Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře

Studium-Kurzy.czZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V ČR, JEJICH ZDANĚNÍ A POJIŠTĚNÍ A VYSÍLÁNÍ

Listopad 2018     Školení je určeno pracovníkům personálních oddělení, mzdovým účetním, daňovým poradcům, auditorům a další odborníkům, kterých se tato problematika týká. Lektor kurzu: Mgr. Magdaléna VYŠKOVSKÁ Daňový poradce specializující se na problematiku zdaňování zahraničních zaměstnanců a vysílání pracovníků, na sociální zabezpečení v rámci Evropské unie a ...

IBM Tivoli Storage Manager 6.3 Implementation and Administration

Červenec 2018   This course is the first of two five-day instructor-led courses for implementing, configuring and administering IBM Tivoli Storage Manager. In hands-on practice, you install the Tivoli Storage Manager 6.3 server, backup-archive client, the Tivoli Integrated Portal, and Administration Center. After the product is installed, you configure the environment. You ...

Leadership

Červen 2018   No organization has become exceptional without excellent leadership – without leaders who can interconnect their teams efforts with the company goals. Managing people is not the same as leading - lead means to unleash the potential of your team, to value people, to respect them and to make everybody contribute meaningfully to the work of the whole. The Leadership development program is designed for leaders who are already leading a ...

SQL Server Analysis Services - analýza dat

Červen 2018   Kurz je zaměřen na tvorbu OLAP kostek a OLAP zpracování v SQL Serveru, pro účely komplexních analýz nenamáhajících produkční databázový server. Účastníci se dozvědí, jak pomocí nich dynamicky vytvářet komplexní analytické či obchodní přehledy s okamžitou odezvou, nezávisle na množství dat (jako získat komplexní přehledy z terabajtů dat v rámci jediné sekundy), jak to využít při ladění ...


IBM (Lotus) Domino Administrace - Plánování a instalace prostředí IBM (Lotus) Domino - Notes

Červen 2018   Kurz je určen administrátorům IBM Domino serverů, kteří se chtějí dozvědět jak naplánovat infrastrukturu IBM Domino a nainstalovat a nakonfigurovat IBM Domino servery. * Kurz je určen administrátorům IBM Domino serverů, kteří se chtějí dozvědět jak naplánovat infrastrukturu IBM Domino a nainstalovat a nakonfigurovat IBM ...

Smlouvy a software

Říjen 2018   Program semináře: * Právní povaha software * Dodávání software - software vyvíjený zaměstnanci - software dodávaný na objednávku * Software a obchodní tajemství * Smlouvy - Licenční smlouvy včetně veřejných licencí - Smlouva na vývoj software - Smlouva o implementaci software - Smlouva o dodání řídícího systému ...

Nová legislativa platebního styku v roce 2018

Říjen 2018   Program semináře: * Prameny regulace platebního styku * Principy zákona o platebním styku * Porovnání starého a nového zákona o platebním styku * Nově regulované subjekty v platebním styku * Inovace v platebním styku * Ochrana spotřebitele v platebním styku * Evropské předpisy (PSD 2, SEPA, PAD a MIF) ...

Veřejná podpora - jak řešit sporné otázky při aplikaci pravidel

Listopad 2018   Obsah semináře: * Znaky veřejné podpory v aktuální rozhodovací praxi institucí EU. Poslední vývoj v této oblasti. * Jeden podnik. Vymezení pojmu, souvislosti v pravidlech veřejné podpory. Relevantní předpisy. * Malý a střední podnik. Vymezení pojmu, souvislosti v pravidlech veřejné podpory. Některá rozhodnutí v této oblasti. ...

Běžné chyby a nedostatky v ocenění podniků a nemovitostí pro (mírně) pokročilé

Listopad 2018   Program semináře: * Obecné - 1) nedostatečná odůvodněnost (metod, přirážek, plánu, diskontní míry, ...) - 2) neuvádění zdrojů - 3) nepřezkoumatelnost * Chyby v ocenění podniků - 1) volba metody - 2) tržby - 3) vybrané náklady - 4) marže a ...

Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím institutům)

Prosinec 2018   Odborný program semináře * Obecné otázky - Jaké zajištění je nejvhodnější? - Jak se projevují přechodná pravidla na „stará“ zajištění? - Které instituty lze využít k zajištění (co třeba reálné břemeno)? - Co je to jistota a jak dostát povinnosti dát jistotu? - Jak si různá zajišťovací ...

Nájem prostoru sloužícího k podnikání (prakticky, s bohatou judikaturou a doporučeními pro smluvní praxi)

Prosinec 2018   Odborný program semináře * vliv přechodných ustanovení na nájemní vztahy z let před účinností NOZ * které prostory lze pronajmout k podnikání * podstatné náležitosti nájemní smlouvy (co musí být ujednáno ve smlouvě, co je dobré ujednat a čemu je dobré se vyhnout – jak z ...

Praktický průvodce sousedským právem (od imisí po nezbytnou cestu)

Prosinec 2018   Odborný program semináře * co zákon zakazuje vlastníkovi? * jak se mohu bránit proti hluku, stínění, zápachu nebo padání listí ze sousedova stromu? * kdy je imise nepřiměřená místním poměrům? * jak mám správně formulovat petit žaloby z imisí? * co je to privilegované imise (vyvolaná provozem závodu)? ...


Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech)

Listopad 2018   Odborný program semináře * Obecně - Co jsou to limitovaná věcná práva, jak se liší od obligačních práv a jaká je jejich vzájemná konkurence, aneb Má přednost právo stavby nebo nájemní právo? * Právo stavby - Jak lze stavět na cizím pozemku? Co se stane, když si ke stavbě pronajmu ...

Praktická aplikace obecných zásad NOZ, aneb jak číst a používat prvních čtrnáct paragrafů

Listopad 2018   Odborný program semináře * V čem se projevuje nezávislost uplatňování soukromého práva na právu veřejném? * Ve kterých případech je třeba brát ohled na správní rozhodnutí a kdy nejsou pro soukromé právo důležitá? * Jak poznám, která ustanovení jsou kogentní a která dispozitivní? Kde je hranice ...

O katastru nemovitostí a nemovitých věcech vůbec (aktuálně a přehledně)

Listopad 2018   Odborný program semináře * Co patří mezi nemovité věci? * Co je stavbou ve smyslu soukromého práva? * Co je součástí pozemku a lze legálně zabránit, aby se určitá věc stala součástí? * Jaký režim má dočasná stavba dle NOZ a jak se liší od dočasné stavby dle stavebního zákona? * Co jsou inženýrské sítě ...

Porušení smlouvy - jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech)

Říjen 2018   Odborný program semináře * Základní pojmy - co je smluvní povinnost, jak se třídí a v čem se odlišují - režim povinností před uzavřením smlouvy a po splnění závazku * Prodlení dlužníka - věřitele - předpoklady prodlení dlužníka, určení počátku a konce prodlení - ...

Zástavní právo - prakticky, s judikaturou a důrazem na nová pravidla

Září 2018   Odborný program semináře * Co může být předmětem zástavního práva? * Kdy je vhodné využít budoucí zástavní právo? * Kdy vzniká zástavní právo zajišťující budoucí pohledávku? * Co je to maximální zástavní právo? * Co nesmí obsahovat zástavní smlouva? * Jak se sjednává smluvní zákaz zastavení ...

Kompletní průvodce náhradou škody a nemajetkové újmy v občanském zákoníku

Září 2018   Odborný program semináře * co je to újma, co škoda a co nemajetková újma? * jaké předpoklady musejí být splněny, aby byl někdo povinen nahradit jinému škodu nebo nemajetkovou újmu? * jak se změnila prevenční povinnost? * jak se hradí škoda při zásahu do absolutních práv? * co je to čistá ekonomická ...

Jak bezpečně uzavírat smlouvy a jak se vyvarovat jejich neplatnosti

Září 2018   Odborný program semináře * Jaká práva a povinnosti mají strany před uzavřením smlouvy? - mohu při vyjednávání smlouvy sledovat jen svůj vlastní zájem? - co všechno musím druhé straně sdělit? - je druhá strana povinná zjišťovat si nějaké informace sama? - co se stane, když některé podstatné informace ...

Nezbytné znalosti každého věřitele (včetně aktuální judikatury)

Září 2018   Odborný program semináře * Postavení věřitele, který poskytuje finanční služby („půjčuje peníze“) - Co je to zápůjčka a jak se mění právní regulace úvěru? - Jaký je vztah občanského zákoníku k zákonu o spotřebitelských úvěrech? - Co obsahují nová právní pravidla o úrocích? - Lze si sjednat úroky z úroků? ...

Změny v zahraničním obchodě se zbožím a službami pro rok 2019

Leden 2019   Na semináři získáte přehled o pravidlech provádění zahraničního obchodu z pohledu uplatňování DPH, vykazování INTRASTATu a provádění celních předpisů v roce 2019. V rámci výkladu budou prezentována pouze témata, která v roce 2018 doznala změn. V ostatních oblastech bude výklad zaměřen na zajímavé nebo problematické aspekty dané problematiky. * • změny v ...

Celní problematika v roce 2018 a očekávané změny roku 2019

Prosinec 2018   Na kurzu bude poskytnut ucelený, logicky provázaný a strukturovaný přehled o novinkách, které čeká obchodní veřejnost v roce 2019 s potřebnou mírou detailnosti. Opomenuty nebudou ani zásadní změny, které přinesla nová legislativa v roce 2017 - 2018. * • rekapitulace a praktická aplikace zásadních změn a novinek z roku 2017 - 2018, • novely zákonů a celních ...

Kurz – obchodní angličtina pro pokročilé (C1-C2; 3x90 minut)

Listopad 2018   The main focus is to strengthen your Business English vocabulary. After completing the course, not only will you be able to use and apply new phrases, phrasal verbs and idioms commonly used in business, but you will also improve and acquire grammar of a more complex nature for business. This full day course will place a great deal of focus on deepening the ...

Zvládání stresu na pracovišti i v soukromém životě, relaxační techniky a zvyšování vlastní odolnosti

Říjen 2018   Na tomto semináři zjistíte, kdy a v jakých oblastech a situacích na vás stres nejvíce působí. Dozvíte se, jak plíživý je syndrom vyhoření, komu hrozí a jak mu předejít. Osvojíte si techniky, které vám umožní stres odstranit nebo jej alespoň minimalizovat. Poznáte, jaký jste typ osobnosti v souvislosti se ...

Padesát barev padesátky aneb jak zaujmout svými zkušenostmi, spolehlivostí a nadhledem

Červenec 2018   V průběhu semináře si uvědomíte, jaké máte přednosti a hodnoty, které můžete nabídnout svému okolí v práci i v soukromém životě a věk v tomto případě rozhodně není překážkou. * Padesát barev padesátky aneb jak zaujmout svými zkušenostmi, spolehlivostí a nadhledem • výhody zralého věku – je jich více, než myslíte, • jak ...

IBM (Lotus) Domino Administrace

Červen 2018   Kurz je určen administrátorům Lotus Domino serverů, kteří se chtějí dozvědět jak naplánovat infrastrukturu Lotus Domino a nainstalovat a nakonfigurovat Lotus Domino servery. * Kurz je určen administrátorům Lotus Domino serverů, kteří se chtějí dozvědět jak naplánovat infrastrukturu Lotus Domino a nainstalovat a nakonfigurovat Lotus Domino servery. Plánování infrastruktury IBM Domino   Plánování ...

Technické a legislativní aspekty kybernetické bezpečnosti ve vztahu ke školnímu prostředí

Červen 2018   Číslo akreditovaného kurzu: Neakreditováno : Seznámit pedagogické pracovníky s legislativními základy kybernetické bezpečnosti a jejich aplikací ve školním prostředí. Poskytnout přehled základních technických opatření k zabezpečení školních dat. Představit a popsat nejčastější hrozby technického charakteru přímo ...

Kybernetická bezpečnost ve školním prostředí

Červen 2018   Číslo akreditovaného kurzu: Neakreditováno : Seznámit pedagogické pracovníky s aktuálními trendy a hrozbami, s nimiž se mohou ve školním prostředí setkat. Názorně vše demonstrovat na praktických příkladech a ukázkách. Poskytnout rady a tipy, jak tyto hrozby eliminovat V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující: * Aktuální trendy v oblasti ...

Právo sociálního zabezpečení

Červen 2018   Číslo akreditovaného kurzu: Akreditováno Akreditace: MV : Cílem je získat znalosti a celkový přehled o systému sociálního zabezpečení v České republice. V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující: - Sociální zabezpečení, jeho 3 ...

Zákoník práce souhrnně

Červen 2018   Získáte ucelený přehled o důležitých oblastech pracovně právní problematiky a zákoníku ...

Opravné prostředky ve správním řízení

Červen 2018   (Seminář již proběhl, je zaplněn nebo je zrušen.) ...

Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv

Prosinec 2018   Z obsahu semináře (výběrově): * nástin a podrobný rozbor problémových smluvních formulací a příkladů z praxe a jejich řešení (konkrétní znění problémových smluvních ustanovení vyňatých z různých druhů smluv ve vztahu k možnostem jejich výkladu i s ohledem na platnost takových ...

Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku

Listopad 2018   Z odborného programu semináře: * Přechodná ustanovení k novému občanskému zákoníku – velmi podrobný rozbor různých situací v oblasti závazkového práva (výběrově: Jaký je právní režim smlouvy, kde byl návrh na uzavření smlouvy realizován v roce 2013, ale uzavřena byla až v roce 2014 - včetně různých možností – ...

Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku

Listopad 2018   Z odborného programu semináře: * aktuální stav novelizace občanského zákoníku * základní přechodná ustanovení k občanskému zákoníku v oblasti závazkového práva * základní zásady občanského zákoníku aplikovatelné pro oblast smluvního práva * kogentní vs. dispozitivní normy (od jakých ustanovení se lze smlouvou odchýlit?) * ...

Právní aspekty reklamy s důrazem na aktuální judikaturu a praxi

Listopad 2018   Z odborného programu semináře: * tzv. obvyklé reklamní přehánění a superlativní reklama – kdy jde o přípustná nadsázka v reklamě a kdy se jedná o nedovolené klamání? * reklama a občanský zákoník (nekalosoutěžní reklama podle generální klauzule nekalé soutěže, zákonné skutkové podstaty nekalé reklamy - klamavá reklama, srovnávací ...

Smluvní právo pohledem judikatury podle stavu k říjnu 2018

Říjen 2018   Z obsahu semináře (výběrově): * vybrané zásady závazkového práva * k některým otázkám výkladu právního jednání * k některým otázkám zastupování smluvních stran při uzavírání smluv - zastoupení statutárními orgány – problémové otázky vyplývající ze zápisů v obchodním rejstříku (zejména jejich nerespektování), udělování ...

Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky

Říjen 2018   Z obsahu semináře: * právní režim smlouvy uzavřené do 31. 12. 2013 a od 1. 1. 2014 * kdo je oprávněn za smluvní stranu uzavírat smlouvy (zákonné a smluvní zastoupení, zejména podnikatele – jak správně napsat plnou moc, zastupování statutárními orgány – zejména ve vztahu k zápisům v obchodním rejstříku, ...

Nekalé obchodní praktiky uplatňované podnikateli vůči spotřebitelům

Říjen 2018   Z odborného programu semináře: * nekalé obchodní praktiky – podstata, jejich dělení, kvalifikační postup * tzv. průměrný spotřebitel v judikatuře českých soudů a Soudního dvora EU * tzv. zvlášť zranitelný spotřebitel z důvodu duševní nebo fyzické slabosti, věku či důvěřivosti * generální klauzule nekalých ...

Efektivní vymáhání pohledávek včetně prevence jejich vzniku

Říjen 2018   Z obsahu semináře: 1. Fáze uzavírání smlouvy * předcházení vzniku problematické pohledávky (vymezení základních pojmů a problémových oblastí – pohledávka, příslušenství pohledávky a důsledky kvalifikace, splatnost, prodlení dlužníka a věřitele a vztah k běhu lhůt a vzniku nároků věřitele, informace o smluvním partnerovi atd.) ...

Spory s cizím prvkem - (mezinárodní příslušnost soudů podle nařízení Brusel I BIS

Září 2018   Seminář bude zaměřen zejména na: * působnost nařízení - věcná působnost (výklad pojmů „mezinárodní prvek“, „věci občanské a obchodní“, výluky z působnosti) - časová působnost - teritoriální působnost - vztah k jiným předpisům a mezinárodním smlouvám * struktura pravidel ...

Akciová společnost a s.r.o. na sklonku prvních pěti let účinnosti ZOK

Listopad 2018   Lektoři se zaměří zejména na následující okruhy: * obchodní rejstřík - přímý zápis notářem – přetrvávající nejasnosti - rejstříkový přezkum platnosti usnesení valné hromady - evidence skutečných majitelů (kdo skutečný majitel, jak zjišťovat - evidovat - zapisovat?) * společenská smlouva - ...

Smluvní a závazkové právo

Říjen 2018   Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek: * základní otázky výkladu a aplikace nového smluvního práva - dispozitivita - kogentnost nového civilního práva ve světle poslední judikatury Nejvyššího soudu - trendy a metody ve výkladu nového civilního práva patrné v aktuální judikatuře Nejvyššího soudu * obecné limity smluvní volnosti - veřejný ...

Výkladové problémy a jejich řešení v projednávané velké novele zákona o obchodních korporacích

Prosinec 2018   Seminář bude zaměřen zejména na tyto otázky: * v obecné části zákona o obchodních korporacích - vnášení nepeněžitých vkladů - rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů, podíl na zisku, zálohy - vypořádací podíl - věcná práva váznoucí na podílu - ...

Náhrada škody v podnikání

Prosinec 2018   Seminář se postupně zaměří na následující okruhy: * relevantní obecné otázky - pojetí škody - újmy - škody na věci - předvídatelnost škody - objektivní vs. subjektivní odpovědnost - příčinná souvislost - rozsah a způsob náhrady - meze dovolenosti (předem) vyloučit - limitovat právo na náhradu újmy - spoluzpůsobení škody ...

Zajištění a utvrzení dluhu

Listopad 2018   Seminář se postupně zaměří na následující okruhy: * vybrané obecné otázky - poznámka k přechodným ustanovením (jak realizovat zajištění vzniklá před 1. lednem 2014?) - hlavní důvody neplatnosti ujednání ve smlouvách o zajištění či utvrzení dluhu (včetně rizik spojených s přezajištěním či plynoucích ze vztahů se spotřebitelem nebo slabší stranou) - zvláštnosti ...

Význam času v právu, promlčení

Listopad 2018   Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek: * význam času v právu - lhůty vs. doby vs. termíny - počítání času – právní (civilní) vs. přirozená (naturální) komputace - lhůty - doby nepřetržité (tempus continuum), přerušované (tempus utile) a prodloužené - časová určení vs. podmínky - kdy časem právo vzniká a zaniká ...

Smlouva a další právní jednání - vznik, platnost, účinnost, výklad a obsah

Listopad 2018   Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek: * právní jednání (smlouva i jiná) - zdánlivost právního jednání a její význam - důsledky - stěžejní rozhodnutí k (ne)určitosti právního jednání z poslední doby - relativní - absolutní neplatnost, její důvody a důsledky (včetně poslední ...

Nová úprava a.s. a s.r.o. - aktuálně k hlavním změnám, mýtům a nejasnostem

Září 2018   Seminář se dotkne (mimo jiných) následujících okruhů témat: * obchodní rejstřík - evidence skutečných majitelů - přezkum platnosti usnesení valné hromady rejstříkovým soudem * jednání za společnost - nedodržení způsobu zastupování a dodatečné schválení takového jednání - ...

Obchodněprávní judikatura v prvním pololetí roku 2018

Září 2018   Seminář se zaměří na rozhodnutí z následujících oblastí: * obchodní korporace - společnost s ručením omezeným - akciová společnost - družstvo * jednání za podnikatele * právo cenných papírů * smluvní a závazkové právo - určitost a platnost právního jednání - promlčení práva ...

Novinky v obchodních korporacích - analýza judikatury roku 2018

Listopad 2018   Seminář bude věnován (mimo jiné) i judikatuře řešící * péči řádného hospodáře * odměňování členů statutárních orgánů * smlouvu o výkonu funkce člena orgánu * dispozice s podíly či akciemi * zánik účasti v obchodní korporaci * ochranu menšinových akcionářů * obchodní rejstřík * atd. ...

Statutární a dozorčí orgány obchodních korporací - vznik a zánik funkce

Listopad 2018   Seminář se zaměří zejména na: * předpoklady výkonu funkce - obecné - zvláštní (zejména překážky provozování živnosti a inkompatibilita funkcí v představenstvu a dozorčí radě) - důsledky jejich absence * vznik funkce - jmenování (volba), včetně úpravy působnosti orgánů jmenovat či volit ...

Péče řádného hospodáře - podstata, limity a důsledky jejího porušení

Říjen 2018   Seminář se zaměří zejména na * podstatu péče řádného hospodáře pohledem doktríny a judikatury - obecná úprava v občanském zákoníku - zvláštní úprava v zákoně o obchodních korporacích (tzv. pravidlo podnikatelského úsudku) - co vše péče řádného hospodáře zahrnuje (objektivní v. subjektivní standard) ...

Aktuální otázky evidence skutečných majitelů

Říjen 2018   Seminář se zaměří zejména na následující otázky: * základní rámec evidence, právní význam řádného zápisu a důsledky nesplnění * legální vymezení skutečného majitele (materiální definice vs. fikce) – s důrazem na obchodní korporace * obsah povinnosti vést a průběžně zaznamenávat aktuální údaje ke zjištění a ověření totožnosti skutečného majitele * ...

Behaviorální interview

Říjen 2018   Odkaz na: elearning Behaviorální interview Popis produktu Cíl kurzu V kurzu se dozvíte, co je behaviorální rozhovor a čím se odlišuje od ostatních druhů rozhovoru. Pochopíte, že nestaví na geniálních otázkách s cílem odhalit vše o druhém. Jedná se spíše o způsob myšlení, které lze využít i při hodnocení, nastavování rozvoje a vedení druhých lidí. Při behaviorálním interview se zabýváme ...

Správa zdrojů a velkých projektů v JIRA

Červen 2018   Manažeři velkých projektů sledují řadu metrik. Kolik času již bylo vykázáno? Kdo má volné kapacity a kdo má práce až nad hlavu ? Jak na sebe úlohy navazují a jak mohu přehledně usledovat projekty, které mají klidně pět a více úrovní? A jak je na tom projekt s penězi - stačí nám rozpočet, nebo jsme ho překročili? Všechny tyto kritické údaje můžete sledovat v rozhraní Jira ...

Nastavte si JIRA Service Desk

Červen 2018   Každé IT oddělení potřebuje spolehlivý nástroj pro podporu uživatelů, sledování jejich požadavků a servisních termínů. V tomto kurzu se dozvíte, jak si v rámci Jiry nastavit jakkoli rozsáhlý Service desk na první dobrou a vše, co k tomu potřebujete jako administrátor Jiry znát. Cílová skupina Školení je určeno pro IT týmy, které poskytují zákaznickou podporu ať už interně, nebo ...

Konference: DAŇOVÝ ŘÁD 2018 – XVIII. ročník procesního daňového práva

Listopad 2018   Konference s mnohaletou tradicí je zaměřená na správu daní. Již tradičně se bude zabývat nejaktuálnějšími spornými otázkami mezi daňovými subjekty a státní správou. V letošním osmnáctém ročníku podchytíme tradičně aktuální témata, která jsou předmětem diskuzí odborné veřejnosti. Pokračujeme v tradici předcházejících dvou ročníků, kdy u ...

Diploma of Travel and Tourism Management - Sydney Business and Travel Academy - Austrálie

Červenec 2018   Kurz angličtiny ve městě Sydney pořádaný na škole Sydney Business and Travel Academy - Austrálie.Detailní informace o škole Sydney Business and Travel Academy a pořádaných kurzech naleznete na adrese https:. - skola - australie - sydney-business-and-travel-academy - Kompletní ceník kurzů a ubytování naleznete na adrese ...
OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  Pujcovna-Pronajem.cz Registrace zdarma
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde