Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře

Studium-Kurzy.czIBM Tivoli Storage Manager 6.3 Implementation and Administration

Únor 2019   This course is the first of two five-day instructor-led courses for implementing, configuring and administering IBM Tivoli Storage Manager. In hands-on practice, you install the Tivoli Storage Manager 6.3 server, backup-archive client, the Tivoli Integrated Portal, and Administration Center. After the product is installed, you configure the environment. You ...

Leadership - vedení týmu

Únor 2019   Jsou pracovní porady přežitkem? Je pravidelné setkání s členy týmu nesmyslný požadavek od vedení? Jsou konflikty v týmu negativním jevem? Stačí k motivaci přidat tlak a přitáhnout otěže? Leader s podobným smýšlením svůj tým k nadprůměrným výkonům rozhodně nedovede! Nejschopnější vojevůdci všech dob dobře věděli, že skupina nadšených, loajálních a dobře zorganizovaných dobrovolníků je efektivnější než armáda ...

SQL Server Analysis Services - analýza dat

Únor 2019   Kurz je zaměřen na tvorbu OLAP kostek a OLAP zpracování v SQL Serveru, pro účely komplexních analýz nenamáhajících produkční databázový server. Účastníci se dozvědí, jak pomocí nich dynamicky vytvářet komplexní analytické či obchodní přehledy s okamžitou odezvou, nezávisle na množství dat (jako získat komplexní přehledy z terabajtů dat v rámci jediné sekundy), jak to využít při ladění ...

IBM (Lotus) Domino Administrace - Plánování a instalace prostředí IBM (Lotus) Domino - Notes

Březen 2019   Kurz je určen administrátorům IBM Domino serverů, kteří se chtějí dozvědět jak naplánovat infrastrukturu IBM Domino a nainstalovat a nakonfigurovat IBM Domino servery. * Kurz je určen administrátorům IBM Domino serverů, kteří se chtějí dozvědět jak naplánovat infrastrukturu IBM Domino a nainstalovat a nakonfigurovat IBM ...


Květiny a materiály -péče a ošetřování ©

Únor 2019   Květiny a materiály -péče a ošetřování ...

Manažer

Březen 2019   denní ...

Novela zákona o DPH 2019, včetně zaúčtování specifických příkladů

Únor 2019   * předmět daně * úprava základních pojmů * úplata, dotace k ceně ( 2021), nájem nemovitostí, leasing * stanovení obratu při dodání dlouhodobého majetku * osoba povinná k dani * negativní vymezení osoby povinné k dani, nové vymezení pro veřejnoprávní subjekty * místo plnění při pořízení zboží * případ kdy nelze uplatnit odpočet * dodání zboží na základě ...

Novela DPH 2019 se zaměřením na tuzemsko, nejčastější chyby plátců DPH a problémy na příkladech z praxe

Duben 2019   Seminář je zaměřen na uplatňování zákona o DPH ve znění, které se předpokládá v průběhu roku 2019. Budou zmíněny nejčastější chyby plátců DPH a problémy, které zákon o DPH přináší a to na příkladech z praxe. Pozornost bude věnována aktuálním stanoviskům GFŘ a dotazům posluchačů. Seminář bude zaměřen ...

Manikérka a nehtová designérka

Únor 2019   denní ...

Kosmetička

Únor 2019   denní ...

Rodinné právo v procesních souvislostech - AKREDITACE MPSV + MV, LESNÍ HOTEL

Říjen 2019   Číslo akreditovaného kurzu: A2017 - 0744-SP - PC - Rodinné právo v procesních souvislostech (MPSV), AK - PV-240 - 2016 - Název akreditace: Soudnictví ve věcech mládeže, činnost OSPOD (MV) Akreditace: MV MPSV ...

Porušení rozpočtové kázně pohledem aktuální soudní judikatury

Březen 2019   Číslo akreditovaného kurzu: Neakreditováno : Cíl semináře: Účastníci semináře se seznámí s aktuálním vývojem judikatury v oblasti porušení rozpočtové kázně (proporcionalita odvodu, marginalita pochybení, uznatelnost změnových rozhodnutí poskytovatelů aj.) a jeho dopadem do správní praxe. V rámci semináře získá účastník aktuální informace o rozhodovací ...


Aktuální otázky zákoníku práce

Červenec 2019   Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-375 - 2017, Název akreditace: Novela zákoníku práce Akreditace: MV : Cílem semináře je blíže seznámit posluchače s připravovanými či v nedávné době přijatými změnami zákoníku práce. Dále je pak upozornit na nejnovější ...

Spisová služba pro praxi

Březen 2019   Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-529 - 2010, Název akreditace: Spisová služba a archivnictví - aktuality a praxe Akreditace: MV : Cíl semináře: Prohloubení znalostí spisové služby za účelem zajištění jejího úspěšného vedení v listinné či elektronické podobě a ...

Právní úprava dovolené a překážek v práci podle zákoníku práce - PŘESUN Z 25.4.

Květen 2019   Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-87 - 2015, Název akreditace: Pracovní právo Akreditace: MV : Cíl semináře: Na praktických příkladech a s přihlédnutím k judikatuře českých soudů ...

Rodinné právo v procesních souvislostech - AKREDITACE MPSV + MV

Březen 2019   Číslo akreditovaného kurzu: A2017 - 0744-SP - PC - Rodinné právo v procesních souvislostech (MPSV), AK - PV-240 - 2016 - Soudnictví ve věcech mládeže, činnost OSPOD (MV) Akreditace: MV MPSV : Kurz je zaměřen ...

Pracovník v sociálních službách

Březen 2019   Odborná příprava osob, kteří se chtějí ucházet o práci v sociálním ...

Nemocenské pojištění

Leden 2019   Po absolvování semináře budete znát povinnosti zaměstnavatele v oblasti nemocenského pojištění. * • aktuální legislativa pro rok 2019, • účast na NP, • vznik a zánik účasti na NP u zaměstnanců, • druhy dávek, jejich výpočet a výplata, • uplatnění nároku na dávky, • společná ustanovení zákona o NP pro dávkovou oblast NP (např. ochranná lhůta, rozhodné období, vyměřovací základ, procentní ...

IBM (Lotus) Domino Administrace

Březen 2019   Kurz je určen administrátorům Lotus Domino serverů, kteří se chtějí dozvědět jak naplánovat infrastrukturu Lotus Domino a nainstalovat a nakonfigurovat Lotus Domino servery. * Kurz je určen administrátorům Lotus Domino serverů, kteří se chtějí dozvědět jak naplánovat infrastrukturu Lotus Domino a nainstalovat a nakonfigurovat Lotus Domino servery. Plánování infrastruktury IBM Domino   Plánování ...

Microsoft Visio - diagramy a schémata

Květen 2019   Hlavní témata kurzu * Seznámení se s prostředím Visio * Nastavení dokumentu, měřítek * Vkládání a rozmisťování obrazců * Spojování obrazců * Práce s texty * Formátování obrazců, spojnic a textů * Motivy a styly * Kontingenční a organizační diagramy * Přesné kreslení a automatické rozmisťování obrazců * Členění obrazců do vrstev, použití ...

HLEDÁNÍ ZTRACENÝCH VZTAHŮ

Duben 2019   Jedinečný dvoudenní workshop o narativní práci s dětmi a rodinami v kontextu konfliktních rozvodových situací a rozpadajících se rodin. V rámci tohoto workshopu se pustíme budeme objevovat nové způsoby vedení rozhovorů s rodiči, dětmi, rodinami a jejich blízkými v kontextu vysoce onfliktních vztahů. Hledáme stopy ztracených vztahů. Pokoušíme se dekonstruovat konflikt, který pohlcuje všechny účastníky. ...

NOVINKA – Interní audity dle ČSN EN ISO 19011:2019

Únor 2019   Revize ČSN EN ISO 19011:2019 poskytuje návod, jak se s úskalími interních auditů vypořádat. Lektorka, která je zároveň i zkušenou interní auditorkou, vám vysvětlí nové požadavky normy, předá vám užitečné rady, jak se na audit připravit a na jaké důležité věci se při auditu a po něm zaměřit. Obsah kurzu: Principy auditování Řízení programu auditů (cíle auditů, určení ...

InDesign GREP - efektivní editace textu

Duben 2019   Pracujete v InDesignu? Sázíte publikace většího rozsahu, knihy, produktové katalogy, nabídky cestovních kanceláří, programy na konference? Zpracováváte datové či jmenné seznamy, množství tabulek apod.? Zabírá vám spoustu času sjednocování nebo formátování opakujících se položek v dodaných podkladech? Chcete si zjednodušit tuto práci? Vyšetřit více času na kreativnější činnost? Přijďte se ...

Úvod do krizového řízení

Duben 2019   Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-85 - 2015, Název akreditace: Krizové řízení Akreditace: MV : Nabídku kurzů rozšiřujeme o seminář Úvod do krizového řízení . V rámci semináře se seznámíte s přehledem nejdůležitějších právních předpisů z této oblasti, lektor ...

Rodičovská role a její vliv na zdravý psychický vývoj dítěte - MPSV AKREDITACE

Duben 2019   Číslo akreditovaného kurzu: A2018 - 0661-SP - PC, Název akreditace: Rodičovská role a její vliv na zdravý psychický vývoj dítěte Akreditace: MPSV : Cíl a obsah semináře: Jak funguje ...

Zákon o střelných zbraních a střelivu (přesun z 9.4.)

Duben 2019   Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV - 147 - 2014, Název akreditace: Zákon o střelných zbraních a střelivu Akreditace: MV : Seminář je zaměřen na seznámení se s právní úpravou držení zbraní, právy a povinnostmi držitelů ...

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky # pro s výukou AJ

Květen 2019   Absolvent se orientuje a respektuje vývojová specifika věkových období dítěte [psychosomatický vývoj], orientuje se v metodách a formách pedagogické práce s ohledem na věkové zvláštnosti, v otázkách bezpečnosti a prevence úrazů, ovládá zásady první pomoci, zásady péče o běžně nemocné dítě i o dítě s hendikepem v domácím prostředí, má povědomí o ...

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Únor 2019   Absolvent se orientuje a respektuje vývojová specifika věkových období dítěte [psychosomatický vývoj], orientuje se v metodách a formách pedagogické práce s ohledem na věkové zvláštnosti, v otázkách bezpečnosti a prevence úrazů, ovládá zásady první pomoci, zásady péče o běžně nemocné dítě i o dítě s hendikepem v domácím prostředí, má povědomí o zásadách zdravého stravování. ...

Asistent - ka, sekretář - ka # pro a praxí a výukou AJ

Únor 2019   Po ukončení kurzu absolvent má veškeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kv...

Asistent - ka, sekretář - ka # pro s praxí

Únor 2019   Po ukončení kurzu absolvent má veškeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kv...

Administrátor projektu

Únor 2019   Po ukončení kurzu absolvent má veškeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kv...

Windows 10 a Office 2019 - 2016

Únor 2019   Školení Windows 10 a Office 2019 - 2016 je určené pro uživatele, kteří přechází na nový operační systém Windows 10 a Office 2019 nebo Office 2016. Posluchači se seznámí s prostředím Windows 10, spolu s programy Excel, Word, PowerPoint a Outlook. Po skončení školení se posluchači orientují v novém rozhraní programů Excel, Word, PowerPoint a Outlook. Posluchači získají přehled o nových možnostech těchto ...

Office 2019 - 2016 - přechod ze starší verze

Leden 2019   Školení Office 2019 - 2016 je určené pro mírně pokročilé až pokročilé uživatele programů Office 2013 a starších verzí, kteří se chtějí seznámit s prostředím nejnovější řady Office 2019 (případně Office 2016). Po skončení školení se posluchači orientují v novém rozhraní programů Excel, Word, PowerPoint a Outlook. Posluchači získají přehled o nových možnostech těchto programů a naučí se ...

Jak na pracovní mentoring

Květen 2019   Účastníci si odnesou moderní poznatky, jak pracovní mentoring iniciovat i jak nalézat správné mentory. Hlavním přínosem je strukturovaný přístup ke zvládnutí pracovního mentoringu a tak obohacení běžných rolí zaměstnanců, kteří tak mohou v sobě objevit nové zdroje inspirace. Součástí semináře je prezentace standardizovaných nástrojů a postupů. * Jak na pracovní mentoring • co je pracovní mentoring: shrnutí ...

Vybrané atraktivní komunikační dovednosti – Beneopedie®

Březen 2019   Beneopedie® představuje moderní komplex všech soft skills na nejvyšší úrovni. Beneopedie je nový název vědy o tom, jak se dobře vzdělávat, úspěšně pracovat a spokojeně žít. Zahrnuje mj. všechny dosavadní „soft skills“ v uceleném systému. Tato věda existovala již od roku 1984 pod názvem „techniky duševní práce“. Nový adekvátní název vznikl po čtvrtstoletí osvědčeného ...

Jak budovat a posilovat značku vaší firmy, produktu, služby

Únor 2019   Za jeden jediný den pochopíte, jak se dobrá značka tvoří, zavádí na trhu, řídí, komunikuje a...chrání před konkurencí. Své zkušenosti přímo z praxe vám předá zkušený marketér. * Jak budovat a posilovat značku vaší firmy, produktu, služby • co se skrývá za budováním značky – jak vaši značku stavět, aby ji zákazníci dokázali odlišit od značek konkurenčních, • ...

SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ NA ÚSEKU STAVEBNÍHO ŘÁDU

Červen 2019   *  Správní trestání – základní zásady. *  Správní delikty – znak, druhy, vzájemný vztah, prameny právní úpravy správního trestání na úseku stavebního řádu. *  Právní úprava přestupků podle zákona č. 200 - 1990 Sb., o přestupcích, ve znění novely provedené zákonem č. 204 - 2015 Sb. (platná a účinná do 30. 6. 2017): - obecná část (formální a materiální znaky ...

PRÁVNÍ VZTAHY K DŘEVINÁ ROSTOUCÍM MIMO LES V PRAXI. ZÁKON O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY I DALŠÍ PŘEDPISY.

Květen 2019   » Principy právní ochrany dřevin rostoucích mimo les v zákoně č. 114 - 1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Princip ochrany, princip péče, princip povolování kácení; velká” Metodická instrukce MŽP k aplikaci § 8 a § 9 zákona (Věstník 11 - 2017), další metodické materiály MŽP. » Změna § 8 zákona o ...

DPH U OBCÍ, MĚST, STATUTÁRNÍCH MĚST, HL. MĚSTA PRAHY, KRAJŮ (nejnovější metodické informace GFŘ, dotace k ceně - návrh na zásadní změny ZDPH od r. 2019-2021 a dopad změn do praxe)

Květen 2019     ? Aktuální informace z oblasti DPH, změny DPH v r. 2018, návrhy změn ZDPH na r. 2019, nejnovější metodické informace GFŘ, dotace k ceně - návrh na zásadní změny ZDPH od r. 2019 a 2021 a dopad ...

STAVEBNÍ ZÁKON A JEHO VELKÁ NOVELA (souhrnný přehled, aktuální výklady a praxe)

Březen 2019   základní pojmy; závazná stanoviska - § 149 správního řádu, § 4 SZ, § 96b SZ (aktuální stav s účinností od 1. 9. 2018 působnost stavebních úřadů; souhlas vlastníka dle § 184a SZ; územní rozhodnutí – druhy, veřejnoprávní smlouva dle § 78a SZ, územní souhlas, společný souhlas; územní řízení – podmínky, ...

Vylaďte svůj styl vedení lidí: zaměřeno na koučování

Červen 2019   ů zaměstnanců. Přijďte si vyladit svůj manažerský styl. Naučíte se: Koučování jako jeden ze stylů vedení lidí Co je a není koučování V čem je koučování účinné Manažerské situace vhodné pro koučování (kdy a koho koučovat a kdy raději ne) Osobnost a dovednosti manažera kouče Jak vést koučovací rozhovor - teorie i praxe   Víte, co Vám to přinese? ...

Tábor pro mladé – Chci zjistit, co chci v životě dělat

Červenec 2019   Tábor pro mladé – Chci zjistit, co chci v životě dělat Poznej sám sebe a to čím chceš být. Celým táborem bude provázet zkušený lektor v oblasti vzdělávání dětí a mládeže Mgr. Pavel Slepička. Program tábora: typologie osobnosti myšlenkové mapy – vision board celý program PODNIKAVOST hry ZOOM zážitkové – změna času a ...

Balíček školení pro účetní

Listopad 2019   Pro účetní jsme připravili zvýhodněný balíček školení, který můžete využít. Co balíček pro účetní obsahuje: 7.2.2019 DPH novinky a zahraniční obchod Ing. Jiří Klíma 28.2.2019 Daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob Ing. Karel Kvítek 9.4.2019 MS Excel pro účetní Ing. Jan Navrátil 28.5.2019 Exekuce a mzdy PhDr. Dagmar Kučerová 17.9.2019 Vnitropodnikové směrnice a ...

Balíček školení pro obchodníky

Leden 2021   Zvýhodněný balíček školení pro obchodníky a všechny, co pracují s lidmi.   Balíček je přenosný. To znamená, že ho nemusí využít vždy stejná osoba. (pokud se Vám školení líbí, ale nestíháte datum zahájení, tak Vám ho individuálně posuneme a začnete jiný měsíc)   Co balíček obsahuje: 31.1.2019 Prezentační a komunikační dovednosti Zdeněk Vondra 21.2.2019 Tajemství efektivního ...

Vzdálené týmy na dosah ruky - Remote teams

Březen 2019   Vzdálené týmy jsou jedním z trendů dnešní doby. Manažeři již nemusí mít všechny své lidi kolem sebe, řídí je na dálku. Jak tedy můžeme zefektivnit řízení těchto týmů, jak vytěžit maximum z řídkých setkání? A jak zajistit, aby manažer o práci svých vzdálených ...

Vedení mzdové agendy (2 denní kurz) - Pro začínající mzdové účetní

Březen 2019   Po tomto školení se budete orientovat ve mzdové problematice a budete schopni zpracovávat běžnou mzdovou agendu ve firmách komerční sféry. Ve všech částech uvádíme praktické příklady, proto doporučujeme kalkulačky s sebou. ...

Tvořivostí k vlastnímu rozvoji a motivaci - Artefiletika

Duben 2019   Chcete odhalit své možnosti a meze a lépe vnímat své okolí? Cílem workshopu je tvořivou cestou nabídnout příležitost vnímání sebe sama a odhalení vlastních zdrojů. Pomocí technik a následné reflexe získáte jiný náhled na sebe a svou cestu, ...

RANNÍ WORKOUT - Posílení manažerských dovedností - Jak dávat a přijímat zpětnou vazbu bez emocí, 8:00 - 9:30 hod. (startovací cena - sleva 50 %)

Březen 2019   Během 3 ranních setkání se naučíte zvládat situace, kterým čelí každý manažer. S praktickými tipy a jednoduchými ...

RANNÍ WORKOUT - Posílení manažerských dovedností - Jak ustát manažerskou roli (jak na zátěž a stres), 8:00 - 9:30 hod.

Říjen 2019   Během 3 ranních setkání se naučíte zvládat situace, kterým čelí každý manažer. S praktickými tipy a jednoduchými postupy budete umět úspěšně zvládat ...

RANNÍ WORKOUT - Posílení manažerských dovedností - Jak ustát manažerskou roli (jak na zátěž a stres), 8:00 - 9:30 hod. (startovací cena - sleva 50%)

Březen 2019   Během 3 ranních setkání se naučíte zvládat situace, kterým čelí každý manažer. S praktickými tipy a je...

RANNÍ WORKOUT - Posílení manažerských dovedností - Jak na podřízeného, který nechce , 8:00 - 9:30 hod.

Září 2019   Během 3 ranních setkání se naučíte zvládat situace, kterým čelí každý manažer. S praktickými tipy a jednoduchými postupy budete umět úspěšně zvládat následující výzvy: 1 - ...

RANNÍ WORKOUT - Posílení manažerských dovedností - Jak na podřízeného, který nechce , 8:00 - 9:30 hod. (startovací cena - sleva 50 %)

Březen 2019   Během 3 ranních setkání se naučíte zvládat situace, kterým čelí každý manažer. S praktickými tipy a jednoduchými postupy budete ...

RANNÍ WORKOUT - Posílení manažerských dovedností - Jak dávat a přijímat zpětnou vazbu bez emocí, 8:00 - 9:30 hod.

Září 2019   Během 3 ranních setkání se naučíte zvládat situace, kterým čelí každý manažer. S praktickými tipy a jednoduchými postupy budete umět úspěšně zvládat následující ...

Jak si dobře vybrat zaměstnance, BEI interview - Přijímací pohovor

Březen 2019   Přijímací pohovor má svá zaběhnutá i moderní pravidla. Na co se tedy ptát, jak rozlišit skutečné schopnosti od sebevědomého vystupování či sympatického vzhledu? Někdy je velice těžké vybrat toho nejvhodnějšího uchazeče. Jak se ...

Kalkulace nákladů - základní kurz

Leden 2019   Absolvent kurzu si osvojí rozliišení jednotlivých položek nákladů včetně kalkulace ...

Vím jak správně jíst

Březen 2019   Krátkodobý kurz Vím jak správně jíst - V ceně kurzu je licence nutričního softwaru FitLinie pro 5 ...

Vyznejte se v etiketách potravin

Březen 2019   Tajemství potravinových etiket - Světoznámý kuchař a propagátor racionální výživy, Jamie Oliver říká: quot;Pravá potravina nepotřebuje etiketuquot;. A my s ním plně souhlasíme.. Kdo nakupuje u farmářů ví, o čem mluvíme. Nicméně, všichni jsme občas nuceni to i ono koupit v obchodě a je jedno, zdy ve vesnickém krámku, nebo v supermarketu. Tam i tam jsou potraviny vyrobeny průmyslově a musí být tudíž ...

Kinesiotaping pro všechny

Leden 2019   Kinesiotaping je způsob léčby zdravotních problémů nejen pohybového aparátu, založený na aktivaci autoreparačních procesů organismu a útlumu bolesti, za pomoci elastických textilních lepících pásek, tj. spočívá v lepení elastických bavlněných pásek na postiženou oblast. Kinesiotaping byl vynalezen v sedmdesátých letech japonským chiropraktikem Dr. Kenzo Kasem. Nejprve byl využíván převážně v Japonsku, ale po ...

[?]
OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  Pujcovna-Pronajem.cz Registrace zdarma
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde