Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře

Studium-Kurzy.czNáklady a úspory v nákupu - snižujte firemní náklady díky úspornějším nákupům

Leden 2017   Naučte se používat osvědčené metody pro dosahování úspor v nákupu Úspěšný nákup materiálu, investic, oprav či služeb má velký potenciál přispívat k efektivnímu hospodaření firmy. Snižujte náklady ve své firmě prostřednictvím využití potenciálu nákupu. Vytvořte si efektivní strategii ...

Novela zákona o účetnictví 2016 - 2017 a navazující změny předpisů upravující účetnictví podnikatelů

Leden 2017   CÍL SEMINÁŘE: Seznámit se zásadami změn v zákonu o účetnictví a navazujících předpisech platných od roku 2016 a s jejich dopady na účetní závěrku podnikatelských subjektů za rok 2016 a dále s novelou zákona o účetnictví účinnou od roku ...

Novela zákoníku práce 2017 prakticky

Leden 2017   Zákoník práce – jeho změny k 1.4.2017 z pohledu praxe včetně úprav personálněprávních dokumentů, obsah semináře bude průběžně aktualizován. Cílem semináře je seznámit účastníky s aktuální novelou zákoníku práce z pohledu jejich praxe a to všemi s tím souvisejícími dopady a nezbytnými případnými úpravami v pracovně právních vztazích a také případná realizace konkrétních úprav personálněprávních ...

Binární programování (C9)

Leden 2017   Kurz se zaměřuje zejména na práci s binárními daty – na binární soubory, jejich formáty (popis a knihovny na práci s nimi) a komunikaci na binární úrovni. Kurz začíná popisem fází překladu. Následuje vysvětlení a vytvoření parseru a interpretu jednoduchého jazyka. Poté se cvičení věnuje binárním souborovým formátům (zejména práce s linker skripty a ELF, a.out a PE soubory – readelf, objdump) a linkerem. Setkáme ...


Automatizace správy pomocí PowerShell

Únor 2017   Hlavní témata kurzu * Modul 1: Úvod do Windows PowerShell * Modul 2: Práce s Pipeline a příkazovou řádkou * Modul 3: Jak funguje - porozumění Peline * Modul 4: Použití PSProviders a PSDrives * Modul 5: Formátování výstupu * Modul 6: Použití WMI a CIM * Modul 7: Příprava pro skriptování * Modul 8: Přechod z příkazové řádky PowerShellu do skriptů ...

OBČANSKÝ ZÁKONÍK - MAJETEK, PRÁVNÍ VZTAHY K VĚCEM, KATASTR NEMOVITOSTÍ včetně aktuální rozhodovací praxe -

Únor 2017   Věci a jejich rozdělení: Pojem věc, pojem veřejný statek, pojem majetek a jmění. Věci hmotné, nehmotné. Věci movité, nemovité. Věc hromadná a obchodní závod. Příslušenství a součást věci, stavba jako součást pozemku včetně přechodných ustanovení. Stavba na cizím pozemku. ...

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - NOVÝ ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK -

Leden 2017   Seminář je zaměřen na seznámení se s novým zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134 - 2016 Sb., který k 1. 10. 2016 nahradí stávající zákon o veřejných zakázkách č. 137 - 2006 Sb. a je určen zadavatelům i dodavatelům veřejných zakázek. Obecná ustanovení (nové definice, změny, předpokládaná hodnota, formy spolupráce zadavatelů, ...

INCOTERMS 2010 A DALŠÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ A JEJICH VLIV NA UPLATŇOVÁNÍ DPH

Únor 2017   Školení je určeno pracovníkům nákupních a prodejních oddělení, logistických a ekonomických útvarů, celním deklarantům, kteří potřebují získat základní, či prohloubit si dosavadní informace v dané problematice. Cílem semináře je účastníkům přinést: definici jednotlivých dodacích doložek INCOTERMS 2010 ...

Dárkový balíček 5 kurzů – (3 + 2 kurzy ZDARMA) – PLZEŇ

Únor 2017   Cíl kurzu Prakticky do hloubky procvičit a rozšířit základní zákonitosti ve fotografii.   Naučit se využívat všech možností denního venkovního světla, doplňková světla a blesku.   Správně nastavit fotoaparát pro různé fotografické žánry, využívat potřebné příslušenstí a aplikovat ...

Dárkový balíček 5 kurzů – (3 + 2 kurzy ZDARMA) – PRAHA

Březen 2017   Cíl kurzu Prakticky do hloubky procvičit a rozšířit základní zákonitosti ve fotografii.   Naučit se využívat všech možností denního venkovního světla, doplňková světla a blesku.   Správně nastavit fotoaparát pro různé fotografické žánry, využívat potřebné příslušenstí a aplikovat ...

Dárkový balíček 5 kurzů – (3 + 2 kurzy ZDARMA) – BRNO

Leden 2017   Cíl kurzu Prakticky do hloubky procvičit a rozšířit základní zákonitosti ve fotografii.   Naučit se využívat všech možností denního venkovního světla, doplňková světla a blesku.   Správně nastavit fotoaparát pro různé fotografické žánry, využívat potřebné příslušenstí a aplikovat zásady ...

PRACOVNÍ DOBA, JEJÍ ROZVRŽENÍ A PRAVIDLA S DŮRAZEM NA FORMU NEROVNOMĚRNÉHO ROZVRŽENÍ PRACOVNÍ DOBY Z POHLEDU NOVELIZACE ZÁKONÍKU PRÁCE 2017

Duben 2017   Na semináři si osvojíte postupy při rozvrhování pracovní doby. Podrobně bude rozebrána problematika nerovnoměrného rozvržení pracovní doby z pohledu zákoníku práce a skutečné praxe ve firmách. Naučíte se řešit hlavní praktické problémy spojené s rozvrhem ...


VYBRANÉ A KOMPLIKOVANÉ OTÁZKY PRACOVNÍHO PRÁVA

Březen 2017   Seminář bude zaměřen na praktické problémy, se kterými se setkávají zaměstnavatelé při své činnosti a zaměstnávání zaměstnanců. Na semináři budete seznámeni s nejčastějšími chybami, kterých byste se měli vyvarovat při své personální praxi a tím zabránit možným sankcím ze strany kontrolních orgánů, případně samotných zaměstnanců. První část semináře bude věnována podstatné ...

Microsoft PowerPoint 2010 pokročilé techniky - vytěžte maximum z nejpoužívanějšího programu pro tvorbu prezentací

Únor 2017   Využijte program PowerPoint na maximum a tvořte atraktivní prezentace lehce a efektivně Naučte se efektivně pracovat s programem Microsoft PowerPoint, rozšiřte si obzory a dovednosti v tomto oblíbeném programu určeném na přípravu poutavých a kvalitních ...

Facilitace a moderování - efektivní vedení týmových porad

Únor 2017   Naučte se řídit pracovní porady a zlepšete výkon svého týmu Je vaším úkolem řídit skupinová či vícestranná jednání? Chtěli byste dosáhnout větší efektivity a vést svůj tým či skupinu k rychlému řešení problému, nebo potřebujete přesvědčit své spolupracovníky, aby ze sebe vydali to nejlepší? Přijďte se zdokonalit v umění facilitace a ...

Osobnost pod drobnohledem - personalista v roli psychologa

Leden 2017   Poznejte své zaměstnance i uchazeče o práci díky testování Pracujete s lidmi a potřebujete vědět, jaké se v nich skrývají schopnosti a osobnostní rysy? Můžete zkusit vlastní odhad, ale také psychologické testy. Pomohou vám například při náboru nových zaměstnanců, při rozhodování, ...

Celní problematika pro podnikovou praxi - celní řízení v kostce

Leden 2017   Získejte aktuální přehled v oblasti celního řízení a připravte se na budoucí změny České celnictví prochází obdobím rozsáhlých změn, které mají zásadní dopad na podnikání. Bylo zavedeno dvoustupňové řízení, snížil se počet celních úřadů. V dohledné době lze očekávat také podstatné změny ...

Finance pro nefinanční manažery - zapojte se do finančního managementu

Leden 2017   Získejte komplexní přehled v oblasti podnikových financí a finančního řízení Řízení podnikových financí není úkolem jednotlivce, ale celého týmu kooperujících specialistů z různých oborů. Dosažení společného cíle, prosperity firmy, se neobejde bez aktivní spoluúčasti členů týmu. Chod a&...

Základy projektového řízení - principy a pravidla pro úspěšný projekt

Leden 2017   Seznamte se s metodikou projektového řízení a prakticky využijte získané dovednosti a schopnosti při tvorbě projektů! Řízení projektů vychází z faktu, že v okamžiku, kdy rozsah, neobvyklost, složitost, obtížnost a rizikovost projektu přesáhnou určitou míru, je nutné použít adekvátní metody pro řízení celé akce. K řízení ...

7 nejobtížnějších situací manažera - Řešení s nadhledem a rozmyslem

Prosinec 2016   Získáte potřebnou sebedůvěru a zlepšete své manažerské dovednosti Naučte se řešit obtížné manažerské situace, aniž byste museli slevit ze svých cílů, ale naopak se jim více přiblížit. Přinášíme Vám rozbor nejčastějších situací, ve kterých se jako exponovaní manažeři ocitáte. Vytvořte si přirozené návyky a proměňte i nepříjemné ...

Trénink kreativity a rozvoje inovativního přístupu - zapracujte na rozvoji své intuice

Prosinec 2016   Intuice je zdroj kreativity, buďte inovativní a oplývejte přirozenou kreativitou Chtěli byste využívat své přirozené schopnosti, pracovat s lehkostí a intuicí při zpracovávání úkolů a hledání nových podnětů? Kreativita vzniká a rodí se z naší intuice, proto být kreativní znamená být i...

Zákon o majetku státu

Květen 2017   Odborný program semináře: * Charakteristika hospodaření s majetkem státu - struktura právní úpravy - organizační složky státu a státní organizace - sjednocení příslušnosti hospodařit u pozemků a staveb ve vlastnictví státu - základní povinnosti při hospodaření s majetkem státu * Nakládání s majetkem státu mezi organizačními složkami státu a státními ...

O právnické češtině aneb má i jazyk svá práva?

Březen 2017   Výběr z témat kursu: * zájmena ukazovací (i kdyby úřad uložil pokutu, musí tato splňovat zákonná kritéria) a přivlastňovací (soud vyzval žalobkyni k doložení svého daňového přiznání) * hromadění záporů a předložek (nelze se nezmínit o do budoucna zaměřených investicích) * podstatná jména slovesná (ponechání zohlednění stanoviska až do odvolacího řízení) ...

Územní plánování

Květen 2017   Základem semináře budou: * Novela stavebního zákona na úseku územního plánování včetně základních informací i o ostatních částech novely stavebního zákona a změně zákonů souvisejících, * Novela vyhlášky č. 500 - 2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, * Informace o dotačních programech na úseku územního plánování pro ...

Formální úprava textů aneb základy typografie

Duben 2017   Výběr z témat kurzu: * Písmo: druhy písma a jejich užití, řezy písma, vybrané znaky (interpunkční znaménka aj.) * Sazba: sazební obrazec, umístění textu na stránce, členění odstavců, zarovnání textu, záhlaví a zápatí, seznamy, obrázky, grafy, tabulky, vzorce * Specifika úpravy některých textů (zvl. administrativních a odborných) * Zdroje dalších ...

Kurz české interpunkce

Duben 2017   Výběr z témat kurzu: * Čárky ve větě jednoduché (několikanásobné větné členy, přívlastky volné a těsné, výrazy, které pozbyly větné platnosti, přístavky aj.) * Čárky v souvětí (souvětí podřadná a souřadná, typy poměrů mezi větami aj.) * Čárky v infinitivních konstrukcích * Psaní čárek před spojkami a, i, ani, nebo * Užívání spojovníku, pomlčky, dvojtečky, uvozovek, ...

Český pravopis: jistoty a novinky

Květen 2017   Jednou z oblastí, kterým je při tvorbě textu třeba věnovat náležitou pozornost, je jejich pravopisná úroveň. Mnozí pisatelé si však v této věci nejsou zcela jisti: kromě toho, že naše pravopisná pravidla nejsou zcela neměnná (naposledy byla formulována v roce 2014), hraje významnou roli i to, že většinu jsme si jich osvojili již před mnoha lety a naše paměť není dokonalá. V tomto ...

Český pravopis: jistoty a novinky

Březen 2017   Jednou z oblastí, kterým je při tvorbě textu třeba věnovat náležitou pozornost, je jejich pravopisná úroveň. Mnozí pisatelé si však v této věci nejsou zcela jisti: kromě toho, že naše pravopisná pravidla nejsou zcela neměnná (naposledy byla formulována v roce 2014), hraje významnou roli i to, že většinu jsme si jich osvojili již před mnoha lety a naše paměť není dokonalá. V tomto ...

Stylistika současné češtiny

Březen 2017   Výběr z témat kurzu: * slovní zásoba současné češtiny, (ne)nápadné významové a stylové posuny slov, * počešťování cizích slov, jejich skloňování (včetně osobních jmen) a časování, * užívání zájmena svůj (poučky vs. úzus), * čísla a číslice v textu, * změny slovesných vazeb, * slovosled: variantnost a optimální řešení, * tzv. nepravé vedlejší věty. ...

Jméno a příjmení

Květen 2017   Program semináře: * I. Právní úprava * II. Jméno - 1. Užívání jména - 2. Zápis jména dítěte do knihy narození - 3. Užívání dvou jmen - zdvojené jméno - 4. Prohlášení o užívání druhého jména - 5. Užívání české podoby cizojazyčného jména - 6. Uvedení jména na matričním dokladu - 7. Jméno osvojeného dítěte - 8. ...

Vybrané legislativní dopady nové regulace v sektoru platebních služeb - aktuálně a v praxi

Červen 2017   Indikativní osnova: * BLOK 1 – Úvod do tématu - Východiska, cíle a prameny úpravy - Věcná, osobní působnost – vymezení základních pojmů, „překlopení“ stávajícího režimu - Vybrané instituty – platební služba, elektronické peníze, trvalý nosič dat aj. * BLOK 2 – ...

Nová pravidla pro poskytování a zprostředkování úvěrů spotřebitelům - aktuálně a v praxi

Duben 2017   Indikativní osnova: * BLOK 1 – Úvod do tématu - Východiska, cíle a prameny úpravy - Věcná, osobní působnost – vymezení základních pojmů, „překlopení“ stávajícího režimu - Vybrané instituty – písemná forma, trvalý nosič dat, zastupování, přičitatelnost * BLOK 2 – ...

Zákon o DPH a jeho změny v r. 2017

Leden 2017   Cílem kurzu je získat aktuální přehled o Zákoně o DPH, jeho aktuálních změnách a změnách v roce ...

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V ČR A VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ DO ZAHRANIČÍ – 1. POLOLETÍ ROKU 2017 V PRAXI

Únor 2017   Seminář přináší aktuální výklady koordinačních nařízení EU pro oblast sociálního zabezpečení (nařízení Rady EU 883 - 2004 a jeho prováděcí nařízení 987 - 2009 a jejich novelizace). Výklad je podáván odborníky pro oblast sociálního a zdravotního pojištění (ČSSZ, Kancelář zdravotního pojištění). Účastníci budou seznámeni ...

Spotřebitelské insolvenční právo a jeho změny de lege ferenda (osud nároků vzešlých ze spotřebitelských smluv v insolvenčním řízení a jejich řešení v rámci incidenčních sporů)

Květen 2017   Program přednášky (tematické okruhy) * Spotřebitelské právo v občanském zákoníku. * Vnitrostátní aplikace směrnice na ochranu spotřebitele. * Ochrana spotřebitele v českém ...

Insolvenční správa majetku a její změny de lege ferenda

Březen 2017   Program přednášky (tematické okruhy): * Pojmosloví. * Kategorizace možných správců cizího majetku. * Kategorizace subjektů nesoucích odpovědnost za škodu způsobenou správcem cizího majetku. * Základní principy nové úpravy podle občanského zákoníku a jejich použitelnost v insolvenčním právu. * Formy SPRÁVY. Prostá správa ...

Elektronická evidence tržeb v praxi

Duben 2017   Program semináře: * Evidovaná tržba - kdo bude evidovat tržby, resp. kdo je subjektem evidence tržeb - jaké tržby se budou evidovat * Postupný náběh evidence tržeb - zahájení evidence v návaznosti na vykonávanou činnost, ze které tržby plynou, tj. jaké tržby budou evidovány v jednotlivých fázích * Co musí poplatník udělat před ...

Elektronická evidence tržeb v praxi

Únor 2017   Program semináře: * Evidovaná tržba - kdo bude evidovat tržby, resp. kdo je subjektem evidence tržeb - jaké tržby se budou evidovat * Postupný náběh evidence tržeb - zahájení evidence v návaznosti na vykonávanou činnost, ze které tržby plynou, tj. jaké tržby budou evidovány v jednotlivých fázích * Co musí poplatník udělat před ...

Myšlenkové mapy - zmapujte vzájemné vztahy a toky svých úvah a nápadů

Únor 2017   Rozšiřte kapacitu svého mozku a dejte prostor tvůrčím řešením Úspěšná kariéra v jakékoliv profesi dnes od nás vyžaduje téměř nadlidské výkony. Jak si vše zapamatovat, zvládnout horu povinností a přitom neztratit kreativitu a schopnost přinášet originální nápady? Myšlenkové mapy vám na rozdíl od tradičního lineárního ...

Motivujte, kritizujte a chvalte správně! - jak podat zpětnou vazbu tak, aby byla oboustranně akceptována s Martinem Konečným

Leden 2017   Změňte úhel pohledu při poskytování zpětné vazby a rozvíjejte své lidi k lepším výkonům Zpětnou vazbu dáváme nebo dostáváme každý den, a přesto se občas cítíme nekomfortně nebo jsme překvapeni zcela opačnou reakcí, než jakou jsme předpokládali či s ...

Lektorské dovednosti - staňte se i vy profesionálními lektory

Leden 2017   Zaujměte své posluchače, aby si z Vašeho školení odnesli maximum! Máte na starosti vedení školení pro své kolegy? Uvědomujete si, že je rozdíl mezi prezentací a výukou a nevíte, jak začít? V tomto kurzu získáte komplexní přehled vedení kurzu od přípravné fáze až po vyhodnocení a zpětnou vazbu. Dostanete návod, jak si připravit scénář ...

DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB PO NOVELÁCH ROKU 2017

Červen 2017   Na semináři budete seznámeni se změnami v zákoně o dani z příjmů se zaměřením na schválené i připravované změny a ve vzájemných souvislostech a návazostech na ostatní právní úpředpisy, judikatura a výklady státní správy. * Novela ZDP – Sněmovní tisk č.873 např.: • změny ve výplatě podílu na zisku, • změny v cenných papírech a obchodních podílech, • změny ve ...

BYTOVÁ DRUŽSTVA V PRAXI – HOSPODAŘENÍ, ÚČETNICTVÍ A DANĚ

Květen 2017   Po absovolvování seminářů budete mít ucelený pohled na problematiku bytových družstev v oblasti účetnictví a daní. První seminář přinese přehled o správném účtování a následně i hospodaření bytového družstva. Ve výkladu se projeví změny související s účtováním nové právnické osoby společenství vlastníků jednotek v domech, kde je ještě družstevní majetek. Lektorka ...

DAŇOVÉ MODELOVÁNÍ PRO PRÁVNICKÉ OSOBY NA SLOVENSKU

Květen 2017   Na semináři získáte informace o modelování základu daně na Slovensku podle aktuálně platné legislativy právnických osob účtujících v podvojném účetnictví. * • úvod, • příslušná judikatura, • pozastavení daňového odpisování, • technické zhodnocení investičního majetku, • odpisy nehmotného majetku, • neuplatněné DPH při koeficientu, • prodloužení ...

FINANCE PRO NEEKONOMY A JEJICH ROZHODOVACÍ PROCESY

Březen 2017   Porozumíte účetním pojmům a souvislostem, které budou na semináři probírány na praktických ukázkách a příkladech. Osvojíte si ekonomické zásady a účetní pojmosloví, které je východiskem pro řízení efektivnosti provozních činností firmy, nákladové optimalizace i tvorbu zisku. Pro úspěšnost firmy je podstatné, aby každý její člen (nejen účetní a finanční manažeři) ...

PENĚŽNÍ A NEPENĚŽNÍ PLNĚNÍ VČETNĚ BENEFITŮ POSKYTOVANÉ ZAMĚSTNANCŮM V ROCE 2017

Březen 2017   Absolvováním semináře získáte přehled o současné úpravě odměňování zaměstnanců prostřednictvím poskytovaných peněžních i nepeněžních plnění včetně benefitů z pohledu daně z příjmů právnických i fyzických osob, pojistného na veřejnoprávní pojištění a DPH. Dále získáte přehled o aktuální judikatuře k benefitům, informace o připravovaném ...

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ A IFRS – SPECIÁLKA

Březen 2017   V návaznosti na novelu zákona o účetnictví z letošního roku se posunula hranice povinnosti sestavovat konsolidovanou účetní závěrku. To znamená, že některé skupiny podniků, které ještě za rok 2015 nemusely konsolidovat, tuto povinnost mohou mít za rok 2016. Na seminářích celého cyklu se seznámíte s konsolidací podle českých předpisů a podle ...

DAŇ Z PŘÍJMŮ NEZISKOVÉ ORGANIZACE V ROCE 2017 PRAKTICKY - DAŇOVÉ PŘÍKLADY A SESTAVENÍ PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ ZA ROK 2016

Březen 2017   Zopakujete si právní úpravu daně z příjmů pro neziskové organizace platnou v roce 2016 a z praktických příkladů a zkušeností zjistíte, jak se tyto předpisy promítají do praxe neziskových organizací. Všechny postupy si současně procvičíte na konkrétních příkladech z praxe. ...

ÚČETNÍ VÝKAZY A JEJICH INTERPRETACE PRO PRAKTICKÉ VYUŽITÍ

Březen 2017   Seminář vám poskytne komplexní pohled z úhlu každodenního uživatele výstupů účetnictví. Pochopíte koncept účetnictví, sestavíte si sami jednoduché výkazy a zorientujete se v českých účetních výkazech. * • druhy účetnictví, • hlavní předpisy řídící účetnictví, • účetní zásady a jejich dopad na účetnictví, • bilanční princip, • klasifikace aktiv a ...

DPH V ROCE 2017 – SPECIÁLKA

Únor 2017   Seminář bude zaměřen především na aktuální problémy při uplatňování DPH podle aktuální právní úpravy platné k datu konání semináře. Lektor vás seznámí se změnami zákona o DPH, které byly provedeny v průběhu roku 2016 a dalšími změnami zákona o DPH, které by měly nabýt účinnosti v průběhu roku 2017. * • základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH, • vymezení ...

VYBRANÉ OTÁZKY DAŇOVÉHO ŘÁDU PRO ÚČETNÍ PRAXI

Únor 2017   Na semináři budete upozorněni na základní problémové oblasti styku s finančním úřadem. Osvojíte si schopnost praktické obrany proti finančním orgánům v případě jejich nezákonného přístupu. Zrekapitulujete si základní povinnosti vůči správci daně a sankce, které hrozí za jejich nedodržení. * POSTUP K ODSTRANĚNÍ POCHYBNOSTÍ ANEB ZADRŽOVÁNÍ NADMĚRNÉHO ODPOČTU DPH SPRÁVCEM DANĚ: ...

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V ROCE 2017 – NOVÝ ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Leden 2017   Na semináři se seznámíte s novými pravidly a zásadními změnami v oblasti zadávání veřejných zakázek po účinnosti nové právní úpravy a budete upozorněni na rozdíly oproti povinnostem, které vyplývají ze zákona č. 137 - 2006 Sb., o veřejných zakázkách. * Komplexní výklad problematiky zadávání veřejných zakázek podle nového zákona o zadávání ...

Positive Thinking - trénink pozitivního myšlení a optimistického přístupu

Leden 2017   Naučte se, jak přijmout negativní skutečnost a úspěšně se s ní vyrovnat Máte ve svém okolí někoho, kdo neustále srší vtipnými příhodami, na tváři má permanentní úsměv a šíří kolem sebe pozitivní energii? Přemýšleli jste nad tím, jak to dotyčný dělá a jaké má ke svému optimismu důvody? Kde bere sílu a energii neustále se ...

Trénink vyjednávání a komunikace s komplikovanými osobami - jak se nenechat vyvést z rovnováhy

Leden 2017   Vyzkoušejte si a natrénujte jednání s „vaší“ komplikovanou osobou Setkáváte se v osobních i pracovních vztazích s lidmi, se kterými není vždy lehké vyjít? Jaké jsou motivy lidí, kteří dělají při jednání potíže? Jak podat negativní zpětnou vazbu obtížnému partnerovi a žádat změnu jeho chování? ...

Manažer na cestě k úspěchu - zdokonalte se ve své manažerské praxi

Leden 2017   Upevněte svou roli a buďte manažerem, který motivuje, řídí a podporuje Manažerská praxe přináší celou řadu výzev i pokročilejším lídrům. Jak správně delegovat úkoly, klást otázky a vést efektivní rozhovory a jak vhodně komunikovat nevyhnutelné změny? Poznejte způsoby, jak&...

AJ - začátečník (A1)

Únor 2017   Kurzy angličtiny Úroveň Den výuky Čas Termín Počet lekcí za kurz Cena do 15.1.2017 Cena od 16.1.2017 Začátečník (A1) Level 2 Úterý 08:00 - 10:15 7.2.2017 - 16.5.2017 44 3.840,- Kč 4.840,- Kč Level ...

AJ - vyšší pokročilý (B2)

Únor 2017   Kurzy angličtiny Úroveň Den výuky Čas Termín Počet lekcí za kurz Cena do 15.1.2017 Cena od 16.1.2017 Vyšší pokročilý (B2) ...

AJ - středně pokročilý (B1)

Únor 2017   Kurzy angličtiny Úroveň Den výuky Čas Termín Počet lekcí za kurz Cena do 15.1.2017 Cena od 16.1.2017 Středně pokročilý (B1) Level 6 Úterý 17:30 - 19:45 7.2.2017 - 16.5.2017 44 3.840,- Kč 4.840,- Kč ...

[?]
OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  Pujcovna-Pronajem.cz Registrace zdarma
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde