Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře

Studium-Kurzy.czTechniky manipulace a sebeobrana

Červenec 2016   Uspět u jednání, zaujmout před publikem nebo prosadit nápady se lépe daří těm, kdo jsou jazykově zdatní. A nesmí chybět vyrovnanost, přiměřená suverenita a profesionalita, důležitá je také naše příprava a odhadnutí partnera v komunikaci. Slovo je rozhodně mocnější než zbraň. Naučte se je tedy vhodně používat. Jakým způsobem prosadit vlastní postoj či názor? Jak obhájit vlastní stanovisko navzdory ...

Inkluze žáků se zdravotním postižením

Září 2016   Tento kurz se věnuje inkluzi dvou skupin žáků se zdravotním postižením a to žákům se sluchovým a zrakovým postižením. V kurzu se účastníci naučí formy, specifika a zásady komunikace osob se sluchovým a zrakovým postižením, včetně preferovaných forem u jednotlivých skupin se zaměřením na děti a mladistvé. Kurz Základní specifika a zásady komunikace s žáky se smyslovým postižením je akreditován ...

Audit procesu nákupu

Listopad 2016   Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky bez rozdílu druhu společnosti (komerce, veřejný sektor). Cíl semináře Na modelových situacích demonstrovat metody přístupu k auditování jednotlivých částí procesu nákup. Obsah semináře Zhodnocení rizik. Zařazení auditu nákupu do ...

Finanční audit majetku – organizační složky státu a územně samosprávné celky

Listopad 2016   Pro všechny úrovně. Určeno pro Pro účastníky, kteří zajišťují účtování o majetku a kteří posuzují splnění účetních předpisů v oblasti majetku. Cíl semináře Seznámit účastníky se základními požadavky zákona o účetnictví a jeho prováděcích a souvisejících předpisů se ...


Pracovněprávní vztahy

Listopad 2016   Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen vnitřním auditorům, personalistům i manažerům zabývajícím se pracovněprávními vztahy i dodržováním a prosazováním pracovněprávních předpisů v organizaci. Cíl semináře Cílem semináře je seznámit se s hlavními oblastmi právní regulace individuálních i kolektivních vztahů mezi zaměstnanci a za...

Plánování činnosti útvaru interního auditu

Listopad 2016   Pro začátečníky i pokročilé. Určeno pro Interní auditory včetně manažerů útvaru interního auditu. Cíl semináře Poskytnout účastníkům semináře vhodné rady a další informace pro vytváření a naplňování plánů interního auditu, diskuse nad praktickými příklady, zdokonalení znalostí celkové problematiky. ...

Pohled interního auditora na základní zadávací postupy dle nového zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134 - 2016 Sb.

Listopad 2016   Pro účastníky, kteří znají proces zadávání VZ. Určeno pro Pro kontrolory a interní auditory, kteří kontrolují proces výběrových řízení. Pro všechny, kteří chtějí být seznámeni se změnami v zadávacím řízení. Cíl semináře ...

Písemnosti vytvářené kontrolujícími podle zákona č. 255 - 2012 Sb., kontrolního řádu 

Listopad 2016   Pro všechny úrovně. Určeno pro Kontrolující, kteří provádějí kontrolu podle zákona č. 255 - 2012 Sb., např. u příjemců dotací, v příspěvkových organizacích, organizačních složkách státu i v jiných oblastech a také pro interní auditory, kteří auditují kontrolní systémy příp. je zajímají ...

Příprava a provedení sebehodnocení souladu IA se Standardy pro profesní praxi IA

Listopad 2016   Pro pokročilé auditory. Určeno pro Vedoucí interního auditu, senior auditory. Cíl semináře Cílem semináře je seznámit manažery IA se způsobem provádění tzv. auditu auditu formou sebehodnocení souladu se Standardy, efektivnosti výkonu a přidané hodnoty IA. Lektor ...

Co mám dělat, obdržím-li informaci o možném korupčním jednání?

Listopad 2016   Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí zaměstnance - představené ve veřejné správě i komerčních organizacích. Cíl semináře Rozšířit vědomosti účastníků o korupci, jejích projevech a povinnostech občanů, jestliže se dozví o pravděpodobném korupčním jednání. Zvýšit ...

Jak číst auditní zprávy vytvořené externím auditorem zapsaným Komoře auditorů u dotačních titulů?

Listopad 2016   Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory ve veřejné správě, interní auditory u příjemců dotací, projektové a finanční manažery a kontrolní pracovníky u poskytovatelů dotací. Cíl semináře Seznámit účastníky s auditními standardy ...

Výběrové řízení pro příjem nových zaměstnanců

Listopad 2016   Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen manažerům a specialistům z oblasti vnitřního auditu a personálního řízení, zabývajícím se plánováním, organizací, prováděním i kontrolou výběrových řízení s uchazeči. Cíl semináře Cílem semináře je seznámit se s moderním pojetím výběrového řízení, zaměřeného na ...


Kvalitní auditní dokumentace, aneb nezdokumentováno = neuděláno

Listopad 2016   Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory, včetně vedoucích pracovníků útvarů interního auditu – státní i soukromá sféra. Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky se způsoby kvalitní dokumentace auditní práce a vše si ukázat na konkrétních příkladech z praxe. ...

Správní řízení podle správního řádu

Listopad 2016   Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen pro všechny zájemce, kteří se v praxi setkávají nebo se budou setkávat s problematikou správního řízení. Cíl semináře Cílem je seznámit účastníky s právní úpravou správního řízení v praxi. Obsah semináře Obsahem semináře bude postup při ...

Praktické provedení auditu bezpečnosti IS - IT a Procvičení auditních postupů na příkladech

Listopad 2016   Pro úplné začátečníky v auditu IS - IT a pro mírně pokročilé. Určeno pro Interní auditory a další pracovníky, kteří chtějí provádět audity IS - IT. Cíl semináře Seznámit interní auditory s praktickými postupy pro provedení auditu v této ...

Jak na audity ISO 9001

Listopad 2016   Pro začátečníky. Určeno pro Profesní auditory ISO i dočasné auditory z řad zaměstnanců společnosti. Cíl semináře Přiblížení problematiky auditů ISO, které jsou potřebné pro prokázání, že systém kvality (ISO) je dozorován prováděním auditů hlavních bodů normy ISO 9001:2015. Účelem auditů ISO je prověřit, zda veškeré činnosti jsou prováděny ve ...

Audit firemní kultury: nová úloha interního auditu

Listopad 2016   Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory i další specialisty a manažery zabývající se zjišťováním, ověřováním, hodnocením, utvářením a změnami kultury své organizace. Cíl semináře Profesionálně řízená organizace by měla znát svou firemní kulturu, chápat její faktory i dopady a cíleně ji utvářet. K ...

Zákon č. 320 - 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění

Listopad 2016   Pro začátečníky. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, ...

Manažerské účetnictví a interní audit společností s rozhodujícím vlivem územních samosprávných celků

Listopad 2016   Pro všechny úrovně řízení. Určeno pro Interní auditory a manažery společností založených ÚSC (technické služby, dopravní podniky, vodárny, teplárny, sportovní zařízení apod.). Cíl semináře Objasnit možnosti využití manažerského ...

Jak auditovat dle prováděcích předpisů k novému zákonu č. 134 - 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Listopad 2016   Pro všechny úrovně. Určeno pro Pro kontrolory a interní auditory, kteří kontrolují proces výběrových řízení. Pro všechny, kteří chtějí být seznámeni se změnami v zadávacím řízení. Cíl semináře Seznámit účastníky s úpravou prováděcích ...

Jak efektivně vypracovat a zdokumentovat plán zakázky interního auditu v souladu se standardem 2200

Listopad 2016   Pro začátečníky. Určeno pro Začínající interní auditory. Cíl semináře Cílem semináře je seznámit interní auditory s uplatňováním standardu 2200 popisujícího zásady plánování auditních ujišťovacích i konzultačních zakázek. Vzhledem ke své ...

Trénink vyjednávání a komunikace s komplikovanými osobami

Listopad 2016   Pro všechny úrovně. Určeno pro Obchodníky, manažery, studenty a všechny, kteří vyjednávají. Cíl semináře Získat základní informace o komunikaci a vyjednávání s komplikovanými osobami. Naučit se vyjednávací strategie. Sdílení zkušeností s ostatními účastníky semináře. ...

Rizika auditu osobních dat a pracovně právní agendy pohledem advokáta a interního auditora

Říjen 2016   Pro všechny úrovně. Určeno pro Vedoucí pracovníky, interní auditory, kontrolní pracovníky, manažery. Cíl semináře Cílem je vysvětlit si možná rizika, se kterými se auditoři potkávají při nakládání s osobními daty, údaji a definování rizik pracovně ...

Procesní řízení

Říjen 2016   Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen vnitřním auditorům, manažerům, personalistům i dalším specialistům zabývajícím se zaváděním procesního řízení i procesního uspořádání organizace i zvyšováním výkonu, posilováním zákaznické orientace a zdokonalováním řídících procesů organizace. Cíl semináře Cílem semináře je seznámit se základními principy ...

Audit inventarizace – případová studie

Říjen 2016   Pro všechny úrovně. Určeno pro Vedoucí útvarů interního auditu a auditory, vedoucí a členy inventarizačních komisí. Cíl semináře Seznámit posluchače interaktivní formou a s využitím praktických příkladů s postupy při auditu inventarizace. Obsah semináře Právní rámec inventarizace ...

Říjen 2016   Pro všechny úrovně. Určeno pro Určeno interním auditorům a dalším pracovníkům ve veřejné i soukromé sféře, kteří se věnují souladu s právními předpisy, vytváření interních směrnic a bezpečnosti. Cíl semináře Poskytnout ucelený přehled o legislativě spojené s kybernetickou bezpečností, nastínit proces identifikace subjektů, na které právní regulace v této oblasti dopadá a ...

Typická zjištění z auditů a kontrol v oblasti veřejných zakázek s ohledem na nový zákon o veřejných zakázkách a pravidla v programovacím období 2014–2020

Říjen 2016   Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory ve veřejné správě, interní auditory u příjemců dotací, projektové a finanční manažery a kontrolní pracovníky u poskytovatelů dotací, pracovníky ...

Cesty k úspěchu při řízení útvaru interního auditu, vedení auditorů, řízení a hodnocení kvality auditu – otázky a odpovědi z praxe interního auditu ve veřejné správě

Říjen 2016   Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory v organizacích veřejné správy. Cíl semináře Na vybraných tématech objasnit přístup vedoucího ...

Auditorská olympiáda

Říjen 2016   Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky bez rozdílu druhu společnosti (komerce, veřejný sektor). Cíl semináře Na modelové situaci demonstrovat metody přístupu k jednotlivým auditním aktivitám. Obsah semináře Zahajovací ceremoniál – představení náplně workshopu – modelové ...

Audit kybernetiky – v pohodě a bez paniky!

Říjen 2016   Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další pracovníky, kteří prověřují oblast kybernetické bezpečnosti nebo si chtějí rozšířit znalosti v této oblasti. Cíl semináře Formou výkladů a příkladů prezentovat možné přístupy a postupy pro ověření oblasti kybernetické bezpečnosti interním auditem vč. s...

Kapitoly z britské implementace (Klíčové problémy minulých programových období) Velká Británie

Říjen 2016   Pro všechny úrovně. Určeno pro Řídící orgány a jejich zprostředkující subjekty, pověřené auditní subjekty a jiné kontrolní orgány implementace. Cíl semináře V rámci semináře se posluchači na praktických příkladech seznámí se zkušenostmi Velké ...

Audit souladu dle normy ISO 9001:2015

Říjen 2016   Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory, příp. pracovníky, kteří se podílejí na udržování a rozvíjení systému managementu kvality, manažery a připravují se na přechod systému dle nové normy. Cíl semináře Seznámit účastníky s procesem ověření souladu systému řízení dle normy ISO 9001:2015. Obsah ...

Činnost Výboru pro audit – mají se interní auditoři těšit nebo obávat?

Říjen 2016   Vedoucí interního auditu, interní auditory, členy VA, tajemníky a zástupce orgánů a vedení. Cíl semináře Seminář si klade za cíl seznámit účastníky s požadavky platné legislativy, řešením dle Standardů pro IA a příklady dobré praxe při zapojení VA do řízení rizik. Na základě praktických zkušeností lektora ...

Kontingenční tabulka v aplikaci Excel 2010

Říjen 2016   Pro uživatele, kteří pracují s kontingenční tabulkou. Určeno pro Uživatele, kteří pracují s rozsáhlými datovými soubory, s daty uloženými v oddělených datových oblastí a dat umístěných v jiném datovém zdroji, než je sešit Excelu. Cíl semináře Seznámit se s technikami tvorby kontingenční tabulky a kontingenčního grafu. ...

PRACOVNÍ PRÁVO A ZÁKONÍK PRÁCE - dle aktuálního stavu legislativy -

Říjen 2016   Výklad bude přizpůsobený aktuálnímu stavu legislativy včetně výhledu na změny známé k datu konání semináře. Zákoník práce a jeho vztah s občanským zákoníkem (právní jednání, kdy je zakázáno použití úpravy občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích aj.). Vznik, změny a skončení pracovního poměru. Dohody o ...

ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZÁKONA O POMOCI V HMOTNÉ NOUZI - včetně informací o připravovaných novelách -

Září 2016   Na semináři získáte aktuální informace o systému pomoci v hmotné nouzi včetně připravovaných novel (veřejná služba, souhlas obce). Cílem semináře je také podrobně probrat řízení o dávkách pomoci v hmotné nouzi a vymezit sociální práci na všech úrovních veřejné správy a nastínit situaci ...

ZÁKON O KONTROLE (KONTROLNÍ ŘÁD), FINANČNÍ KONTROLA -

Září 2016   Cílem semináře je seznámit účastníky s právní úpravou kontroly vykonávané v rámci veřejné správy včetně praktických příkladů. Součástí budou postupy při výkonu veřejnosprávní kontroly v souladu se zákonem č. 255 - 2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), včetně komentářů k tomuto zákonu a vybrané části zákona č. 320 - 2001 Sb., o finanční kontrole ve ...

ZÁKON O ODPADECH A ZÁKON O OBALECH - nové vyhlášky v oblasti nakládání s odpady -

Září 2016   Zákon o odpadech č. 185 - 2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů: Aktuální znění zákona o odpadech. Návrh zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností. Zařazování odpadů. Co je to vedlejší výrobek. Kdy odpad přestává být odpadem. Povinnosti obcí a fyzických osob při nakládání s komunálním odpadem. ...

Excel - pro obchodníky a manažery

Červenec 2016   Cílem školení MS Excel pro obchodníky a manažery je seznámení s programem Microsoft Excel v libovolné verzi! Neztrácejte drahocenný čas zdlouhavým zkoumáním Excelu. Přijďte se v krátkém čase naučit sadu ověřených a vyzkoušených postupů, které vaše Excelovské tabulky pozvednou na novou úroveň! Kurz je určen všem, kteří již mají alespoň základní zkušenosti s tabulkovým procesorem Excel a potřebují se ...

Management kvality

Říjen 2016   Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen vnitřním auditorům, manažerům a personalistům zabývající se kontrolou a zdokonalováním kvality v organizaci, prevencí nedostatků v kvalitě činností a produktů a uplatňováním metod řízení a zdokonalování kvality. Cíl semináře Cílem semináře je seznámit se s nástroji a metodami řízení kvality produktů, ...

Zvládání emocí aneb když to se mnou mlátí

Říjen 2016   Pro začátečníky i pokročilé. Určeno pro Pro všechny úrovně. Cíl semináře Cílem semináře je zvládnout jedno z největších témat komunikace – emoce. Jak se umět poprat s vlastními emocemi – v práci, doma nebo při náročném jednání. Obsah semináře Co se s námi a s naší komunikací děje, ...

Interní audit obchodních rizik, strategických a konkurenčních rizik, náhledem advokáta a interního auditora

Říjen 2016   Pro všechny úrovně. Určeno pro Vedoucí pracovníky, interní auditory, kontrolní pracovníky, manažery. Cíl semináře Na semináři si objasníme šetření možných obchodních rizik, nastavení strategických a konkurenčních rizik a jejich ...

Praktický výkon veřejnosprávních kontrol podle kontrolního řádu

Říjen 2016   Pro všechny úrovně. Určeno pro Kontrolní pracovníky vykonávající veřejnosprávní kontroly podle zákona č. 320 - 2001 Sb. Cíl semináře Cílem semináře je seznámit pracovníky kontroly s praktickou stránkou provedení veřejnosprávních kontrol na místě, včetně teoretického pozadí, tj. výkladu ...

Co by měl znát interní auditor ISO

Říjen 2016   Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory ISO i zaměstnance společnosti, kteří provádějí auditní činnost dle normy ČSN EN ISO 9001:2016 a směrnice ČSN EN ISO 19011:2012. Cíl semináře Seznámit zainteresované s postupem při provádění auditů ISO. Obsah semináře Stručný přehled novinek v ...

Základy účetnictví Základy účetnictví veřejných financí

Říjen 2016   Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou OSC a jimi zřízené organizace, ÚSC (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace. Cíl semináře Seznámení posluchačů se základy účetnictví pro ...

Interní audity od A po Z + auditování projekty a granty, autoprovoz

Říjen 2016   Pro začátečníky i pokročilé. Určeno pro Interní auditory, ale i pro vedoucí pracovníky. Cíl semináře Nastavit činnost interního auditu dle platných norem. Obsah semináře Záměr organizace. Plánování interních auditů. Přípravná činnost ...

Zvládání trémy, stresu a účinná relaxace

Říjen 2016   Pro všechny úrovně. Určeno pro Pro všechny profese, které jsou v kontaktu s lidmi, pro extrémně vytížené manažery a podnikatele. Cíl semináře Získat informace o stresu se zaměřením na sociální stres. Získat informace o možnostech zvládání trémy v různých situacích. Sdílet zkušenosti s ostatními účastníky ...

Pohled interního auditora na nový zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134 - 2016 Sb.

Říjen 2016   Pro účastníky, kteří znají proces zadávání VZ. Určeno pro Pro kontrolory a interní auditory, kteří kontrolují proces výběrových řízení. Cíl semináře Seznámit účastníky se zásadními změnami, které nový zákon do zadávání VZ přináší. Přístupy interního ...

Audit řízení bezpečnostních incidentů v oblasti IT

Říjen 2016   Pro středně pokročilé. Určeno pro Zaměstnance spadající pod zákon o kybernetické bezpečnosti a dodržující řadu norem ISO27000. Cíl semináře Je poskytnout ujištění, že organizace správným způsobem identifikuje bezpečnostní incidenty a odpovídajícím způsobem na ně také reaguje. Obsah ...

Nejčastější nedostatky a typová zjištění identifikované u projektů spolufinancovaných z fondů EU

Září 2016   Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další pracovníky z veřejné i soukromé sféry, kteří se zabývají problematikou auditu dotačních projektů a chtějí získat nové, popř. si rozšít stávající znalosti v této oblasti a dále získat informace o přístupu a výsledcích ...

Excel – nástroj každého začínajícího auditora

Září 2016   Pro začátečníky. Určeno pro Auditory a vedoucí útvarů, kteří se podílejí na zpracovávání auditorských zpráv. Cíl semináře Vyzbrojit auditory dovednostmi, jak používat Excel při tvorbě auditních důkazů, při výběru vzorků, při prezentacích zpráv. Obsah semináře Vlastnosti ...

Registr smluv aneb co jako auditor mám vědět (bude akreditován, už se na tom pracuje)

Září 2016   Pro všechny úrovně. Určeno pro Vedoucí pracovníky organizací, interní auditory organizací a vedoucí pracovníky, kteří metodicky pomáhají a usměrňují nastavení procesu schvalování smluv a jejich publikace do nového registru. Cíl semináře Cílem vzdělávacího ...

Naučte se psát správně Směrnice

Září 2016   Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory, metodiky a vedoucí pracovníky z veřejného i privátního sektoru. Cíl semináře Seznámit se se základními typy řídících dokumentů a naučit se je efektivně psát. Ukázat si chyby na stávající dokumentaci a jak je opravit. Obsah semináře Proč psát ...

Co by měl audit auditovat? Audit Universe…

Září 2016   Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky bez rozdílu druhu společnosti (komerce, veřejný sektor). Cíl semináře Na praktických příkladech nastínit možný přístup ke strategii zajišťování auditu procesů společnosti - organizace s přidanou hodnotou pro management společnosti. ...

Praktické provedení auditu IS - IT (mimo bezpečnosti ICT)

Září 2016   Pro začátečníky a mírně pokročilé. Určeno pro Interní auditory a další pracovníky, kteří chtějí provádět audity IS - IT. Cíl semináře Seznámit interní auditory s nejjednoduššími postupy pro provedení auditu v této oblasti. Obsah semináře Plány kontinuity. ...

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek

Září 2016   Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky a jimi zřizované organizace, veřejnoprávní korporace. Cíl semináře Spoluautorky nového zákona o zadávání veřejných ...

Úvod do uplatňování benchmarků pro řízení a kontrolu operačních rizik

Září 2016   Pro pokročilé auditory. Určeno pro Vedoucí interního auditu, senior auditory, manažery rizik, vlastníky rizik. Cíl semináře Cílem semináře je procvičit manažery útvarů řízení rizik a IA v identifikaci, hodnocení, řízení a kontrole operačních rizik. S využitím generického modelu ...

Konzultační seminář o praktickém provádění Intrastatu včetně novinek od roku 2016

Září 2016   Seminář bude konkrétně zaměřen na: * vznik a zánik povinnosti k vykazování údajů do Intrastatu * způsoby předávání výkazů pro Intrastat celním orgánům * obsah a rozsah všech údajů vykazovaných do Intrastatu, s mimořádným zaměřením na fakturovanou hodnotu zboží, dodací podmínky, povahy transakcí, ...
OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  Pujcovna-Pronajem.cz Registrace zdarma
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde