Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře

Studium-Kurzy.czŘízení podnikatelských rizik v době krize

Říjen 2020   Seminář představuje tři úrovně řízení podniku – strategickou, finanční a operativní. Tyto úrovně vám budou představeny s důrazem na řízení rizik a udržitelnost podnikových procesů v době krize. Cílem semináře je získat přehled: - jaké oblasti řízení podniku podrobit revizi v době krize, - jak nastavit komunikaci uvnitř firmy, - jaká jsou nejčastější finanční a nefinanční rizika ...

Finanční analýza pro praktické využití

Říjen 2020   Po absolvování semináře se budete umět orientovat ve finančních výkazech, finančních ukazatelích a získáte ucelený pohled na hospodaření firmy, její silné a slabé stránky i závěry pro zlepšení problémových oblastí. Prosíme účastníky, aby si na seminář přinesli vlastní kalkulačky. * • cíle finanční analýzy, • rozdílní uživatelé – rozdílné přístupy i metody, • informační ...

Bytová družstva v praxi – s důrazem na změny provedené novelizacemi zákona o obchodních korporacích s účinností 1. 7. 2020 a 1. 1. 2021

Říjen 2020   Absolvováním semináře získáte informace o činnosti bytových družstev. Nejdiskutovanější na semináři bývají otázky související s užíváním družstevního bytu, nakládání s družstevním podílem nebo otázky nároků členů družstva na převod družstevního bytu do ...

Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2021

Říjen 2020   Na semináři získáte aktuální přehled změn ve mzdové a personální oblasti. * Změny v pracovněprávní oblasti – návrh novely zákoníku práce a nejdůležitější změny, např.: Stanovení nároku na dovolenou v hodinách • principy nového výpočtu, příklady stanovení nároku dovolené v hodinách • další změny a jejich účinnost. Výše minimální mzdy a nejnižší úrovně ...


IFRS – finanční nástroje

Říjen 2020   Na semináři se seznámíte se základy v oblasti účtování finančních aktiv a závazků v oblasti IFRS i s aktuálním vývojem v této oblasti. * IFRS 9 finanční nástroje – účtování a oceňování: • rozdělení finančních aktiv a závazků do portfolií, - obchodní modely, • oceňování a účtování finančních nástrojů, • efektivní úroková míra, • účtování k datu obchodu, respektive k datu vypořádání, ...

Jak odhadnout hodnotu nemovité věci (a správně se rozhodnout o koupi - prodeji) včetně aktualit z vývoje trhu

Říjen 2020   Po absolvování semináře budete znát základní pojmy, ovládat základní techniky - metody ocenění a umět je aplikovat, rozlišovat mezi jednotlivými druhy nemovitých věcí a znát vlivy, které ovlivňují jejich hodnotu. Rovněž získáte zběžný přehled o situaci na nemovitostním trhu v ČR. * Úvod: ...

Novela zákona o obchodních korporacích

Září 2020   Dne 1. 1. 2021 nabyde účinnosti novela zákona o obchodních korporacích (zákon č. 33 - 2020 Sb.) a právo obchodních korporací se dočká zásadních změn. Cílem semináře je seznámit vás s nejvýznamnějšími připravovanými změnami a jejich očekávaným dopadem na praxi. Důraz přitom bude kladen na právo kapitálových společností. * Změny v úpravě postavení členů volených orgánů: • právnická osoba ...

Mezinárodní standardy IFRS 15 – Výnosy a IFRS – 16 Leasingy

Září 2020   Po absolvování semináře budete schopni aplikovat požadavky IFRS 15 a IFRS 16 v praxi, porozumíte vazbám mezi oběma standardy i dopadu nových standardů na vypovídací schopnost účetní závěrky. * IFRS 15 – Výnosy ze smluv se zákazníky: • východiska standardu, porovnání IFRS 15, IAS 18 – Výnosy, IAS 11 – Smlouvy o zhotovení (Stavební smlouvy), • ...

Bytová družstva v praxi – hospodaření a daňová problematika

Září 2020   Absolvováním semináře získáte základní přehled o ekonomickém fungování bytových družstev. Seminář bude zaměřen zejména na úpravu hospodaření v zákoně o obchodních korporacích, zdanění příjmů bytových družstev podle zákona o daních z příjmů a zvláštnosti uplatňování DPH. Budete seznámeni s obsahem základních ekonomických kategorií upravených zákonem o obch. ...

Majetek podle českých předpisů a IFRS – srovnání, včetně nového standardu na leasing

Září 2020   Po absolvování kurzu se budete umět velmi dobře orientovat v oblasti majetku podle českých účetních předpisů a podle IFRS. * Srovnání základních postupů podle IFRS a podle českých předpisů. Srovnání koncepčního rámce dle IFRS a zákona o účetnictví a vyhlášky č. 500 - 2002 Sb. pro podnikatele. IFRS v ...

Bytová družstva v praxi – účetnictví

Září 2020   Absolvováním semináře získáte přehled o správném účtování a následně i hospodaření bytového družstva. Ve výkladu se projeví změny související s existencí nové právnické osoby společenství vlastníků jednotek v domech, kde je ještě družstevní majetek. Seminář bude zaměřen na aktuální otázky vyplývající z účetních předpisů, ze stanov bytových družstev a ze zákona o obchodních korporacích. * • ...

Účetní výkazy pro praktické využití

Září 2020   Lektorka vám poskytne komplexní pohled z úhlu každodenního uživatele výstupů účetnictví. Na semináři pochopíte koncept účetnictví, sestavíte si sami jednoduché výkazy a zorientujete se v českých účetních výkazech. Prosíme účastníky, aby si na seminář přinesli vlastní kalkulačky. * • hlavní předpisy řídící účetnictví, • účetní zásady a jejich dopad na účetnictví, • ...


Jak ukončit pracovní poměr a reorganizovat

Září 2020   Na semináři se dozvíte, jak se výjimečná situace vyvolaná pandemií COVID-19 posuzuje z právního hlediska. Do oblasti pracovního práva nyní vstupují krizová opatření přijatá na úrovni vlády a ministerstev v souvislosti s nouzovým stavem, což činí v praxi mnohé problémy. Jaké důvody může zaměstnavatel mít, aby ukončil pracovní poměry zaměstnanců z ekonomických důvodů? Jak má při ...

Otevřené školení: TWI Job Relations

Červenec 2020   FLUKTUACE? NÍZKÁ LOAJALITA? NEDOSTATEK ZDROJŮ NA ZVÝŠENÍ PLATŮ? ŠPATNÁ ATMOSFÉRA? MALÁ MOTIVACE? NESPOKOJENÍ ZAMĚSTNANCI? TWI JOB RELATIONS Předcházení vzniku problémů a budování loajality za pomoci rozvoje a udržování dobrých vztahů mezi vedoucími a podřízenými. Budování pozitivních vztahů mezi zaměstnanci a vedoucími  ...

Otevřené školení: TWI Job Instruction

Červenec 2020   ZAS?KOLUJETE VELKY? POC?ET ZAME?STNANCU?? TRVA? ZAS?KOLOVA?NI? NOVY?CH ZAME?STNANCU? PR?I?LIS? DLOUHO? KAZ?DY? S?KOLITEL ZAUC?UJE JINAK? VELKA? FLUKTUACE VE ZKUS?EBNI? LHU?TE?? ZVYS?UJETE POLYVALENCI? TWI JOB INSTRUCTION JAK RYCHLE NAUC?IT ZAME?STNANCE, ABY PRA?CI VYKONA?VALI SPRA?VNE?, BEZPEC?NE? A ZODPOVE?DNE?. Metodika 4 kroky TWI ...

Jak mají pedagogové správně komunikovat s problémovými žáky a jejich rodiči

Srpen 2020   Cíl semináře Nezastupitelný význam rodiny při edukaci dítěte – zásadní ovlivnění kognitivního, emocionálního a sociálního vývoje. Nedělitelná odpovědnost rodičů. Komplikace na straně rodiny při rozvoji dítěte.  Potřeba edukace rodičů. Praktické principy spolupráce s rodiči. Zásady komunikace s rodiči – srozumitelnost, vstřícnost, pozitivní ...

Náhrada škody v pracovním právu podle judikatury Nejvyššího soudu

Červen 2020   Akreditace: MV - Novela zákoníku práce, AK - PV-375 - 2017 Cíl semináře Cílem semináře je osvětlit účastníkům kurzu problematiku odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnancem zaměstnavateli, popř. zaměstnavatelem zaměstnanci při výkonu závislé pracovní činnosti. Posluchači kurzu by se po jeho absolvování měli hlouběji ...

Jak mluvit, aby mi ostatní naslouchali a porozuměli

Červen 2020   Akreditace: MV - Písemná a ústní komunikace ve veřejné správě,AK - PV-555 - 2017 Cíl semináře Jsem nesmělý, ale léčím se je název francouzského filmu se skvělým Pierrem Richardem. Hlavní hrdina se rozhodl řešit své problémy, jako je nesmělost, nedostatek sebevědomí, neschopnost vyjádřit se, nebo snad dokonce říct NE. Možná i vy potřebujete ...

Jak se zbavit problematického zaměstnance a další v praxi problémová ustanovení zákoníku práce

Červenec 2020   Akreditace: MV - Ministerstvo vnitraAK - PV-375 - 2017, Název akreditace: Novela zákoníku práce Obsah: *Jednotlivé druhy skončení pracovního poměru v judikatuře Nejvyššího soudu *Jak se zbavit neschopného zaměstnance, špatný a nedostatečný pracovní výkon anebo nekvalitní práce ...

LIVE WEBINÁŘ: Buďte paní svého času - Neodkládejte své priority na neurčito

Červen 2020   Čas se investuje, čas se nepůjčuje. Nikdo nám náš ztracený čas zpět nevrátí Doba „roušková“ byla náročná. Nutila nás být současně 100% mámou, 100% učitelkou, 100% manželkou a 100% manažerkou. A to prakticky není proveditelné. Nyní potřebujeme získat opět pod kontrolu svůj obyčejný pracovní den. Muži si své priority zachovali, my ženy jsme je ...

LinkedIn pro personalisty – nováčky ve světě této sociální sítě

Listopad 2020   V průběhu tohoto semináře si osvojíte základy efektivní práce v síti LinkedIn. Poznáte možnosti, která tato síť nabízí – jak pro propagaci vaší firmy, tak i pro vyhledávání vašich budoucích kolegů. * • jak se dají na LinkedIn inzerovat volné pozice – přehled možností, • základy práce s vaší firemní stránkou – aby i vaše firma byla na síti vidět, • ...

NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE A PRACOVNÍ PRÁVO PO NOUZOVÉM STAVU

Červen 2020   Všem pokročilým i začínajícím pracovníkům ze soukromého i veřejného sektoru, kteří se ve své praxi setkávají s pracovním právem - především tedy personalistům, mzdovým účetním, právníkům a řídícím pracovníkům.  Lektor kurzu: JUDr. Petr BUKOVJAN Specialista  v oblasti pracovního práva s praxí v kontrolní  činnosti, autor odborných článků, spoluautor odborných ...

MS Excel makra a VBA

Srpen 2020   Popis Na tomto školení si vyzkoušíme, jak zautomatizovat práci, a to ať už půjde o jednoduchý report nebo složitější analýzu. Po celou dobu školení budeme pracovat s reálnými daty. Nejdříve data prověříme, odstraníme případné problémy a poté přistoupíme k samotné realizaci reportu. Nakonec report doplníme ovládacími prvky pro snadnější ...

Jak číst účetní výkazy

Říjen 2020   Popis Cítíte se v jazyku a výstupech účetnictví mírně pokročilý a chcete z čísel a účetních položek či pojmů vyčíst informace, aniž se zadýcháte? Chcete rozumět Vaší finanční ředitelce, controllerům či účetnímu a vidět, jestli firma drží tempo? Obsah Kurz je zaměřen především na to, co výkazy obsahují z účetního pohledu ...

Fúze a akvizice z hlediska majitele firmy

Srpen 2020   Popis Na semináři se seznámíte s praktickými zkušenostmi a reálnými příklady z oblasti nákupu a prodeje firmy, jak z pohledu prodávajícího, tak kupujícího. Seminář Vás provede procesem fúzí a akvizic z pohledu majitele firmy - rozhodujícího účastníka transakce. Probereme možné formy strategického partnerství i financování pomocí externího ...

BI a analýza dat

Prosinec 2020   Popis Tento kurz si klade 3 cíle: 1. představit obsah a požadavky analytických úloh a princip BI aplikací 2. ukázat jak efektivně postupovat při zpracování velkého množství dat, jak definovat potřebné výstupy a jakým způsobem je získat 3. představit vybrané BI technologie využívané pro modelování, plánování a reporting, porovnat ...

Agilní metody v praxi

Listopad 2020   Popis Agilita je BUZZWORD, ale co to přesně znamená? Především jde o odpověď na rychlé a masivní změny na trhu a ve společnosti, které doprovázejí digitalizaci. Nové způsoby práce pro týmy. Schůzky a projekty vyžadují přehodnocení - digitalizace je především lidská záležitost, nikoli čistě technologická. Není důležité, jaký projekt vyvíjíte a ...

ETIKETA V PRAXI – PROFESIONÁLNÍ VYSTUPOVÁNÍ – PROFESIONÁLNÍ IMAGE

Prosinec 2020     V první části školení prochází účastníci základním seznámením  se zdvořilým a společenským chováním na pracovišti. Dále získávají znalosti kdo má v jaké situaci přednost, jak správně zdravit a představovat sebe či kolegy, nadřízené - podřízené. Důraz je kladen na správné používání profesních i akademických titulů. Zdůrazněny jsou odlišnosti ...

ÚVOD DO PROBLEMATIKY SOCIÁLNÍCH DÁVEK – včetně novel příspěvku na péči, poskytování dávek pro osoby se zdravotním postižením, zákona pomoci v hmotné nouzi, státní sociální podpory a dávek pěstounské péče

Listopad 2020     Přehled nepojistných dávkových systémů včetně novely zákona o státní sociální podpoře, která mění podmínky nároku a stanovení výše rodičovského příspěvku a ...

NOVELA - STAVEBNÍ ZÁKON A JEHO VELKÁ NOVELA (souhrnný přehled, aktuální výklady a praxe)

Červen 2020     - základní pojmy; - závazná stanoviska - § 149 správního řádu, § 4 SZ, § 96b SZ (aktuální stav s účinností od 1. 9. 2018 - působnost stavebních úřadů; - souhlas vlastníka dle § 184a SZ; - územní rozhodnutí – druhy, veřejnoprávní smlouva dle § 78a SZ, územní souhlas, společný souhlas; - územní řízení – podmínky, ...

NOVELA - ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZÁKONA O POMOCI V HMOTNÉ NOUZI - novely zákona č. 111 - 2006 Sb.

Červen 2020   Seminář je určen pro pracovníky na obcích, na krajských úřadech, na Úřadu práce, v sociálních službách, v neziskových organizacích apod., kteří potřebují získat informace o nepojistných dávkových systémech, především o systému pomoci v hmotné nouzi. Na semináři získáte aktuální informace o systému pomoci v hmotné ...

NOVELA - ZÁKON O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH č. 13 - 1997 Sb., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Červen 2020      ? Právní úprava pozemních komunikací se zaměřením na přímou aplikaci poznatků při vedení správního řízení vedeného ve věci účelových a místních komunikací a správních deliktů v této oblasti, poslední novelizace zákona a aktuální judikatura - dopady novelizace občanského zákoníku do právní úpravy pozemních komunikací. ? ...

Online: HR akademie express

Červen 2020   16. 6. Lide? na spra?vny?ch mi?stech Organizac?ni? r?a?d, organizac?ni? uspor?a?da?ni? Pracovni? pozice – u?c?el a popis, kompetenc?ni? model, mapa pozic Pla?nova?ni? a analy?za poc?tu zame?stnancu? na pozici   18. 6. Na?bor a persona?lni? marketing, vy?be?r zame?stnance Proces na?boru, persona?lni? ...

Online: 5 nástrojů pro rozjezd výroby

Červen 2020   Osvědčení přístupy v kostce na online seminářích zdarma! Semináře budou probíhat vždy od 13:00 do 15:00 a můžete se přihlásit na kterýkoliv z nich.   3. 6. TWI Problem Solving – R?es?eni? proble?mu? dle TWI Zpu?sob, jak nauc?it vedouci? v prvni? linii zi?ska?vat fakta, hledat sekunda?rni? pr?i?c?iny proble?mu Standardizovany? ...

Úspěšná komunikace on-line

Červenec 2020   Cíl kurzu Naučit se srozumitelně a efektivně komunikovat své myšlenky v online prostředí. Zaměření kurzu Kurz je vhodný pro každého, kdo v práci komunikuje on-line s kolegy, vzdáleně řeší zadávání a kontrolu úkolů, pro projektové manažery, kteří chtějí zlepšit svoji on-line komunikaci se zákazníkem a vzdálené ...

Asertivitou proti stresu - Trénink zvládání obtížných situací

Červen 2020   Posilte sebejistotu a sebeúctu, osvojte si základní pravidla asertivní komunikace Naučte se asertivně něco nebo někoho odmítat! Odolávejte nátlakovým až manipulativním situacím! Nebojte se vyjadřovat svůj negativní názor! Asertivní chování posílí vaši jistotu a umožní vám komunikovat rovnocenně, nalézat kompromisy a také vzájemnou ...

Projezte se ke zdraví - vliv stravy na zdraví a pracovní výkon

Červenec 2020   Správným jídlem proti únavě a stresu Kurz je zaměřen na pochopení principu stravování se v různých zátěžových obdobích. Je velmi důležité se cítit ve svém těle dobře, sebevědomě a být zdravý. I to je klíčem pro podání perfektního pracovního výkonu. Účastníci mají možnost se naučit, jak vybírat správné potraviny k udržení pracovní i fyzické ...

Účetnictví a daně KOMPLET + daňová evidence - 4 v 1

Září 2020   Nabízíme vám kompletní soubor kurzů za zvýhodněnou cenu. Součástí souboru  jsou  kurzy: Účetnictví pro začátečníky , dále navazující Účetnictví pro pokročilé a pro práci účetní - ho nezbytné Základy daní - daně v praxi.   Oproti kurzu 3 v 1 tento soubor obsahuje i Daňovou evidenci pro podnikatele a živnostníky (dříve tzv. jednoduché účetnictví). Zakoupením tohoto ...

Účetnictví a daně KOMPLET - 3 v 1

Září 2020   Nabízíme vám kompletní soubor kurzů za zvýhodněnou cenu. Součástí souboru  jsou  kurzy: Účetnictví pro začátečníky , dále navazující Účetnictví pro pokročilé a pro práci účetní - ho nezbytné Základy daní - daně v praxi . Zakoupením tohoto kompletu ušetříte 3.250,- Kč oproti nákupu jednotlivých modulů. ...

Základy daní - daně v praxi

Listopad 2020   Kurz je určen pro všechny, kteří se chtějí zorientovat v soustavě daní a získat základní znalosti v této oblasti. ...

Adopce Microsoft cloudových služeb

Červen 2020   Kurz je určen pro firmy, které se rozhodli zavést MS cloudové služby. Na adopci cloudových služeb se budeme dívat komplexně z pohledu vedení, IT, ambasadorů i koncových uživatelů. Kurz je tedy určen pro všechny tyto role. Adopce znamená kromě nakoupení licencí a nasazení do firemního prostředí zejména změnu uživatelských stereotypů práce s firemními daty, informacemi a vzájemnou komunikaci. Důraz je ...

MS Excel - zpracování dat s využitím Power Query

Červen 2020   Modul Power Query je velice užitečným nástrojem pro zpracování dat před jejich vlastní analýzou na listu MS Excelu nebo v prostředí Power BI. Umožňuje čištění a transformaci dat, což má zásadní vliv na snížení chybovosti při opětovném využití dat a na rychlost přepočtu. Osnova kurzu pokrývá práci s daty v rámci Power Query, která je shodná pro aplikace MS Excel i Power BI. * ...

MS Excel - analýza dat pomocí Power Pivot, Power Query a Power Map

Červenec 2020   Cílem tohoto kurzu je seznámit účastníky s doplňky tabulkového kalkulátoru, díky nimž nyní můžete velice rychle zpracovávat miliony řádků z různých databází současně. Kurz je určen těm, kdo zpracovává a analyzuje velké množství dat a potřebuje provádět nad nimi provádět efektivní a rychlé analýzy. Naučíte se spravovat datový model sešitu pomocí doplňku ...

Jak říkat ne a jak si vymezit hranice

Srpen 2020   Naučíte se, jak si vymezit vlastní hranice, vyzkoušíte si, jak říkat ne i v situacích, ve kterých jste to třeba doposud nedokázali. Dozvíte se, jak se domluvit i s komplikovanými osobnostními typy a jak říkat nepříjemné věci vhodně a citlivě. Seminář je určen všem, kteří s těmito situacemi denně bojují. * • jak je možné, že se nám někdy nedaří si vymezit hranice – a co za tím všechno ...

Časté chyby a omyly v účetnictví 2020 (záznam on-line)

Červen 2020   Neuvedeno * ? Daň z nabytí nemovitých věcí v souvislosti s oceněním nemovité věci. ? Vybrané problémy související s technickým zhodnocením nehmotného a hmotného majetku. ? Manko a škoda v účetních a daňových souvislostech. ? Účtování o zálohách a kaucích mimo jiné s ohledem za změny u DPH. ? Rozdělení zisku obchodní korporace v souvislosti ...

Daňový řád pro účetní 2020 (záznam on-line)

Červen 2020   Neuvedeno * ? Základní pojmy a zásady daňového řádu ? Novela daňového řádu pro rok 2020 ? Nová definice zneužití práva ? Povinná elektronická komunikace ? Kdo a kdy se může stát zástupcem daňového subjektu ? Plná moc na zastupování ? Spis daňového subjektu u správce daně a možnosti nahlížení do spisu ? Elektronická komunikace se správcem daně ? Daňová ...

ON-LINE KURZ: Novinky v daních a účetnictví 2021

Červen 2020   Bude upřesněno. * Program bude ...

ON-LINE KURZ: DPH v roce 2021

Červen 2020   Bude upřesněno. * Program bude ...

Zákoník práce – významné změny od července a 1. 1. 2021

Červen 2020   Po absolvování semináře budete mít ucelený přehled o zásadních změnách zákoníku práce, které jsou aktuálně projednávány. Návrh účinností jednotlivých ustanovení je 1. 7. 2020, příp. 30. 7. 2020, a nové výpočty dovolené se praxe dotknou 1. 1. 2021. Program bude upřesněn na základě legislativního vývoje a s ohledem na postup při schvalování změn pracovněprávních ...

Právo na informace dle zákona č. 106 - 1999 Sb. se soudcem NSS (hmotněprávní i procesní aspekty)

Říjen 2020   Akreditace: MV - AK - PV-614 - 2016,Poskytování informací podle zákona č. 106 - 1999 Sb., v podmínkách městských a obecních úřadů, zveřejňování platů úředníků a politiků Seminář je určen pro odbornou veřejnost, zejm. zaměstnance orgánů veřejné moci, ale i pro advokáty, jiné právnické ...

Zákon č. 201 - 2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, v teorii a v praxi ORP

Červenec 2020   Akreditace: MV - Zákon o ochraně ovzduší, AK - PV-190 - 2020 Cíl semináře Cílem je seznámit posluchače s legislativou na úseku ochrany ovzduší, s kompetencemi orgánu ochrany ovzduší a s povinnostmi provozovatele zdrojů znečišťování ovzduší, a to ve vztahu k obci s rozšířenou ...

Příprava na ZOZ -obecná část - čtyřdenní

Červenec 2020   Akreditace: MV - AK - ZOZ-1 - 2018 Cíl semináře Cílem semináře je získání, upevnění a zvýšení znalostí a dovedností, které jsou potřeba pro výkon správních činností a pro výkon veřejné služby, a to pro ověření zvláštní odborné způsobilosti v obecné části. ...

Zadávání veřejných zakázek v době koronavirové, zejména s ohledem na změny smluv u zakázek financovaných z EU fondů - dvoudenní

Červen 2020   Akreditace: MV - AK - PV-513 - 2016 Zadávání veřejných zakázek podle nové právní úpravy Cílem akreditovaného dvoudenního semináře je představit účastníkům je představit účastníkům problematiku zadávání veřejných zakázek spolufinanco...

Content marketing - tvoříme obsah

Červen 2020   Protože v dnešní uspěchané době není čas číst sáhodlouhé informace o produktech, chceme co nejrychleji znát to nejdůležitější, a to ještě zajímavou formou. To dostává grafiky a copywritery do složité situace. Díky velkému množství informací na internetu navíc mohou zákazníci trpět informační paralýzou. Na kurzu si proto ukážeme, jak tvořit správný obsah, který nejen zaujme, ale řekne zákazníkovi ...

PADĚLKY LISTIN A ZNEUŽITÍ PODPISŮ - Moduly 1.2 a 2.2

Červen 2020   1.2 - termín a program:   : CDMS Univerzity Karlovy v Praze - Krystal, José Martího 2, Praha 6 Datum konání: 15. června 2020 (prezence: 8.30 - 9.00; výklad: 9.00 - 13.00) . : CDMS Univerzity Karlovy v Praze - Krystal, José Martího 2, Praha 6 Datum konání: 16. července 2020 ...

PADĚLKY LISTIN A ZNEUŽITÍ PODPISŮ - Modul 2.2

Červenec 2020   2.2 - program: 1) Legislativa 2) Zneužití pravéhu podpisu (bez vědomí majitele) 3) Jak se správně podepisovat 4) Jak se nikdy nepodepisovat 5) Možnosti zabezpečení vlastních listinných dokumentů 6) Zneužití a ochrana platebních karet (kontaktní i bezkontaktní) 7) Bankovky a mince (CZK - USD - EUR) - ochranné ...
OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde