Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře

Studium-Kurzy.czAdventní svícen vypichovaný do aranž.hmoty

Listopad 2016   Termín: 25. listopadu 2016 (pátek) Adventní svícen protáhlého tvaru nezabírá příliš místa na slavnostním stole. Chvojí je zapichované do aranž.hmoty na živé květy. Díky průběžnému doplňování vody dekorace vydrží až do Vánoc. ...

Vázané kytice pro začátečníky

Prosinec 2016   Cílem semináře je seznámit účastníky s přípravnými, hlavními i závěrečnými technikami při tvorbě vázaných kytic. Vlastní práce: kytice jednostranná kytice kulatá - volně vázaná kytice vysoká ...

Adventní věnec z chvojí - vázaný

Listopad 2016   Termín: 27. listopadu 2016 (neděle) Výroba adventního věnce krok za krokem. Techniky: vázaní věnce pomocí vázacího drátu vázaní mašlí, navazování dekoračních materiálů na dráty práce s lepící pistolí (lepení dekoračních materiálů na věnec) ...

Přízdoby jednoho květu

Prosinec 2016   Termín: 10. prosince 2016 (sobota) I jen jeden originálně a vkusně přizdobený květ může někdy nahradit nákladnou vázanou kytici. Přizdobený květ se hodí jako pozornost ke mnoha příležitostem. nejedná se časovou ani finanční náročnost. Náplň: přizdobování různých druhů květin pomocí zeleně a dekoračních materiálů (růže, gerbera, amarylis, cymbidium, anthurie aj.) ...


Vázané kytice pro pokročilé

Listopad 2016   Termín: 19. listopadu 2016 (sobota) Pracovní postupy a techniky zaměřené na intenzivní procvičování vazby. Předpokládá se, že účastníci již znají techniky, potřebné při vázání kytic. Cílem semináře je seznámit účastníky s přípravnými, hlavními i závěrečnými technikami při tvorbě vázaných kytic - klasických, trendových i fantazijních. Vlastní práce: kytice jednostranná kytice ...

Intenzivní kurz aranžování a vazby květin

Leden 2017   Na rozdíl od rekvalifikačního kurzu v oboru floristika, kde značnou část vyplňuje teorie, se v našem kurzu klade důraz hlavně na praktické zvládnutí všech technik, ve floristice používaných. Účastníci intenzivního týdenního kurzu obdrží učební texty, ve kterých najdou vše, co k práci floristy potřebují. Máte-li v úmyslu otevřít si vlastní květinový obchod, n...

Dušičková a podzimní vazba ze živých květin

Říjen 2016   Pracovní tvůrčí dílna pro začátečníky Kreativní inspirace k nadcházejícímu aktuálnímu období, kdy nejen vzpomínáme na své blízké, ale i svůj domov chceme prozářit květinami v podzimních trendech. Vazba ze živých květin do interiéru i k památce zesnulých. Náplň práce technika vázání věnce ze zeleně technika vázání kytic práce s aranžovací hmotou na živé květy ...

Večerní kurz - pokročilé

Listopad 2016   Termín: 16. listopadu - 21. prosince 2016 Tento večerní kurz je koncipován pro ty účastnice, které již absolvovaly některé kurzy pro pokročilé. Předpokladem je znalost základních floristických technik. 6 lekcí (1 lekce cca 2,5 hod., 1x týdně, ve středu Vlastní práce: vázaná kytice (ve vodním balení) vypichovaný stromek (typ bonsai) vypichované aranžmá (dort) adventní věnec ...

Kurz aranžování a vazby květin pro začátečníky

Listopad 2016   Kurz je koncipován pro široký okruh zájemců. Cílem kurzu je naučit účastníky základní pracovní postupy a techniky, používané ve floristice. Všechny práce si účastníci odnášejí domů. 6 lekcí á 3hod; 1x týdně v úterý Vlastní práce: základní floristické materiály a techniky, používané ve floristice vypichované aranžmá ze živých květů vázané kytice (kulatá a ...

Správce sítí pro malé a střední organizace - zkrácený certifikovaný profesní rekvalifikační kurz

Listopad 2016    Správce sítí pro malé a střední organizace navrhuje, implementuje a udržuje síťovou infrastrukturu malé a střední organizace. Kurz je určen všem, kteří se chtějí ucházet o správce sítě a IT techniky v malých a středních organizacích . Posluchač získá po ukončení kurzu základní kompetence pro profesní ...

Projektový manažer - certifikovaný profesní rekvalifikační kurz PRINCE2

Říjen 2016   Cíl kurzu: Po absolvování kurzu je absolvent připraven pro činnost na pozici projektového manažera. Zná problematiku projektového řízení, zvládá základy managementu a marketingu. Je připraven na tvorbu a vedení týmu. Zná zásady úspěšné komunikace a prezentace včetně asertivního řešení konfliktů a krizových situací. Dovede pro práci projektového ...

Změny v účetních a daňových předpisech 2017

Prosinec 2016   Novela zákona o účetnictví – změny v účetní závěrce (nové pojmy), změny ve výroční zprávě (povinnost uvádění nefinančních informací pro vymezené účetní jednotky), úprava v možnostech vedení jednoduchého účetnictví a účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, účetní období při přeměnách Elektronická evidence tržeb – základní pravidla Změny v zákoně o dani z přidané hodnoty – ...


Zákon o DPH 2016, 2017 v příkladech, včetně zaúčtování specifických případů

Listopad 2016   I.Úvod: Zdroje práva pro řešení problematiky DPH, význam komunitárního práva, judikatura Soudního dvora EU, právní úprava účetnictví a daní z příjmů v ČR II.Přehled platné legislativy – průběh v roce 2016 III.Novelovaná ustanovení ZDPH pro rok 2017 – přehled Ze zákona č. 243 - 2016 Sb.: Změny povinností při dovozu a vývozu ...

Základy účetnictví – prakticky, jasně a srozumitelně

Listopad 2016   Účetnictví – podstata, význam, organizace účetnictví Účetní záznamy, účetní doklady, účetní zápisy Účtová osnova, rozvaha, výkaz zisků a ztrát Základy účtování Krátkodobého finančního majetku a peněžních prostředků Zásob DPH a její účtování Dlouhodobého majetku Mezd Nákladů, výnosů a výsledku hospodaření Zúčtovací vztahy Mzdy ...

Vedení osobní agendy zaměstnanců, její uchovávání z pohledu praxe ve firmách, první základní informace o novele zákoníku práce 2017

Prosinec 2016   Základní právní vymezení problematiky – právní předpisy upravující osobní evidenci Ochrana osobních údajů v Českém pracovním právu základní principy – zákonnost a ospravedlnitelnost test proporcionality ve vztahu k osobnímu spisu problematika práva na ...

Uplatňování zákoníku práce v personální a mzdové praxi v roce 2016 ve světle jeho posledních novel s praktickými příklady

Listopad 2016   Obecná ustanovení zákoníku práce Ustanovení týkající se vzniku, změn a skončení (zániku) pracovního poměru a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Pracovní doba a ...

Účetní závěrka a daňové přiznání za rok 2016 s promítnutím změn účinných od 1.1.2016, novinky v oblasti účetnictví a daní pro rok 2017 pro nestátní neziskové organizace

Prosinec 2016   Novela zákona o účetnictví 221 - 2015 Sb. účinná od 1.1.2016 se zásadním dopadem do vedení účetnictví nestátních NO: znovuzavedení jednoduchého účetnictví pouze pro některé NO, limity pro vedení je...

Roční zúčtování daně ze závislé činnosti 2016

Prosinec 2016   Nejnovější informace o zdaňování příjmů ze závislé činnosti Seminář bude věnován ročnímu zúčtování záloh za rok 2016 a aktuálním informacím o zdaňování příjmů za závislé činnosti pro rok 2017 seznámení s novým tiskopisem Prohlášení zaměstnanců k dani platným pro rok 2017 (v připravované novele) uplatnění školkovného – novela ve školském zákoně (od září 2016 – zatím ...

Roční účetní závěrka právnických osob včetně daňového přiznání

Prosinec 2016   ÚČETNÍ ZÁVĚRKA příprava účetní závěrky včetně stanovení termínů pro jednotlivé povinnosti spojené s účetní závěrkou povinnost inventarizace dle zákona o účetnictví, účtování o inventarizačních rozdílech závěrkové práce – časové rozlišení, dohadné položky, opravné položky, účetní versus daňové odpisy, účtování o rezervách, účtování o dotacích, ...

Rekvalifikační kurz: Daňová evidence

Listopad 2016   Postavení a vývoj účetnictví Základní principy a metody Nástroje průkaznosti účetnictví Účetní knihy a účetní technika Přezkoušení formální správnosti účetních zápisů Všeobecné účetní zásady Dlouhodobý majetek nehmotný a hmotný Finanční majetek a závazky Zúčtovací vztahy Příjmy a výdaje Účetní uzávěrka a zjišťování hospodářského výsledku Profil ...

Personální a mzdová problematika v praxi od roku 2017

Prosinec 2016   ZMĚNY V ZÁKONÍKU PRÁCE 2017: Nařízení vlády 567 - 2006 Sb., o nových sazbách minimální mzdy – pojmy minimální a zaručená mzda * nové částky nejnižší úrovně minimální mzdy u poživatelů invalidních důchodů * dopady nové částky minimální mzdy na další právní předpisy – daň ze závislé činnosti –  daňový bonus, zdravotní pojištění – minimální vyměřovací základ ...

Ovládněte Facebook

Prosinec 2016   Firemní prezentace na Facebooku Facebook v České republice – novinky a aktuální statistiky Firemní facebooková stránka – jak se o ni správně starat, jak tvořit kvalitní obsah, nastavení stránky, příspěvky a jejich publikování, algoritmus zveřejňování příspěvků Nástroje Facebooku a jejich možnosti – reklamy, aplikace, pluginy, skupiny, události a další Zásady úspěšné komunikace a měření efektivity ...

Novela zákona o DPH 2017 – tuzemsko, zahraničí

Prosinec 2016   Přehled současné legislativy Definice některých základních pojmů Změny povinností při dovozu a vývozu Změny v daňových dokladech při vývozu Změny v celních režimech ve vazbě na celní kodex , vypuštění pojmu celní sklad Upřesnění místa plnění v § 10 Vyjasnění stávající úpravy § 44 – oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení Důsledky ...

Nehmotný a hmotný majetek – Účetní a daňové aspekty, odpisy

Listopad 2016   Účetní a daňové vymezení pojmů * * Forma pořízení ve vztahu k účetnictví a daním z příjmů, ocenění Odpisování – postup při zahájení odpisování, přerušení odpisování, majetek vyloučený z odpisování, kdo může odpisovat, vliv technického zhodnocení na ocenění a odpisování, způsoby daňového odpisování, účetní odpisy jako daňový náklad Účtování ...

Mzdově-personální speciál 2016

Listopad 2016   1. den – Pondělí, 14.11.2016 - Zdeněk Křížek ZÁKONÍK PRÁCE 2016, PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY PRO ROK 2017 Předsmluvní povinnosti * Závislá práce, nelegální práce * Sankce za umožnění nelegální práce * Vnitřní firemní předpisy – pracovní řád, organizační řád, mzdový řád atd. * Názorné ukázky při sestavování vnitropodnikových předpisů * Pracovnělékařské služby – obsah smlouvy mezi zaměstnavatelem a ...

Elektronická evidence tržeb (EET)

Listopad 2016   Co zákon o EET upravuje a na koho se vztahuje Které tržby a za jakých zákonných podmínek do elektronické evidence spadají Evidování tržeb v běžném a zjednodušeném režimu Podmínky pro evidování tržeb ve zjednodušeném režimu Evidování tržeb v případě zastoupení Tržby, které jsou z evidence tržeb vyloučeny Postupy pro získání autentizačních údajů a certifikátu pro evidenci tržeb ...

DPH – řešení praktických příkladů dodávek zboží a služeb v rámci EU a do a ze třetích zemí, včetně změn v průběhu roku 2016, zejména v souvislosti s novelou Celního kodexu

Prosinec 2016   Význam osoby neusazené v tuzemsku podle § 4, její význam z ohledem na povinnost přiznat daň Význam identifikované osoby v § 6g – 6l Registrační povinnosti podle § 6 – 6l Stanovení místa plnění u ...

Daňový a účetní speciál 2016

Listopad 2016   1. den – Pondělí, 14.11.2016 - Ing. Dana Vankeová ZÁKON O ÚČETNICTVÍ OD 1.1.2016 – 221 - 2015 SB. VČETNĚ NOVELIZOVANÉ VYHLÁŠKY 500 - 2000 SB. A ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ Podrobné seznámení se s rozsáhlou novelou zákona na základě předpisů Evropské unie s dopadem až do Českých účetních standardů včetně dopadů do povinných účetních výkazů: nové kategorizace účetních jednotek s dopadem do ...

Daně z příjmů fyzických a právnických osob 2016, výhled na rok 2017

Listopad 2016   Změny v osvobození u fyzických a právnických osob Bezúročné a úročené půjčky Opravné položky k pohledávkám Odměny statutárních orgánů, bezúplatný výkon činnosti Nové daňové rezervy Hmotný majetek – změny a výklady (cena včetně DPH zahrnuje kurzovné, podkladové materiály lektorů, občerstvení formou kávy, čaje, minerální vody, ...

Daň z příjmů fyzických osob, daňové přiznání 2016, změny v roce 2017

Listopad 2016   Zdroje příjmů, nejčastější osvobozené příjmy a podmínky pro jejich osvobození Metody uplatňování výdajů Odčitatelné položky, daň a slevy na dani Související pojistné Stanovení záloh pro další období Podání PROGRAM BUDE UPRAVEN DLE AKTUÁLNÍ LEGISLATIVY (cena včetně DPH zahrnuje kurzovné, podkladové materiály lektorů, ...

Cestovní náhrady, silniční daň

Únor 2017   Právní vymezení problematiky cestovních náhrad. Vztah k daňovým předpisům. Sjednání pravidelného pracoviště. Typy cestovních náhrad. Pracovní úrazy. Zahraniční a tuzemské pracovní cesty. Příklady – výpočet stravné při pracovní cestě v tuzemsku včetně krácení. Náhrady jízdného u zaměstnanců i podnikatelů. Včetně možnosti uplatnit paušální výdaj na PHM. Rozdíly u poskytování ...

AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, KRÁTKODOBÉ PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY, ZAMĚSTNÁVÁNÍ OBČANŮ EVROPSKÉ UNIE A CIZINCŮ

Listopad 2016   AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ: Zprostředkování zaměstnání agenturami práce – vztah agentura práce X zaměstnanec * dočasné přidělení k výkonu práce * zabezpečení pracovních a mzdových podmínek agenturního zaměstnance uživatelem * odvody pojistného a daně ze závislé činnosti * pracovně lékařské prohlídky ...

Připraveni na změnu? v AJ

Listopad 2016   This workshop is focused on increasing the understanding of all aspects of organisational change as well as what effective ways are to manage change, increase buy-in to change and minimize resistance to change within an organisation.   Dynargie approach to this topic adds one key variable - the mindset – as an output of a research done with 65 top managers ...

Praktické řízení projektů - techniky a nástroje pro strategické řízení

Listopad 2016   Správný začátek je nezbytným předpokladem úspěšné realizace projektu, dobře sestavený a motivovaný projektový tým dokáže zázraky Efektivní řízení projektu je podmínkou jeho úspěšné realizace. Je nezbytné nevynechat žádný důležitý krok, ale zároveň netrávit nějakou činností více času, než je ...

PŘIPRAVA PROFESIONÁLNÍ PREZENTACE V MS POWERPOINT

Leden 2017   Prezentace mohou být vynikající, profesionální a přitom jednoduché. Tohle přesně je PowerPoint. Jedná se přímo o ukázku jednoduchosti, jen je potřeba vědět, jak se oprostit od zbytečně složitých postupů. * PŘIPRAVA PROFESIONÁLNÍ PREZENTACE V MS POWERPOINT • Microsoft PowerPoint a možnosti tvorby prezentace, • složení snímku – jak mít snímky přehledné, střídmé a čitelné – ...

Komplexní problémy nákupu: zaměřeno na manažery nákupu

Listopad 2016   Workshop se zaměřuje na velmi specifická témata, se kterými mívají manažeři nákupu omezené zkušenosti, často je řeší intuitivně a ne nezbytně správně. Cílem workshopu je problém představit na 4 případových studiích, zasadit jej do širší perspektivy, poskytnou analytický a interpretační nástroj, podělit se o výsledky vědeckých prací i praktické zkušenosti, a konečně ...

Základy koučinku - seznamte se s nejpopulárnějším nástrojem rozvoje

Prosinec 2016   Pronikněte do oblasti koučování a odhalte nové možnosti k dosahování kvalitních výsledků Na tomto tréninku se naučíte zákonitostem a podstatě koučování, budete schopni aplikovat základní techniky do praxe a kromě jiného pochopíte rozdíl mezi jinými metodami osobnostního rozvoje. Koučovací rozhovory si také přímo na tréninku ...

Jak se stát skutečným mistrem slova - jasná, rozhodná a přesvědčivá komunikace

Listopad 2016   Zvládání námitek, argumentačních oříšků i konfliktů důstojně a bez obav Jednáte při své profesi nebo ve svém postavení často s lidmi? Chcete umět komunikovat přesvědčivě, s autoritou a přitom zdvořile? Získejte potřebnou sebejistotu a osvojte si nové návyky, naučte se předkládat argumenty, obhajovat svůj ...

HODNOTÍCÍ ROZHOVORY PRO HODNOTITELE

Prosinec 2016   Na konci tohoto semináře budete vědět, jak správně zadat úkol, budete znát pravidla pro správnou zpětnou vazbu, pochopíte smysl a význam hodnotících pohovorů, budete vědět, jak koncipovat měsíční hodnocení, budete znát ideální strukturu hodnotícího pohovoru, budete mít praktickou zkušenost s vedením hodnotícího pohovoru a také poznáte různé přístupy k různám typům pracovníků. * HODNOTÍCÍ ROZHOVORY ...

PŘEDVÁNOČNÍ SEMINÁŘ PRO MUŽE MANAŽERY

Prosinec 2016   Co se dnes žádá od moderního manažera? Aby byl rozhodným šéfem, ale také starostlivým manželem. Aby byl sebevědomým manažerem, ale také hravým a chápajícím otcem…Jde to vůbec dohromady? Tento seminář vám ukáže cestu, jak je možné tyto dvě role zvládnout a vyhnout se stresu, únavě, nespavosti a hádkám. * PŘEDVÁNOČNÍ SEMINÁŘ PRO MUŽE MANAŽERY Na tomto semináři: • budeme řešit ...

KOUČOVÁNÍ Z POZICE MANAŽERA – CO DĚLAT, ABY VÁM KOUČOVÁNÍ OPRAVDU FUNGOVALO

Listopad 2016   V průběhu semináře si uvědomíte, co vše může způsobovat, že koučování v práci s podřízenými nefunguje. Společně se podíváme na příčiny, proč tomu tak je a hlavně jak to lze úspěšně vyřešit. Ze semináře si odnesete praktické poznatky jak docílit, aby vám koučink konečně přinášel výsledky i radost – protože se na koučování podíváme očima ...

US GAAP II - americké účetní standardy v praxi

Prosinec 2016   Praktická aplikace amerických účetních zásad na území ČR Znáte základní pojmy a principy vykazování podle US GAAP a potřebujete si rozšířit znalosti? Chcete umět účtovat a reportovat v souladu s požadavky US GAAP? Nabízíme vám kurz zaměřený na praktické použití souboru zásad finančního výkaznictví ...

Hodnocení a motivace zaměstnanců - spokojený a produktivní pracovník

Prosinec 2016   Dosáhněten nejen lepších výsledků, ale také spokojených a produktivnějších zaměstnanců Jsou Vaši podřízení těmi, s kým byste chtěli dlouhodobě spolupracovat? Mít je ve svém týmu? Pro dlouhodobou spolupráci je neodmyslitelný propracovaný systém hodnocení a motivace zaměstnanců. Pokud přemýšlíte o tom, jak takový systém ...

Nábor zaměstnanců na sociálních sítích - hledání špičkových kandidátů v digitálním světě

Prosinec 2016   Objevujte talenty na sociálních sítích a naučte se s nimi komunikovat Hledání talentů je stále těžší a ty nejlepší zaměstnance na pracovních portálech nenajdete. Seznamte se proto s technikami, které vám umožní být o krok napřed. Naučte se ...

Finanční a investiční controlling - mějte ziskovost podniku pod dohledem

Prosinec 2016   Veďte svou firmu po finanční a investiční stránce správným směrem Úspěšné vedení firmy znamená schopnost vidět souvislosti – a to i v oblasti finančního plánování a řízení, nákladů či investic. Rozšiřte své znalosti ze světa financí o problematiku finančního,&...

Jak budovat značku zaměstnavatele - employer Branding a HR marketing

Prosinec 2016   Objevte způsoby, jak přilákat talentované a angažované zaměstnance Kvalitní uchazeči o práci požadují více než jen nabídku volné pozice. Zajímá vás, jak získat talentované kandidáty, kteří pro vás budou chtít pracovat? Objevte cestu budování značky atraktivního zam...

Positive Thinking - trénink pozitivního myšlení a optimistického přístupu

Listopad 2016   Naučte se, jak přijmout negativní skutečnost a úspěšně se s ní vyrovnat Máte ve svém okolí někoho, kdo neustále srší vtipnými příhodami, na tváři má permanentní úsměv a šíří kolem sebe pozitivní energii? Přemýšleli jste nad tím, jak to dotyčný dělá a jaké má ke svému optimismu důvody? Kde bere sílu a energii neustále se ...

7 klíčových dovedností pro osobní restart - nastartujte změny a jděte za svým cílem

Listopad 2016   Začněte hned, nezastavujte se za startem a vytrvejte až do cíle Moderní doba nás zahlcuje přemírou informací, příležitostí, požadavků a kontaktů. Často pak děláme věci složitě a někdy se nemůžeme hnout z místa. Cítíte-li potřebu změny, zaměřte se na své jednání. Pomůžeme vám odhalit vaše vlastní ...

Visual Merchandising - aranžujte své zboží lépe než konkurence

Listopad 2016   Poznejte, čím se liší aranžérské umění od pouhého vrstvení zboží, a získejte pozornost zákazníků Způsob vystavení zboží v místě prodeje je základem obchodního úspěchu. Naučit se dobře aranžovat je často efektivnější než investovat do nákladné reklamy či inzerce. Promyšlená prezentace zboží ...

Účetní standardy IAS a IFRS I - mezinárodní účetní předpisy v praxi

Listopad 2016   Jak správně účtovat podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví Patří-li vaše společnost k těm, jež musí vést účetnictví podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví, pak se neobejdete bez znalosti principů účtování a vykazování podle IAS - IFRS. Poznejt...

Účinné řízení pohledávek - prevence insolvence a exekuce

Listopad 2016   Osvojte si praktické postupy řízení pohledávek a seznamte se s aktuální legislativou Pohledávky významnou měrou ovlivňují hospodaření firmy. Nesplacené pohledávky jsou pro firmu zátěží a jejich vymáhání je nákladné. Seznamte se proto důkladně s problematikou řízení pohledávek a osvojte si účinné metody ...

Manažer na startovní čáře - jak uspět v roli manažera

Listopad 2016   Položte základy své vlastní manažerské strategie, na nichž budete dál stavět Někdo je rozeným vůdcem, jiný bojuje s nejistotou. Nikdo není perfektním manažerem od prvního dne ve funkci. Mnoha začátečnickým chybám však můžete předejít. Seznamte se s praktickými nástroji, které vám roli začínajícího manažera usnadní – ať už jde o delegování ...

PRACOVNĚPRÁVNÍ POSTGRADUÁL VE VAZBĚ NA NOVELU ZÁKONÍKU PRÁCE - Intellego

Listopad 2016   Všem pokročilým i začínajícím pracovníkům ze soukromého i veřejného sektoru, kteří se ve své praxi setkávají s pracovním právem - především tedy personalistům, mzdovým účetním, právníkům a řídícím pracovníkům. Účastníci školení získají přehled o změnách v zákoníku práce a budou se orientovat v aktuálních a problémových otázkách daných tématických ...

Úvod do vedení poradenských rozhovorů s dětmi a mládeží

Listopad 2016   Cílem kurzu je, seznámit účastníky se specifiky vedení účinného poradenského rozhovoru s dětmi podle vývojové úrovně, seznámit s možnostmi a limity při vedení rozhovoru na citlivá témata [smrt, rozvod rodičů, sebepoškozování, psychická nemoc v rodině atp.]. Seminář je a...

Podpora zdraví seniorů v domácí i ústavní péči

Listopad 2016   : Cíl semináře: Seznámit posluchače s problematikou podpory zdraví u seniorů, objasnit rizika současného zdravotnického systému (medicinalizace stáří) a uvést příklady, jak využít celostní přístupy k podpoře zdraví seniorů a sociální aktivizaci. V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující: Pojem podpora zdraví- teoretická východiska, salutogenetická teorie ...

Důvody pro odvolání ředitele školy a následná úprava jeho právního postavení dle judikatury Nejvyššího soudu ČR

Listopad 2016   : V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující: Odměny a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr – kdo je může za školu uzavírat Jaké mohou být důvody pro odvolání ředitele školy Jaké kroky je povinen zřizovatel udělat před skončením 6letého období Jak ...

Jak vést výběrový pohovor

Listopad 2016   : Účastníci kurzu se dozví, jak pracovat s životopisem uchazeče o zaměstnání, naučí se, jak vést výběrový pohovor, jak se na něj připravit, na co se ptát, aby zjistili, co potřebují. Seznámí se s metodou behaviorálního pohovoru a technikou STAR. Interaktivní přednáška bude zaměřena na praktické situace s možností nácviků a dovedností, které využijí v kažodenní praxi. V rámci semináře bude podrobně vysvětleno ...
OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  Pujcovna-Pronajem.cz Registrace zdarma
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde