeje, analýza řešení modelových situací, audio nahrávky a poskytnutí zpětné vazby. Případové studie z praxe - ne teorie o prodeji, ale nácvik konkrétního chování, které vede k domluvení schůzky a uzavření objednávky. ...

Workshop LEADERSHIP - TÝMOVÁ PRÁCE - ochutnávka metody synergogy v praxi

Leden 2018   spočívá v cíleném vytvoření prostoru pro individuální rozvoj účastníků. Nejde o následování rad moudrého poradce , ale o objevení vlastního potenciálu. Tím se synergogické workshopy vyhýbají neautentičnosti hraných scének nebo komunikačních her. 1.1 Aplikace v praxi Průkopníkem v používání synergogické metody ve světě se stala ...

TELEFONICKÁ KOMUNIKACE PRO CALL CENTRA - zásady a strategie pro pracovníky call center

Březen 2018   PRÁCE stručné teoretické základy a návazný trénink s využitím audio-video nahrávek CÍL Kurz je určen pracovníkům call centra, příp. obchodníkům, kteří komunikují s klienty po telefonu. Má za cíl seznámit účastníky se základními pravidly telefonické komunikace, ujasnit a sjednotit principy komunikace po telefonu, ...

ASERTIVITA, SEBEPROSAZENÍ A ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTŮ - asertivní komunikace a jednání jako základ kvalitních mezilidských vztahů

Listopad 2017   Prakticky zaměřený, interaktivní trénink - aktivní nácvik, hraní rolí, videotrénink vč. zpětné vazby, trénink modelových situací z praxe, v prostředí, kde se nebudete stydět dělat chyby, pochopení principů asertivity a vhodnost jejich použití v praxi, diagnostika ...

Trénink paměti – využijte svůj mozek k vyšším výkonům

Duben 2018   V průběhu kurzu se naučíte, jak správně ukládat informace do paměti (čísla, data, názvy). Budete si umět zapamatovat a vybavit argumenty pro diskuze a jednání. Zvládnete projev na veřejnosti bez použití poznámek. Dostanete tipy na zapamatování si cizích slovíček, jmen a obličejů. Celkově potrénujete svůj mozek a posílíte svoji sebedůvěru v souvislosti s lepší pamětí. * ...

Úhrada ambulantních zdravotních služeb v roce 2017 a 2018 aneb kdo úhradám nerozumí, neprosperuje a nemá proti zdravotní pojišťovně šanci

Duben 2018   Stát ve snaze řídit rostoucí výdaje na zdravotní péči limituje její úhradu úhradovými regulacemi. Poskytovatelé zdravotních služeb, kteří úhradovým vzorcům nerozumí, se mohou dostat do vážných finančních problémů. Bez znalosti principu regulace není možné ...

Velká novela stavebního zákona na úseku stavebního řádu a územního rozhodování - první zkušenosti z aplikační praxe

Květen 2018   Odborný program semináře: * Obecné informace - náležitosti závazných stanovisek dotčených orgánů - závazná stanoviska orgánů územního plánování koordinující využití území - majetkoprávní doklady pro umístění a povolení záměru - ...

Promlčení práva

Červen 2018   Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek: * pojem a podstata promlčení * která práva (ne)podléhají promlčení * obecná promlčecí lhůta (subjektivní, objektivní) a její počátek * zvláštní promlčecí lhůty a jejich počátek - podrobně k promlčení práv ze smlouvy, včetně příslušenství či práva na smluvní pokutu - promlčení práva na náhradu škody - ...

Náhrada škody v podnikání

Červen 2018   Seminář se postupně zaměří na následující okruhy: * relevantní obecné otázky - pojetí škody - újmy - škody na věci - předvídatelnost škody - objektivní vs. subjektivní odpovědnost - příčinná souvislost - rozsah a způsob náhrady - meze dovolenosti (předem) vyloučit - limitovat právo na náhradu újmy - spoluzpůsobení škody ...
OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  Pujcovna-Pronajem.cz Registrace zdarma
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde